De functie Table in PowerAppsTable function in PowerApps

Hiermee maakt u een tijdelijke tabel.Creates a temporary table.

BeschrijvingDescription

De functie Table maakt een tabel van een argumentlijst met records.The Table function creates a table from an argument list of records.

De kolommen van de tabel vormen de samenvoeging van de eigenschappen van alle records in het argument.The table's columns will be the union of all the properties from all the argument records. Een lege waarde wordt toegevoegd aan elke kolom waarvoor een record geen waarde bevat.A blank value is added to any column for which a record doesn't include a value.

Een tabel is een waarde in PowerApps, net zoals een tekenreeks of getal.A table is a value in PowerApps, just like a string or a number. U kunt een tabel opgeven als een argument voor een functie en functies kunnen een tabel retourneren als resultaat.You can specify a table as an argument for a function, and functions can return a table as a result. Table maakt geen permanente tabel.Table doesn't create a permanent table. In plaats daarvan wordt een tijdelijke tabel geretourneerd, bestaande uit de argumenten.Instead it returns a temporary table made of its arguments. U kunt deze tijdelijke tabel opgeven als argument voor een andere functie of de tabel visualiseren in een galerie of insluiten in een andere tabel.You can specify this temporary table as an argument for another function, visualize it in a gallery, or embed it in another table. Zie werken met tabellen voor meer informatie.See working with tables for more details.

U kunt ook een tabel met één kolom maken met de syntaxis [ waarde1, waarde2,... ].You can also create a single-column table with the [ value1, value2, ... ] syntax.

SyntaxisSyntax

Table( Record1 [, Record2, ... ] )Table( Record1 [, Record2, ... ] )

 • Record(s) - vereist.Record(s) - Required. De records die aan de tabel moeten worden toegevoegd.The records to add to the table.

VoorbeeldenExamples

 • Stel de eigenschap Items van een keuzelijst in op deze formule:Set the Items property of a listbox to this formula:
  Table({Kleur:"rood"}, {Kleur:"groen"}, {Kleur:"blauw"})Table({Color:"red"}, {Color:"green"}, {Color:"blue"})

  In de keuzelijst wordt elke kleur weergegeven als een optie.The listbox shows each color as an option.

 • Voeg een tekstgalerie toe en stel de eigenschap Items ervan in op deze functie:Add a text gallery, and set its Items property to this function:
  Table({Item:"Violin123", Location:"France", Owner:"Fabrikam"}, {Item:"Violin456", Location:"Chile"})Table({Item:"Violin123", Location:"France", Owner:"Fabrikam"}, {Item:"Violin456", Location:"Chile"})

  De galerie bevat twee records die beide de naam en de locatie van een item bevatten.The gallery shows two records, both of which contain the name and location of an item. Slechts één record bevat de naam van de eigenaar.Only one record contains the name of the owner.