Operators en gegevenstypen in PowerAppsOperators and data types in PowerApps

Sommige van deze operators zijn afhankelijk van de taal van de auteur.Some of these operators are dependent on the language of the author. Zie Global apps voor meer informatie.See Global apps for more information.

SymboolSymbol TypeType SyntaxisSyntax BeschrijvingDescription
,. EigenschapselectieProperty Selector Slider1.Value
Color.Red
Acceleration.X
Slider1.Value
Color.Red
Acceleration.X
Hiermee wordt een eigenschap opgehaald uit een tabel, besturingselement, signaal of opsomming.Extracts a property from a table, control, signal, or enumeration. Voor achterwaartse compatibiliteit kan ook !For backwards compatibility, ! worden gebruikt.may also be used.
,.
[of , afhankelijk van de taal][or , depending on the language]
Decimaal scheidingstekenDecimal separator 1.231.23
[of 1,23, afhankelijk van de taal][or 1,23 depending on the language]
Scheidingsteken tussen de hele en gedeeltelijke delen van een getal.Separator between whole and fractional parts of a number. Het teken is afhankelijk van de taal.The character is dependent on the language.
( )( ) HaakjesParentheses Filter(T, A < 10)Filter(T, A < 10)

(1 + 2) * 3(1 + 2) * 3
Dwingt een volgorde af en groepeert subexpressies in een grotere expressieEnforces precedence order, and groups sub-expressions in a larger expression
+ Rekenkundige operatorsArithmetic operators 1 + 21 + 2 OptellenAddition
-   2 - 12 - 1 Aftrekken en ondertekenenSubtraction and sign
\*   2 * 32 * 3 VermenigvuldigenMultiplication
/   2 / 32 / 3 Delen (zie ook de functie Mod)Division (also see the Mod function)
^   2 ^ 32 ^ 3 Machtsverheffing, vergelijkbaar met de functie PowerExponentiation, equivalent to the Power function
%   20%20% Percentage (vergelijkbaar met "* 1/100")Percentage (equivalent to "* 1/100")
= VergelijkingsoperatorsComparison operators Prijs = 100Price = 100 Gelijk aanEqual to
>   Prijs > 100Price > 100 Groter danGreater than
>=   Prijs >= 100Price >= 100 Groter dan of gelijk aanGreater than or equal to
<   Prijs < 100Price < 100 Kleiner danLess than
<=   Prijs <= 100Price <= 100 Kleiner dan of gelijk aanLess than or equal to
<>   Prijs <> 100Price <> 100 Niet gelijk aanNot equal to
& Operator voor tekenreekssamenvoegingString concatenation operator "hello" & " " & "world""hello" & " " & "world" Zorgt ervoor dat meerdere tekenreeksen continu worden weergegevenMakes multiple strings appear continuous
&& of And&& or And Logische operatorsLogical operators Prijs < 100 && Slider1.Value = 20Price < 100 && Slider1.Value = 20
of Prijs< 100 And Slider1.Value = 20or Price < 100 And Slider1.Value = 20
Logische combinatie, vergelijkbaar met de functie AndLogical conjunction, equivalent to the And function
|| of Or|| or Or   Price < 100 || Slider1.Value = 20 of Price < 100 Or Slider1.Value = 20Price < 100 || Slider1.Value = 20 or Price < 100 Or Slider1.Value = 20 Logische scheiding, vergelijkbaar met de functie OrLogical disjunction, equivalent to the Or function
!! of Notor Not   !(Price < 100) of Not (Price < 100)!(Price < 100) or Not (Price < 100) Logische negatie, vergelijkbaar met de functie NotLogical negation, equivalent to the Not function
exactinexactin LidmaatschapsoperatorsMembership operators Gallery1.Selected exactin SavedItemsGallery1.Selected exactin SavedItems Hoort bij een verzameling of tabelBelonging to a collection or a table
exactinexactin   "Windows" exactin “Om vensters weer te geven in het Windows-besturingssysteem...”"Windows" exactin “To display windows in the Windows operating system...” Subtekenreekstest (hoofdlettergevoelig)Substring test (case-sensitive)
inin   Gallery1.Selected in SavedItemsGallery1.Selected in SavedItems Hoort bij een verzameling of tabelBelonging to a collection or a table
inin   "De" in "Het toetsenbord en de monitor...""The" in "The keyboard and the monitor..." Subtekenreekstest (niet hoofdlettergevoelig)Substring test (case-insensitive)
@ OndubbelzinnigheidsoperatorDisambiguation operator MyTable[@fieldname]MyTable[@fieldname] VeldondubbelzinnigheidField disambiguation
@   [@MyVariable][@MyVariable] Algemene ondubbelzinnigheidGlobal disambiguation
,,
[of ; afhankelijk van de taal][or ; depending on the language]
LijstscheidingstekenList separator If( X < 10, "Low", "Good" )If( X < 10, "Low", "Good" )
{ X: 12, Y: 32 }{ X: 12, Y: 32 }
[ 1, 2, 3 ][ 1, 2, 3 ]
[of If( X < 10; "Low"; "Good" )
{ FirstName: "Jane"; LastName: "Doe" }
[ 1; 2; 3 ]
]
[or If( X < 10; "Low"; "Good" )
{ FirstName: "Jane"; LastName: "Doe" }
[ 1; 2; 3 ]
]
Scheidt:Separates: .. Dit teken is afhankelijk van de taal.This characters is dependent on the language.
;;
[of ;; afhankelijk van de taal][or ;; depending on the language]
FormulekoppelingFormula chaining Collect(T, A); Navigate(S1, "")Collect(T, A); Navigate(S1, "")
[of Collect(T; A);; Navigate(S1; "")][or Collect(T; A);; Navigate(S1; "")]
Afzonderlijke aanroepen van functies in de gedragseigenschappen.Separate invocations of functions in behavior properties. De koppelingsoperator is afhankelijk van de taal.The chaining operator is dependent on the language.
BovenliggendParent Parent-operatorParent operator Parent.FillParent.Fill Toegang tot de eigenschappen van een besturingselementcontainerAccess to properties of a control container
ThisItemThisItem ThisItem-operatorThisItem operator ThisItem.FirstNameThisItem.FirstName Toegang tot de velden van het besturingselement Galerie of FormulierAccess to fields of a Gallery or form control

De operators in en exactinin and exactin operators

U kunt de operators in en exactin gebruiken om een tekenreeks te zoeken in een gegevensbron, zoals een verzameling of een geïmporteerde tabel.You can use the in and exactin operators to find a string in a data source, such as a collection or an imported table. Met de operator in zoekt u overeenkomsten, onafhankelijk van het gebruik van hoofdletters, en met de operator exactin worden overeenkomsten gezocht met precies hetzelfde hoofdlettergebruik.The in operator identifies matches regardless of case, and the exactin operator identifies matches only if they're capitalized the same way. Hier volgt een voorbeeld:Here's an example:

 1. Importeer of maak een verzameling met de naam Inventory en geef deze weer in een galerie, zoals wordt beschreven in de eerste procedure in Tekst en afbeeldingen weergeven in een galerie.Create or import a collection named Inventory, and show it in a gallery, as the first procedure in Show images and text in a gallery describes.
 2. Stel de eigenschap Items van de galerie in op deze formule:Set the Items property of the gallery to this formula:
  Filter(Inventory, "E" in ProductName)Filter(Inventory, "E" in ProductName)

  De galerie bevat alle producten behalve Callisto omdat de naam van dat product de enige naam is die niet de letter bevat die u hebt opgegeven.The gallery shows all products except Callisto because the name of that product is the only one that doesn't contain the letter you specified.

 3. Stel de eigenschap Items van de galerie in op deze formule:Change the Items property of the gallery to this formula:
  Filter(Inventory, "E" exactin ProductName)Filter(Inventory, "E" exactin ProductName)

  In de galerie wordt alleen Europa weergegeven omdat dit de enige naam is die de letter bevat die u hebt opgegeven, met het opgegeven hoofdlettergebruik.The gallery shows only Europa because only its name contains the letter that you specified in the case that you specified.

ThisItem-operatorThisItem operator

U kunt gegevens in de besturingselementen Galerie, Formulier bewerken en Weergaveformulier weergeven door deze te binden aan een tabel of verzameling.You can show data in Gallery, Edit form, or Display form controls by binding it to a table or a collection. Deze besturingselementen vormen een container voor andere kaarten en besturingselementen.These controls are a container for other cards and controls. Elke kaart en elk besturingselement in de container kan toegang verkrijgen tot de gebonden gegevens, namelijk via de operator ThisItem.Each card or control within the container can access the bound data through the ThisItem operator.

U gebruikt de operator ThisItem om de gegevenskolom op te geven die elke kaart of elk besturingselement bestuurt.You use the ThisItem operator to specify the column of data that each card or control within the outer control. De operator in de productgalerie voor het weergeven van tekst en afbeeldingen in een galerie gaf bijvoorbeeld aan dat de afbeeldingsbesturingselement het productontwerp moest weergeven, het bovenste label de productnaam moest weergeven en het onderste label het aantal eenheden op voorraad moest weergeven.For example, that operator in the product gallery for Show images and text in a gallery specified that the image control showed the product design, the upper label showed the product name, and the lower label showed the number of units in stock.

Bij geneste galerieën verwijst ThisItem naar de binnenste galerie-items.For nested galleries, ThisItem refers to the innermost gallery's items. Ervan uitgaande dat de rijvelden in de binnenste en buitenste galerieën geen conflict veroorzaken, kunt u ook de namen van de niet-gekwalificeerde velden (kolommen( rechtstreeks gebruiken.Assuming the row fields in the inner and outer galleries don't conflict, you can also use the unqualified field (column) names directly. Met deze aanpak staat u toe dat regels in een binnenste galerie verwijzen naar de items uit een buitenste galerie.This approach enables rules in an inner gallery to refer to an outer gallery's items.

Parent-operatorParent operator

Sommige besturingselementen fungeren als host voor andere besturingselementen.Some controls host other controls. De besturingselementen Scherm, Galerie, Kaart, Formulier bewerken en Weergaveformulier zijn bijvoorbeeld allemaal containers voor besturingselementen.For example, Screen, Gallery, Card, Edit form, and Display form controls are all containers for controls. Het besturingselement dat als host fungeert, wordt ook wel het 'bovenliggende' besturingselement genoemd.We call the hosting control the "parent" of the controls within.

Er kan op basis van naam naar alle besturingselementen in PowerApps worden verwezen, waar dan ook in de app.Any control in PowerApps can be referenced by name from anywhere within the app. Screen1 kan de naam zijn van een scherm in uw app.Screen1 may be the name of a screen in your app. Als u de achtergrondkleur van dit scherm wilt ophalen, kunt u Screen1.Fill gebruiken.To retrieve the background color of this screen, you can use Screen1.Fill.

Bij de besturingselementen op dit scherm is er nog een andere optie.Controls on this screen have another option. Zij kunnen gebruikmaken van een relatieve verwijzing: Parent.Fill.They can use a relative reference: Parent.Fill. De operator Parent verwijst naar het besturingselement dat als host fungeert voor dit besturingselement, waardoor het beschikbaar wordt voor al diens eigenschappen.The Parent operator refers to the control that hosts this control, making available all of its properties. Het gebruik van Parent is handig omdat deze operator niet afhankelijk is van de naam van het besturingselement.Using Parent is helpful because it doesn't depend on the name of the control. U kunt een containerbesturingselement kopiëren en plakken zonder dat u verwijzingen binnen container hoeft aan te passen.You can copy and paste a container control without needing to adjust any references within the container. Met deze operator wordt de relatie tussen onder- en bovenliggende besturingselementen ook duidelijker bij het lezen van formules.This operator also makes the relationship between child and parent controls clearer when reading formulas.

OndubbelzinnigheidsoperatorDisambiguation operator

Sommige functies maken recordbereiken voor toegang tot de velden van een tabel tijdens het verwerken van elke record, zoals Filter, AddColumns en Sum.Some functions create record scopes for accessing the fields of table while processing each record, such as Filter, AddColumns, and Sum. Veldnamen waarbij het recordbereik is toegevoegd, overschrijven dezelfde namen elders in de app.Field names added with the record scope override the same names from elsewhere in the app. Als dit gebeurt, kunt u nog steeds toegang krijgen tot waarden buiten het recordbereik met de operator voor ondubbelzinnigheid @:When this happens, you can still access values from outside the record scope with the @ disambiguation operator:

 • Als u toegang wilt krijgen tot waarden van geneste recordbereiken, gebruikt u de operator @ met de naam van de tabel die wordt bewerkt met behulp van het patroon Tabel[@Veldnaam].To access values from nested record scopes, use the @ operator with the name of the table being operated upon using the pattern Table[@FieldName].
 • Als u toegang wilt krijgen tot globale waarden, zoals gegevensbronnen, verzamelingen en contextvariabelen, gebruikt u het patroon [@Objectnaam] (zonder een tabelaanduiding).To access global values, such as data sources, collections, and context variables, use the pattern [@ObjectName] (without a table designation).

Zie het gesprek over recordbereik voor meer informatie en voorbeelden.For more information and examples, see the discussion on record scopes.