De functie Taal in PowerAppsLanguage function in PowerApps

Retourneert de taalcode van de huidige gebruiker.Returns the language tag of the current user.

BeschrijvingDescription

De functie Taal retourneert de taal, het script en de regio van de huidige gebruiker als een taalcode.The Language function returns the language, script, and region of the current user as a language tag.

Gebruik de taalinformatie om uw app aan te passen op basis van landinstellingen.Use the language information to tailor your app across locales. Als u bijvoorbeeld een app maakt die in Italië en Frankrijk zal worden gebruikt, kunt u Taal gebruiken om automatisch Italiaanse en Franse tekenreeksen weer te geven voor uw gebruikers op deze verschillende locaties.For example, if you are creating an app that will be used in Italy and France, you can use Language to automatically display Italian and French strings to your users in those different locations.

TaalcodesLanguage tags

Een taalcode kan een van de volgende drie indelingen hebben:A language tag can be in one of three formats:

RetourwaardeReturn value BeschrijvingDescription
"lg‑RE""lg‑RE" lg is de afkorting van twee tekens voor de taal en RE is de afkorting van twee tekens voor de regio.lg is the two character abbreviation for the language and RE is the two character abbreviation for the region. Dit is het meest voorkomende retourtype.This is the most common return type. Zo wordt "en-GB" geretourneerd voor het Verenigd Koninkrijk.For example, "en-GB" is returned for Great Britain.
"lg""lg" lg is de afkorting van twee tekens voor de taal.lg is the two character abbreviation for the language. Dit is de indeling die wordt gebruikt als PowerApps wel informatie over de taal, maar geen informatie voor de specifieke regio heeft.This is the format used when PowerApps has information about the language, but does not have information for the specific region.
"lg‑scrp‑RE""lg‑scrp‑RE" lg is de afkorting van twee tekens voor de taal, scrp is de afkorting van vier tekens voor het schrift en RE is de afkorting van twee tekens voor de regio.lg is the two character abbreviation for the language, scrp is the four character abbreviation for the script, and RE is the two character abbreviation for the region.

PowerApps gebruikt de IETF BCP-47-taalcode-indeling.PowerApps uses the IETF BCP-47 language tag format.

Typ Waarde ( "1", ) in de formulebalk of in de geavanceerde weergave en schuif door de lijst met aanbevolen landinstellingen voor het tweede argument om de lijst met ondersteunde taalcodes weer te geven.To see the list of supported language tags, type Value( "1", ) in the formula bar or advanced view and scroll through the list of locales suggested for the second argument.

De functies Tekst en Waarde gebruiken ook taalcodes.The Text and Value functions also use language tags. Gebruik deze functies om op een wereldbewuste manier te vertalen naar en van teksttekenreeksen.Use these functions for translating to and from text strings in a globally aware manner. U kunt alleen het taalgedeelte van de code gebruiken als u een taalcode aan deze functies doorgeeft en de regio daarbij geen verschil zou maken.When passing a language tag to these functions and the region would not make a difference, you can use just the language portion of the tag.

SyntaxisSyntax

Language()Language()

VoorbeeldenExamples

De landinstellingen van de gebruikerUser's locale

Er wordt vanuit gegaan dat het hostbesturingssysteem en/of de browser de standaardlandinstelling voor de locatie gebruiken.It is assumed that the host operating system and/or browser are using the default locale for the location.

FormuleFormula LocatieLocation RetourwaardeReturn Value
Language()Language() Lissabon, PortugalLisbon, Portugal "pt-PT""pt-PT"
Language()Language() Rio de Janeiro, BraziliëRio de Janeiro, Brazil "pt-BR""pt-BR"
Language()Language() Atlanta, VSAtlanta, USA "en-US""en-US"
Language()Language() Manchester, Verenigd KoninkrijkManchester, Great Britain "en-GB""en-GB"
Language()Language() Parijs, FrankrijkParis, France "fr-FR""fr-FR"
Language()Language() Roseau, DominicaRoseau, Dominica "en""en"
Language()Language() Belgrado, ServiëBelgrade, Serbia "sr-cyrl-RS" of "sr-latn-RS", afhankelijk van de systeeminstellingen van de gebruiker"sr-cyrl-RS" or "sr-latn-RS", depending on the user's system settings

LokalisatietabelLocalization table

Een eenvoudige lokalisatiemethode is om een Excel-werkblad te maken waarin een door de auteur gedefinieerde Tekst-ID wordt toegewezen aan een vertaalde tekst voor de taal van de gebruiker.A simple approach to localization is to create an Excel spreadsheet mapping an author defined TextID to a translated text for the user's language. Hoewel u een verzameling of willekeurige andere gegevensbron voor deze tabel kunt gebruiken, kiezen we voor Excel omdat vertalers die indeling eenvoudig kunnen bewerken en buiten de app kunnen beheren.Although you could use a collection or any other data source for this table, we chose Excel because it is easy to edit and manage outside of the app by translators.

 1. Maak de volgende tabel in Excel:Create the following table in Excel:

  De invoer met leeg voor de kolom Taal zal standaard worden gebruikt als er geen specifieke teksttekenreeks voor een bepaalde taal is gevonden.The entry with blank for the Language column will be used as the default if there is no specific text string found for a given language. Deze invoer moet achter alle andere invoeren voor bepaalde Tekst-ID worden weergegeven.This entry must appear after all other entries for a given TextID.

  We moeten voor ons doel alleen naar de taal van de landinstelling kijken, niet naar de regio.For our purposes, we only need to look at the language of the locale and not the region. Als regionale overwegingen belangrijk waren geweest, hadden we de volledige taalcodewaarde in de bovenstaande tabel kunnen opnemen.If regional considerations were important, we could have included the full language tag value in the table above.

 2. Gebruik de opdracht Tabel op het lint Invoegen om er een juiste Excel-tabel van te maken.Use the Insert ribbon, Table command, to make this into a proper Excel table. Deze heeft standaard de naam Tabel1, maar u kunt hem via het lint Hulpmiddelen voor tabellen/Ontwerp en het tekstvak Tabelnaam: uiterst links een willekeurige naam geven.By default, it will be named Table1 but you can name it whatever you like with the Table Tools/Design ribbon and the Table Name: text box on the far left hand side.
 3. Sla het Excel-bestand op naar uw lokale bestandssysteem.Save the Excel file to your local file system.
 4. Klik of tik in het rechterdeelvenster op het tabblad Gegevensbronnen in PowerApps en klik of tik vervolgens op Gegevensbron toevoegen.In PowerApps, in the right-hand pane, click or tap the Data Sources tab, and then click or tap Add data source.
 5. Klik of tik op Statische gegevens toevoegen aan uw app, klik of tik op het Excel-bestand dat u hebt opgeslagen en klik of tik vervolgens op Openen.Click or tap Add static data to your app, click or tap the Excel file that you saved, and then click or tap Open.
 6. Selecteer de tabel die u hebt gemaakt en klik of tik vervolgens op Verbinden.Select the table that you created, and then click or tap Connect.

Gebruik in uw app de volgende formule op de plaats waar u anders de tekst "Hallo" zou hebben gebruikt:In your app, wherever you would have used the text "Hello" before, use this formula instead:

 • LookUp( Table1, TextID = "Hello" && (LanguageTag = Left( Language(), 2 ) || IsBlank( LanguageTag ))).LocalizedTextLookUp( Table1, TextID = "Hello" && (LanguageTag = Left( Language(), 2 ) || IsBlank( LanguageTag ))).LocalizedText

Deze formule zal de juiste waarde voor LocalizedText voor de taal van de gebruiker opzoeken. Als deze niet wordt gevonden, zal hij terugvallen op de lege standaardversie.This formula will lookup the appropriate LocalizedText value for the language of the user, and if that is not found, will fall back on the default blank version.

Wees u ervan bewust dat vertaalde tekenreeksen in andere talen aanzienlijk langer kunnen zijn dan in uw eigen taal.Be aware that translated strings in other languages could be significantly longer than they are in your language. De labels en andere elementen waarin de tekenreeksen in uw gebruikersinterface worden weergegeven, moeten daarom in veel gevallen breder zijn, zodat er ruimte is voor langere teksten.In many cases, the labels and other elements that display the strings in your user interface will need to be wider to accommodate.

VertaalserviceTranslation service

U kunt tekst op verzoek vertalen via een vertaalservice, zoals de service Microsoft Translator:You can translate text on demand using a translation service, such as the Microsoft Translator service:

 1. Klik of tik in het rechterdeelvenster op het tabblad Gegevensbronnen in PowerApps en klik of tik vervolgens op Gegevensbron toevoegen.In PowerApps, in the right-hand pane, click or tap the Data Sources tab, and then click or tap Add data source.
 2. Klik of tik op Microsoft Translator.Click or tap Microsoft Translator.

Gebruik in uw app de volgende formule op de plaats waar u anders de tekst "Hallo" zou hebben gebruikt:In your app, wherever you would have used the text "Hello" before, use this formula instead:

 • MicrosoftTranslator.Translate( "Hallo", Language() )MicrosoftTranslator.Translate( "Hello", Language() )

De Microsoft Translator-service gebruikt dezelfde taalcodes die de functie Taal retourneert.The Microsoft Translator service uses the same language tags that the Language function returns.

Deze methode heeft wat nadelen ten opzichte van het vorige voorbeeld, dat een vooraf vertaalde tabel met teksttekenreeksen gebruikte:This approach comes with some drawbacks when compared to the previous example which utilized a pre-translated table of text strings:

 • De vertaling neemt tijd in beslag en vereist een aanroep van een service via het netwerk.The translation will take time to complete, requiring a call to a service across the network. Dit resulteert ook in een vertraging waarmee de vertaalde tekst in uw app wordt weergegeven.This will result in a lag to see the translated text in your app.
 • De vertaling zal mechanisch zijn en is mogelijk niet wat u verwacht of de beste keus voor de situatie in uw app.The translation will be mechanical and may not be what you anticipate or be the best choice for the situation within your app.