De functie Tekst in PowerAppsText function in PowerApps

Maakt een numerieke of datum/tijd-waarde op voor weergave als een teksttekenreeks.Formats a number or a date/time value for display as a string of text.

BeschrijvingDescription

De functie Tekst maakt een getal of een datum/tijd-waarde op op basis van een van deze typen argumenten:The Text function formats a number or a date/time value based on one of these types of arguments:

 • Een vooraf gedefinieerde datum/tijd-indeling, die u opgeeft met behulp van de opsomming DatumTijdNotatie.A predefined date/time format, which you specify by using the DateTimeFormat enumeration. Voor datums en tijden heeft deze methode de voorkeur omdat het resultaat automatisch wordt aangepast aan de taal en locatie van de gebruiker.For dates and times, this approach is preferred as it automatically adjusts to each user's language and location.
 • Een aangepaste notatie, een tekenreeks met tijdelijke aanduidingen die beschrijven hoe u het getal of de waarde voor datum/tijd kunt opmaken.A custom format, a string of text that comprises placeholders that describe how to format the number or the date/time value. Tijdelijke aanduidingen definiëren hoeveel getallen moeten worden weergegeven, of groeperingsscheidingstekens moeten worden gebruikt en hoe de naam van een maand moet worden weergegeven.Placeholders define how many digits to show, whether grouping separators should be used, and how to display the name of a month. PowerApps ondersteunt een subset van de tijdelijke aanduidingen die door Microsoft Excel worden ondersteund.PowerApps supports a subset of the placeholders that Microsoft Excel does.

Zie working with dates and times (werken met datums en tijden) voor meer informatie.See working with dates and times for more information.

Vooraf gedefinieerde datum-/tijdnotatiesPredefined date/time formats

Vooraf gedefinieerde notatiePredefined Format BeschrijvingDescription
DatumTijdNotatie.LangeDatumDateTimeFormat.LongDate Jaar, maand, dag van de maand en dag van de week, voluit geschreven.Full year, month, day of the month, and day of the week. De namen van de maand en dag van de week worden niet afgekort.The names of the month and the day of the week aren't abbreviated.
DatumTijdNotatie.LangeDatumTijdDateTimeFormat.LongDateTime Jaar, maand, dag van de maand en dag van de week, voluit geschreven, plus aanduiding van uur (12-uurs notatie), minuten, seconden en AM/PM-aanduiding.Full year, month, day of the month, and day of the week, plus hour (12-hour clock), minutes, seconds, and AM/PM designation. De namen van de maand en dag van de week worden niet afgekort.The names of the month and the day of the week aren't abbreviated.
DatumTijdNotatie.LangeDatumTijd24DateTimeFormat.LongDateTime24 Jaar, maand, dag van de maand en dag van de week, voluit geschreven, plus aanduiding van uur (24-uurs notatie), minuten en seconden.Full year, month, day of the month, and day of the week, plus hour (24-hour clock), minutes, and seconds. De namen van de maand en dag van de week worden niet afgekort.The names of the month and the day of the week aren't abbreviated.
DatumTijdNotatie.LangeTijdDateTimeFormat.LongTime Uur (12-uurs notatie), minuten, seconden en AM/PM-aanduiding.Hour (12-hour clock), minutes, seconds, and AM/PM designation. Hetzelfde als KorteTijd.Same as ShortTime.
DatumTijdNotatie.LangeTijd24DateTimeFormat.LongTime24 Uur (24-uurs notatie), minuten en seconden.Hour (24-hour clock), minutes, seconds. Hetzelfde als KorteTijd24.Same as ShortTime24.
DatumTijdNotatie.KorteDatumDateTimeFormat.ShortDate Jaar in vier cijfers met maand in twee cijfers en dag van de maand.Four-digit year with two-digit month and day of the month.
DatumTijdNotatie.KorteDatumTijdDateTimeFormat.ShortDateTime Jaar in vier cijfers met maand in twee cijfers en dag van de maand, plus uur (12-uurs notatie), minuten, seconden en AM/PM-aanduiding.Four-digit year with two-digit month and day of the month, plus hour (12-hour clock), minutes, seconds, and AM/PM designation.
DatumTijdNotatie.KorteDatumTijd24DateTimeFormat.ShortDateTime24 Jaar in vier cijfers met maand in twee cijfers en dag van de maand, plus uur (24-uurs notatie), minuten en seconden.Four-digit year with two-digit month and day of the month, plus hour (24-hour clock), minutes, and seconds.
DatumTijdNotatie.KorteTijdDateTimeFormat.ShortTime Uur (12-uurs notatie), minuten, seconden en AM/PM-aanduiding.Hour (12-hour clock), minutes, seconds, and AM/PM designation. Hetzelfde als LangeTijd.Same as LongTime.
DatumTijdNotatie.KorteTijd24DateTimeFormat.ShortTime24 Uur (24-uurs notatie), minuten en seconden.Hour (24-hour clock), minutes, and seconds. Hetzelfde als LangeTijd24.Same as LongTime24.
DatumTijdNotatie.UTCDateTimeFormat.UTC De waarde voor datum/tijd wordt geconverteerd naar UTC op basis van de tijdzone van de huidige gebruiker en ingedeeld volgens de ISO 8601-norm.The date/time value is converted to UTC based on the current user's time zone and formatted according to the ISO 8601 standard.

Tijdelijke aanduidingen voor getallenNumber placeholders

Tijdelijke aanduidingPlaceholder BeschrijvingDescription
0 (nul)0 (zero) Geeft extra nullen weer als een getal minder cijfers heeft dan er nullen in de notatie zijn.Displays insignificant zeros if a number has fewer digits than there are zeros in the format. Gebruik bijvoorbeeld de indeling #,00 als u 8,9 wilt weergeven als 8,90.For example, use the format #.00 if you want to display 8.9 as 8.90.
# Volgt dezelfde regels als de 0 (nul).Follows the same rules as the 0 (zero). Tekst zal echter geen extra nullen retourneren als het getal links of rechts van het decimaalteken minder cijfers heeft dan er #-symbolen zijn in de notatie.However, Text doesn't return extra zeros when the number has fewer digits on either side of the decimal than there are # symbols in the format. Bijvoorbeeld 8,9 wordt weergegeven als de aangepaste notatie #,## is en het op te maken getal 8,9 is.For example, 8.9 is displayed if the custom format is #.## and the number to format is 8.9.
,. (komma)(period) De decimaalkomma wordt weergegeven in een getal.Displays the decimal point in a number. Is afhankelijk van de taal van de aangepaste notatie. Zie global apps (wereldwijde apps) voor meer informatie.Depends on the language of the custom format, see global apps for more details.
. (punt), (comma) Geeft het groeperingsscheidingsteken in een getal weer. Wordt vaak gebruikt voor duizendtallen.Displays the grouping separator in a number, often used for thousands. Tekst scheidt groepen door punten als de notatie een punt tussen hekjes (#) of tussen nullen bevat.Text separates groups by commas if the format contains a comma that's enclosed by number signs (#) or by zeros. Is afhankelijk van de taal van de aangepaste notatie. Zie global apps (wereldwijde apps) voor meer informatie.Depends on the language of the custom format, see global apps for more details.

Als in een getal rechts van het decimaalteken meer cijfers voorkomen dan er tijdelijke aanduidingen in de notatie zijn, wordt het getal afgerond naar net zoveel decimaaltekens als het aantal tijdelijke aanduidingen.If a number has more digits to the right of the decimal point than there are placeholders in the format, the number rounds to as many decimal places as there are placeholders. Als er links van het decimaalteken meer cijfers voorkomen dan er tijdelijke aanduidingen zijn, worden de extra cijfers weergegeven.If there are more digits to the left of the decimal point than there are placeholders, the extra digits are displayed. Als in de notatie alleen hekjes (#) links van het decimaalteken voorkomen, beginnen getallen die kleiner zijn dan 1 met een decimaalteken (bijvoorbeeld ,47).If the format contains only number signs (#) to the left of the decimal point, numbers less than 1 start with a decimal point (for example, .47).

Tijdelijke aanduidingen voor datum en tijdDate and time placeholders

Tijdelijke aanduidingPlaceholder BeschrijvingDescription
mm De maand wordt weergegeven als een getal zonder voorloopnul.Displays the month as a number without a leading zero.
mmmm De maand wordt weergegeven als een getal met een voorloopnul wanneer dat nodig is.Displays the month as a number with a leading zero when appropriate.
mmmmmm De maand wordt weergegeven als een afkorting (jan tot dec).Displays the month as an abbreviation (Jan to Dec).
mmmmmmmm De maand wordt weergegeven als een volledige naam (januari tot december).Displays the month as a full name (January to December).
dd Geeft de dag weer als een getal zonder voorloopnul.Displays the day as a number without a leading zero.
dddd Geeft de dag weer als een getal zonder voorloopnul wanneer dat nodig is.Displays the day as a number with a leading zero when appropriate.
dddddd Geeft de dag weer als een afkorting (zo tot za).Displays the day as an abbreviation (Sun to Sat).
dddddddd Geeft de dag weer als een volledige naam (zondag tot zaterdag).Displays the day as a full name (Sunday to Saturday).
jjyy Geeft het jaar weer als een getal van twee cijfers.Displays the year as a two-digit number.
jjjjyyyy Geeft het jaar weer als een getal van vier cijfers.Displays the year as a four-digit number.
hh Geeft het uur weer als een getal zonder voorloopnul.Displays the hour as a number without a leading zero.
hhhh Geeft het uur weer als een getal met een voorloopnul wanneer dat nodig is.Displays the hour as a number with a leading zero when appropriate. Als de notatie AM of PM bevat, wordt het uur weergegeven op basis van de 12-uurs notatie.If the format contains AM or PM, the hour is shown based on the 12-hour clock. Anders wordt het weergegeven uur gebaseerd op de 24-uurs notatie.Otherwise, the hour is shown based on the 24-hour clock.
mm Geeft de minuut weer als een getal zonder voorloopnul.Displays the minute as a number without a leading zero. Opmerking: De code m of mm moet direct na de code h of hh worden weergegeven of direct voor de code ss. Anders retourneert Tekst de maand in plaats van minuten.Note: The m or the mm code must appear immediately after the h or hh code or immediately before the ss code; otherwise, Text returns the month instead of minutes.
mmmm Geeft de minuut weer als een getal met een voorloopnul wanneer dat nodig is.Displays the minute as a number with a leading zero when appropriate. Opmerking: de tijdelijke aanduiding m of mm moet direct na de tijdelijke aanduiding h of hh verschijnen of direct voor de tijdelijke aanduiding ss.Note: The m or the mm placeholder must appear immediately after the h or hh placeholder or immediately before the ss placeholder. Anders retourneert Tekst de maand in plaats van minuten.Otherwise, Text returns the month instead of minutes.
ss Geeft de seconde weer als een getal zonder voorloopnul.Displays the second as a number without a leading zero.
ssss Geeft de seconde weer als een getal met een voorloopnul wanneer dat nodig is.Displays the second as a number with a leading zero when appropriate.
ff Geeft de fracties van seconden weer.Displays the fractions of seconds.
AM/PM, am/pm, A/P, a/pAM/PM, am/pm, A/P, a/p Geeft het uur weer op basis van een 12-uurs notatie.Displays the hour based on a 12-hour clock. Tekst retourneert "AM", "am", "A" of "a" voor tijden van middernacht tot het middaguur en "PM", "pm", "P" of "p" voor tijden van het middaguur tot middernachtText returns "AM", "am", "A", or "a" for times from midnight until noon and "PM", "pm", "P", or "p" for times from noon until midnight

Letterlijke tijdelijke aanduidingenLiteral placeholders

U kunt al deze tekens in de tekenreeks voor uw notatie opnemen.You can include any of these characters in your format string. Ze zullen als zodanig worden weergegeven in het resultaat van Tekst.They will appear in the result of Text as is. Andere tekens zijn gereserveerd voor toekomstige tijdelijke aanduidingen. Die tekens mag u bijgevolg niet gebruiken.Additional characters are reserved for future placeholders, so you shouldn't use them.

TekenCharacter BeschrijvingDescription
Elk valutasymboolAny currency symbol Euroteken, dollarteken, centteken, enzovoort.Dollar sign, cents sign, euro sign, etc.
+ PlustekenPlus sign
(( Haakje openenLeft parenthesis
:: Dubbele puntColon
^ Accent circonflexe (caret-teken)Circumflex accent (caret)
'' ApostrofApostrophe
{{ Accolade linksLeft curly bracket
< Kleiner-dan-tekenLess-than sign
= GelijktekenEqual sign
- MintekenMinus sign
/ Schuine streepSlash mark
)) Haakje sluitenRight parenthesis
& En-tekenAmpersand
~ TildeTilde
}} Accolade rechtsRight curly bracket
> Groter-dan-tekenGreater-than sign
  SpatieSpace character

Wereldwijde appsGlobal apps

De functie Tekst is locatiebewust.The Text function is globally aware. Voor een groot aantal talen kan deze functie de juiste notatie van datums, tijden, valuta's en getallen gebruiken.For a wide array of languages, it knows how to properly write out dates, times, currencies, and numbers. Hiervoor heeft de functie twee soorten informatie nodig:To do its job, it needs two pieces of information:

 • De taal van de aangepaste notatie: voor auteurs, hoe moet een aangepaste notatie worden geïnterpreteerd?The language of the custom format: For authors, how should a custom format be interpreted? De scheidingstekens (,The separator characters (. en .) hebben in verschillende talen een andere betekenis.and ,) have different meanings in different languages. Dit kan worden opgelost met een speciale tijdelijke aanduiding die een taalcode bevat.This is handled with a special placeholder containing a language tag. Of zelfs nog gemakkelijker: de vooraf gedefinieerde notaties voor datum/tijd zijn taalneutraal.Even easier, the predefined date/time formats are language agnostic.
 • De taal van het resultaat: voor gebruikers, welke taal moet worden gebruikt in het resultaat van de functie?The language of the result: For users, what language should be used in the result of the function? Namen voor maanden en werkdagen moeten in de juiste taal zijn gesteld voor de gebruiker van de app.Names for months and weekdays need to be in the appropriate language for the user of the app. Dit kan worden opgelost met een optionele derde argument voor de functie Tekst.This is handled with a third optional argument to the Text function.

Voor beide mogelijkheden wordt de taal opgegeven met een taalcode.For both, the language is provided with a language tag. Voor een overzicht van de ondersteunde talen typt u Tekst( 1234, "", ) in de formulebalk of de geavanceerde weergave en bladert u door de lijst met landinstellingen die voor het derde argument worden voorgesteld.To see the list of supported languages type Text( 1234, "", ) in the formula bar or advanced view and scroll through the list of locales suggested for the third argument.

Tijdelijke aanduiding voor taal in aangepaste notatieCustom format language placeholder

Geef de taal als volgt in de aangepaste notatie op:To specify the language of the custom format, use:

Tijdelijke aanduidingPlaceholder BeschrijvingDescription
[$-Taalcode][$-LanguageTag] Taalcode is een taalcode die door de functie Taal wordt geretourneerd.LanguageTag is a language tag as returned from the Language function. Deze code kan de vorm hebben van alleen de taal, zoals [$en] voor Engels, maar ook de regio kan erin worden opgenomen, zoals [$-en-GB] als u bijvoorbeeld Brits-Engels wilt opgeven.It can be in the form of just the language such as [$-en] for English, or it can also include the region such as [$-en-GB] to further specify Great Britain.

De tijdelijke aanduiding voor de taal kan overal in de aangepaste notatie voorkomen, maar wel slechts één keer.The language placeholder can appear anywhere in the custom format but only once.

Als u bij het schrijven van een formule geen tijdelijke aanduiding voor een taal opgeeft en de notatietekenreeks is globaal gezien niet eenduidig, voegt het bewerkingsprogramma automatisch de taalcode van uw huidige taal toe.While writing a formula, if you do not provide a language placeholder and the format string is ambiguous from a global standpoint, the authoring tool will automatically insert the language tag for your current language.

Er wordt bijvoorbeeld uitgegaan van [$-en-US] als deze tijdelijke aanduiding niet aanwezig is wanneer uw app wordt uitgevoerd.[$-en-US] is assumed if this placeholder is not present when your app is run.

OPMERKING: in een toekomstige versie zal de syntaxis van deze tijdelijke aanduiding mogelijk worden gewijzigd om verwarring te voorkomen met een vergelijkbare, maar andere, tijdelijke aanduiding die door Excel wordt ondersteund.NOTE: In a future version, the syntax of this placeholder may change to avoid confusion with a similar, but different, placeholder supported by Excel.

Taalcode resultaatResult language tag

In het resultaat van Tekst verschijnen vertaalde tekenreeksen voor maand, weekdag, AM/PM-aanwijzingen, evenals de juiste groeperings- en decimaalscheidingstekens.Appearing in the result of Text are translated strings for month, weekday, and AM/PM designations, as well as the appropriate group and decimal separators.

Standaard gebruikt Tekst de taal van de gebruiker die de app uitvoert.By default, Text uses the language of the user running the app. De functie Taal retourneert de taalcode voor de huidige gebruiker.The Language function returns the language tag for the current user. U kunt deze standaardwaarde onderdrukken door een taalcode op te geven voor het optionele derde argument voor Tekst.You can override this default by supplying a language tag for the optional third argument to Text.

SyntaxisSyntax

Tekst( Getal, DatumTijdNotatieOpsomming [, ResultaatTaalcode ] )Text( Number, DateTimeFormatEnum [, ResultLanguageTag ] )

 • Getal - vereist.Number - Required. Het getal of de datum/tijd-waarde die moet worden opgemaakt.The number or the date/time value to format.
 • DatumTijdNotatie - vereist.DateTimeFormat - Required. Een lid van de opsomming DatumTijdNotatie.A member of the DateTimeFormat enumeration.
 • ResultaatTaalcode - optioneel.ResultLanguageTag - Optional. De te gebruiken taalcode voor de resultaattekst.The language tag to use for the result text. Standaard wordt de taal van de huidige gebruiker gebruikt.By default, the language of the current user is used.

Tekst( Getal, AangepasteNotatie [, ResultaatTaalcode ] )Text( Number, CustomFormat [, ResultLanguageTag ] )

 • Getal - vereist.Number - Required. Het getal of de datum/tijd-waarde die moet worden opgemaakt.The number or the date/time value to format.
 • AangepasteNotatie - vereist.CustomFormat - Required. Een of meer tijdelijke aanduidingen tussen dubbele aanhalingstekens.One or more placeholders enclosed in double quotation marks.
 • ResultaatTaalcode - optioneel.ResultLanguageTag - Optional. De te gebruiken taalcode voor de resultaattekst.The language tag to use for the result text. Standaard wordt de taal van de huidige gebruiker gebruikt.By default, the language of the current user is used.

VoorbeeldenExamples

De gebruiker die deze formules uitvoert, bevindt zich in de Verenigde Staten en Engels is geselecteerd als taal.The user running these formulas is located in the United States and has selected English as their language. De functie Taal retourneert "en-US".The Language function is returning "en-US".

GetalNumber

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
Tekst( 1234,59, "####,#" )Text( 1234.59, "####.#" ) Maakt het getal op met één decimaalpositie.Formats the number with one decimal place. "1234,6""1234.6"
Tekst( 8,9, "#,000" )Text( 8.9, "#.000" ) Vult het decimaalgedeelte van het getal op met volgnullen, indien nodig.Pads the decimal portion of the number with trailing zeros, if needed. "8,900""8.900"
Tekst( 0,631, "0,#" )Text( 0.631, "0.#" ) Vult het hele gedeelte van het getal op met volgnullen, indien nodig.Pads the whole portion of the number with leading zeros, if needed. "0,6""0.6"
Tekst( 12, "#,0#" )Text( 12, "#.0#" )
Tekst( 1234,568, "#,0#" )Text( 1234.568, "#.0#" )
Vult het decimale gedeelte van het getal op met nullen voor één decimaalpositie en voegt een tweede decimaalpositie toe, als deze is opgegeven.Pads the decimal portion of the number with zeros for one decimal place, and includes a second decimal place if supplied. "12,0""12.0"
"1234,57""1234.57"
Tekst( 12000, "€ #,###" )Text( 12000, "$ #,###" )
Tekst( 1200000, "€ #.###" )Text( 1200000, "$ #,###" )
Plaatst om de drie cijfers een scheidingsteken voor duizendtallen en voegt een valutasymbool toe.Places a thousands separator every three digits, and includes a currency symbol. "€ 12.000""$ 12,000"
"€ 1.200.000""$ 1,200,000"

Datum/tijdDate/Time

 • Om 2:37:47 PM op maandag 23 november 2015At 2:37:47 PM on Monday, November 23, 2015
 • Verenigde Staten, Pacific Time Zone (UTC-8)United States Pacific Time Zone (UTC-8)
FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
Tekst( Nu(), DatumTijdNotatie.LangeDatum )Text( Now(), DateTimeFormat.LongDate ) Wordt opgemaakt als een tekenreeks met lange datum, in de taal en met de landinstellingen van de huidige gebruiker.Formats as a long date string, in the language and locale of the current user. "Maandag 23 november 2015""Monday, November 23, 2015"
Tekst( Nu(), DatumTijdNotatie.LangeDatumTijd )Text( Now(), DateTimeFormat.LongDateTime ) Wordt opgemaakt als een tekenreeks met lange datum en tijd in de taal en landinstellingen van de huidige gebruiker, met een 12-uurs notatie.Formats as a long date and time string, in the language and locale of the current user, using a 12-hour clock. "Maandag 23 november 2015 2:37:47 PM""Monday, November 23, 2015 2:37:47 PM"
Tekst( Nu(), DatumTijdNotatie.LangeTijd24 )Text( Now(), DateTimeFormat.LongTime24 ) Wordt opgemaakt als een tekenreeks met lange tijd, met een 24-uurs notatie.Formats as a long time string, using a 24-hour clock. "14:37:47""14:37:47"
Tekst( Nu(), DatumTijdNotatie.KorteDatum )Text( Now(), DateTimeFormat.ShortDate ) Wordt opgemaakt als een tekenreeks met korte datum, in de taal en met de landinstellingen van de huidige gebruiker.Formats as a short date string, in the language and locale of the current user. "23-11-2015""11/23/2015"
Tekst( Nu(), "d-mmm-jj" )Text( Now(), "d-mmm-yy" ) Wordt opgemaakt met tekens als tijdelijke aanduiding:Formats using placeholder characters:
 • d voor de dag van de maand, met één cijfer of twee cijfersd for a single-digit or double-digit day of the month
 • - als een letterlijk teken, dat naar het resultaat wordt gekopieerd- as a literal character copied to the result
 • mmm voor een maandafkorting van drie lettersmmm for a three-letter abbreviation of the month
 • - als nog een letterlijk teken dat naar het resultaat wordt gekopieerd- as another literal character copied to the result
 • jj voor een jaarafkorting van twee cijfersyy for a two-digit abbreviation of the year
"23-nov-15""23-Nov-15"

Wereldwijde appsGlobal apps

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
Tekst( 1234567,89, "[$-en-US]$ #.###" )Text( 1234567.89, "[$-en-US]$ #,###" ) Interpreteert . als een groeperingsscheidingsteken dat om de drie tekens moet worden geplaatst en $ als het valutasymbool.Interprets , as a grouping separator placed every three characters and $ as the currency symbol. Aangezien er geen decimalen moeten worden weergegeven, wordt de waarde naar boven afgerond op het eerstvolgende hogere gehele getal.As no decimals are to be displayed, the value is rounded up to the next higher whole number. In dit geval is [$-en-US] optioneel, omdat dit de standaardinstelling is.The [$-en-US] is optional in this case, as this is the default. "$ 1.234.568""$ 1,234,568"
Tekst( 1234567,89, "[$-es-ES]€ #,###" )Text( 1234567.89, "[$-es-ES]€ #,###" ) Interpreteert , als decimaalteken en als valutasymbool.Interprets , as a decimal separator and as the currency symbol. Omdat [$-fr-FR] alleen bepaalt hoe de notatietekenreeks wordt geïnterpreteerd, wordt in het resultaat gebruikgemaakt van de tekens uit de standaardtaalcode "en-US": .Because the [$-fr-FR] only determines how the format string is interpreted, the result will use the characters from the default "en-US" lanugage tag: . (punt) als decimaalteken en $ als valutasymbool.(period) for decimal separator and $ for currency symbol. "$ 1234567.89""$ 1234567.89"
Tekst( 1234567,89, "[$-es-ES]€ #,###", "es-ES" )Text( 1234567.89, "[$-es-ES]€ #,###", "es-ES" ) Interpreteert , als decimaalteken.Interprets , as a decimal separator. De taalcode van het resultaat is ingesteld op "fr-FR" waardoor de , (komma) wordt gebruikt als decimaalteken en als valutasymbool.The result language tag has been set to "fr-FR" which will result in , (comma) being used as the decimal separator and as the currency symbol. "€ 1234567,89""€ 1234567,89"
Tekst( Datum(2016,1,31), "dddd mmmm d" )Text( Date(2016,1,31), "dddd mmmm d" ) Retourneert de dag van de week, maand en dag van de maand in de taal van de huidige gebruiker.Returns the weekday, month, and day of the month in the language of the current user. Omdat geen van de tijdelijke aanduidingen taalafhankelijk is, is er geen taalcode voor de opmaak van tekst nodig.Because none of the placeholders are language dependent, there is no need for a format text language tag. "Zaterdag 31 januari""Saturday January 31"
Tekst( Datum(2016,1,31), "dddd mmmm d", "es-ES" )Text( Date(2016,1,31), "dddd mmmm d", "es-ES" ) Retourneert de dag van de week, maand en dag van de maand in de taal "es-ES".Returns the weekday, month, and day of the month in the "es-ES" language. "domingo enero 31""domingo enero 31"