De functie Revert in PowerAppsRevert function in PowerApps

Herstelt de records in een gegevensbron en wist fouten.Refreshes and clears errors for the records of a data source.

BeschrijvingDescription

De functie Revert herstelt een hele gegevensbron of één record in die gegevensbron.The Revert function refreshes an entire data source or a single record in that data source. U ziet dan wijzigingen die andere gebruikers hebben aangebracht.You'll see changes that other users made.

Voor de herstelde records wist Revert ook eventuele fouten in de tabel die de functie Errors retourneert.For the records reverted, Revert also clears any errors from the table that the Errors function returned.

Als de functie Errors een conflict meldt nadat Patch of een andere gegevensbewerking is uitgevoerd, kunt u Revert gebruiken om de conflicterende versie van de record te herstellen en de wijziging opnieuw toepassen.If the Errors function reports a conflict after a Patch or other data operation, Revert the record to start with the conflicting version and reapply the change.

Revert heeft geen retourwaarde.Revert has no return value. U kunt deze functie alleen gebruiken in een gedragsformule.You can use it only in a behavior formula.

SyntaxisSyntax

Revert( DataSource [, Record ] )Revert( DataSource [, Record ] )

  • DataSource - vereist.DataSource – Required. De gegevensbron die u wilt herstellen.The data source that you want to revert.
  • Record - optioneel.Record - Optional. De record die u wilt herstellen.The record that you want to revert. Als u geen record opgeeft, wordt de hele gegevensbron hersteld.If you don't specify a record, the entire data source is reverted.

VoorbeeldExample

In dit voorbeeld herstelt u de gegevensbron met de naam IJs die begint met de gegevens in deze tabel:In this example, you'll revert the data source named IceCream, which starts with the data in this table:

Een gebruiker op een ander apparaat wijzigt de eigenschap Aantal van de record Aardbeien in 400.A user on another device changes the Quantity property of the Strawberry record to 400. Rond dezelfde tijd wijzigt u dezelfde eigenschap van dezelfde record in 500 aangezien u niet op de hoogte bent van de andere wijziging.At about the same time, you change the same property of the same record to 500, not knowing about the other change.

U gebruikt de functie Patch om de record bij te werken:You use the Patch function to update the record:
Patch( IJs, First( Filter( IJs, Smaak = "Aardbeien" ) ), { Aantal: 500 } ) Patch( IceCream, First( Filter( IceCream, Flavor = "Strawberry" ) ), { Quantity: 500 } )

U controleert de tabel Fouten en vindt een fout:You check the Errors table and find an error:

RecordRecord KolomColumn BerichtMessage FoutError
{ ID: 1, Smaak: "Aardbeien", Aantal: 300 }{ ID: 1, Flavor: "Strawberry", Quantity: 300 } leegblank "De record die u probeert te wijzigen, is gewijzigd door een andere gebruiker. Herstel de record en probeer het opnieuw.""The record you are trying to modify has been modified by another user. Please revert the record and try again." ErrorKind.ConflictErrorKind.Conflict

Op basis van de kolom Fout is er een knop Opnieuw laden waarvoor de eigenschap OnSelect ingesteld op deze formule:Based on the Error column, you have a Reload button for which the OnSelect property to set to this formula:
Revert( IJs, First( Filter( IJs, Smaak = "Aardbeien" ) ) ) Revert( IceCream, First( Filter( IceCream, Flavor = "Strawberry" ) ) )

Nadat u de knop Opnieuw laden hebt geselecteerd, is de tabel Fouten leeg en is de nieuwe waarde voor Aardbeien geladen:After you select the Reload button, the Errors table is empty, and the new value for Strawberry has been loaded:

U past uw wijziging toe boven op de vorige wijziging en de wijziging lukt omdat het conflict is opgelost.You reapply your change on top of the previous change, and your change succeed because the conflict has been resolved.