De functies Date en Time in PowerAppsDate and Time functions in PowerApps

Hiermee worden datum- en tijdonderdelen omgezet naar een datum/tijd-waarde.Converts date and time components to a date/time value.

BeschrijvingDescription

De functie Date zet afzonderlijke waarden voor Year, Month en Day om naar een datum/tijd-waarde.The Date function converts individual Year, Month, and Day values to a Date/Time value. Het tijdgedeelte is middernacht.The time portion is midnight.

  • Als het jaar tussen 0 en 1899 ligt, voegt de functie die waarde toe aan 1900 om het jaar te berekenen.If Year is between 0 and 1899 (inclusive), the function adds that value to 1900 to calculate the year. 70 wordt 1970.70 becomes 1970.
  • Als Month kleiner dan 1 of groter dan 12 is, wordt de hoeveelheid maanden in het resultaat afgetrokken van of toegevoegd aan het begin van het opgegeven jaar.If Month is less than 1 or more than 12, the result subtracts or adds that many months from the beginning of the specified year.
  • Als Day groter is dan het aantal dagen in de opgegeven maand, voegt de functie de hoeveelheid dagen toe aan de eerste dag van de maand en retourneert deze de overeenkomstige datum van de volgende maand.If Day is greater than the number of days in the specified month, the function adds that many days to the first day of the month and returns the corresponding date from a subsequent month. Als Day kleiner dan 1 is, trekt de functie het aantal dagen, plus 1, af van de eerste dag van de opgegeven maand.If Day is less than 1, the function subtracts that many days, plus 1, from the first day of the specified month.

De functie Time zet afzonderlijke waarden voor Hour, Minute en Second om naar een datum/tijd-waarde.The Time function converts individual Hour, Minute, and Second values to a Date/Time value. Het resultaat is niet aan een datum gekoppeld.The result has no date associated with it.

Zie de functies DateValue, TimeValue en DateTimeValue voor informatie over het omzetten van een tekenreeks naar een waarde.See the DateValue, TimeValue, and DateTimeValue functions for information about how to convert a string to a value.

Zie ook Werken met datums en tijden voor meer informatie.Also see working with dates and times for more information.

SyntaxisSyntax

Date( Year, Month, Day )Date( Year, Month, Day )

  • Year - vereist.Year - Required. Cijfers die groter zijn dan 1899 worden geïnterpreteerd als absolute waarden (1980 wordt geïnterpreteerd als 1980). Getallen van 0 t/m 1899 worden geïnterpreteerd in verhouding tot 1900.Numbers greater than 1899 are interpreted as absolute (1980 is interpreted as 1980); numbers that range from 0 to 1899 are interpreted as relative to 1900. (80 wordt bijvoorbeeld geïnterpreteerd als 1980.)(For example, 80 is interpreted as 1980.)
  • Month - vereist.Month - Required. Een getal van 1 t/m 12.A number that ranges from 1 to 12.
  • Day - vereist.Day - Required. Een getal van 1 t/m 31.A number that ranges from 1 to 31.

Time( Hour, Minute, Second )Time( Hour, Minute, Second )

  • Hour - vereist.Hour - Required. Een getal van 0 (00:00 uur) t/m 23 (23:00 uur).A number that ranges from 0 (12:00 AM) to 23 (11:00 PM).
  • Minute - vereist.Minute - Required. Een getal van 0 t/m 59.A number that ranges from 0 to 59.
  • Second - vereist.Second - Required. Een getal van 0 t/m 59.A number that ranges from 0 to 59.

VoorbeeldenExamples

DatumDate

Als een gebruiker 1979 heeft getypt in een besturingselement voor tekstinvoer met de naam Beginjaar, 3 in een besturingselement voor tekstinvoer met de naam Beginmaand en 17 in een besturingselement voor tekstinvoer met de naam Begindag, retourneert deze functie 17-3-1979:If a user typed 1979 in a text-input control named HireYear, 3 in a text-input control named HireMonth, and 17 in a text-input control named HireDay, this function would return 3/17/1979:

Date(Value(Beginjaar.Text), Value(Beginmaand.Text), Value(Begindag.Text))Date(Value(HireYear.Text), Value(HireMonth.Text), Value(HireDay.Text))

TimeTime

Als een gebruiker 14 heeft getypt in een besturingselement voor tekstinvoer met de naam GeboorteUur, 50 in een besturingselement voor tekstinvoer met de naam Geboorteminuut en 24 in een besturingselement voor tekstinvoer met de naam Geboorteseconde, retourneert deze functie 14:50:24.If a user typed 14 in a text-input control named BirthHour, 50 in a text-input control named BirthMinute, and 24 in a text-input control named BirthSecond, this function would return 02:50:24 p.

Text(Time(Value(GeboorteUur.Text), Value(Geboorteminuut.Tekst), Value(Geboorteseconde.Text)), "hh:mm:ss a/p")Text(Time(Value(BirthHour.Text), Value(BirthMinute.Text), Value(BirthSecond.Text)), "hh:mm:ss a/p")