De functies Day, Month, Year, Hour, Minute, Second en Weekday in PowerAppsDay, Month, Year, Hour, Minute, Second, and Weekday functions in PowerApps

Retourneert afzonderlijke onderdelen van een datum/tijd-waarde.Returns individual components of a Date/Time value.

BeschrijvingDescription

De functie Day retourneert het daggedeelte van een datum/tijd-waarde, met een resultaat tussen 1 en 31.The Day function returns the day component of a Date/Time value, ranging from 1 to 31.

De functie Month retourneert het maandgedeelte van een datum/tijd-waarde, met een resultaat tussen 1 en 12.The Month function returns the month component of a Date/Time value, ranging from 1 to 12.

De functie Year retourneert het jaargedeelte van een datum/tijd-waarde, vanaf 1900.The Year function returns the year component of a Date/Time value, starting with 1900.

De functie Hour retourneert het uurgedeelte van een datum/tijd-waarde, met een resultaat tussen 0 (00:00 uur) en 23 (23:00 uur).The Hour function returns the hour component of a Date/Time value, ranging from 0 (12:00 AM) to 23 (11:00 PM).

De functie Minute retourneert het minuutgedeelte van een datum/tijd-waarde, met een resultaat tussen 0 en 59.The Minute function returns the minute component of a Date/Time value, ranging from 0 to 59.

De functie Second retourneert het secondegedeelte van een datum/tijd-waarde, met een resultaat tussen 0 en 59.The Second function returns the second component of a Date/Time value, ranging from 0 to 59.

De functie Weekday retourneert de weekdag van een datum/tijd-waarde.The Weekday function returns the weekday of a Date/Time value. Standaard ligt het resultaat tussen 1 (zondag) en 7 (zaterdag).By default, the result ranges from 1 (Sunday) to 7 (Saturday). U kunt een ander bereik opgeven met een Microsoft Excel-functiecode voor de weekdag of een opsommingwaarde voor het begin van de week:You can specify a different range with an Microsoft Excel Weekday function code or a StartOfWeek enumeration value:

Excel-codeExcel code Opsomming BeginVanWeekStartOfWeek enumeration BeschrijvingDescription
1, 171, 17 BeginVanWeek.ZondagStartOfWeek.Sunday Getallen van 1 (zondag) tot en met 7 (zaterdag).Numbers 1 (Sunday) through 7 (Saturday). Standaard.Default.
2, 112, 11 BeginVanWeek.MaandagStartOfWeek.Monday Getallen van 1 (maandag) tot en met 7 (zondag).Numbers 1 (Monday) through 7 (Sunday).
33 BeginVanWeek.MaandagNulStartOfWeek.MondayZero Getallen van 0 (maandag) tot en met 6 (zondag).Numbers 0 (Monday) through 6 (Sunday).
1212 BeginVanWeek.DinsdagStartOfWeek.Tuesday Getallen van 1 (dinsdag) tot en met 7 (maandag).Numbers 1 (Tuesday) through 7 (Monday).
1313 BeginVanWeek.WoensdagStartOfWeek.Wednesday Getallen van 1 (woensdag) tot en met 7 (dinsdag).Numbers 1 (Wednesday) through 7 (Tuesday).
1414 BeginVanWeek.DonderdagStartOfWeek.Thursday Getallen van 1 (donderdag) tot en met 7 (woensdag).Numbers 1 (Thursday) through 7 (Wednesday).
1515 BeginVanWeek.VrijdagStartOfWeek.Friday Getallen van 1 (vrijdag) tot en met 7 (donderdag).Numbers 1 (Friday) through 7 (Thursday).
1616 BeginVanWeek.ZaterdagStartOfWeek.Saturday Getallen van 1 (zaterdag) tot en met 7 (vrijdag).Numbers 1 (Saturday) through 7 (Friday).

Alle functies retourneren een getal.All functions return a number.

Zie working with dates and times (werken met datums en tijden) voor meer informatie.See working with dates and times for more information.

SyntaxisSyntax

Day( DateTime )Day( DateTime )
Month( DateTime )Month( DateTime )
Year( DateTime )Year( DateTime )
Hour( DateTime )Hour( DateTime )
Minute( DateTime )Minute( DateTime )
Second( DateTime )Second( DateTime )

  • DateTime - vereist.DateTime - Required. De datum/tijd-waarde waarop de bewerking wordt toegepast.Date/Time value to operate on.

Weekday( DateTime [, WeekdayFirst ] )Weekday( DateTime [, WeekdayFirst ] )

  • DateTime - vereist.DateTime - Required. De datum/tijd-waarde waarop de bewerking wordt toegepast.Date/Time value to operate on.
  • WeekdayFirst - optioneel.WeekdayFirst - Optional. Excel-code die aangeeft op welke dag de week begint.Excel code specifying which day starts the week. Als u dit niet opgeeft, wordt 1 (zondag eerst) gebruikt.If not supplied, 1 (Sunday first) is used.

VoorbeeldenExamples

In het volgende voorbeeld is de huidige tijd 15:59:37 uur op donderdag 9 april 2015.For the following example, the current time is 3:59:37 PM on Thursday, April 9, 2015.

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
Year( Now() )Year( Now() ) Retourneert het jaargedeelte van de huidige datum en tijd.Returns the year component of the current time and date. 20152015
Month( Now() )Month( Now() ) Retourneert het maandgedeelte van de huidige datum en tijd.Returns the month component of the current time and date. 44
Day( Now() )Day( Now() ) Retourneert het daggedeelte van de huidige datum en tijd.Returns the day component of the current time and date. 99
Hour( Now() )Hour( Now() ) Retourneert het uurgedeelte van de huidige datum en tijd.Returns the hour component of the current time and date. 1515
Minute( Now() )Minute( Now() ) Retourneert het minuutgedeelte van de huidige datum en tijd.Returns the minute component of the current time and date. 5959
Second( Now() )Second( Now() ) Retourneert het secondegedeelte van de huidige datum en tijd.Returns the minute component of the current time and date. 3737
Weekday( Now() )Weekday( Now() ) Retourneert de weekdag van de huidige tijd en datum op basis van het standaardbegin van de week op zondag.Returns the weekday component of the current time and date, using the default start of the week as Sunday. 55
Weekday( Now(), 14 )Weekday( Now(), 14 ) Retourneert de weekdag van de huidige tijd en datum met behulp van een Excel-code waarmee het begin van de week op donderdag wordt gezet.Returns the weekday component of the current time and date, using an Excel code to specify the start of the week as Thursday. 11
Weekday( Now(), BeginVanWeek.Woensdag )Weekday( Now(), StartOfWeek.Wednesday ) Retourneert de weekdag van de huidige tijd en datum met behulp van een BeginVanWeek-opsomming waarmee het begin van de week op woensdag wordt gezet.Returns the weekday component of the current time and date, using a StartOfWeek enumeration to specify the start of the week as Wednesday. 22