De functies EditForm, NewForm, SubmitForm, ResetForm en ViewForm in PowerAppsEditForm, NewForm, SubmitForm, ResetForm, and ViewForm functions in PowerApps

Hiermee kunt u een item bekijken, bewerken of maken, de inhoud opslaan en de besturingselementen opnieuw instellen in een besturingselement Formulier bewerken.View, edit, or create an item, save the contents, and reset the controls in an Edit form control.

OverzichtOverview

Deze functies wijzigen de status van het besturingselement Formulier bewerken.These functions change the state of the Edit form control. Het besturingselement kan worden gebruikt in een van deze modi:The form control can be in one of these modes:

ModusMode BeschrijvingDescription
FormMode.EditFormMode.Edit Het formulier wordt gevuld met een bestaand record, en de gebruiker kan de waarden van de velden wijzigen.The form is populated with an existing record and the user can modify the values of the fields. Als de gebruiker klaar is, kan die de wijzigingen opslaan naar het record.Once complete, the user can save the changes to the record.
FormMode.NewFormMode.New Het formulier is gevuld met standaardwaarden en de gebruiker kan de waarden van de velden wijzigen.The form is populates with default values and the user can modify the values of the fields. Als de gebruiker klaar is, kan die het record toevoegen aan de gegevensbron.Once complete, the user can add the record to the data source.
FormMode.ViewFormMode.View Het formulier wordt gevuld met een bestaand record, maar de gebruiker kan de waarden van de velden niet wijzigen.The form is populated with an existing record but the user cannot modify the values of the fields.

BeschrijvingDescription

Deze functies worden vaak aangeroepen vanuit de formule OnSelect voor een besturingselement van een knop of afbeelding, zodat de gebruiker wijzigingen kan opslaan, bewerkingen kan weggooien of een record kan maken.These functions are often invoked from the OnSelect formula of a Button or Image control so that the user can save edits, abandon edits, or create a record. U kunt besturingselementen en deze functies samen gebruiken om een volledige oplossing te maken.You can use controls and these functions together to create a complete solution.

Deze functies retourneren geen waarden.These functions return no values.

SubmitFormSubmitForm

Gebruik de functie SubmitForm in de eigenschap OnSelect van een knopbesturingselement om wijzigingen in een formulierbesturingselement op te slaan naar de gegevensbron.Use the SubmitForm function in the OnSelect property of a Button control to save any changes in a Form control to the data source.

Voordat wijzigingen worden verzonden, controleert deze functie of er validatieproblemen zijn voor velden die als vereist zijn gemarkeerd of waarvoor een of meer beperkingen gelden op de waarde ervan.Before submitting any changes, this function checks for validation issues with any field that's marked as required or that has one or more constraints on its value. Dit gedrag komt overeen met de functie Validate.This behavior matches that of the Validate function.

SubmitForm controleert ook de eigenschap Valid van het formulier, die een aggregatie is van alle Valid-eigenschappen van de besturingselementen voor kaart die het formulierbesturingselement bevat.SubmitForm also checks the Valid property of the Form, which is an aggregation of all the Valid properties of the Card controls that the Form control contains. Als er een probleem optreedt, worden de gegevens niet verzonden en worden de eigenschappen Error en ErrorKind van het formulierbesturingselement dienovereenkomstig ingesteld.If a problem occurs, the data isn't submitted, and the Error and ErrorKind properties of the Form control are set accordingly.

Als de validatie is geslaagd, verzendt SubmitForm de wijziging naar de gegevensbron.If validation passes, SubmitForm submits the change to the data source.

 • Als dit lukt, wordt het OnSuccess-gedrag van het formulier uitgevoerd, en worden de eigenschappen Error en ErrorKind uitgeschakeld.If successful, the Form's OnSuccess behavior runs, and the Error and ErrorKind properties are cleared. Als het formulier zich in de modus FormMode.New bevindt, wordt deze geretourneerd naar de modus FormMode.Edit.If the form was in FormMode.New mode, it is returned to FormMode.Edit mode.
 • Als dit niet lukt, wordt het OnFailure-gedrag van het formulier uitgevoerd en worden de eigenschappen Error en ErrorKind aan de hand hiervan ingesteld.If unsuccessful, the Form's OnFailure behavior runs, and the Error and ErrorKind properties are set accordingly. De modus van het formulier blijft ongewijzigd.The mode of the form is unchanged.

EditFormEditForm

De functie EditForm wijzigt de modus van het formulierbesturingselement in FormMode.Edit.The EditForm function changes the Form control's mode to FormMode.Edit. In deze modus wordt de inhoud van de eigenschap Item van het formulierbesturingselement gebruikt om het formulier in te vullen.In this mode, the contents of the Form control's Item property are used to populate the form. Als de functie SubmitForm wordt uitgevoerd wanneer het formulier zich in deze modus bevindt, wordt er een record gewijzigd, niet een nieuwe gemaakt.If the SubmitForm function runs when the form is in this mode, a record is changed, not created. FormMode.Edit is de standaardinstelling voor het formulierbesturingselement.FormMode.Edit is the default for the Form control.

NewFormNewForm

De functie NewForm wijzigt de modus van het formulierbesturingselement in FormMode.New.The NewForm function changes the Form control's mode to FormMode.New. In deze modus wordt de inhoud van de eigenschap Item van het formulierbesturingselement genegeerd, en wordt het formulier ingevuld met de standaardwaarden van de eigenschap DataSource van het formulier.In this mode, the contents of the Form control's Item property are ignored, and the default values of the Form's DataSource property populate the form. Als de functie SubmitForm wordt uitgevoerd wanneer het formulier zich in deze modus bevindt, wordt er een nieuwe record gemaakt, niet een bestaande gewijzigd.If the SubmitForm function runs when the form is in this mode, a record is created, not changed.

ResetFormResetForm

Met de functie ResetForm wordt de inhoud van een formulier teruggezet naar de oorspronkelijke waarden, van voordat de gebruiker wijzigingen aanbracht.The ResetForm function resets the contents of a form to their initial values, before the user made any changes. Als het formulier zich in de modus FormMode.New bevindt, wordt het formulier teruggezet naar de modus FormMode.Edit.If the form is in FormMode.New mode, the form is reset to FormMode.Edit mode. Daarnaast wordt het OnReset-gedrag van het formulierbesturingselement uitgevoerd.The OnReset behavior of the form control also runs. U kunt ook afzonderlijke besturingselementen opnieuw instellen met de functie Reset maar alleen vanuit het formulier.You can also reset individual controls with the Reset function but only from within the form.

ViewFormViewForm

De functie ViewForm wijzigt de modus van het formulierbesturingselement in FormMode.View.The ViewForm function changes the Form control's mode to FormMode.View. In deze modus wordt de inhoud van de eigenschap Item van het formulierbesturingselement gebruikt om het formulier in te vullen.In this mode, the contents of the Form control's Item property are used to populate the form. De functies SubmitForm en RestForm hebben geen effect in deze modus.The SubmitForm and RestForm functions have no effect when in this mode.

DisplayMode PopertyDisplayMode Poperty

De huidige modus kan worden gelezen door de eigenschap Mode.The current mode can be read through the Mode property. De modus bepaalt ook de waarde van de eigenschap DisplayMode die kan worden gebruikt door gegevenskaarten en besturingselementen in het formulierbesturingselement.The mode also determines the value of the DisplayMode property which can be used by data cards and controls within the form control. Vaak wordt de eigenschap DisplayMode van de gegevenskaart ingesteld op Parent.DisplayMode (refererend aan het formulier) net als de eigenschap DisplayMode van het besturingselement (refererend aan de gegevenskaart):Often, the data card's DisplayMode property will be set to Parent.DisplayMode (refernceing the form) as will the control's DisplayMode property (referncing the data card):

ModusMode DisplayModeDisplayMode BeschrijvingDescription
FormMode.EditFormMode.Edit DisplayMode.EditDisplayMode.Edit Gegevenskaarten en besturingselementen zijn bewerkbaar, klaar om wijzigingen aan een record te accepteren.Data cards and controls are editable, ready to accept changes to a record.
FormMode.NewFormMode.New DisplayMode.EditDisplayMode.Edit Gegevenskaarten en besturingselementen zijn bewerkbaar, klaar om een nieuw record te accepteren.Data cards and controls are editable, ready to accept a new record.
FormMode.ViewFormMode.View DisplayMode.ViewDisplayMode.View Gegevenskaarten en besturingselementen zijn niet bewerkbaar en geoptimaliseerd om weer te geven.Data cards and controls are not editable and optimized for viewing.

SyntaxisSyntax

SubmitForm( FormName )SubmitForm( FormName )

 • FormName - vereist.FormName - Required. Formulierbesturingselement dat moet worden verzonden naar de gegevensbron.Form control to submit to the data source.

EditForm( FormName )EditForm( FormName )

 • FormName - vereist.FormName - Required. Formulierbesturingselement dat moet worden overgeschakeld naar de modus FormMode.Edit.Form control to switch to FormMode.Edit mode.

NewForm( FormName )NewForm( FormName )

 • FormName - vereist.FormName - Required. Formulierbesturingselement dat moet worden overgeschakeld naar de modus FormMode.New.Form control to switch to FormMode.New mode.

ResetForm( FormName )ResetForm( FormName )

 • FormName - vereist.FormName - Required. Formulierbesturingselement dat moet worden teruggezet naar de beginwaarden.Form control to reset to initial values. Daarnaast wordt het formulier overgeschakeld van de modus FormMode.New naar de modus FormMode.Edit.Also switches the form from FormMode.New mode to FormMode.Edit mode.

ViewForm( FormName )ViewForm( FormName )

 • FormName - vereist.FormName - Required. Formulierbesturingselement om over te schakelen naar de modus FormMode.View.Form control to switch to FormMode.View mode.

VoorbeeldenExamples

Zie Gegevensformulieren begrijpen voor volledige voorbeelden.See Understand data forms for complete examples.

 1. Voeg een knopbesturingselement toe, stel de eigenschap Text in op de weergave van Opslaan en stel de bijbehorende eigenschap OnSelect in op deze formule:Add a Button control, set its Text property to show Save, and set its OnSelect property to this formula:

  SubmitForm( EditForm )SubmitForm( EditForm )

 2. Maak de eigenschap OnFailure van een formulierbesturingselement leeg en stel de bijbehorende eigenschap OnSuccess in op deze formule:Set the OnFailure property of a Form control to blank and its OnSuccess property to this formula:

  Back()Back()

 3. Wijzig de naam van een besturingselement Label in ErrorText en stel de eigenschap Text ervan in op deze formule:Name a Label control ErrorText, and set its Text property to this formula:

  EditForm.ErrorEditForm.Error

  Wanneer de gebruiker de knop Opslaan selecteert, worden de wijzigingen in het formulierbesturingselement verzonden naar de onderliggende gegevensbron.When the user selects the Save button, any changes in the Form control are submitted to the underlying data source.

  • Als de verzending is geslaagd, worden alle wijzigingen opgeslagen. Als het formulierbesturingselement in de modus Nieuw staat, wordt er een record gemaakt.If the submission succeeds, any changes are saved or, if the Form control is in New mode, a record is created. ErrorText is leeg en het vorige scherm wordt opnieuw weergegeven.ErrorText is blank and the previous screen reappears.
  • Als het verzenden is mislukt, toont ErrorText een gebruiksvriendelijk foutbericht en blijft het huidige scherm zichtbaar, zodat de gebruiker het probleem kan oplossen en het opnieuw kan proberen.If the submission fails, ErrorText shows a user-friendly error message, and the current screen remains visible so that the user can correct the problem and try again.
 4. Voeg een knopbesturingselement toe, stel de eigenschap Text in op de weergave van Annuleren en stel de bijbehorende eigenschap OnSelect in op deze formule:Add a Button control, set its Text property to show Cancel, and set its OnSelect property to this formula:

  ResetForm( EditForm ); Back()ResetForm( EditForm ); Back()

  Wanneer de gebruiker de knop Annuleren selecteert, worden de waarden in het formulierbesturingselement teruggezet naar de waarden van voordat de gebruiker begon met bewerken, wordt het vorige scherm opnieuw weergegeven en wordt het formulierbesturingselement teruggezet naar de modus Bewerken als deze in de modus Nieuw stond.When the user selects the Cancel button, the values in the Form control are reset to what they were before the user started to edit it, the previous screen reappears, and the Form control is returned to Edit mode if it was in New mode.

 5. Voeg een knopbesturingselement toe, stel de eigenschap Text in op de weergave van Nieuw en stel de bijbehorende eigenschap OnSelect in op deze formule:Add a Button control, set its Text property to show New, and set its OnSelect property to this formula:

  NewForm( EditForm ); Navigate( EditScreen, None )NewForm( EditForm ); Navigate( EditScreen, None )

  Wanneer de gebruiker de knop Nieuw selecteert, wordt het formulierbesturingselement overgeschakeld naar de modus Nieuw, wordt het besturingselement ingevuld met de standaardwaarden voor de gegevensbron van het formulierbesturingselement en wordt het scherm met het formulierbesturingselement weergegeven.When the user selects the New button, the Form control switches to New mode, the default values for the Form control's data source populate that control, and the screen that contains the Form control appears. Wanneer de functie SubmitForm wordt uitgevoerd, wordt er een nieuwe record gemaakt in plaats van dat een bestaande wordt bijgewerkt.When the SubmitForm function runs, a record is created instead of updated.