Informatie over versnelling, apps, kompasrichting, verbindingen en locatiesignalen in PowerAppsAcceleration, App, Compass, Connection, and Location signals in PowerApps

Retourneert informatie over de app-omgeving, zoals waar ter wereld de gebruiker zich bevindt en welk venster wordt weergegeven.Returns information about the app's environment, such as where the user is located in the world and which screen is displayed.

Beschrijving en syntaxisDescription and syntax

Alle signalen retourneren een record met gegevens.All signals return a record of information. U kunt deze gegevens gebruiken en opslaan als een record of u kunt afzonderlijke eigenschappen ophalen met behulp van de .-You can use and store this information as a record, or you can extract individual properties by using the . operator.operator.

VersnellingAcceleration

Het signaal Versnelling retourneert de versnelling van het apparaat, in drie dimensies ten opzichte van het scherm van het apparaat.The Acceleration signal returns the device's acceleration in three dimensions relative to the device's screen. De versnelling wordt gemeten in de eenheid g, oftewel 9,81 m/seconde2 of 32,2 ft/seconde2 (de versnelling die de aarde door de zwaartekracht uitoefent op objecten op het oppervlak).Acceleration is measured in g units of 9.81 m/second2 or 32.2 ft/second2 (the acceleration that the Earth imparts to objects at its surface due to gravity).

SignaaleigenschapSignal Property BeschrijvingDescription
Acceleration.XAcceleration.X Links en rechts.Right and left. Recht is een positief getal.Right is a positive number.
Acceleration.YAcceleration.Y Vooruit en achteruit.Forward and back. Vooruit is een positief getal.Forward is a positive number.
Acceleration.ZAcceleration.Z Omhoog en omlaag.Up and down. Omhoog is een positief getal.Up is a positive number.

AppApp

Het signaal App retourneert informatie over de app die wordt uitgevoerd.The App signal returns information about the running app.

SignaaleigenschapSignal Property BeschrijvingDescription
App.ActiveScreenApp.ActiveScreen Venster dat wordt weergegeven.Screen that's displayed. Retourneert een vensterobject, dat u kunt gebruiken om te verwijzen naar eigenschappen van het venster of om te vergelijken met een ander scherm, zodat u kunt bepalen welk venster wordt weergegeven.Returns a screen object, which you can use to reference properties of the screen or compare to another screen to determine which screen is displayed. Met behulp van de functies Back en Navigate kunt u het weergegeven venster wijzigen.By using the Back or Navigate function, you can change the displayed screen.

KompasCompass

Het signaal Kompas retourneert de kompasrichting van de bovenkant van het scherm.The Compass signal returns the compass heading of the top of the screen. De kompasrichting wordt gebaseerd op het magnetische noorden.The heading is based on magnetic north.

SignaaleigenschapSignal Property BeschrijvingDescription
Compass.HeadingCompass.Heading Kompasrichting in graden.Heading in degrees. Retourneert een getal van 0 tot 360, waarbij 0 Noord is.Returns a number 0 to 360, and 0 is north.

VerbindingConnection

Het signaal Verbinding retourneert informatie over de netwerkverbinding.The Connection signal returns the information about the network connection. Wanneer u gebruikmaakt van een verbinding met een datalimiet, kan het wenselijk zijn om te beperken hoeveel gegevens u via het netwerk verzendt en ontvangt.When on a metered connection, you may want to limit how much data you send or receive over the network.

SignaaleigenschapSignal Property BeschrijvingDescription
Connection.ConnectedConnection.Connected Retourneert een booleaanse waarde, true of false, die aangeeft of het apparaat is verbonden met een netwerk.Returns a Boolean true or false value that indicates whether the device is connected to a network.
Connection.MeteredConnection.Metered Retourneert een booleaanse waarde, true of false, die aangeeft of de verbinding een datalimiet heeft.Returns a Boolean true or false value that indicates whether the connection is metered.

LocatieLocation

Het signaal Locatie retourneert de locatie van het apparaat, gebaseerd op het Global Positioning System (GPS) en andere apparaatinformatie, zoals communicatie met zendmasten en het IP-adres.The Location signal returns the location of the device based on the Global Positioning System (GPS) and other device information, such as cell-tower communications and IP address.

Wanneer een gebruiker voor het eerst gebruikmaakt van de locatie-informatie, kan het apparaat de gebruiker vragen om toegang tot deze informatie.When a user accesses the location information for the first time, the device may prompt that user to allow access to this information.

Wanneer de locatie verandert, blijven processen die gebruikmaken van de locatie continu actief, wat energie uit de accu onttrekt.As the location changes, dependencies on the location will continuously recalculate, which will consume power from the device's battery. Om de accuduur te vergroten, kunt u de functies Enable en Disable gebruiken om locatie-updates in en uit te schakelen.To conserve battery life, you can use the Enable and Disable functions to turn location updates on and off. Locatie wordt automatisch uitgeschakeld als het weergegeven venster niet afhankelijk is van de locatie-informatie.Location is automatically turned off if the displayed screen doesn't depend on location information.

SignaaleigenschapSignal Property BeschrijvingDescription
Location.AltitudeLocation.Altitude Retourneert een getal dat de hoogte aangeeft, gemeten in voet boven zeeniveau.Returns a number that indicates the altitude, measured in feet, above sea level.
Location.LatitudeLocation.Latitude Retourneert een getal tussen-90 en 90 dat de breedtegraad aangeeft, gemeten in graden van de evenaar.Returns a number, from -90 to 90, that indicates the latitude, as measured in degrees from the equator. Een positief nummer geeft een locatie ten noorden van de evenaar aan.A positive number indicates a location that's north of the equator.
Location.LongitudeLocation.Longitude Retourneert een getal tussen 0 en 180 dat de lengtegraad aangeeft, gemeten in graden ten westen van Greenwich, Engeland.Returns a number, from 0 to 180, that indicates the longitude, as measured in degrees west from Greenwich, England.

VoorbeeldenExamples

Een pitcher staat op de werpheuvel van Safeco Field in Seattle, Washington, en gooit een telefoon naar een catcher op de thuisplaat.From the pitcher's mound at Safeco Field in Seattle, Washington, a baseball pitcher throws a phone to a catcher at home plate. De telefoon ligt plat, ten opzichte van de grond, de bovenkant van het scherm is naar de catcher gericht. De pitcher geeft de telefoon geen spin mee.The phone is lying flat with respect to the ground, the top of the screen is pointed at the catcher, and the pitcher adds no spin. Op deze locatie heeft de telefoon wel verbinding met een mobiel netwerk met een datalimiet, maar geen wifi.At this location, the phone has cellular network service that's metered but no WiFi. Het venster PlayBall wordt weergegeven.The PlayBall screen is displayed.

FormuleFormula BeschrijvingDescription ResultaatResult
Location.LatitudeLocation.Latitude Retourneert de breedtegraad van de huidige locatie.Returns the latitude of the current location. Safeco Field bevindt zich op kaartco├Ârdinaten 47,591 N 122,333 W.Safeco Field is located at map coordinates 47.591 N, 122.333 W. 47,59147.591

De breedtegraad blijft continu veranderen zolang het apparaat van de pitcher naar de catcher vliegt.The latitude will change continuously as the ball moves between the pitcher and the catcher.
Location.LongitudeLocation.Longitude Retourneert de lengtegraad van de huidige locatie.Returns the longitude of the current location. 122,333122.333

De lengtegraad blijft continu veranderen zolang het apparaat van de pitcher naar de catcher vliegt.The longitude will change continuously as the ball moves between the pitcher and the catcher.
LocatieLocation Retourneert de breedtegraad en lengtegraad van de huidige locatie, als een record.Returns the latitude and longitude of the current location, as a record. { Breedtegraad: 47,591, lengtegraad: 122,333 }{ Latitude: 47.591, Longitude: 122.333 }
Compass.HeadingCompass.Heading Retourneert de kompasrichting van de bovenkant van het scherm.Returns the compass heading of the top of the screen. De thuisplaat van Safeco Field bevindt zich ongeveer ten zuidwesten van de werpheuvel.At Safeco Field, home plate is roughly southwest from the pitcher's mound. 230,25230.25
Acceleration.XAcceleration.X Retourneert de zijwaartse versnelling van het apparaat.Returns the acceleration of the device side to side. De werper gooit de telefoon recht vooruit, ten opzichte van de bovenkant van het scherm, dus er is geen zijwaartse versnelling.The pitcher is throwing the phone straight ahead with respect to the screen's top, so the device isn't accelerating side to side. 00
Acceleration.YAcceleration.Y Retourneert de voorwaartse versnelling van het apparaat.Returns the acceleration of the device front to back. De pitcher geeft het apparaat in eerste instantie een grote versnelling, als hij het apparaat gooit, waarbij de telefoon in een halve seconde versnelt van 0 tot 145 km per uur (40 meter per seconde).The pitcher initially gives the device a large acceleration when throwing the device, going from 0 to 90 miles per hour (132 feet per second) in half a second. Zodra het apparaat door de lucht vliegt, versnelt het niet verder (we negeren in dit voorbeeld voor het gemak de luchtweerstand).After the device is in the air, ignoring air friction, the device doesn't accelerate further. Het apparaat wordt vertraagd wanneer de catcher het vangt, zodat het apparaat direct tot stilstand komt.The device decelerates when the catcher catches it, bringing it to a stop. De waarde is dus 8.2 als de pitcher het apparaat gooit.8.2, while the pitcher throws the device.

De waarde is 0 zolang het apparaat zich in de lucht bevindt.0, while the device is in the air.

De waarde is -8.2 als de catcher het apparaat vangt.-8.2, as the catcher catches the device.
Acceleration.ZAcceleration.Z Retourneert de neerwaartse versnelling van het apparaat.Returns the acceleration of the device top to bottom. In de lucht wordt er zwaartekracht op het apparaat uitgeoefend.While in the air, the device experiences the effects of gravity. De waarde is 0 voordat de pitcher het apparaat gooit.0, before the pitcher throws the device.

De waarde is 1 zolang het apparaat zich in de lucht bevindt.1, while the device is in the air.

De waarde is 0 nadat de catcher het apparaat vangt.0, after the catcher catches the device.
VersnellingAcceleration Retourneert de acceleration als een record.Returns the acceleration as a record. De waarde is dus { X: 0, Y: 264, Z: 0 } als de pitcher het apparaat gooit.{ X: 0, Y: 264, Z: 0 } as the pitcher throws the device.
Connection.ConnectedConnection.Connected Retourneert een booleaanse waarde die aangeeft of het apparaat is verbonden met een netwerk.Returns a Boolean value that indicates whether the device is connected to a network truetrue
Connection.MeteredConnection.Metered Retourneert een booleaanse waarde die aangeeft of de verbinding een datalimiet heeft.Returns a Boolean value that indicates whether the connection is metered truetrue
App.ActiveScreen = PlayBallApp.ActiveScreen = PlayBall Retourneert een booleaanse waarde die aangeeft of PlayBall wordt weergegeven.Returns a Boolean value that indicates whether PlayBall is displayed. truetrue
App.ActiveScreen.FillApp.ActiveScreen.Fill Retourneert de achtergrondkleur van het weergegeven venster.Returns the background color for the displayed screen. Color.GreenColor.Green