De functie Gebruiker in PowerAppsUser function in PowerApps

Retourneert informatie over de huidige gebruiker.Returns information about the current user.

BeschrijvingDescription

De functie Gebruiker retourneert een record met informatie over de huidige gebruiker:The User function returns a record of information about the current user:

EigenschapProperty BeschrijvingDescription
Gebruiker().E-mailUser().Email E-mailadres van de huidige gebruiker.Email address of the current user.
Gebruiker().VolledigeNaamUser().FullName Volledige naam van de huidige gebruiker, met voor- en achternaam.Full name of the current user, including first and last names.
Gebruiker().AfbeeldingUser().Image Afbeelding van de huidige gebruiker.Image of the current user. Dit is een afbeeldings-URL in de vorm "blob:id".This will be an image URL of the form "blob:identifier". Stel de eigenschap Afbeelding van het besturingselement Afbeelding in op deze waarde om de afbeelding in de app weer te geven.Set the Image property of the Image control to this value to display the image in the app.

Opmerking: de informatie die wordt geretourneerd, is de informatie over de huidige PowerApps-gebruiker.Note: The information returned is for the current PowerApps user. Dit komt overeen met de 'Account'-informatie die wordt weergegeven in de PowerApps-spelers en -studio, die buiten alle opgestelde apps kan worden gevonden.It will match the "Account" information that is displayed in the PowerApps players and studio, which can be found outside of any authored apps. Mogelijk komt dit niet overeen met de informatie van de huidige gebruiker in Office 365 of andere services.This may not match the current user's information in Office 365 or other services.

SyntaxisSyntax

Gebruiker()User()

VoorbeeldenExamples

De huidige PowerApps-gebruiker heeft de volgende informatie:The current PowerApps user has the following information:

  • Volledige naam: "John Doe"Full Name: "John Doe"
  • E-mailadres: "john.doe@contoso.com"Email address: "john.doe@contoso.com"
  • Afbeelding: Image:
FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
Gebruiker()User() Record met alle gegevens van de huidige PowerApps-gebruiker.Record of all information for the current PowerApps user. { VolledigeNaam: "John Doe", E-mail: john.doe@contoso.com Afbeelding: "blob:1234...5678"}{ FullName: "John Doe", Email: "john.doe@contoso.com", Image: "blob:1234...5678" }
Gebruiker().E-mailUser().Email Het e-mailadres van de huidige PowerApps-gebruiker.The email address of the current PowerApps user. "john.doe@contoso.com""john.doe@contoso.com"
Gebruiker().VolledigeNaamUser().FullName De volledige naam van de huidige PowerApps-gebruiker.The full name of the current PowerApps user. "John Doe""John Doe"
Gebruiker().AfbeeldingUser().Image De afbeeldings-URL voor de huidige PowerApps-gebruiker.The image URL for the current PowerApps user. Stel de eigenschap Afbeelding van het besturingselement Afbeelding in op deze waarde om de afbeelding in de app weer te geven.Set the Image property of the Image control to this value to display the image in the app. "blob:1234...5678""blob:1234...5678"

Met ImageControl.Image:With ImageControl.Image: