De functies Round, RoundDown en RoundUp in PowerAppsRound, RoundDown, and RoundUp functions in PowerApps

Deze functies ronden een getal af.Rounds a number.

BeschrijvingDescription

De functiesRound, RoundDown en RoundUp ronden een getal af op het opgegeven aantal decimalen:The Round, RoundDown, and RoundUp functions round a number to the specified number of decimal places:

  • Round rondt af naar boven als het volgende cijfer een 5 of hoger is.Round rounds up if the next digit is a 5 or higher. Anders rondt deze functie af naar beneden.Otherwise, this function rounds down.
  • RoundDown rondt altijd af naar beneden op het vorige lagere getal.RoundDown always rounds down to the previous lower number.
  • RoundUp rondt altijd af naar boven op het volgende hogere getal.RoundUp always rounds up to the next higher number.

Als u één getal doorgeeft, is de resulterende waarde de afgeronde versie van dit getal.If you pass a single number, the return value is the rounded version of that number. Als u een tabel met één kolom doorgeeft die getallen bevat, is de geretourneerde waarde een tabel met één kolom met afgeronde getallen.If you pass a single-column table that contains numbers, the return value is a single-column table of rounded numbers. Als u een tabel met meerdere kolommen hebt, kunt u deze omvormen tot een tabel met één kolom, zoals wordt beschreven in werken met tabellen.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

SyntaxisSyntax

Round( Number, DecimalPlaces )Round( Number, DecimalPlaces )
RoundDown( Number, DecimalPlaces )RoundDown( Number, DecimalPlaces )
RoundUp( Number, DecimalPlaces )RoundUp( Number, DecimalPlaces )

  • Getal is vereist.Number - Required. Het getal dat moet worden afgerond.The number to round.
  • DecimalPlaces - vereist.DecimalPlaces - Required. Het aantal posities rechts van het decimaalteken waarop moet worden afgerond.The number of places to the right of the decimal point to round to. Gebruik 0 als u wilt afronden op een geheel getal.Use 0 to round to a whole number.