Een on-premises gegevensgateway beheren in PowerAppsManage an on-premises data gateway in PowerApps

Installeer een on-premises gegevensgateway om gegevens snel en veilig over te dragen tussen PowerApps en een gegevensbron die zich niet in de cloud bevindt, zoals een on-premises SQL Server-database of een on-premises SharePoint-site.Install an on-premises data gateway to transfer data quickly and securely between PowerApps and a data source that isn't in the cloud, such as an on-premises SQL Server database or an on-premises SharePoint site. Bekijk alle gateways waarvoor u beheerdersmachtigingen hebt en beheer machtigingen en verbindingen voor deze gateways.View all gateways for which you have administrative permissions, and manage permissions and connections for those gateways.

Met een gateway kunt u verbinding maken met on-premises gegevens via deze verbindingen:With a gateway, you can connect to on-premises data over these connections:

 • SharePointSharePoint
 • SQL ServerSQL Server
 • OracleOracle
 • InformixInformix
 • BestandssysteemFilesystem
 • DB2DB2

VereistenPrerequisites

 • De gebruikersnaam die en het wachtwoord dat u hebt gebruikt om u aan te melden voor PowerApps.The user name and password that you used to sign up for PowerApps.
 • Beheerdersmachtigingen op een gateway.Administrative permissions on a gateway. (Deze machtigingen hebt u standaard voor elke gateway die u installeert en een beheerder van een andere gateway kan u deze machtigingen voor die gateway verlenen.)(You have these permissions by default for each gateway that you install, and an administrator of another gateway can grant you these permissions for that gateway.)
 • Een licentie die ondersteuning biedt voor toegang tot on-premises gegevens via een on-premises gateway.A license that supports accessing on-premises data using an on-premises gateway. Zie de sectie 'Connectiviteit' van de pagina met prijzen voor meer informatie.For more information, see the “Connectivity” section of the pricing page.
 • Gateways en on-premises verbindingen kunnen alleen worden gemaakt en gebruikt in de standaardomgeving van de gebruiker.Gateways and on-premises connections can only be created and used in the user's default environment.

Een gateway installerenInstall a gateway

 1. Klik of tik in de linkernavigatiebalk op powerapps.com op Gateways.In the left navigation bar of powerapps.com, click or tap Gateways.

  Gateways in linkernavigatiebalk

 2. Als u geen beheerdersmachtigingen voor een gateway hebt, klikt of tikt u op Install a gateway now (of op New Gateway in de rechterbovenhoek) en volgt u de aanwijzingen in de wizard die wordt weergegeven.If you don't have administrative permissions for a gateway, click or tap Install a gateway now (or New Gateway in the upper-right corner), and then follow the prompts in the wizard that appears.

  Gateways installeren

  Zie Wat zijn on-premises gegevensgateways? voor meer informatie over het installeren van een gateway.For details about how to install a gateway, see Understand on-premises data gateways.

Gatewaymachtigingen weergeven en beherenView and manage gateway permissions

 1. Klik of tik in de linkernavigatiebalk van powerapps.com op Gateways en klik of tik vervolgens op een gateway.In the left navigation bar of powerapps.com, click or tap Gateways, and then click or tap a gateway.

 2. Voeg een gebruiker toe aan een gateway door te klikken of tikken op Users, een gebruiker of groep op te geven en vervolgens een machtigingsniveau op te geven:Add a user to a gateway by clicking or tapping Users, specifying a user or group, and then specifying a permission level:

  • Mag gebruiken: gebruikers die verbindingen kunnen maken op de gateway om apps en stromen te gebruiken, maar die de gateway niet kunnen delen.Can use: Users who can create connections on the gateway to use for apps and flows, but cannot share the gateway. Gebruik deze machtiging voor gebruikers die apps moeten uitvoeren, maar niet hoeven delen.Use this permission for users who will run apps but not share them.
  • Mag gebruiken + delen: gebruikers die verbindingen kunnen maken op de gateway om apps en stromen te gebruiken en die de gateway automatisch kunnen delen wanneer ze een app delen.Can use + share: Users who can create a connection on the gateway to use for apps and flows, and automatically share the gateway when sharing an app. Gebruik deze machtiging voor gebruikers die apps moeten delen met andere gebruikers of met de organisatie.Use this permission for users who need to share apps with other users or with the organization.
  • Beheerder: beheerders die volledige controle over de gateway hebben, inclusief het toevoegen van gebruikers, het instellen van machtigingen, het maken van verbindingen met alle beschikbare gegevensbronnen en het verwijderen van de gateway.Admin: Administrators who have full control of the gateway, including adding users, setting permissions, creating connections to all available data sources, and deleting the gateway.

Voor het machtigingsniveau Mag gebruiken en Mag gebruiken + delen, selecteert u de gegevensbronnen waarmee de gebruiker via de gateway verbinding kan maken.For Can use and Can use + share permission levels, select the data sources that the user can connect to over the gateway.

Gatewayverbindingen weergeven en beherenView and manage gateway connections

 1. Klik of tik in de linkernavigatiebalk van powerapps.com op Gateways en klik of tik vervolgens op een gateway.In the left navigation bar of powerapps.com, click or tap Gateways, and then click or tap a gateway.

 2. Klik of tik op Verbindingen en klik of tik op een verbinding om de details ervan weer te geven, de instellingen ervan te wijzigen of de verbinding te verwijderen.Click or tap Connections, and then click or tap a connection to view its details, edit the settings, or delete it.

 3. Als u een verbinding wilt delen, klikt of tikt u op Share, waarna u gebruikers kunt toevoegen of verwijderen.To share a connection, click or tap Share, and then add or remove users.

  Note

  U kunt alleen bepaalde typen verbindingen, zoals SQL Server, delen.You can share only some types of connections, such as SQL Server. Zie App-resources delen voor meer informatie.For more information, see Share app resources.

Zie Uw verbindingen beheren voor meer informatie over het beheren van een verbinding.For more information about how to manage a connection, see Manage your connections.

Probleemoplossing en geavanceerde configuratieTroubleshooting and Advanced Configuration

Zie Wat zijn on-premises gegevensgateways? voor meer informatie over het oplossen van problemen met gateways of het configureren van de gatewayservice voor uw netwerk.For more information on troubleshooting issues with gateways, or configuring the gateway service for your network, see Understand on-premises data gateways.

Volgende stappenNext steps