Informatie over on-premises gegevensgateways voor Microsoft PowerAppsUnderstand on-premises data gateways for Microsoft PowerApps

Installatie en configuratieInstallation and configuration

VereistenPrerequisites

Minimum:Minimum:

 • .NET 4.5 Framework.NET 4.5 Framework
 • 64-bits versie van Windows 7 of Windows Server 2008 R2 (of hoger)64-bit version of Windows 7 or Windows Server 2008 R2 (or later)

Aanbevolen:Recommended:

 • 8-core CPU8 Core CPU
 • 8 GB geheugen8 GB Memory
 • 64-bits versie van Windows 2012 R2 (of hoger)64-bit version of Windows 2012 R2 (or later)

Bijkomstige overwegingen:Related considerations:

 • U kunt een gateway niet installeren op een domeincontroller.You can't install a gateway on a domain controller.
 • U mag een gateway niet installeren op een computer, zoals een laptop, die kan worden uitgeschakeld, in de slaapstand kan gaan of niet is verbonden met internet omdat de gateway in die omstandigheden niet kan worden uitgevoerd.You shouldn't install a gateway on a computer, such a laptop, that may be turned off, asleep, or not connected to the Internet because the gateway can't run under any of those circumstances. Bovendien nemen de prestaties van een gateway af bij gebruik van een draadloos netwerk.In addition, gateway performance might suffer over a wireless network.

Een gateway installerenInstall a gateway

 1. Download het installatieprogramma en voer het uit.Download the installer, and then run it.

  Het installatieprogramma uitvoeren

 2. Klik of tik op het eerste scherm van de installatiewizard op Volgende om de herinnering over de installatie van een gateway op een laptop te bevestigen.On the first screen of the installation wizard, click or tap Next to acknowledge the reminder about installing a gateway on a laptop.

  Scherm met herinnering

 3. Geef de locatie op waar u de gateway wilt installeren, schakel het selectievakje in om akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring en klik of tik op Installeren.Specify the location where you want to install the gateway, select the check box to accept the terms of use and the privacy statement, and then click or tap Install.

 4. Klik of tik in de dialoogvensters van Gebruikersaccountbeheer op Ja om door te gaan.In the User Account Control dialog boxes, click or tap Yes to continue.

 5. Klik of tik op het volgende scherm van de wizard Aanmelden.On the next screen of the wizard, click or tap Sign in.

  Aanmelden

 6. Klik of tik op de optie om een nieuwe gateway te registreren of om een bestaande gateway te migreren, te herstellen of over te nemen en klik of tik daarna op Volgende.Click or tap the option to register a new gateway or to migrate, restore, or take over an existing gateway, and then click or tap Next.

  Nieuwe of bestaande gateway kiezen

  • Configureer de gateway door een naam en een herstelsleutel te typen, op Configureren te klikken of te tikken en op Sluiten te klikken of te tikken.To configure a gateway, type a name for it and a recovery key, click or tap Configure, and then click or tap Close.

   Een nieuwe gateway configureren

   Geef een herstelsleutel op van ten minste acht tekens en bewaar deze op een veilige plaats.Specify a recovery key that contains at least eight characters, and keep it in a safe place. U hebt deze sleutel nodig als u de gateway wilt migreren, herstellen of overnemen.You'll need this key if you want to migrate, restore, or take over its gateway.

  • Als u een bestaande gateway wilt migreren, herstellen of overnemen, geeft u de naam van de gateway en de herstelsleutel op, klikt of tikt u op Configureren en volgt u de aanwijzingen.To migrate, restore, or take over an existing gateway, provide the name of the gateway and its recovery key, click or tap Configure, and then follow any additional prompts.

   Een bestaande gateway herstellen

De gateway opnieuw startenRestart the gateway

De gateway wordt uitgevoerd als een Windows-service, zodat u deze op verschillende manieren kunt stoppen en starten.The gateway runs as a Windows service, so you can start and stop it in multiple ways. U kunt bijvoorbeeld een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheden openen op de computer waarop de gateway wordt uitgevoerd en vervolgens een van deze opdrachten uitvoeren:For example, you can open a command prompt with elevated permissions on the machine where the gateway is running and then run either of these commands:

 • Als u de service wilt stoppen, voert u deze opdracht uit:To stop the service, run this command:
  net stop PBIEgwServicenet stop PBIEgwService

 • Als u de service wilt starten, voert u deze opdracht uit:To start the service, run this command:
  net start PBIEgwServicenet start PBIEgwService

Een firewall of proxy configurerenConfigure a firewall or proxy

Voor informatie over het doorgeven van proxy-informatie voor uw gateway raadpleegt u Proxy-instellingen configureren.For information about how to provide proxy information for your gateway, see Configure proxy settings.

U kunt controleren of uw firewall, of proxy, verbindingen mogelijk blokkeert door de volgende opdracht uit te voeren in een PowerShell-prompt.You can verify whether your firewall, or proxy, may be blocking connections by running the following command from a PowerShell prompt. Deze opdracht test de verbinding met Azure Service Bus.This command will test connectivity to the Azure Service Bus. Hiermee wordt alleen de netwerkverbinding getest en dit heeft niets te maken met de cloudserverservice of de gateway.This only tests network connectivity and doesn't have anything to do with the cloud server service or the gateway. Zo kunt u controleren of uw computer daadwerkelijk verbinding kan maken met internet.It helps to determine whether your machine can actually get out to the internet.

Test-NetConnection -ComputerName watchdog.servicebus.windows.net -Port 9350Test-NetConnection -ComputerName watchdog.servicebus.windows.net -Port 9350

De resultaten moeten er ongeveer uitzien als in het volgende voorbeeld.The results should look similar to this example. Als TcpTestSucceeded niet waar is, wordt u mogelijk geblokkeerd door een firewall.If TcpTestSucceeded is not True, you may be blocked by a firewall.

ComputerName      : watchdog.servicebus.windows.net
RemoteAddress     : 70.37.104.240
RemotePort       : 5672
InterfaceAlias     : vEthernet (Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - Virtual Switch)
SourceAddress     : 10.120.60.105
PingSucceeded     : False
PingReplyDetails (RTT) : 0 ms
TcpTestSucceeded    : True

Als u grondig te werk wilt gaan, vervangt u de waarden Computernaam en Poort door de waarden die staan vermeld onder Poorten configureren, verderop in dit onderwerp.If you want to be exhaustive, substitute the ComputerName and Port values with those listed under Configure ports later in this topic.

De firewall blokkeert mogelijk ook de verbindingen tussen Azure Service Bus en de Azure-datacenters.The firewall may also be blocking the connections that the Azure Service Bus makes to the Azure data centers. Als dat het geval is, kunt u de IP-adressen van de datacenters voor uw regio op de goedgekeurde lijst plaatsen (deblokkeren).If that's the case, you'll want to whitelist (unblock) the IP addresses for your region for those data centers. U vindt hier een lijst met IP-adressen voo Azure.You can get a list of Azure IP addresses here.

Poorten configurerenConfigure ports

De gateway maakt een uitgaande verbinding naar Azure Service Bus.The gateway creates an outbound connection to Azure Service Bus. De gateway communiceert via uitgaande poorten: TCP 443 (standaard), 5671, 5672, 9350 t/m 9354.It communicates on outbound ports: TCP 443 (default), 5671, 5672, 9350 thru 9354. De gateway vereist geen inkomende poorten.The gateway doesn't require inbound ports.

Meer informatie over hybride oplossingen.Learn more about hybrid solutions.

Het wordt aanbevolen de IP-adressen voor uw gegevensregio op de goedgekeurde lijst voor de firewall te plaatsen.It is recommended that you whitelist the IP addresses, for your data region, in your firewall. Hiervoor kunt u de lijst met IP-adressen van Microsoft Azure-datacenters downloaden. Deze lijst wordt wekelijks bijgewerkt.You can download the Microsoft Azure Datacenter IP list, which is updated weekly.

Note

De adressen in de lijst met IP-adressen van Azure-datacenters worden vermeld in de CIDR-notatie.In the Azure Datacenter IP list, addresses are listed in CIDR notation. 10.0.0.0/24 betekent bijvoorbeeld niet 10.0.0.0 tot en met 10.0.0.24.For example, 10.0.0.0/24 doesn't mean 10.0.0.0 through 10.0.0.24.

Hier volgt een lijst met de volledige domeinnamen die worden gebruikt door de gateway.Here is a listing of the fully qualified domain names used by the gateway.

DomeinnamenDomain names Uitgaande poortenOutbound ports BeschrijvingDescription
*.analysis.windows.net*.analysis.windows.net 443443 HTTPSHTTPS
*.login.windows.net*.login.windows.net 443443 HTTPSHTTPS
*.servicebus.windows.net*.servicebus.windows.net 5671-56725671-5672 Advanced Message Queuing Protocol (AMQP)Advanced Message Queuing Protocol (AMQP)
*.servicebus.windows.net*.servicebus.windows.net 443, 9350-9354443, 9350-9354 Listeners op Service Bus Relay via TCP (vereist 443 voor het ophalen van tokens voor toegangsbeheer)Listeners on Service Bus Relay over TCP (requires 443 for Access Control token acquisition)
*.frontend.clouddatahub.net*.frontend.clouddatahub.net 443443 HTTPSHTTPS
*.core.windows.net*.core.windows.net 443443 HTTPSHTTPS
login.microsoftonline.comlogin.microsoftonline.com 443443 HTTPSHTTPS
*.msftncsi.com*.msftncsi.com 443443 Wordt gebruikt om de internetverbinding te testen als de gateway onbereikbaar is voor de Power BI-service.Used to test internet connectivity if the gateway is unreachable by the Power BI service.

AanmeldingsaccountSign-in account

Gebruikers melden zich aan met een werk- of schoolaccount.Users will sign in with either a work or school account. Dit is uw organisatieaccount.This is your organization account. Als u zich hebt aangemeld voor een Office 365-aanbieding en niet het e-mailadres van uw werk hebt opgegeven, kan dit eruit zien als nancy@contoso.onmicrosoft.com. Uw account binnen een cloudservice wordt opgeslagen in een tenant in Azure Active Directory (AAD).If you signed up for an Office 365 offering and didn’t supply your actual work email, it may look like nancy@contoso.onmicrosoft.com. Your account, within a cloud service, is stored within a tenant in Azure Active Directory (AAD). In de meeste gevallen komt de UPN van uw AAD-account overeen met het e-mailadres.In most cases, your AAD account’s UPN will match the email address.

Windows-serviceaccountWindows Service account

De on-premises gegevensgateway is zo geconfigureerd dat NT SERVICE\PBIEgwService wordt gebruikt voor de aanmeldingsreferenties voor Windows-services.The on-premises data gateway is configured to use NT SERVICE\PBIEgwService for the Windows service logon credential. Standaard heeft deze gateway het recht zich aan te melden als een service.By default, it has the right of Log on as a service. Dit is in de context van de computer waarop u de gateway installeert.This is in the context of the machine on which you're installing the gateway.

Dit is niet het account dat wordt gebruikt om verbinding te maken met on-premises gegevensbronnen of het werk- of schoolaccount waarmee u zich aanmeldt bij cloudservices.This isn't the account used to connect to on-premises data sources or the work or school account with which you sign in to cloud services.

Als u problemen ondervindt met uw proxyserver vanwege de verificatie, kunt u het Windows-serviceaccount wijzigen in het account van een domeingebruiker of een beheerde service zoals in de proxyconfiguratie wordt beschreven.If you encounter issues with your proxy server due to authentication, you may want to change the Windows service account to a domain-user or managed-service account as proxy configuration describes.

Veelgestelde vragenFrequently asked questions

AlgemeenGeneral

Vraag: Welke gegevensbronnen ondersteunt de gateway?Question: What data sources does the gateway support?
Antwoord: vanaf nu:Answer: As of this writing:

 • SQL ServerSQL Server
 • SharePointSharePoint
 • OracleOracle
 • InformixInformix
 • BestandssysteemFilesystem
 • DB2DB2

Vraag: Heb ik een gateway nodig voor gegevensbronnen in de cloud, zoals SQL Azure?Question: Do I need a gateway for data sources in the cloud, such as SQL Azure?
Antwoord: Nee.Answer: No. Een gateway maakt alleen verbinding met on-premises gegevensbronnen.A gateway connects to on-premises data sources only.

Vraag: Wat is de werkelijke naam van de gateway als Windows-service?Question: What is the actual Windows service called?
Antwoord: In Services heet de gateway Power BI Enterprise Gateway-service.Answer: In Services, the gateway is called Power BI Enterprise Gateway Service.

Vraag: Zijn er inkomende verbindingen met de gateway vanuit de cloud?Question: Are there any inbound connections to the gateway from the cloud?
Antwoord: Nee.Answer: No. De gateway gebruikt uitgaande verbindingen naar Azure Service Bus.The gateway uses outbound connections to Azure Service Bus.

Vraag: Wat gebeurt er als ik uitgaande verbindingen blokkeer?Question: What if I block outbound connections? Wat moet ik openen?What do I need to open?
Antwoord: raadpleeg de bovenstaande lijst met poorten en hosts die de gateway gebruikt.Answer: Refer to the list of ports and hosts that the gateway uses above.

Vraag: Moet de gateway worden geïnstalleerd op dezelfde computer als de gegevensbron?Question: Does the gateway have to be installed on the same machine as the data source?
Antwoord: Nee.Answer: No. De gateway maakt verbinding met de gegevensbron met behulp van de opgegeven verbindingsgegevens.The gateway will connect to the data source using the connection information that was provided. U kunt de gateway in dit opzicht beschouwen als een clienttoepassing.Think of the gateway as a client application in this sense. De gateway moet enkel verbinding kunnen maken met de opgegeven servernaam.It will just need to be able to connect to the server name that was provided.

Vraag: Wat de latentie voor het uitvoeren van query's in een gegevensbron vanuit de gateway?Question: What is the latency for running queries to a data source from the gateway? Wat is de beste architectuur?What is the best architecture?
Antwoord: U kunt de netwerklatentie beperken door de gateway zo dicht mogelijk bij de gegevensbron te installeren.Answer: To reduce network latency, install the gateway as close to the data source as possible. Als u de gateway op de daadwerkelijke gegevensbron kunt installeren, is de latentie minimaal.If you can install the gateway on the actual data source, it will minimize the latency introduced. Datacenters zijn ook een overweging waard.Consider the data centers as well. Als uw service bijvoorbeeld het datacenter VS - west gebruikt en u SQL Server host in een virtuele machine van Azure, kunt u de Azure VM het beste ook in VS - west plaatsen.For example, if your service is using the West US data center and you have SQL Server hosted in an Azure VM, you'll want to have the Azure VM in West US as well. Zo wordt de latentie tot het minimum beperkt en voorkomt u kosten voor uitgaand verkeer op de virtuele Azure-machine.This will minimize latency and avoid egress charges on the Azure VM.

Vraag: Zijn er vereisten voor de netwerkbandbreedte?Question: Are there any requirements for network bandwidth?
Antwoord: Het wordt aanbevolen een netwerkverbinding met een goede doorvoer te gebruiken.Answer: It is recommended to have good throughput for your network connection. Elke omgeving is anders en de hoeveelheid verzonden gegevens is van invloed op de resultaten.Every environment is different, and the amount of data being sent will affect the results. Door ExpressRoute te gebruiken, kunt u een bepaalde doorvoer garanderen tussen on-premises en de Azure-datacenters.Using ExpressRoute could help to guarantee a level of throughput between on-premises and the Azure data centers.

U kunt een hulpprogramma, de app Azure Speed Test, gebruiken om de doorvoer te meten.You can use the third-party tool Azure Speed Test app to help gauge what your throughput is.

Vraag: Kan de Windows-gatewayservice worden uitgevoerd met een Azure Active Directory-account?Question: Can the gateway Windows service run with an Azure Active Directory account?
Antwoord: Nee.Answer: No. De Windows-service moet een geldig Windows-account hebben.The Windows service must have a valid Windows account. Standaard wordt deze uitgevoerd met de service-SID NT SERVICE\PBIEgwService.By default, it will run with the Service SID, NT SERVICE\PBIEgwService.

Vraag: Hoe worden resultaten teruggezonden naar de cloud?Question: How are results sent back to the cloud?
Antwoord: Dit gebeurt via Azure Service Bus.Answer: This is done by way of the Azure Service Bus. Zie Hoe het werkt voor meer informatie.For more information, see how it works.

Vraag: Waar worden mijn referenties opgeslagen?Question: Where are my credentials stored?
Antwoord: De referenties die u voor een gegevensbron invoert, worden versleuteld opgeslagen in de gatewaycloudservice.Answer: The credentials that you enter for a data source are stored encrypted in the gateway cloud service. De referenties worden on-premises versleuteld bij de gateway.The credentials are decrypted at the gateway on-premises.

Vraag: Kan ik de gateway plaatsen in een perimeternetwerk (ook wel gedemilitariseerde zone of gescreend subnet genoemd)?Question: Can I place the gateway in a perimeter network (also known as DMZ, demilitarized zone, and screened subnet)?
Antwoord: De gateway vereist een verbinding met de gegevensbron.Answer: The gateway requires connectivity to the data source. Als de gegevensbron zich niet in uw perimeternetwerk bevindt, kan de gateway mogelijk geen verbinding tot stand te brengen.If the data source isn't in your perimeter network, the gateway may not be able to connect to it. Zo bevindt de computer waarop SQL Server wordt uitgevoerd, zich mogelijk niet in uw perimeternetwerk en kunt u geen verbinding maken met die computer via het perimeternetwerk.For example, the computer that's running SQL Server may not be in your perimeter network, and you can't connect to that computer from the perimeter network. Als u de gateway in uw perimeternetwerk zou plaatsen, zou de gateway de computer waarop SQL Server wordt uitgevoerd niet kunnen bereiken.If you placed the gateway in your perimeter network, the gateway wouldn't be able to reach the computer that's running SQL Server.

Hoge beschikbaarheid/herstel na noodgevallenHigh availability/disaster recovery

Vraag: Zijn er plannen om scenario’s voor van hoge beschikbaarheid mogelijk te maken met de gateway?Question: Are there any plans for enabling high availability scenarios with the gateway?
Antwoord: Dit staat op de roadmap, maar we hebben momenteel nog geen tijdlijn hiervoor.Answer: This is on the roadmap, but we don’t have a timeline yet.

Vraag: Welke opties zijn er beschikbaar voor herstel na noodgevallen?Question: What options are available for disaster recovery?
Antwoord: U kunt de herstelsleutel gebruiken om een gateway te herstellen of te verplaatsen.Answer: You can use the recovery key to restore or move a gateway. Geef de herstelsleutel op tijdens de installatie van de gateway.When you install the gateway, specify the recovery key.

Vraag: Wat het voordeel van de herstelsleutel?Question: What is the benefit of the recovery key?
Antwoord: Deze biedt een manier om de gatewayinstellingen te migreren of te herstellen na een noodgeval.Answer: It provides a way to migrate or recover your gateway settings after a disaster.

Problemen oplossenTroubleshooting

Vraag: Waar worden de logboeken van de gateway opgeslagen?Question: Where are the gateway logs?
Antwoord: Zie Hulpmiddelen verderop in dit onderwerp.Answer: See Tools later in this topic.

Vraag: Hoe kan ik zien welke query's worden verzonden naar de on-premises gegevensbron?Question: How can I see what queries are being sent to the on-premises data source?
Antwoord: U kunt querytracering inschakelen, dat ook de verzonden query's omvat.Answer: You can enable query tracing, which will include the queries being sent. Vergeet niet om dit weer terug te veranderen in de oorspronkelijke waarde nadat de problemen zijn opgelost.Remember to change it back to the original value when done troubleshooting. Als u querytracering ingeschakeld laat, zijn de logboeken groter.Leaving query tracing enabled will cause the logs to be larger.

U kunt ook kijken welke hulpmiddelen uw gegevensbron biedt om query's te traceren.You can also look at tools that your data source has for tracing queries. U kunt bijvoorbeeld Extended Events of SQL Profiler gebruiken voor SQL Server en Analysis Services.For example, you can use Extended Events or SQL Profiler for SQL Server and Analysis Services.

Hoe de gateway werktHow the gateway works

Hoe het werkt

Wanneer een gebruiker een interactie uitvoert met een element dat is verbonden met een on-premises gegevensbron:When a user interacts with an element that's connected to an on-premises data source:

 1. De cloudservice creëert een query, samen met de versleutelde referenties voor de gegevensbron, en verzendt de query naar de wachtrij, zodat de gateway de query kan verwerken.The cloud service creates a query, along with the encrypted credentials for the data source, and sends the query to the queue for the gateway to process.

 2. De gatewaycloudservice analyseert de query en stuurt de aanvraag naar Azure Service Bus.The gateway cloud service analyzes the query and pushes the request to the Azure Service Bus.

 3. De on-premises gegevensgateway peilt Azure Service Bus om te kijken of er aanvragen liggen te wachten.The on-premises data gateway polls the Azure Service Bus for pending requests.

 4. De gateway haalt de query op, ontsleutelt de referenties en maakt verbinding met de gegevensbron(nen) met behulp van die referenties.The gateway gets the query, decrypts the credentials, and connects to the data source(s) with those credentials.

 5. De gateway stuurt de query voor uitvoering naar de gegevensbron.The gateway sends the query to the data source for execution.

 6. De resultaten worden vanuit de gegevensbron teruggezonden naar de gateway en vervolgens naar de cloudservice.The results are sent from the data source back to the gateway and then onto the cloud service. De service gebruikt vervolgens de resultaten.The service then uses the results.

Problemen oplossenTroubleshooting

Bijwerken naar de nieuwste versieUpdate to the latest version

Er kunnen zich allerlei problemen voordoen als de gatewayversie verouderd is.A lot of issues can surface when the gateway version is out of date. Het is een goede algemene gewoonte om ervoor te zorgen dat u de nieuwste versie gebruikt.It is a good general practice to make sure you are on the latest version. Als u de gateway een maand of langer niet hebt bijgewerkt, kunt u overwegen de nieuwste versie van de gateway te installeren en te kijken of het probleem zich nog steeds voordoet.If you haven't updated the gateway for a month, or longer, you may want to consider installing the latest version of the gateway and see if you can reproduce the issue.

Fout: Kan gebruiker niet toevoegen aan groep.Error: Failed to add user to group. (-2147463168 PBIEgwService Prestatielogboekgebruikers )(-2147463168 PBIEgwService Performance Log Users )

Deze fout kan optreden als u de gateway probeert te installeren op een domeincontroller, hetgeen niet wordt ondersteund.You may receive this error if you are trying to install the gateway on a domain controller, which isn't supported. U moet de gateway implementeren op een computer die geen domeincontroller is.You'll need to deploy the gateway on a machine that isn't a domain controller.

HulpmiddelenTools

Logboeken van de gatewayconfigurator verzamelenCollecting logs from the gateway configurator

U kunt verschillende logboeken voor de gateway verzamelen.You can collect several logs for the gateway. Begin altijd met de logboeken!Always start with the logs!

Logboeken van installatieprogrammaInstaller logs

%localappdata%\Temp\On-premises_data_gateway_*.log%localappdata%\Temp\On-premises_data_gateway_*.log

ConfiguratielogboekenConfiguration logs

%localappdata%\Microsoft\on-premises gegevensgateway\GatewayConfigurator * .log%localappdata%\Microsoft\on-premises data gateway\GatewayConfigurator*.log

Logboeken van de ondernemingsgatewayserviceEnterprise gateway service logs

C:\Users\PBIEgwService\AppData\Local\Microsoft\on-premises gegevensgateway\Gateway*.logC:\Users\PBIEgwService\AppData\Local\Microsoft\on-premises data gateway\Gateway*.log

GebeurtenislogboekenEvent logs

De gebeurtenislogboeken van de on-premises gegevensgatewayservice worden opgeslagen onder Logboeken Toepassingen en Services.The On-premises data gateway service event logs are present under Applications and Services Logs.

Gebeurtenislogboeken

Traceren met FiddlerFiddler Trace

Fiddler is een gratis hulpprogramma van Telerik dat HTTP-verkeer bewaakt.Fiddler is a free tool from Telerik that monitors HTTP traffic. U kunt hiermee het verkeer tussen de Power BI-service en de clientcomputer bekijken.You can see the back and forth with the Power BI service from the client machine. Het programma kan fouten en verwante informatie weergeven.This may show errors and other related information.