Functies DateAdd, DateDiff en TimeZoneOffset in PowerAppsDateAdd, DateDiff, and TimeZoneOffset functions in PowerApps

Zoekt het verschil in datum-/tijdwaarden of voegt deze toe en schakelt tussen lokale tijd en UTC.Adds to or finds the difference in date/time values and converts between local time and UTC.

BeschrijvingDescription

De functie DateAdd voegt een aantal eenheden toe aan een datum-/tijdwaarde.The DateAdd function adds a number of units to a date/time value. Het resultaat is een nieuwe datum/tijd-waarde.The result is a new date/time value. U kunt ook een aantal eenheden van een datum-/tijdwaarde aftrekken door een negatieve waarde op te geven.You can also subtract a number of units from a date/time value by specifying a negative value.

De functie DateDiff retourneert het verschil tussen twee datum/tijd-waarden.The DateDiff function returns the difference between two date/time values. Het resultaat is een aantal eenheden.The result is a number of units.

Voor beide functies kunnen de eenheden Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters of Years worden gebruikt.For both functions, units can be Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters, or Years. Beide functies gebruiken standaard dagen als eenheid.By default, both functions use Days as units.

De functie TimeZoneOffset retourneert het aantal minuten tussen de lokale tijd van de gebruiker en UTC (Coordinated Universal Time).The TimeZoneOffset function returns the number of minutes between the user's local time and UTC (Coordinated Universal Time).

U kunt DateAdd gebruiken in combinatie met TimeZoneOffset om te schakelen tussen de lokale tijd van de gebruiker en UTC (Coordinated Universal Time).You can use DateAdd with the TimeZoneOffset to convert between the user's local time and UTC (Coordinated Universal Time). Als u TimeZoneOffset toevoegt, wordt de lokale tijd geconverteerd naar UTC. Als u de TimeZoneOffset aftrekt (negatief getal toevoegen) wordt UTC geconverteerd naar de lokale tijd.Adding TimeZoneOffset will convert a local time to UTC, and subtracting it (adding the negative) will convert from UTC to local time.

Zie ook Werken met datums en tijden voor meer informatie.Also see working with dates and times for more information.

SyntaxisSyntax

DateAdd( DateTime, Addition [, Units ] )DateAdd( DateTime, Addition [, Units ] )

  • DateTime - vereist.DateTime - Required. De datum/tijd-waarde waarop de bewerking wordt toegepast.Date/time value to operate on.
  • Addition - vereist.Addition - Required. Aantal om toe te voegen aan de DateTime in eenheden.Number, in Units, to add to the DateTime.
  • Units - optioneel.Units - Optional. U kunt de volgende soorten eenheden toevoegen: Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters, or Years.The type of Units to add: Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters, or Years. Indien u niks opgeeft, wordt Days gebruikt.If not specified, Days are used.

DateDiff( StartDateTime, EndDateTime [, Units ] )DateDiff( StartDateTime, EndDateTime [, Units ] )

  • StartDateTime - vereist.StartDateTime - Required. Datum/tijd-waarde voor start.Starting date/time value.
  • EndDateTime - vereist.EndDateTime - Required. Datum/tijd-waarde voor einde.Ending date/time value.
  • Units - optioneel.Units - Optional. U kunt de volgende soorten eenheden toevoegen: Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters, or Years.The type of Units to add: Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters, or Years. Indien u niks opgeeft, wordt Days gebruikt.If not specified, Days are used.

TimeZoneOffset( [ DateTime ] )TimeZoneOffset( [ DateTime ] )

  • DateTime: optioneel.DateTime - Optional. Datum-/tijdwaarde waarvoor de offset wordt geretourneerd.Date/time value for which to return the offset. Standaard wordt de huidige datum en tijd gebruikt.By default, the current date/time is used.

VoorbeeldenExamples

In al deze voorbeelden wordt ervan uitgegaan dat de huidige datum en tijd 15 juli 2013, 13:02 is.In all of these examples, assume that the current date and time is July 15, 2013, 1:02 PM.

Eenvoudige DateAddSimple DateAdd

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
Text( DateAdd( Now(), 3 ),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Text( DateAdd( Now(), 3 ),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Voegt drie dagen (standaardeenheden) toe aan de huidige datum en tijd.Adds three days (default units) to the current date and time. '18-07-2013 13:02'"18-07-2013 13:02"
Text( DateAdd( Now(), 4, Hours ),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Text( DateAdd( Now(), 4, Hours ),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Voegt vier uur toe aan de huidige datum en tijd.Add four hours to the current date and time. '15-07-2013 17:02'"15-07-2013 17:02"
Text( DateAdd( Today(), 1, Months ),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Text( DateAdd( Today(), 1, Months ),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Voegt één maand toe aan de huidige datum, zonder tijd omdat Today geen tijd retourneert.Adds one month to the current date, without time as Today doesn't return a time component. '15-08-2013 00:00'"15-08-2013 00:00"
Text( DateAdd( Now(), ‑30, Minutes ),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Text( DateAdd( Now(), ‑30, Minutes ),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Trekt 30 minuten af van de huidige datum en tijd.Subtracts 30 minutes from the current date and time. '15-07-2013 12:32'"15-07-2013 12:32"

Eenvoudige DateDiffSimple DateDiff

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
DateDiff( Now(), DateValue("1/1/2014") )DateDiff( Now(), DateValue("1/1/2014") ) Retourneert het verschil tussen de twee eenheden in de standaardeenheid dagenReturns the difference between the two units in the default units of Days 170170
DateDiff( Now(), DateValue("1/1/2014"), Months )DateDiff( Now(), DateValue("1/1/2014"), Months ) Retourneert het verschil tussen de twee waarden in maandenReturns the difference between the two values in Months 66
DateDiff( Now(), Today(), Minutes )DateDiff( Now(), Today(), Minutes ) Retourneert het verschil tussen de huidige datum en tijd en de huidige datum (zonder tijd) in minuten.Returns the difference between the current date/time and the current date only (no time) in minutes. Aangezien nu later is dan vandaag, is het resultaat negatief.Since the Now is later than Today the result will be negative. -782-782

Conversie naar UTCConverting to UTC

Als u wilt converteren naar UTC (Coordinated Universal Time), voegt u de TimeZoneOffset voor de opgegeven tijd toe.To convert to UTC (Coordinated Universal Time), add the TimeZoneOffset for the given time.

Later we er als voorbeeld van uitgaan dat de huidige datum en tijd 15 juli 2013, 13:02 is in Pacific Daylight Time (PDT UTC-7).For example, imagine the current date and time is July 15, 2013, 1:02 PM in Pacific Daylight Time (PDT, UTC-7). Om de huidige tijd in UTC te bepalen, gebruikt u:To determine the current time in UTC, use:

  • DateAdd( Now(), TimeZoneOffset(), Minutes )DateAdd( Now(), TimeZoneOffset(), Minutes )

TimeZoneOffset is standaard ingesteld op de huidige tijd, dus u hoeft geen argument te gebruiken.TimeZoneOffset defaults to the current time, so you don't need to pass it an argument.

Als u het resultaat wilt weergeven, gebruikt u de functie Tekst met de indeling dd-mm-jjjj uu:mm. Hiermee wordt 15-07-2013 20:02 geretourneerd.To see the result, use the Text function with the format dd-mm-yyyy hh:mm, which will return 15-07-2013 20:02.

Converteren van UTCConverting from UTC

Als u wilt converteren van UTC, trekt u de TimeZoneOffset af van de opgegeven tijd (door een negatief getal toe te voegen).To convert from UTC, subtract the TimeZoneOffset (by adding the negative) for the given time.

Laten we er als voorbeeld van uitgaan dat UTC-datum en -tijd 15 juli 2013, 20:02 is opgeslagen in een variabele met de naam StartTime.For example, imagine the UTC date and time July 15, 2013, 8:02 PM is stored in a variable named StartTime. Als u de tijd wilt aanpassen aan de tijdzone van de gebruiker, gebruikt u:To adjust the time for the user's time zone, use:

  • DateAdd( StartTime, -TimeZoneOffset( StartTime ), Minutes )DateAdd( StartTime, -TimeZoneOffset( StartTime ), Minutes )

Let op het minteken voor de TimeZoneOffset om de offset af te trekken in plaats van toe te voegen.Note the negative sign before TimeZoneOffset to subtract the offset rather than add it.

Als u het resultaat wilt weergeven, gebruikt u de functie Tekst met de indeling dd-mm-jjjj uu:mm. Hiermee wordt 15-07-2013 13:02 geretourneerd als u zich in de tijdzone Pacific Daylight Time bevindt.To see the result, use the Text function with the format dd-mm-yyyy hh:mm, which will result in 15-07-2013 13:02 if you're in Pacific Daylight Time.