De functie UpdateContext in PowerAppsUpdateContext function in PowerApps

Maakt contextvariabelen voor het huidige scherm of werkt ze bij.Creates or updates context variables of the current screen.

OverzichtOverview

Gebruik de functie UpdateContext om een contextvariabele te maken die tijdelijk een stukje informatie opslaat, zoals het aantal keren dat de gebruiker een knop heeft geselecteerd of het resultaat van een gegevensbewerking.Use the UpdateContext function to create a context variable, which temporarily holds a piece of information, such as the number of times the user has selected a button or the result of a data operation.

Contextvariabelen hebben als bereik een scherm, wat betekent dat u geen formule kunt maken die verwijst naar een contextvariabele op een ander scherm.Context variables are scoped to a screen, which means that you can't build a formula that refers to a context variable on another screen. Als u wel eens een ander programmeerhulpmiddel hebt gebruikt, kunt u een contextvariabele vergelijken met een lokale variabele.If you've used another programming tool, you can think of a context variable as similar to a local variable. Gebruik de Set-functie om met globale variabelen te werken die beschikbaar zijn in uw app.Use the Set function to work with global variables that are available throughout your app.

PowerApps zijn gebaseerd op formules die automatisch opnieuw worden berekend terwijl de gebruiker de app gebruikt.PowerApps are based on formulas that automatically recalculate as the user interacts with an app. Contextverzamelingen bieden dit voordeel niet, waardoor uw app mogelijk moeilijker te ontwikkelen en te begrijpen is.Context variables don't offer this benefit and can make your app harder to create and understand. Raadpleeg werken met variabelen voordat u een contextvariabele gebruikt.Before you use a context variable, review working with variables.

BeschrijvingDescription

Als u een contextvariabele wilt maken of bijwerken, geeft u één record door aan de functie UpdateContext.To create or update a context variable, pass a single record to the UpdateContext function. Geef in elke record de naam op van een kolom die de naam bepaalt van de variabele en een waarde waarop u die variabele wilt instellen.In each record, specify the name of a column, which defines or matches the name of the variable, and the value to which you want to set that variable.

 • Als u de naam opgeeft van een variabele die u eerder hebt gedefinieerd, stelt UpdateContext de waarde van de variabele in op de opgegeven waarde.If you specify the name of a variable that you've previously defined, UpdateContext sets the value of the variable to the value that you specify.
 • Als u de naam opgeeft van een variabele die nog niet bestaat, maakt UpdateContext een variabele met die naam en stelt de waarde van die variabele in op de opgegeven waarde.If you specify the name of a variable that doesn't yet exist, UpdateContext creates a variable with that name and sets the value of that variable to the value that you specify.
 • Als u eerder een variabele hebt gedefinieerd, maar deze variabele niet opgeeft in deze UpdateContext-formule, blijft de waarde ervan ongewijzigd.If you've previously defined a variable but don't specify it in this particular UpdateContext formula, its value remains the same.

Contextvariabelen worden impliciet gemaakt met behulp van de functie UpdateContext of Navigate.Context variables are implicitly created by using the UpdateContext or Navigate function. Er is geen expliciete declaratie vereist.There is no explicit declaration required. Als u alle UpdateContext- en Navigate-verwijzingen naar een contextvariabele verwijdert, bestaat die contextvariabele niet meer.If you remove all the UpdateContext and Navigate references to a context variable, then that context variable will cease to exist. Om een variabele te wissen, stelt u de waarde ervan in op het resultaat van de functie Blank.To clear a variable set its value to the result of the Blank function.

U ziet de waarden, definities en het gebruik van uw variabelen met de weergave Variabelen onder het menu Bestand in de ontwerpomgeving.You can see your variables' values, definitions, and uses with the Variables view under the File menu in the authoring environment.

U verwijst naar een contextvariabele in een formule door de kolomnaam van de variabele te gebruiken.You reference a context variable in a formula by using the variable's column name. Zo maakt UpdateContext( { LogoTonen: true } ) bijvoorbeeld een contextvariabele met de naam LogoTonen, waarvan de waarde wordt ingesteld op true.For example, UpdateContext( { ShowLogo: true } ) creates a context variable named ShowLogo and sets its value to true. Vervolgens kunt u de waarde van deze contextvariabele gebruiken door de naam LogoTonen te gebruiken in een formule.You can then use the value of this context variable by using the name ShowLogo in a formula. U kunt LogoTonen gebruiken als formule voor de eigenschap Visible van een afbeeldingsbesturingselement en dat element weergeven of verbergen, afhankelijk van het feit of de waarde van de contextvariabele true of false is.You can write ShowLogo as the formula for the Visible property of an image control and show or hide that control based on whether the value of the context variable is true or false.

Zoals de voorbeelden verderop in dit onderwerp laten zien, kunnen contextvariabelen verschillende soorten informatie bevatten, waaronder de volgende:As the examples later in this topic show, context variables can hold several kinds of information, including these:

 • één waardea single value
 • een recorda record
 • een tabela table
 • een verwijzing naar een objectan object reference
 • een resultaat van een formuleany result from a formula

Een contextvariabele behoudt zijn waarde totdat de app wordt gesloten.A context variable holds its value until the app is closed. Als u een contextvariabele definieert en de waarde ervan instelt in een bepaald scherm, blijft die informatie behouden, zelfs als de gebruiker overschakelt naar een ander scherm.If you define a context variable and set its value on a particular screen, that information remains intact even if the user switches to a different screen. Nadat de app is gesloten, gaat de waarde van de contextvariabele verloren en moet die opnieuw worden gemaakt wanneer de app wordt geladen.Once the app is closed, the context variable's value will be lost and must be recreated when the app is loaded again.

Het bereik van elke contextvariabele is een scherm.Every context variable is scoped to a screen. Als u een contextvariabele wilt definiëren op het ene scherm en die variabele wilt wijzigen vanaf een ander scherm, moet u een formule maken die is gebaseerd op de functie Navigate.If you want to define a context variable on one screen and modify that variable from another screen, you must build a formula that's based on the Navigate function. Of gebruik een globale variabele.Or use a global variable.

UpdateContext heeft geen retourwaarde en u kunt deze functie alleen gebruiken in een gedragsformule.UpdateContext has no return value, and you can use it only within a behavior formula.

SyntaxisSyntax

UpdateContext( UpdateRecord )UpdateContext( UpdateRecord )

 • UpdateRecord - vereist.UpdateRecord – Required. Een record die de naam bevat van ten minste één kolom en een waarde voor die kolom.A record that contains the name of at least one column and a value for that column. Er wordt een contextvariabele gemaakt of bijgewerkt voor elke kolom en waarde die u opgeeft.A context variable is created or updated for each column and value that you specify.

UpdateContext( { ContextVariable1: Value1 [, ContextVariable2: Value2 [, ... ] ] } )UpdateContext( { ContextVariable1: Value1 [, ContextVariable2: Value2 [, ... ] ] } )

 • ContextVariable1 - vereist.ContextVariable1 - Required. De naam van de contextvariabele die moet worden gemaakt of bijgewerkt.The name of a context variable to create or update.
 • Value1 - vereist.Value1 - Required. De waarde die moet worden toegewezen aan de contextvariabele.The value to assign to the context variable.
 • ContextVariable2: Value2,... - optioneel.ContextVariable2: Value2, ... - Optional. Aanvullende contextvariabelen die u wilt maken of bijwerken en hun waarden.Additional context variables to create or update and their values.

VoorbeeldenExamples

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
UpdateContext( { Teller: 1 } )UpdateContext( { Counter: 1 } ) Hiermee maakt of wijzigt u de contextvariabele Teller en stelt u de waarde in op 1.Creates or modifies the context variable Counter, setting its value to 1. Teller heeft de waarde 1.Counter has the value 1. U kunt verwijzen naar die variabele door de naam Teller in een formule te gebruiken.You can reference that variable by using the name Counter in a formula.
UpdateContext( { Teller: 2 } )UpdateContext( { Counter: 2 } ) Hiermee stelt u de waarde van de contextvariabele Teller uit het vorige voorbeeld in op 2.Sets the value of the Counter context variable from the previous example to 2. Teller heeft de waarde 2.Counter has the value 2.
UpdateContext( { Naam: "Loes", Score: 10 } )UpdateContext( { Name: "Lily", Score: 10 } ) Hiermee maakt of wijzigt u de contextvariabelen Naam en Score en stelt u de waarden in op respectievelijk Loes en 10.Creates or modifies the context variables Name and Score, setting their values to Lily and 10 respectively. Naam heeft de waarde Loes, en Score heeft de waarde 10.Name has the value Lily, and Score has the value 10.
UpdateContext( { Persoon: { Naam: "Jobse", Adres: "Grote Markt 1" } } )UpdateContext( { Person: { Name: "Milton", Address: "1 Main St" } } ) Hiermee maakt of wijzigt u de contextvariabele Persoon en stelt u de waarde in op een record.Creates or modifies the context variable Person, setting its value to a record. De record bevat twee kolommen, genaamd Naam en Adres.The record contains two columns, named Name and Address. De waarde van de kolom Naam is Jobse en de waarde van de kolom Adres is Oude Markt 1.The value of the Name column is Milton, and the value of the Address column is 1 Main St. Persoon heeft de waarde van record { Naam: "Jobse", Adres: "Grote Markt 1" } }.Person has the value of record { Name: "Milton", Address: "1 Main St" } }.

U kunt verwijzen naar deze record in zijn geheel met de naam Persoon of u kunt verwijzen naar een afzonderlijke kolom in deze record met Persoon.Naam of Persoon.Adres.Reference this record as a whole with the name Person, or reference an individual column of this record with Person.Name or Person.Address.
UpdateContext( { Persoon: Patch ( Persoon, {Adres: "Grote Markt 2" } ) } )UpdateContext( { Person: Patch( Person, {Address: "2 Main St" } ) } ) Gebruikt de functie Patch om de contextvariabele Persoon bij te werken door de waarde van de kolom Adres te wijzigen in Grote Markt 2.Works with the Patch function to update the Person context variable by setting the value of the Address column to 2 Main St. Persoon heeft nu de waarde van record { Naam: "Jobse", Adres: "Grote Markt 2" } }.Person now has the value of record { Name: "Milton", Address: "2 Main St" } }.

Stapsgewijs voorbeeldStep-by-step example

 1. Noem het standaardscherm Bron, voeg een scherm toe en noem dit scherm Doel.Name the default screen Source, add another screen, and name it Target.
 2. Voeg op het scherm Bron twee knoppen toe en stel de eigenschap Text van de ene knop in op Engels en van de andere knop op Spaans.On the Source screen, add two buttons, and set their Text properties so that one says English and the other says Spanish.
 3. Stel de eigenschap OnSelect van de knop Engels in op deze formule:Set the OnSelect property of the English button to this expression:
  Navigate(Doel, ScreenTransition.Fade, {Taal:"Engels"})Navigate(Target, ScreenTransition.Fade, {Language:"English"})
 4. Stel de eigenschap OnSelect van de knop Spaans in op deze formule:Set the OnSelect property of the Spanish button to this expression:
  Navigate(Doel, ScreenTransition.Fade, {Taal:"Spaans"})Navigate(Target, ScreenTransition.Fade, {Language:"Spanish"})
 5. Voeg een label toe aan het scherm Doel en stel de eigenschap Text in op deze expressie:On the Target screen, add a label, and set its Text property to this expression:
  If(Taal="Engels", "Hello!", "Hola!")If(Language="English", "Hello!", "Hola!")
 6. Selecteer Vormen op het tabblad Invoegen op het scherm Doel en selecteer vervolgens de pijl terug.On the Target screen, select Shapes on the Insert tab, and then select the Back arrow.
 7. Stel de eigenschap OnSelect van de pijl terug in op deze formule:Set the Back arrow's OnSelect property to this formula:
  Navigate(Bron, Schermovergang.Fade)Navigate(Source, ScreenTransition.Fade)
 8. Druk op het scherm Bron op F5 en selecteer de knop voor een van de talen.From the Source screen, press F5, and then select the button for either language.

  Op het scherm Doel wordt het label weergegeven in de taal die overeenkomt met de geselecteerde knop.On the Target screen, the label appears in the language that corresponds to the button that you selected.

 9. Selecteer de pijl terug om terug te keren naar het scherm Bron en selecteer vervolgens de knop voor de andere taal.Select the Back arrow to return to the Source screen, and then select the button for the other language.

  Op het scherm Doel wordt het label weergegeven in de taal die overeenkomt met de geselecteerde knop.On the Target screen, the label appears in the language that corresponds to the button that you selected.

 10. Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.Press Esc to return to the default workspace.

Een ander voorbeeldAnother example