De functies Count, CountA, CountIf en CountRows in PowerAppsCount, CountA, CountIf, and CountRows functions in PowerApps

Hiermee worden alle records in een tabel geteld of worden alle records geteld die aan een voorwaarde voldoen.Counts all records in a table, or counts all records that satisfy a condition.

BeschrijvingDescription

De functie Count telt het aantal records dat een getal bevat in een tabel met één kolom.The Count function counts the number of records that contain a number in a single-column table.

De functie CountA telt het aantal records dat niet leeg is in een tabel met één kolom.The CountA function counts the number of records that aren't blank in a single-column table. Deze functie telt ook lege tekst ("") mee.This function includes empty text ("") in the count.

De functie CountIf telt het aantal records in een tabel dat true is voor een logische formule.The CountIf function counts the number of records in a table that are true for a logical formula. De formule kan verwijzen naar kolommen in de tabel.The formula can reference columns of the table.

De functie CountRows telt het aantal records in een tabel.The CountRows function counts the number records in a table.

Elk van deze functies retourneert een getal.Each of these functions returns a number.

Deze functies kunnen niet worden gedelegeerd bij gebruik met een gegevensbron.When used with a data source, these functions can't be delegated. Alleen het eerste gedeelte van de gegevensbron wordt opgehaald, waarna de functie op dat gedeelte wordt toegepast.Only the first portion of the data source will be retrieved and then the function applied. Het resultaat geeft daardoor mogelijk geen volledig beeld.The result may not represent the complete story. U ziet tijdens het maken van de app een blauwe stip om u te herinneren aan deze beperking, zodat u waar mogelijk nog kunt overschakelen naar delegeerbare alternatieven.A blue dot will appear at authoring time to remind you of this limitation and to suggest switching to delegable alternatives where possible. Zie Overzicht van delegeren voor meer informatie.For more information, see the delegation overview.

SyntaxisSyntax

Count( TabelMetEénKolom )Count( SingleColumnTable )
CountA( TagelMetEénKolom )CountA( SingleColumnTable )

 • TabelMetEénKolom - vereist.SingleColumnTable - Required. De kolom met records die moeten worden geteld.Column of records to count.

CountIf( Table, LogicalFormula )CountIf( Table, LogicalFormula )

 • Tabel - vereist.Table - Required. De tabel met records die moeten worden geteld.Table of records to count.
 • LogicalFormula - vereist.LogicalFormula - Required. De formule die moet worden geëvalueerd voor elke record in de tabel.Formula to evaluate for each record of the table. Records die true retourneren voor deze formule worden geteld.Records that return true for this formula are counted. De formule kan verwijzen naar kolommen in de tabel.The formula can reference columns of the table.

CountRows( Table )CountRows( Table )

 • Tabel - vereist.Table - Required. De tabel met records die moeten worden geteld.Table of records to count.

VoorbeeldExample

 1. Importeer of maak een verzameling met de naam Inventaris, zoals wordt beschreven in de eerste subprocedure in Tekst en afbeeldingen weergeven in een galerie.Import or create a collection named Inventory, as the first subprocedure in Show images and text in a gallery describes.
 2. Voeg een label toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:Add a label, and set its Text property to this formula:

  CountIf(Inventaris, EenhedenInVoorraad < 30)CountIf(Inventory, UnitsInStock < 30)

  Het label geeft 2 weer omdat er voor twee producten (Ganymedes en Callisto) minder dan 30 eenheden in voorraad zijn.The label shows 2 because two products (Ganymede and Callisto) have fewer than 30 units in stock.

 3. Voeg nog een label toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:Add another label, and set its Text property to this formula:

  CountA(Inventaris.EenhedenInVoorraad)CountA(Inventory.UnitsInStock)

  Het label geeft 5 gegeven, het aantal niet-lege cellen in de kolom Eenheden in voorraad kolom.The label shows 5, the number of non-empty cells in the UnitsInStock column.

 4. Voeg nog een label toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:Add another label, and set its Text property to this formula:

  CountRows(Inventaris)CountRows(Inventory)

  Het label geeft 5 weer omdat de verzameling vijf rijen bevat.The label shows 5 because the collection contains five rows.