De functies Average, Max, Min, StdevP, Sum en VarP in PowerAppsAverage, Max, Min, StdevP, Sum, and VarP functions in PowerApps

Statistische functies die een groep getallen samenvatten.Aggregate functions that summarize a set of numbers.

BeschrijvingDescription

De functie Average berekent het gemiddelde, of rekenkundig gemiddelde, van de argumenten.The Average function calculates the average, or arithmetic mean, of its arguments.

De functie Max zoekt de maximumwaarde.The Max function finds the maximum value.

De functie Min zoekt de minimumwaarde.The Min function finds the minimum value.

De functie Sum berekent de som van de argumenten.The Sum function calculates the sum of its arguments.

De functie StdevP berekent de standaarddeviatie van de argumenten.The StdevP function calculates the standard deviation of its arguments.

De functie VarP berekent de afwijking van de argumenten.The VarP function calculates the variance of its arguments.

U kunt de waarden voor deze functies als volgt opgeven:You can supply the values for these functions as:

  • Afzonderlijke argumenten.Separate arguments. Sum( 1, 2, 3 ) retourneert bijvoorbeeld 6.For example, Sum( 1, 2, 3 ) returns 6.
  • Een tabel en een formule om toe te passen op die tabel.A table and a formula to operate over that table. De statistische waarde wordt berekend op basis van de waarden van de formule voor elke record.The aggregate will be calculated on the values of the formula for each record.

Velden van de record die op dat moment wordt verwerkt, zijn beschikbaar in de formule.Fields of the record currently being processed are available within the formula. U kunt deze velden gewoon bij naam noemen, net als met andere waarden.You simply reference them by name as you would any other value. U kunt in de hele app ook naar eigenschappen van besturingselementen en andere waarden verwijzen.You can also reference control properties and other values from throughout your app. Voor meer informatie bekijkt u de volgende voorbeelden en Werken met een recordbereik.For more details, see the examples below and working with record scope.

Deze functies worden alleen op numerieke waarden toegepast.These functions operate on numeric values only. Andere typen waarden, zoals tekenreeksen of records, worden genegeerd.Other types of values, such as strings or records, are ignored. Gebruik de functie Value om een tekenreeks naar een getal te converteren.Use the Value function to convert a string into a number.

De functies Average, Max, Min en Sum kunnen worden gedelegeerd wanneer ze worden gebruikt in combinatie met een gegevensbron die het delegeren van deze functies ondersteunt.The Average, Max, Min, and Sum functions can be delegated when used with a data source that supports delegation for these functions. StdevP en VarP kunnen voor geen enkele gegevensbron worden overgedragen.However, StdevP and VarP can't be delegated for any data sources. Als de delegering niet wordt ondersteund, wordt alleen het eerste gedeelte van de gegevens opgehaald, waarna de functie lokaal wordt toegepast.If delegation is not supported, only the first portion of the data will be retrieved and then the function applied locally. Het resultaat geeft daardoor mogelijk geen volledig beeld.The result may not represent the complete story. U ziet tijdens het maken van de app een blauwe stip om u te herinneren aan deze beperking, zodat u waar mogelijk nog kunt overschakelen naar delegeerbare alternatieven.A blue dot will appear at authoring time to remind you of this limitation and to suggest switching to delegable alternatives where possible. Zie Overzicht van delegeren voor meer informatie.For more information, see the delegation overview.

SyntaxisSyntax

Average( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )Average( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
Max( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )Max( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
Min( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )Min( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
Sum( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )Sum( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
StdevP( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )StdevP( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )
VarP( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )VarP( NumericalFormula1, [ NumericalFormula2, ... ] )

  • NumericalFormula(s) - vereist.NumericalFormula(s) - Required. Numerieke waarden waarop de bewerking wordt toegepast.Numeric values to operate on.

Average( Table, NumericalFormula )Average( Table, NumericalFormula )
Max( Table, NumericalFormula )Max( Table, NumericalFormula )
Min( Table, NumericalFormula )Min( Table, NumericalFormula )
Sum( Table, NumericalFormula )Sum( Table, NumericalFormula )
StdevP( Table, NumericalFormula )StdevP( Table, NumericalFormula )
VarP( Table, NumericalFormula )VarP( Table, NumericalFormula )

  • Tabel - vereist.Table - Required. De tabel waarop de bewerking wordt toegepast.Table to operate on.
  • NumericalFormula - vereist.NumericalFormula - Required. De formule die moet worden geĆ«valueerd voor elke record.Formula to evaluate for each record. Het resultaat van deze formule wordt gebruikt voor de aggregatie.The result of this formula is used for the aggregation. U kunt kolommen van de tabel in de formule gebruiken.You can use columns of the table in the formula.

VoorbeeldenExamples

Stap voor stapStep by step

Stel dat u een gegevensbron met de naam Verkoop hebt met een kolom KostenPerEenheid en een kolom VerkochteEenheden en u de eigenschap Text van een label instelt op deze functie:Let's say that you had a data source named Sales that contained a CostPerUnit column and a UnitsSold column, and you set the Text property of a label to this function:
Sum(Verkoop, KostenPerEenheid * VerkochteEenheden)Sum(Sales, CostPerUnit * UnitsSold)

Het label toont de totale verkoop door de waarden in die kolommen voor elke record te vermenigvuldigen en vervolgens de resultaten van alle records op te tellen:The label would show total sales by multiplying the values in those columns for each record and then adding the results from all records together:
Totale verkoop berekenen met aantal verkochte eenheden en kosten per eenheid

Een ander voorbeeld: stel dat u schuifregelaars hebt met de naam Schuifregelaar1, Schuifregelaar2 en Schuifregelaar3 en een label waarvan de eigenschap Text is ingesteld op deze formule:As a different example, let's say that you had sliders that were named Slider1, Slider2, and Slider3 and a label with its Text property set to this formula:
Sum(Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value)Sum(Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value)

Het label toont de som van alle waarden waarop de schuifregelaars zijn ingesteld.The label would show the sum of all values to which the sliders were set.