De functies Abs, Exp Ln, Macht en Wortel in PowerAppsAbs, Exp, Ln, Power, and Sqrt functions in PowerApps

Berekent absolute waarden, natuurlijke logaritmen, vierkantswortels en het resultaat van het machtsverheffen van e of een willekeurig getal tot opgegeven machten.Calculates absolute values, natural logarithms, square roots, and the results of raising e or any number to specified powers.

BeschrijvingDescription

De functie Abs retourneert de niet-negatieve waarde van het argument.The Abs function returns the non-negative value of its argument. Als een getal negatief is, retourneert Abs het positieve equivalent.If a number is negative, Abs returns the positive equivalent.

De functie Exp retourneert e verheven tot de macht van het argument.The Exp function returns e raised to the power of its argument. Het transcendente getal e begint met 2,7182818...The transcendental number e begins 2.7182818...

De functie Ln retourneert de natuurlijke logaritme (grondtal e) van het argument.The Ln function returns the natural logarithm (base e) of its argument.

Met de functie Macht wordt een getal geretourneerd dat tot een macht is verheven.The Power function returns a number raised to a power. Dit komt overeen met het gebruik van de ^-operator.It is equivalent to using the ^ operator.

De functie Wortel retourneert het getal dat, wanneer vermenigvuldigd met zichzelf, gelijk is aan het argument.The Sqrt function returns the number that, when multiplied by itself, equals its argument.

Als u één getal doorgeeft, is de resulterende waarde één resultaat op basis van de aangeroepen functie.If you pass a single number, the return value is a single result based on the function called. Als u een tabel met één kolom doorgeeft die getallen bevat, is de geretourneerde waarde een tabel met één kolom met resultaten (één resultaat voor elke record in de tabel voor het argument).If you pass a single-column table that contains numbers, the return value is a single-column table of results, one result for each record in the argument's table. Als u een tabel met meerdere kolommen hebt, kunt u deze omvormen tot een tabel met één kolom, zoals in working with tables (werken met tabellen) is beschreven.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Als een argument tot een niet-gedefinieerde waarde zou leiden, is het resultaat leeg.If an argument would result in an undefined valued, the result is blank. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren met vierkantswortels en logaritmen van negatieve getallen.This can happen, for example, with square roots and logarithms of negative numbers.

SyntaxisSyntax

Abs( getal )Abs( Number )
Exp( getal )Exp( Number )
Ln( getal )Ln( Number )
Wortel( getal )Sqrt( Number )

  • Getal - vereist.Number - Required. Getal om bewerking op uit te voeren.Number to operate on.

Macht( Grondtal, Exponent )Power( Base, Exponent )

  • Grondtal - vereist.Base - Required. Te verheffen grondtal.Base number to raise.
  • Exponent - vereist.Exponent - Required. De exponent waarmee het grondtal wordt verheven.The exponent to which the base number is raised.

Abs( TabelMetEénKolom )Abs( SingleColumnTable )
Exp( TabelMetEénKolom )Exp( SingleColumnTable )
Ln( TabelMetEénKolom )Ln( SingleColumnTable )
Wortel( TabelMetEénKolom )Sqrt( SingleColumnTable )

  • TabelMetEénKolom - vereist.SingleColumnTable - Required. Een tabel met één kolom die getallen bevat om bewerkingen op uit te voeren.A single-column table of numbers to operate on.

VoorbeeldenExamples

Eén getalSingle number

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
Abs( -55 )Abs( -55 ) Retourneert het getal zonder het minteken.Returns the number without the negative sign. 5555
Exp( 2 )Exp( 2 ) Retourneert e verheven tot de macht van 2, of e * e.Returns e raised to the power of 2, or e * e. 7,389056...7.389056...
Ln( 100 )Ln( 100 ) Retourneert de natuurlijke logaritme (grondtal e) van het getal 100.Returns the natural logarithm (base e) of the number 100. 4,605170...4.605170...
Macht( 5, 3 )Power( 5, 3 ) Retourneert 5 tot de macht 3, of 5 * 5 * 5.Returns 5 raised to the power of 3, or 5 * 5 * 5. 125125
Wortel( 9 )Sqrt( 9 ) Retourneert het getal dat, wanneer vermenigvuldigd met zichzelf, resulteert in 9.Returns the number that, when multiplied by itself, results in 9. 33

Tabel met één kolomSingle-column table

In de voorbeelden in deze sectie wordt een gegevensbron met de naam WaardeTabel gebruikt die deze gegevens bevat:The examples in this section use a data source that's named ValueTable and that contains this data:

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
Abs( WaardeTabel )Abs( ValueTable ) Retourneert de absolute waarde van elk getal uit de tabel.Returns the absolute value of each number in the table.
Exp( WaardeTabel )Exp( ValueTable ) Retourneert e verheven tot de macht van elk getal uit de tabel.Returns e raised to the power of each number in the table.
Ln( WaardeTabel )Ln( ValueTable ) Retourneert de natuurlijke logaritme van elk getal uit de tabel.Returns the natural logarithm of each number in the table.
Wortel( WaardeTabel )Sqrt( ValueTable ) Retourneert de vierkantswortel van elk getal uit de tabel.Returns the square root of each number in the table

Stapsgewijs voorbeeldStep-by-step example

  1. Voeg een besturingselement Tekstinvoer toe en geef het de naam Bron.Add a Text input control, and name it Source.
  2. Voeg een besturingselement van het type Label toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:Add a Label control, and set its Text property to this formula:
    Wortel( Waarde( Bron.Tekst ) ) Sqrt( Value( Source.Text ) )
  3. Typ een getal in Bron en bevestig dat het besturingselement Label de vierkantswortel bevat van het getal dat u hebt getypt.Type a number into Source, and confirm that the Label control shows the square root of the number that you typed.