Een app genereren vanuit SharePoint met behulp van PowerAppsGenerate an app from within SharePoint using PowerApps

[!VIDEO nb:cid:UUID:639d7eaf-bae5-447c-a34b-ec539a01a15c]

Genereer in PowerApps automatisch een app waarin gebruikers items in een aangepaste SharePoint Online-lijst kunnen beheren.In PowerApps, automatically generate an app in which users can manage items in a custom SharePoint Online list. De app heeft drie schermen waarmee gebruikers het volgende kunnen doen:The app will have three screens in which users can:

 • door alle records in de lijst bladeren (BrowseScreen1)browse through all records in the list (BrowseScreen1)
 • alle velden voor een bepaalde record weergeven (DetailsScreen1)view all fields for a specific record (DetailsScreen1)
 • een record maken of bewerken (EditScreen1)create or edit a record (EditScreen1)

Als u een app maakt van een aangepaste lijst via de opdrachtbalk in SharePoint Online, wordt de app weergegeven als een weergave van die lijst.If you create an app of a custom list from the SharePoint Online command bar, the app appears as a view of that list. U kunt de app niet alleen in een webbrowser uitvoeren, maar ook op een Windows Phone-, iOS- of Android-apparaat.You can also run the app on a Windows Phone, iOS, or Android device, in addition to a web browser.

Belangrijk: PowerApps biedt geen ondersteuning voor alle soorten SharePoint-gegevens.Important: PowerApps doesn't support all types of SharePoint data. Zie Bekende problemen voor meer informatie.For more information, see Known issues.

Een app genererenGenerate an app

 1. Open een aangepaste lijst in SharePoint Online, klik of tik op PowerApps op de opdrachtbalk en klik op of tik vervolgens op Een app maken.Open a custom list in SharePoint Online, click or tap PowerApps on the command bar, and then click or tap Create an app.

 2. Typ een naam voor uw app in het deelvenster dat verschijnt en klik of tik op Maken.In the panel that appears, type a name for your app, and then click or tap Create.

  Er wordt een nieuw tabblad weergegeven in de webbrowser, met daarop de app die u automatisch hebt gegenereerd op basis van de SharePoint-lijst.A new tab appears in your web browser that shows the app that you automatically generated based on your SharePoint list.

 3. Klik of tik op het browsertabblad voor uw SharePoint-lijst en klik of tik daarna op Openen.Click or tap the browser tab for your SharePoint list, and then click or tap Open.

  Opmerking: Mogelijk moet u het browservenster vernieuwen (bijvoorbeeld door op F5 te drukken) voordat de app wordt geopend.Note: You might need to refresh the browser window (for example, by pressing F5) before the app will open.

  De app wordt op een afzonderlijk browsertabblad geopend.The app opens in a separate browser tab.

De app beherenManage the app

 • Als u klikt of tikt op Bewerken in PowerApps, wordt de app geopend in een afzonderlijk browsertabblad, waar u de app kunt bijwerken in de webversie van PowerApps Studio.If you click or tap Edit in PowerApps, the app opens in a separate browser tab where you can update the app in PowerApps Studio for the web.
 • Als u klikt of tikt op Deze weergave openbaar maken, kunnen andere personen in uw organisatie deze zien.If you click or tap Make this view public, other people in your organization can view it. Standaard ziet u alleen weergaven die u zelf maakt.By default, only you can see views that you create. Als u wilt dat anderen uw app kunnen bewerken, moet u de app met hen delen en hen vervolgens machtigen als Medewerker.If you want to allow other people to edit your app, you need to share it with them, and then grant Contributor permissions.
 • Als u klikt of tikt op Deze weergave verwijderen, verwijdert u de weergave uit SharePoint, maar de app blijft aanwezig in PowerApps, tenzij u deze verwijdert.If you click or tap Remove this view, you'll remove the view from SharePoint, but the app will remain in PowerApps unless you delete it.

Volgende stappenNext steps