De functies Trim en TrimEnds in PowerAppsTrim and TrimEnds functions in PowerApps

Hiermee verwijdert u extra spaties uit een tekenreeks.Removes extra spaces from a string of text.

BeschrijvingDescription

De functie Trim verwijdert alle spaties uit een tekenreeks behalve enkele spaties tussen woorden.The Trim function removes all spaces from a string of text except for single spaces between words.

De functie TrimEnds verwijdert alle spaties aan het begin en einde van een tekenreeks, maar spaties tussen woorden blijven intact.The TrimEnds function removes all spaces from the start and end of a string of text but leaves spaces between words intact.

Als u één tekenreeks opgeeft, is de geretourneerde waarde voor beide functies de tekenreeks waarbij eventuele extra spaties zijn verwijderd.If you specify a single string of text, the return value for either function is the string with any extra spaces removed. Als u een tabel met één kolom opgeeft die tekenreeksen bevat, is de geretourneerde waarde een tabel met één kolom met tekenreeksen waaruit spaties zijn verwijderd.If you specify a single-column table that contains strings, the return value is a single-column table of trimmed strings. Als u een tabel met meerdere kolommen hebt, kunt u deze omvormen tot een tabel met één kolom, zoals in working with tables (werken met tabellen) is beschreven.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Doordat de functie Trim spaties tussen woorden verwijdert, werkt deze op dezelfde manier als de functie SPATIES.WISSEN in Microsoft Excel.By trimming spaces between words, Trim is consistent with the function of the same name in Microsoft Excel. De functie TrimEnds komt daarentegen overeen met programmeerfuncties die alleen spaties aan het begin en einde van elke tekenreeks wissen.However, TrimEnds is consistent with programming tools that trim spaces only from the start and end of each string.

SyntaxisSyntax

Trim( String )Trim( String )
TrimEnds( String )TrimEnds( String )

  • String - vereist.String - Required. De tekenreeks waaruit spaties moeten worden verwijderd.The string of text to remove spaces from.

Trim( SingleColumnTable )Trim( SingleColumnTable )
TrimEnds( SingleColumnTable )TrimEnds( SingleColumnTable )

  • TabelMetEénKolom - vereist.SingleColumnTable - Required. Een tabel met één kolom met tekenreeksen waaruit spaties moeten worden verwijderd.A single-column table of strings to remove spaces from.

VoorbeeldExample

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
Trim( "   Hallo     wereld   " )Trim( "   Hello     World   " ) Verwijdert alle spaties aan het begin en einde van de tekenreeks en extra spaties in de tekenreeks.Removes all spaces from the start and end of a string and extra spaces from within the string. "Hallo wereld""Hello World"
TrimEnds( "   Hallo     wereld   " )TrimEnds( "   Hello     World   " ) Verwijdert alle spaties aan het begin en einde van de tekenreeks.Removes all spaces from the start and end of a string. "Hallo     wereld""Hello     World"

In de volgende voorbeelden wordt een verzameling met één kolom, genaamd Spaties, gebruikt die de volgende tekenreeksen bevat:The following examples use a single-column collection, named Spaces, that contains these strings:

U maakt deze verzameling door de eigenschap OnSelect van een besturingselement Knop in te stellen op de volgende formule, de voorbeeldmodus te openen en daarna op de knop te klikken of te tikken:To create this collection, set the OnSelect property of a Button control to this formula, open Preview mode, and then click or tap the button:
ClearCollect( Spaties, [ "   Jannie   Jansen   ", "    Jan   en   Joke", "Zonder spaties", "   Venus,   Aarde,   Mars  ", "Olie en Water   " ] )ClearCollect( Spaces, [ "   Jane   Doe   ", "    Jack   and   Jill", "Already trimmed", "   Venus,   Earth,   Mars  ", "Oil and Water   " ] )

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
Trim( Spaties )Trim( Spaces ) Verwijdert alle spaties aan het begin en einde van elke tekenreeks en extra spaties in elke tekenreeks in de verzameling Spaties.Trims all spaces from the start and end of each string and extra spaces from within each string in the Spaces collection.
TrimEnds( Spaties )TrimEnds( Spaces ) Verwijdert alle spaties aan het begin en einde van elke tekenreeks in de verzameling Spaties.Trims all spaces from the start and end of each string in the Spaces collection.

Opmerking: Extra spaties worden niet weergegeven als u een verzameling weergeeft door te klikken of tikken op Verzamelingen in het menu Bestand.Note: Extra spaces don't appear if you display a collection by clicking or tapping Collections on the File menu. Als u de lengte van de tekenreeks wilt controleren, gebruikt u de functie Len .To verify string length, use the Len function.