Resources exporteren en importerenExport and import resources

Als u meerdere omgevingen hebt gemaakt om de ontwikkeling van uw database en apps te ondersteunen, moet u wijzigingen uitwisselen tussen omgevingen.If you've created multiple environments to support the development of your database and apps, you must move changes from one environment to another environment. U kunt Resources exporteren en Resources importeren gebruiken om resources te verplaatsen tussen omgevingen.You can use Export resources and Import resources to move resources between environments.

Waarom meerdere omgevingen gebruiken?Why use multiple environments?

Elke omgeving bevat resources, zoals entiteiten, stromen en apps, die u maakt of wijzigt tijdens het ontwikkelingsproces.Each environment contains resources, such as entities, flows, and apps, that you create or modify during the development process.

Meestal vindt de ontwikkeling plaats in de omgeving die ook wordt gebruikt door de eindgebruikers van de organisatie.Typically, development is done in the same environment that is used by the organization's end users. Deze omgeving wordt ook wel de standaardomgeving omgeving genoemd.This environment is known as the default environment. Het is relatief gemakkelijk om wijzigingen van resources in dezelfde omgeving te beheren.It's relatively easy to manage resource changes in the same environment. U valideert de wijzigingen om er zeker van te zijn dat alle essentiële bedrijfsprocessen en toepassingen werken en vervolgens publiceert u de app.You validate the changes to make sure that all critical business processes and applications are functional, and then you release the app.

Soms worden er verschillende omgevingen gebruikt voor ontwikkelen en testen. Wijzigingen worden dan overgebracht naar de standaardomgeving wanneer ze klaar zijn voor gebruik door eindgebruikers.Sometimes, development and testing are done in separate environments, and changes are moved to the default environment when they are ready to be used by end users. Er zijn verschillende redenen waarom u afzonderlijke omgevingen kunt gebruiken.There are several reasons why you might use separate environments. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u een afzonderlijke omgeving hebt gebruikt bij de eerste evaluatie van het systeem.For example, you might have used a separate environment when you initially evaluated the system. Een andere mogelijkheid is dat u het risico wilt beperken van het doorvoeren van wijzigingen in de standaardomgeving.Alternatively, you might want to minimize the risk that is involved when changes are made to the default environment. Afzonderlijke omgevingen bieden isolatie, omdat u de wijzigingen aanbrengt in een omgeving die niet de standaardomgeving is.Separate environments provide isolation, because you make your changes in an environment that isn't the default environment. Afhankelijk van de omvang van de risico's, kunt u nog een extra faseringsomgeving inrichten.Depending on the extent of the risks, you might create an additional staging environment. In dit geval hebt u een ontwikkelingsomgeving, een faseringsomgeving en een standaardomgeving.In this case, you have a development environment, a staging environment, and a default environment.

Wijzigingen van resources uitwisselenMoving resource changes

U verplaatst resources via afzonderlijke processen voor exporteren en importeren met behulp van een pakketbestand (.zip).You move resources through separate export and import processes, by using a package (.zip) file. Het pakketbestand wordt geëxporteerd, lokaal opgeslagen, verzonden naar de beheerder van de doelomgeving en vervolgens geïmporteerd in de doelomgeving.The package file is exported, saved to local storage, sent to the administrator of the target environment, and then imported into the target environment. Het importproces wordt vaak gevolgd door een validatieproces om er zeker van te zijn dat alle essentiële bedrijfsprocessen nog werken.The import process is often followed by validation testing to help guarantee that no critical business processes have been adversely affected.

De functionaliteit voor zowel het importeren als exporteren van resources is beschikbaar in sectie Omgevingen van het beheercentrum.The functionality for both resource import and resource export is available in the Environments section of the admin center. U importeert en exporteert resources voor de geselecteerde omgeving.Both export and import occur in the context of a selected environment.

Resources exporterenExport resources

Het exportpakket bevat alle wijzigingen van entiteiten en selectielijsten.The export package will contain all changes to entities, and picklists. We zijn bezig om ook ondersteuning te bieden voor het exporteren van andere resourcetypen, zoals apps, stromen, rollen en connectors.We are working to enable the export of more resource types such as apps, flows, connectors, roles and others. Met deze optie kunt u inhoud van de ene naar de andere omgeving verplaatsen.This option lets you move contents of one environment to another environment.

 1. Klik in het linkernavigatiedeelvenster van het beheercentrum op Omgevingen.In the admin center, in the left navigation pane, click Environments.
 2. Selecteer de bronomgeving.Select the source environment.
 3. Klik in de rechterbovenhoek op Resources exporteren.In the upper right, click Export resources.
 4. Kies de resources waarmee u wilt beginnen:Choose the resources you want to start with:
  1. Selecteer het tabblad dat overeenkomt met een resourcetype dat u wilt selecteren, zoals Entiteiten.Select the tab corresponding to a resource type you want to select, such as Entities.
  2. Selecteer alle resources onder het type door op het selectievakje in de koptekst te klikken of selecteer afzonderlijke resources.Select all resources under the type by clicking the header checkbox, or select resources individually.
  3. Klik op Volgende.Click Next.
 5. Neem zo nodig gerelateerde resources op:Include related resources if appropriate:
  1. Als we gerelateerde resources ontdekken, zullen we u een vooraf geselecteerde lijst presenteren.If we discover any related resources, we will show you a pre-selected list.
  2. Sluit alle gerelateerde resources uit door op het selectievakje in de koptekst te klikken of vink afzonderlijke resources uit.Exclude all related resources by clicking the header checkbox, or unselect resources individually.
  3. Klik op Volgende.Click Next.
 6. Voeg een Naam toe voor het geëxporteerde pakket.Add a Name for the exported package.
 7. U kunt eventueel configuratieacties aanpassen die tijdens het importeren van resources moeten worden uitgevoerd:Optionally, you can customize setup actions to be performed upon import of resources:
  1. Klik voor elke resource op Importinstellingen om een dialoogvenster weer te geven.For each resource, click the Import setup to see a dialog.
  2. Selecteer de configuratieactie die u standaard wilt laten uitvoeren als dit pakket wordt geïmporteerdSelect the setup action you want performed by default when this package is imported
  3. Klik op Opslaan.Click Save.
 8. Klik op Exporteren.Click Export.
 9. Sla het pakketbestand in lokale opslag op als het exporteren is voltooid.When export is completed, save the package file in local storage.

U kunt ook op Alle resources selecteren op de pagina voor het selecteren van resources klikken om alle resources van alle ondersteunde typen in het definitieve pakket op te nemen en direct naar de pagina voor het exporteren van het eindresultaat te gaan.Alternatively, you can click Select all resources in the resource selection page to include all resources of all supported types in the final package, and go directly to the final export page.

Resources importerenImport resources

De eerste stap bestaat uit het selecteren van een pakketbestand dat is geëxporteerd uit de bronomgeving.The first step is to select a package file that was exported from the source environment. Tijdens het importproces wordt het pakket gevalideerd, geanalyseerd en geïmporteerd.The import process validates, analyzes, and tries to import the package.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster van het beheercentrum op Omgevingen.In the admin center, in the navigation pane, click Environments.
 2. Selecteer de doelomgeving.Select the target environment.
 3. Klik in de rechterbovenhoek op Resources importeren.In the upper right, click Import resources.
 4. Klik op Uploaden en blader naar een pakketbestand in de lokale opslag.Click Upload, and browse to a package file in local storage.
 5. Klik op Volgende naar de laatste pagina voor het importeren te gaan.Click Next to go to the final import page.
 6. Fouten en waarschuwingen voor het valideren van het importproces oplossen:Resolve import validation errors and warnings:
  1. Kijk of er waarschuwingen of fouten zijn. Deze worden aangeduid door het pictogram links naast de Naam van een resource.Look for warnings or errors, as indicated by the icon to the left of a resource Name.
  2. Klik op het veld Importinstellingen of op het pictogram onder Actie voor meer informatie.Click the Import setup field or the icon under Action for more information.
  3. Selecteer een geschikte actie voor de importinstellingen.Select an appropriate import setup action.
  4. Het geïmporteerde pakket wordt automatisch opnieuw gevalideerd.The package being imported is automatically validated again.
 7. Ga naar Importeren als er geen fouten zijn.Proceed to Import if there are no errors.

Als het pakket slechts gedeeltelijk wordt toegepast, ziet u een foutbericht waarin wordt beschreven wat er wel en wat er niet is geïmporteerd.If the package is only partially applied, you receive an error message that describes what was imported and what wasn't imported.

ResourcetypenResource types

Tijdens het ontwikkelingsproces kunnen er allerlei typen resources worden gewijzigd.The development process can involve changes to many types of resources. Als u bijvoorbeeld een app bijwerkt, worden er misschien verschillende entiteiten of verbindingen toegevoegd, verwijderd of bijgewerkt.For example, if you update an app, you might add, remove, or update several entities or connections. Wijzigingen van sommige resourcetypen (niet allemaal) kunnen worden uitgewisseld tussen omgevingen.Changes to some, and not all, resource types can be moved across environments. In de volgende secties wordt beschreven welke typen resources u kunt verplaatsen.The following sections describe the types of resources that you can move.

Entiteiten, selectielijstenEntities, picklists

U kunt entiteiten en selectielijsten als volgt exporteren en importeren:You can export and import entities, and picklists as follows:

 • Standaardentiteiten - Alleen aanpassingen worden verplaatst tussen omgevingen.Standard entities – Only customizations are moved across environments. (U kunt de standaardvelden van standaardentiteiten niet wijzigen.)(You can't modify the out-of-box fields of standard entities.)
 • Aangepaste entiteiten: aangepaste entiteiten worden verplaatst tussen omgevingen.Custom entities – Custom entities are moved across environments.
 • Aangepaste selectielijsten: aangepaste selectielijsten worden verplaatst tussen omgevingen.Custom picklists – Custom picklists are moved across environments.

GegevensData

Het is niet mogelijk om databasegegevens tijdens het exporteren en importeren van resources te verplaatsen.You can't move database data as part of the export and import of resources. Als gegevens wilt verplaatsen, kunt u Microsoft Excel gebruiken.To move data, you can use Microsoft Excel. Zie Gegevens importeren of exporteren voor meer informatie.For more information, see Import or export data.