De functies Acos, Acot, Asin, Atan, Atan2, Cos, Cot, Degrees, Pi, Radians, Sin en Tan in PowerAppsAcos, Acot, Asin, Atan, Atan2, Cos, Cot, Degrees, Pi, Radians, Sin, and Tan functions in PowerApps

Hiermee berekent u trigonometrische waarden.Calculates trigonometric values.

BeschrijvingDescription

Primaire functiesPrimary functions

De functie Cos retourneert de cosinus van het argument, een hoek aangeduid in radialen.The Cos function returns the cosine of its argument, an angle specified in radians.

De functie Cot retourneert de cotangens van het argument, een hoek aangeduid in radialen.The Cot function returns the cotangent of its argument, an angle specified in radians.

De functie Sin retourneert de sinus van het argument, een hoek aangeduid in radialen.The Sin function returns the sine of its argument, an angle specified in radians.

De functie Tan retourneert de tangens van het argument, een hoek aangeduid in radialen.The Tan function returns the tangent of its argument, an angle specified in radians.

Inverse functiesInverse functions

De functie Acos retourneert de arccosinus of inverse cosinus van het argument.The Acos function returns the arccosine, or inverse cosine, of its argument. De arccosinus is de hoek waarvan de cosinus het argument is.The arccosine is the angle whose cosine is the argument. De geretourneerde hoek wordt uitgedrukt in radialen in het bereik tussen 0 (nul) en π.The returned angle is given in radians in the range 0 (zero) to π.

De functie Acot retourneert de hoofdwaarde van de arccotangens of inverse cotangens van het argument.The Acot function returns the principal value of the arccotangent, or inverse cotangent, of its argument. De geretourneerde hoek wordt uitgedrukt in radialen in het bereik tussen 0 (nul) en π.The returned angle is given in radians in the range 0 (zero) to π.

De functie Asin retourneert de arcsinus of inverse sinus van het argument.The Asin function returns the arcsine, or inverse sine, of its argument. De arcsinus is de hoek waarvan de cosinus het argument is.The arcsine is the angle whose sine is the argument. De geretourneerde hoek wordt uitgedrukt in radialen in het bereik -π/2 tot π /2.The returned angle is given in radians in the range -π/2 to π/2.

De functie Atan retourneert de arctangens of inverse tangens van het argument.The Atan function returns the arctangent, or inverse tangent, of its argument. De arctangens is de hoek waarvan de tangens het argument is.The arctangent is the angle whose tangent is the argument. De geretourneerde hoek wordt uitgedrukt in radialen in het bereik -π/2 tot π /2.The returned angle is given in radians in the range -π/2 to π/2.

De functie Atan2 functie retourneert de arctangens of inverse tangens van de opgegeven x- en y-coördinaten als argumenten.The Atan2 function returns the arctangent, or inverse tangent, of the specified x and y coordinates as arguments. De arctangens is de hoek tussen de x-as en een lijn regel die de oorsprong (0, 0) bevat en een punt met de coördinaten (x, y).The arctangent is the angle from the x-axis to a line that contains the origin (0, 0) and a point with coordinates (x, y). De hoek wordt uitgedrukt in radialen tussen -π en π, met uitzondering van -π.The angle is given in radians between -π and π, excluding -π. Een positief resultaat staat voor een hoek tegen de klok in vanaf de x-as. Een negatief resultaat staat voor een hoek met de klok mee.A positive result represents a counterclockwise angle from the x-axis; a negative result represents a clockwise angle. Atan2( ab ) is gelijk aan Atan( b/a ), behalve dat a bij de functie Atan2 gelijk kan zijn aan 0 (nul).Atan2( ab ) equals Atan( b/a ), except that a can equal 0 (zero) with the Atan2 function.

Ondersteunende functiesHelper functions

De functie Degrees converteert radialen naar graden.The Degrees function converts radians to degrees. π radialen is gelijk aan 180 graden.π radians equals 180 degrees.

De functie Pi retourneert het transcendentale getal π, dat begint met 3,141592...The Pi function returns the transcendental number π, which begins 3.141592...

De functie Radians converteert graden naar radialen.The Radians function converts degrees to radians.

OpmerkingenNotes

Als u één getal doorgeeft aan deze functies, is de resulterende waarde één resultaat.If you pass a single number to these functions, the return value is a single result. Als u een tabel met één kolom doorgeeft die getallen bevat, is de geretourneerde waarde een tabel met één kolom met resultaten (één resultaat voor elke record in de tabel voor het argument).If you pass a single-column table that contains numbers, the return value is a single-column table of results, one result for each record in the argument's table. Als u een tabel met meerdere kolommen hebt, kunt u deze omvormen tot een tabel met één kolom, zoals in working with tables (werken met tabellen) is beschreven.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Als een argument tot een niet-gedefinieerde waarde zou leiden, is het resultaat leeg.If an argument would result in an undefined value, the result is blank. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer inverse functies worden gebruikt met argumenten die buiten het bereik liggen.This can happen, for example, when using inverse functions with arguments that are out of range.

SyntaxisSyntax

Primaire functiesPrimary Functions

Cos( Radialen )Cos( Radians )
Cot( Radialen )Cot( Radians )
Sin( Radialen )Sin( Radians )
Tan( Radialen )Tan( Radians )

  • Radians - vereist.Radians - Required. De hoek waarop de bewerking wordt toegepast.Angle to operate on.

Cos( TabelMetEénKolom )Cos( SingleColumnTable )
Cot( TabelMetEénKolom )Cot( SingleColumnTable )
Sin( TabelMetEénKolom )Sin( SingleColumnTable )
Tan( TabelMetEénKolom )Tan( SingleColumnTable )

  • TabelMetEénKolom - vereist.SingleColumnTable - Required. Een tabel met één kolom met hoeken waarop de bewerking wordt toegepast.A single-column table of angles to operate on.

Inverse functiesInverse Functions

Acos( Getal )Acos( Number )
Acot( Getal )Acot( Number )
Asin( Getal )Asin( Number )
Atan( Getal )Atan( Number )

  • Getal - vereist.Number - Required. Getal om bewerking op uit te voeren.Number to operate on.

Acos( TabelMetEénKolom )Acos( SingleColumnTable )
Acot( TabelMetEénKolom )Acot( SingleColumnTable )
Asin( TabelMetEénKolom )Asin( SingleColumnTable )
Atan( TabelMetEénKolom )Atan( SingleColumnTable )

  • TabelMetEénKolom - vereist.SingleColumnTable - Required. Een tabel met één kolom die getallen bevat om bewerkingen op uit te voeren.A single-column table of numbers to operate on.

Atan2( X, Y )Atan2( X, Y )

  • X - vereist.X - Required. Coördinaat van de X-as.X-axis coordinate.
  • Y - vereist.Y - Required. Coördinaat van de Y-as.Y-axis coordinate.

Ondersteunende functiesHelper Functions

Degrees( Radialen )Degrees( Radians )

  • Radians - vereist.Radians - Required. De hoek in radialen die moet worden omgezet in graden.Angle in radians to convert to degrees.

Pi()Pi()

Radians( Graden )Radians( Degrees )

  • Degrees - vereist.Degrees - Required. De hoek in graden die moet worden omgezet in radialen.Angle in degrees to convert to radians.

VoorbeeldenExamples

Eén getalSingle number

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
Cos( 1,047197 )Cos( 1.047197 ) Retourneert de cosinus van 1,047197 radialen of 60 graden.Returns the cosine of 1.047197 radians or 60 degrees. 0,50.5
Cot( Pi()/4 )Cot( Pi()/4 ) Retourneert de cotangens van 0,785398... radialen of 45 graden.Returns the cotangent of 0.785398... radians or 45 degrees. 11
Sin( Pi()/2 )Sin( Pi()/2 ) Retourneert de sinus van 1,570796... radialen of 90 graden.Returns the sine of 1.570796... radians or 90 degrees. 11
Tan( Radians(60) )Tan( Radians(60) ) Retourneert de tangens van 1,047197... radialen of 60 graden.Returns the tangent of 1.047197... radians or 60 degrees. 1,732050...1.732050...
Acos( 0,5 )Acos( 0.5 ) Retourneert de arccosinus van 0,5 in radialen.Returns the arccosine of 0.5, in radians. 1,047197...1.047197...
Acot( 1 )Acot( 1 ) Retourneert de arccotangens van 1 in radialen.Returns the arccotangent of 1, in radians. 0,785398...0.785398...
Asin( 1 )Asin( 1 ) Retourneert de arcsinus van 1 in radialen.Returns the arcsine of 1, in radians. 1,570796...1.570796...
Atan( 1,732050 )Atan( 1.732050 ) Retourneert de arctangens van 1,732050 in radialen.Returns the arctangent of 1.732050, in radians. 1,047197...1.047197...
Atan2( 5, 3 )Atan2( 5, 3 ) Retourneert de arctangens van de hoek van de x-as met de lijn die de oorsprong (0,0) en de coördinaat (5,3) bevat, wat ongeveer 31 graden is.Returns the arctangent of the angle from the x-axis of the line that contains the origin (0,0) and the coordinate (5,3), which is approximately 31 degrees. 0,540419...0.540419...
Atan2( 4, 4 )Atan2( 4, 4 ) Retourneert de arctangens van de hoek van de x-as met de lijn die de oorsprong (0,0) en de coördinaat (4,4) bevat, wat precies π/4 radialen of 45 graden is.Returns the arctangent of the angle from the x-axis of the line that contains the origin (0,0) and the coordinate (4,4), which is exactly π/4 radians or 45 degrees. 0,785398...0.785398...
Degrees( 1,047197 )Degrees( 1.047197 ) Retourneert het equivalente aantal graden voor 1,047197 radialen.Returns the equivalent number of degrees for 1.047197 radians. 6060
Pi()Pi() Retourneert het transcendente getal π.Returns the transcendental number π. 3,141592...3.141592...
Radians( 15 )Radians( 15 ) Retourneert het equivalente aantal radialen voor 15 graden.Returns the equivalent number of radians for 15 degrees. 0,261799...0.261799...

Tabel met één kolomSingle-column table

In de voorbeelden in deze sectie wordt een gegevensbron met de naam Waardetabel gebruikt die de volgende gegevens bevat.The examples in this section use a data source that's named ValueTable and that contains the following data. De laatste record in de tabel is π/2 radialen of 90 graden.The last record in the table is π/2 radians or 90 degrees.

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
Cos( Waardetabel )Cos( ValueTable ) Retourneert de cosinus van elk getal in de tabel.Returns the cosine of each number in the table.
Cot( Waardetabel )Cot( ValueTable ) Retourneert de cotangens van elk getal in de tabel.Returns the cotangent of each number in the table.
Sin( Waardetabel )Sin( ValueTable ) Retourneert de sinus van elk getal in de tabel.Returns the sine of each number in the table.
Tan( Waardetabel )Tan( ValueTable ) Retourneert de tangens van elk getal in de tabel.Returns the tangent of each number in the table.
Acos( Waardetabel )Acos( ValueTable ) Retourneert de arccosinus van elk getal in de tabel.Returns the arccosine of each number in the table.
Acot( Waardetabel )Acot( ValueTable ) Retourneert de arccotangens van elk getal in de tabel.Returns the arccotangent of each number in the table.
Asin( Waardetabel )Asin( ValueTable ) Retourneert de arcsinus van elk getal in de tabel.Returns the arcsine of each number in the table.
Atan( Waardetabel )Atan( ValueTable ) Retourneert de arctangens van elk getal in de tabel.Returns the arctangent of each number in the table.
Degrees( Waardetabel )Degrees( ValueTable ) Retourneert het equivalente aantal graden voor elk getal in de tabel, ervan uitgaande dat de hoeken in radialen zijn.Returns the equivalent number of degrees for each number in the table, assumed to be angles in radians.
Radians( Waardetabel )Radians( ValueTable ) Retourneert het equivalente aantal radialen voor elk getal in de tabel, ervan uitgaande dat de hoeken in graden zijn.Returns the equivalent number of radians for each number in the table, assumed to be angles in degrees.