Functies Links, Midden en Rechts in PowerAppsLeft, Mid, and Right functions in PowerApps

Pak het linker, middelste of rechter deel van een tekenreeks met tekst uit.Extracts the left, middle, or right portion of a string of text.

BeschrijvingDescription

De functies Links, Midden en Rechts retourneren een gedeelte van een tekenreeks.The Left, Mid, and Right functions return a portion of a string.

 • Links retourneert de begintekens van een tekenreeks.Left returns the beginning characters of a string.
 • Midden retourneert de middelste tekens van een tekenreeks.Mid returns the middle characters of a string.
 • Rechts retourneert de eindtekens van een tekenreeks.Right returns the ending characters of a string.

Als u één tekenreeks als een argument opgeeft, retourneert de functie het gedeelte van de tekenreeks dat u hebt opgevraagd.If you specify a single string as an argument, the function returns the portion that you requested of the string. Als u een tabel met één kolom opgeeft die tekenreeksen bevat, retourneert de functie een tabel met één kolom met de gedeelten die u van deze tekenreeksen hebt opgevraagd.If you specify a single-column table that contains strings, the function returns a single-column table of the portions that you requested of those strings. Als u een tabel met meerdere kolommen opgeeft, kunt u deze omvormen tot een tabel met één kolom, zoals in working with tables (werken met tabellen) is beschreven.If you specify a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Als de beginpositie negatief is of voorbij het einde van de tekenreeks valt, retourneert Midden leeg.If the starting position is negative or beyond the end of the string, Mid returns blank. U kunt de lengte van een tekenreeks controleren door de functie Len te gebruiken.You can check the length of a string by using the Len function. Als u meer tekens opvraagt dan de tekenreeks bevat, retourneert de functie zo veel mogelijk tekens.If you request more characters than the string contains, the function returns as many characters as possible.

SyntaxisSyntax

Left( String, NumberOfCharacters )Left( String, NumberOfCharacters )
Mid( String, StartingPosition, NumberOfCharacters )Mid( String, StartingPosition, NumberOfCharacters )
Right( String, NumberOfCharacters )Right( String, NumberOfCharacters )

 • String - vereist.String - Required. De tekenreeks waarvan het resultaat moet worden uitgepakt.The string to from which to extract the result.
 • StartingPosition - vereist (alleen Mid).StartingPosition - Required (Mid only). De beginpositie.The starting position. Het eerste teken van de tekenreeks is positie 1.The first character of the string is position 1.
 • NumberOfCharacters - vereist.NumberOfCharacters - Required. Het aantal tekens dat moet worden geretourneerd.The number of characters to return.

Left( SingleColumnTable, NumberOfCharacters )Left( SingleColumnTable, NumberOfCharacters )
Mid( SingleColumnTable, StartingPosition, NumberOfCharacters )Mid( SingleColumnTable, StartingPosition, NumberOfCharacters )
Right( SingleColumnTable, NumberOfCharacters )Right( SingleColumnTable, NumberOfCharacters )

 • TabelMetEénKolom - vereist.SingleColumnTable - Required. Een tabel met één kolom met tekenreeksen waarvan de resultaten moeten worden uitgepakt.A single-column table of strings from which to extract the results.
 • StartingPosition - vereist (alleen Mid).StartingPosition - Required (Mid only). De beginpositie.The starting position. Het eerste teken van de tekenreeks is positie 1.The first character of the string is position 1.
 • NumberOfCharacters - vereist.NumberOfCharacters - Required. Het aantal tekens dat moet worden geretourneerd.The number of characters to return.

VoorbeeldenExamples

Eén tekenreeksSingle string

De voorbeelden in deze sectie gebruiken een besturingselement voor tekstinvoer als hun gegevensbron.The examples in this section use a text-input control as their data source. Het besturingselement wordt Auteur genoemd en bevat de tekenreeks "E.The control is named Author and contains the string "E. E.E. Cummings".Cummings".

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
Left( Auteur.Text, 5 )Left( Author.Text, 5 ) Extraheert maximaal vijf tekens vanaf het begin van de tekenreeks.Extracts up to five characters from the start of the string. "E."E. E."E."
Mid( Auteur.Text, 7, 4 )Mid( Author.Text, 7, 4 ) Extraheert maximaal vier tekens vanaf het zevende teken uit de tekenreeks.Extracts up to four characters, starting with the seventh character, from the string. "Cumm""Cumm"
Right( Auteur.Text, 5 )Right( Author.Text, 5 ) Extraheert maximaal vijf tekens vanaf het einde van de tekenreeks.Extracts up to five characters from the end of the string. "mings""mings"

Tabel met één kolomSingle-column table

Elk voorbeeld in deze sectie pakt tekenreeksen met de naam Personen uit de kolom Adres van deze gegevensbron uit en retourneert een tabel met één kolom die de resultaten bevat:Each example in this section extracts strings from the Address column of this data source, named People, and returns a single-column table that contains the results:

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
Left( ShowColumns( Personen, "Adres" ), 8 )Left( ShowColumns( People, "Address" ), 8 ) Extraheert de eerste acht tekens van elke tekenreeks.Extracts the first eight characters of each string.
Mid( ShowColumns( Personen, "Adres" ), 5, 7 )Mid( ShowColumns( People, "Address" ), 5, 7 ) Extraheert de middelste zeven tekens van elke tekenreeks, beginnend bij het vijfde teken.Extracts the middle seven characters of each string, starting with the fifth character.
Right( ShowColumns( Personen, "Adres" ), 7 )Right( ShowColumns( People, "Address" ), 7 ) Extraheert de laatste zeven tekens van elke tekenreeks.Extracts the last seven characters of each string.

Stapsgewijs voorbeeldStep-by-step example

 1. Importeer of maak een verzameling met de naam Inventaris en geef deze weer in een galerie, zoals wordt beschreven in de eerste procedure in Tekst en afbeeldingen weergeven in een galerie.Import or create a collection named Inventory, and show it in a gallery, as the first procedure in Show images and text in a gallery describes.
 2. Stel de eigenschap Text van het onderste label in de galerie in op deze functie:Set the Text property of the lower label in the gallery to this function:

  Right(ThisItem.Productnaam, 3)Right(ThisItem.ProductName, 3)

  Het label toont de laatste drie tekens van elke productnaam.The label shows the last three characters of each product name.