Een app genereren van Excel-gegevensGenerate an app from Excel data

Maak automatisch een app op basis van gegevens in een Excel-bestand dat u uploadt naar een opslagaccount in de cloud, zoals OneDrive.Create an app automatically based on data in an Excel file that you upload to a cloud-storage account, such as OneDrive. Nadat u de app hebt gegenereerd, past u deze aan uw behoeften aan en voert u de app uit om te zien of deze naar behoren werkt.After you generate the app, customize it to better suit your needs, and then run it to make sure that it works as you expect.

Gegenereerde apps hebben standaard drie schermen:Generated apps have three screens by default:

 • BrowseScreen1: dit toont een subset van een of meer velden, een zoekbalk en een sorteerknop waarmee gebruikers gemakkelijk een bepaalde record kunnen vinden.BrowseScreen1 shows a subset of one or more fields, a search bar, and a sort button that lets users easily find a specific record.
 • DetailsScreen1: dit geeft meer velden of alle velden voor een bepaalde record weer.DetailsScreen1 shows more or all fields for a specific record.
 • EditScreen1: dit bevat UI-elementen waarmee gebruikers een record kunnen maken of bijwerken en hun wijzigingen kunnen opslaan.EditScreen1 provides UI elements that let users create or update a record and save the changes.

Opmerking: u kunt net zo makkelijk een app genereren op basis van een aangepaste SharePoint-lijst.Note: You can also generate an app based on a custom SharePoint list.

VereistenPrerequisites

Een app makenCreate an app

 1. Klik of tik in PowerApps Studio op Nieuw in het menu Bestand (aan de linkerkant).In PowerApps Studio, click or tap New on the File menu (near the left edge).

  Optie New in het menu File

 2. Volg deze stappen:Follow any of these steps:

  • Als uw cloudopslagaccount wordt weergegeven onder Beginnen met uw gegevens, klikt of tikt u op Telefoonindeling.If your cloud-storage account appears under Start with your data, click or tap Phone layout.

   Optie voor het maken van een app op basis van gegevens

  • Als uw cloudopslagaccount niet wordt weergegeven onder Beginnen met uw gegevens, klikt u op de pijl aan het eind van de rij met tegels.If your cloud-storage account doesn't appear under Start with your data, click the arrow at the end of the row of tiles. Als uw account wordt weergegeven in de lijst met verbindingen, klikt of tikt u op die vermelding.If your account appears in the list of connections, click or tap that entry.
  • Als uw cloudopslagaccount niet wordt weergegeven onder Beginnen met uw gegevens of in de lijst met verbindingen, klikt of tikt u op Nieuwe verbinding en klikt of tikt u vervolgens op de vermelding voor uw account.If your cloud-storage storage account doesn't appear under Start with your data or in the list of connections, click or tap New connection, and then click or tap the entry for your account. Klik of tik op Verbinden en volg de aanwijzingen om de verbinding te configureren.Click or tap Connect, and follow the prompts to configure the connection.

   Verbinden met OneDrive

 3. Klik of tik onder Choose an Excel file op FlooringEstimates.xlsx.Under Choose an Excel file, browse to FlooringEstimates.xlsx, and then click or tap it.

  Excel-bestand FlooringEstimates

 4. Klik of tik onder Een tabel kiezen op FlooringEstimates.Under Choose a table, click or tap FlooringEstimates.

  Tabel FlooringEstimates selecteren

 5. Klik of tik op Connect om de app te genereren.Click or tap Connect to generate the app.
 6. Als u wordt voorgesteld een inleidende rondleiding te volgen, klikt of tikt u op Volgende om vertrouwd te raken met de belangrijkste gedeelten van de PowerApps-gebruikersinterface (of klik of tik op Overslaan).If you're prompted to take an introductory tour, click or tap Next to get familiar with key areas of the PowerApps user interface (or click or tap Skip).

  Kies Volgende voor de rondleiding

  Opmerking: u kunt de rondleiding altijd later nog volgen door eerst op het vraagtekenpictogram in de rechterbovenhoek en vervolgens op Take the intro tour te klikken of tikken.Note: You can always take the tour later by clicking or tapping the question-mark icon near the upper-right corner and then clicking or tapping Take the intro tour.

Als een app wordt gemaakt, heeft deze een standaardindeling die is gebaseerd op uw gegevens, maar u kunt de galerie-indeling naar wens aanpassen.When an app is created, it has a default layout based on your data, but you can customize the gallery layout to fit your needs.

 1. Klik of tik op een pictogram in de rechterbovenhoek van de linkernavigatiebalk om over te schakelen naar de miniatuurweergave.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

  Schakelen tussen weergaven

 2. Klik of tik op de bovenste miniatuur om het bladerscherm (BrowseScreen1) weer te geven.Click or tap the top thumbnail to ensure that the browse screen (BrowseScreen1) is selected.
 3. Klik op of tik op een willekeurige plaats in de galerie, bijvoorbeeld op de eerste afbeelding.Click or tap anywhere in the gallery, such as the first image.

  Afbeelding selecteren

 4. Open in het rechterdeelvenster de lijst Indeling en klik of tik vervolgens op de indeling die een afbeelding, een titel en een ondertitel bevat.In the right-hand pane, open the Layout list, and then click or tap the layout that contains an image, a title, and a subtitle.

  Indeling selecteren

  De indeling van de app wordt aangepast op basis van uw keuze.The layout of the app changes to reflect your choice.

  BrowseScreen1 met nieuwe indeling

De gegevens wijzigen die worden weergegevenChange the data that appears

 1. Klik of tik onder Naar items zoeken op Carpet om het besturingselement Label te selecteren.Under Search items, click or tap Carpet to select the Label control.

  De bijbehorende lijst wordt in het rechterdeelvenster gemarkeerd.The associated list is highlighted in the right-hand pane.

  Eerste label selecteren

 2. Open de gemarkeerde lijst in het rechterdeelvenster en klik of tik op Naam.In the right-hand pane, open the highlighted list, and then click or tap Name.

  Eerste label instellen

 3. Open de onderste lijst en klik of tik op Categorie.Open the bottom list, and then click or tap Category.

  Categorie instellen

  BrowseScreen1 wordt gewijzigd en er worden een naam en een categorie voor elke record weergegeven.BrowseScreen1 changes to show a name and a category for each record.

  BrowseScreen1 met nieuwe inhoud

  Opmerking: standaard is ingesteld dat u door de lijst (een galerie genoemd) kunt schuiven met een muiswiel of, op een touchscreen, omhoog of omlaag te swipen.Note: By default, you can scroll through the list (called a gallery) by using a mouse wheel or by swiping up and down on a touch screen. Als u een trackpad of een muis zonder schuifwieltje wilt gebruiken, selecteert u de galerie, klikt of tikt u op ShowScrollbar in de lijst met eigenschappen en vervangt u onwaar door waar in de formulebalk.To use either a trackpad or a mouse without a wheel, select the gallery, click or tap Show Scrollbar in the property list, and then replace false with true in the formula bar.

De volgorde van velden op een formulier wijzigenChange the order of fields in a form

 1. Klik of tik in de linkernavigatiebalk op de middelste miniatuur om het detailvenster (DetailsScreen1) te openen.In the left navigation bar, click or tap the middle thumbnail to open the details screen (DetailsScreen1).

  Miniatuur DetailScreen1

 2. Klik of tik op de afbeelding om opties weer te geven waarmee u het formulier kunt aanpassen.Click or tap the image to show options that are available to customize the form.

  Een kaart selecteren

 3. Sleep in het rechterdeelvenster het veld Naam naar de bovenkant van de lijst.In the right-hand pane, drag the Name field to the top of the list.

  Een kaart verplaatsen

  Het scherm wordt aangepast aan de wijzigingen die u hebt gemaakt.The screen updates to reflect the changes you made.

  Naam boven aan het scherm

Een besturingselement wijzigenChange a control

 1. Klik of tik in de linkernavigatiebalk op de onderste miniatuur om het bewerkingsscherm (EditScreen1) te openen.In the left navigation bar, click or tap the bottom thumbnail to open the edit screen (EditScreen1).

  Miniatuur EditScreen1

 2. Klik of tik op Overzicht.Click or tap Overview.

  In deze stap wordt de kaart Overzicht geselecteerd.This step selects the Overview card. Elke kaart bevat tekst waarmee het doel van de kaart wordt beschreven.Each card contains text that describes the purpose of the card. U kunt ook de besturingselementen op de kaart aanpassen.You can also customize the controls on a card. Zie Card control in PowerApps (Kaarten bedienen in PowerApps) voor meer informatie.For more information, see Card control in PowerApps.

  Overview-kaart selecteren

 3. Klik of tik in het rechterdeelvenster op de pijl-omlaag voor de kaart, schuif omlaag en klik of tik op Tekst van meerdere regels bewerken.In the right-hand pane, click or tap the down arrow for the card, scroll down, and then click or tap Edit multi-line text.

  In deze stap wordt een overzicht getoond van elk product in een besturingselement dat groot genoeg is om de tekst weer te geven.This step shows an overview of each product in a control that's large enough to display the text.

  Kaart wijzigen

De app uitvoerenRun the app

Tijdens het aanpassen van de app kunt u uw wijzigingen testen door de app uit te voeren in de Preview-modus.As you customize an app, you can test your changes by running the app in Preview mode.

 1. Klik of tik in de linkernavigatiebalk op de bovenste miniatuur om het bladerscherm (BrowseScreen1) te openen.In the left navigation bar, click or tap the top thumbnail to open the browse screen (BrowseScreen1).
 2. Open de Preview-modus door op F5 te drukken of door rechtsboven op de knop Afspelen te tikken of klikken.Open Preview mode by pressing F5 or by clicking or tapping the Play button near the upper-right corner.

  Pictogram Preview

 3. Klik of tik in BrowseScreen1 op de pijl rechts van een record om de record weer te geven in het detailscherm (DetailsScreen1).On BrowseScreen1, click or tap the arrow to the right of a record to show the record in the details screen (DetailsScreen1).

  Een pijl selecteren op BrowseScreen1

 4. Klik of tik in DetailsScreen1 op het potloodpictogram in de rechterbovenhoek om de record in het bewerkingsscherm (EditScreen1) weer te geven.On DetailsScreen1, click or tap the pencil icon in the upper-right corner to show the record in the edit screen (EditScreen1).

  Een record bewerken

 5. Wijzig in EditScreen1 de informatie in een of meer velden en klik of tik op het selectievakje in de rechterbovenhoek om de wijzigingen op te slaan.On EditScreen1, change the information in one or more fields, and then click or tap the check mark in the upper-right corner to save your changes.

  Wijzigingen opslaan in EditScreen1

 6. Sluit de Preview-modus door op Esc te drukken (of door op het sluitpictogram onder de titelbalk te klikken of te tikken).Close Preview mode by pressing Esc (or by clicking or tapping the close icon below the title bar).

  Preview-modus sluiten

Bekende beperkingenKnown limitations

Lees deze beperkingen door voor informatie over het delen van Excel-gegevens binnen uw organisatie.For information about how to share Excel data within your organization, review these limitations.

Volgende stappenNext steps

 • Druk op Ctrl+S om de app op te slaan, zodat u deze op andere apparaten kunt uitvoeren.To save the app so that you can run it from other devices, press Ctrl-S.
 • U hebt nu geleerd om een app te maken op basis van uw gegevens. Zie hiervoor Create an app from scratch (Een volledig nieuwe app maken).Now that you've learned how to generate an app from data, you can create an app from scratch.
 • Deel de app zodat anderen deze kunnen uitvoeren.Share the app so that other people can run it.