De functie DataSourceInfo in PowerAppsDataSourceInfo function in PowerApps

Biedt informatie over een gegevensbron.Provides information about a data source.

OverzichtOverview

Gegevensbronnen kunnen een schat aan informatie bieden om de gebruikerservaring te optimaliseren.Data sources can provide a wealth of information to optimize the user experience.

U kunt informatie op het niveau van de kolom gebruiken om gebruikersinvoer te valideren en direct feedback te geven aan de gebruiker voordat u de functie Patch gebruikt.You can use column-level information to validate user input and provide immediate feedback to the user before using the Patch function. De functie Validate maakt gebruik van dezelfde informatie.The Validate function uses this same information.

U kunt informatie op het niveau van de gegevensbron gebruiken om bijvoorbeeld knoppen Bewerken en Nieuw uit te schakelen of te verbergen voor gebruikers die geen machtigingen hebben om records te bewerken en te maken.You can use information at the data-source level, for example, to disable or hide Edit and New buttons for users who don't have permissions to edit and create records.

Gegevensbronnen variëren in de hoeveelheid informatie die ze leveren en soms leveren ze deze informatie helemaal niet.Data sources vary in how much information they provide, including not providing any at all. Verzamelingen leveren geen informatie.Collections provide no information. Als een stukje informatie niet is opgegeven, wordt er een standaardwaarde gebruikt of wordt leeg geretourneerd.If a piece of information isn't provided, a default is used, or blank is returned.

BeschrijvingDescription

KolominformatieColumn information

U kunt DataSourceInfo gebruiken om informatie op te halen over een bepaalde kolom van een gegevensbron:You can use DataSourceInfo to obtain information about a particular column of a data source:

InformatieargumentInformation Argument ResultaattypeResult Type BeschrijvingDescription
DataSourceInfo.DisplayNameDataSourceInfo.DisplayName TekenreeksString Weergavenaam voor de kolom.Display name for the column. Als er geen weergavenaam is gedefinieerd, wordt de naam van de kolom geretourneerd.If no display name is defined, returns the column name.
DataSourceInfo.MaxLengthDataSourceInfo.MaxLength GetalNumber Maximumaantal tekens dat de kolom kan bevatten.Maximum number of characters that the column can hold. Alleen van toepassing op kolommen met tekenreeksen.Applies only to columns that contain strings. Als er geen maximum is ingesteld, wordt leeg geretourneerd.If a maximum isn't set, returns blank.
DataSourceInfo.MaxValueDataSourceInfo.MaxValue GetalNumber Maximale numerieke waarde die een kolom kan bevatten.Maximum numeric value that a column can hold. Alleen van toepassing op kolommen die getallen bevatten.Applies only to columns that contain numbers. Als er geen maximum is ingesteld, wordt leeg geretourneerd.If a maximum isn't set, returns blank.
DataSourceInfo.MinValueDataSourceInfo.MinValue GetalNumber Minimale numerieke waarde die een kolom kan bevatten.Minimum numeric value that a column can hold. Alleen van toepassing op kolommen die getallen bevatten.Applies only to columns that contain numbers. Als er geen minimum is ingesteld, wordt leeg geretourneerd.If a minimum isn't set, returns blank.
DataSourceInfo.RequiredDataSourceInfo.Required BooleaansBoolean Is er een waarde vereist voor deze kolom?Is a value required for this column? Als het niet is ingesteld door de gegevensbron, wordt false geretourneerd.If not set by the data source, returns false.

Het derde argument is de naam van een kolom als een tekenreeks.The third argument is the name of a column as a string. Bijvoorbeeld: de kolom Telefoonnummer in de verzameling Mensen wordt doorgegeven als "Telefoonnummer", inclusief de dubbele aanhalingstekens.For example, column Phone in collection People would be passed as "Phone" including the double quotes.

Informatie over de gegevensbronData-source information

U kunt ook DataSourceInfo gebruiken om informatie over een gegevensbron als geheel op te halen:You can also use DataSourceInfo to obtain information about a data source as a whole:

InformatieargumentInformation Argument ResultaattypeResult Type BeschrijvingDescription
DataSourceInfo.AllowedValuesDataSourceInfo.AllowedValues BooleaansBoolean Welke typen machtigingen kunnen aan gebruikers worden verleend voor deze gegevensbron?What types of permissions can users be granted for this data source? Als de typen niet zijn ingesteld door de gegevensbron, wordt blank geretourneerd.If not set by the data source, returns blank.
DataSourceInfo.CreatePermissionDataSourceInfo.CreatePermission BooleaansBoolean Heeft de huidige gebruiker rechten om records te maken in deze gegevensbron?Does the current user have permission to create records in this data source? Als het niet is ingesteld door de gegevensbron, wordt true geretourneerd.If not set by the data source, returns true.
DataSourceInfo.DeletePermissionDataSourceInfo.DeletePermission BooleaansBoolean Heeft de huidige gebruiker rechten om records te verwijderen in deze gegevensbron?Does the current user have permission to delete records in this data source? Als het niet is ingesteld door de gegevensbron, wordt true geretourneerd.If not set by the data source, returns true.
DataSourceInfo.EditPermissionDataSourceInfo.EditPermission BooleaansBoolean Heeft de huidige gebruiker rechten om records te bewerken in deze gegevensbron?Does the current user have permission to edit records in this data source? Als het niet is ingesteld door de gegevensbron, wordt true geretourneerd.If not set by the data source, returns true.
DataSourceInfo.ReadPermissionDataSourceInfo.ReadPermission BooleaansBoolean Heeft de huidige gebruiker rechten om records te lezen in deze gegevensbron?Does the current user have permission to read records in this data source? Als het niet is ingesteld door de gegevensbron, wordt true geretourneerd.If not set by the data source, returns true.

SyntaxisSyntax

DataSourceInfo( DataSource, Information, ColumnName )DataSourceInfo( DataSource, Information, ColumnName )

 • DataSource - vereist.DataSource – Required. De gegevensbron die moet worden gebruikt.The data source to use.
 • Information - vereist.Information – Required. Het type informatie dat u wilt ophalen.The type of information that you want to retrieve.
 • ColumnName - optioneel.ColumnName – Optional. Voor informatie op kolomniveau, de naam van de kolom als een tekenreeks.For column-level information, the column name as a string. De kolom Telefoonnummer wordt doorgegeven als "Telefoonnummer", inclusief de dubbele aanhalingstekens.Column Phone would be passed as "Phone", including the double quotes. Het argument ColumnName kan niet worden gebruikt voor informatie op het niveau van de gegevensbron.For information at the data-source level, the ColumnName argument can't be used.

  Opmerking: Vervang elke spatie in SharePoint- en Excel-gegevensbronnen met kolomnamen met spaties door '_x0020_'.Note: For SharePoint and Excel data sources that contain column names with spaces, specify each space as "_x0020_". Geef 'Naam kolom' bijvoorbeeld op als 'Naam_x0020_kolom'.For example, specify "Column Name" as "Column_x0020_Name".

VoorbeeldenExamples

Voor de voorbeelden in dit gedeelte wordt de gegevensbron IJs gebruikt:The examples in this section use this data source, named IceCream:

De gegevensbron levert ook deze informatie:The data source has also provided this information:

 • De weergavenaam voor Hoeveelheid is "Hoeveelheid in voorraad".The display name for Quantity is "Quantity on Hand".
 • De maximale lengte van Smaak is 30 tekens.The maximum length of Flavor is 30 characters.
 • De kolom Smaak moet een waarde bevatten.The Flavor column must contain a value. De kolom Hoeveelheid is niet vereist.The Quantity column isn't required.
 • De minimale Hoeveelheid is 0.The minimum Quantity is 0.
 • De maximale Hoeveelheid is 100.The maximum Quantity is 100.
 • De huidige gebruiker kan de records van de gegevensbron IJs lezen en bewerken maar kan geen records maken of verwijderen.The current user can read and edit the records of the IceCream data source but can't create or delete records.
FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
DataSourceInfo( IJs, DataSourceInfo.DisplayName, "Hoeveelheid" )DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.DisplayName, "Quantity" ) Retourneert de weergavenaam voor de kolom Hoeveelheid van de gegevensbron IJs.Returns the display name for the Quantity column of the IceCream data source. "Hoeveelheid in voorraad""Quantity on Hand"
DataSourceInfo( IJs, DataSourceInfo.MaxLength, "Smaak" )DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.MaxLength, "Flavor" ) Retourneert de maximale lengte van de tekenreeks voor de kolom Smaak van de gegevensbron IJs.Returns the maximum length of the string for the Flavor column of the IceCream data source. 3030
DataSourceInfo( IJs, DataSourceInfo.Required, "Smaak" )DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.Required, "Flavor" ) Is de kolom Smaak van de gegevensbron IJs vereist?Is the Flavor column of the IceCream data source required? truetrue
DataSourceInfo( IJs, DataSourceInfo.Required, "Hoeveelheid" )DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.Required, "Quantity" ) Is de kolom Hoeveelheid van de gegevensbron IJs vereist?Is the Quantity column of the IceCream data source required? falsefalse
DataSourceInfo( IJs, DataSourceInfo.MaxValue, "Hoeveelheid" )DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.MaxValue, "Quantity" ) Retourneert de maximale numerieke waarde voor de kolom Hoeveelheid van de gegevensbron IJs.Returns the maximum numeric value for the Quantity column of the IceCream data source. 100100
DataSourceInfo( IJs, DataSourceInfo.MinValue, "Hoeveelheid" )DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.MinValue, "Quantity" ) Retourneert de minimale numerieke waarde voor de kolom Hoeveelheid van de gegevensbron IJs.Returns the minimum numeric value for the Quantity column of the IceCream data source. 00
DataSourceInfo( IJs, DataSourceInfo.ReadPermission)DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.ReadPermission) Kan de huidige gebruiker records lezen in de gegevensbron IJs?Can the current user read records in the IceCream data source? truetrue
DataSourceInfo( IJs, DataSourceInfo.EditPermission)DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.EditPermission) Kan de huidige gebruiker records bewerken in de gegevensbron IJs?Can the current user edit records in the IceCream data source? truetrue
DataSourceInfo( IJs, DataSourceInfo.CreatePermission)DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.CreatePermission) Kan de huidige gebruiker records maken in de gegevensbron IJs?Can the current user create records in the IceCream data source? falsefalse
DataSourceInfo( IJs, DataSourceInfo.DeletePermission)DataSourceInfo( IceCream, DataSourceInfo.DeletePermission) Kan de huidige gebruiker records verwijderen van de gegevensbron IJs?Can the current user delete records in the IceCream data source? falsefalse