De functies First, FirstN, Last en LastN in PowerAppsFirst, FirstN, Last, and LastN functions in PowerApps

Retourneert de eerste of laatste set records van een tabel.Returns a table's first or last set of records.

BeschrijvingDescription

De functie First retourneert de eerste record van een tabel.The First function returns the first record of a table.

De functie FirstN retourneert de eerste set records van een tabel. Het tweede argument specificeert het aantal records dat moet worden geretourneerd.The FirstN function returns the first set of records of a table; the second argument specifies the number of records to return.

De functie Last retourneert de laatste record van een tabel.The Last function returns the last record of a table.

De functie LastN retourneert de laatste set records van een tabel. Het tweede argument specificeert het aantal records dat moet worden geretourneerd.The LastN function returns the last set of records of a table; the second argument specifies the number of records to return.

First en Last retourneren één record.First and Last return a single record. FirstN en LastN retourneren een tabel, zelfs als u slechts één record opgeeft.FirstN and LastN return a table, even if you specify only a single record.

Deze functies kunnen niet worden gedelegeerd bij gebruik met een gegevensbron.When used with a data source, these functions can't be delegated. Alleen het eerste gedeelte van de gegevensbron wordt opgehaald, waarna de functie op dat gedeelte wordt toegepast.Only the first portion of the data source will be retrieved and then the function applied. Het resultaat geeft daardoor mogelijk geen volledig beeld.The result may not represent the complete story. U ziet tijdens het maken van de app een blauwe stip om u te herinneren aan deze beperking, zodat u waar mogelijk nog kunt overschakelen naar delegeerbare alternatieven.A blue dot will appear at authoring time to remind you of this limitation and to suggest switching to delegable alternatives where possible. Zie Overzicht van delegeren voor meer informatie.For more information, see the delegation overview.

SyntaxisSyntax

First( Table )First( Table )
Last( Table )Last( Table )

  • Table - vereist.Table - Rquired. De tabel waarop de bewerking wordt toegepast.Table to operate on.

FirstN( Table [, NumberOfRecords ] )FirstN( Table [, NumberOfRecords ] )
LastN( Table [, NumberOfRecords ] )LastN( Table [, NumberOfRecords ] )

  • Tabel - vereist.Table - Required. De tabel waarop de bewerking wordt toegepast.Table to operate on.
  • NumberOfRecords - optioneel.NumberOfRecords - Optional. Het aantal te retourneren records.Number of records to return. Als u dit argument niet opgeeft, retourneert de functie één record.If you don't specify this argument, the function returns one record.

VoorbeeldenExamples

Deze formule retourneert de eerste record van een tabel met de naam Werknemers:This formula returns the first record from a table named Employees:
First(Werknemers)First(Employees)

Deze formule retourneert de laatste 15 records van een tabel met de naam Werknemers:This formula returns the last 15 records from a table named Employees:
LastN(Werknemers, 15)LastN(Employees, 15)