Inleiding tot PowerAppsIntroduction to PowerApps

Welkom bij PowerApps.Welcome to PowerApps! PowerApps is een service waarmee u zakelijke apps kunt bouwen die in een browser of op een telefoon of tablet worden uitgevoerd. U hebt geen ervaring met codering nodig.PowerApps is a service that lets you build business apps that run in a browser or on a phone or tablet, and no coding experience is required. In PowerApps worden het visuele concept van slepen-en-neerzetten uit PowerPoint gecombineerd met Excel-expressies voor logica en het verwerken van gegevens.PowerApps combines visual drag-and-drop concepts from PowerPoint with Excel-like expressions for logic and working with data.

Als u geen ervaring hebt met het bouwen van apps, kunt u de sjablonen en voorbeeldgegevens in PowerApps gebruiken om snel een app te bouwen. Vervolgens kunt u de app aan uw eigen behoeften aanpassen.If you're new to app building, PowerApps provides templates and sample data that you can use to quickly build an app, and then you can customize the app to better suit your needs. Met enige ervaring en creativiteit kunt u al snel uw eigen nieuwe apps ontwikkelen.With some experience and creativity, you'll soon be developing your own apps from scratch. Als u een doorgewinterde ontwikkelaar bent, kunt u profiteren van de geavanceerde functionaliteit en echt innoveren.If you're a seasoned developer, you can take advantage of the advanced functionality and truly innovate. Als u het voor u kunt zien, kunt u ook bouwen!If you can imagine it, you can build it!

Automatisch een app genererenGenerate an app automatically

In PowerApps is het heel eenvoudig om automatisch een app te genereren.It's easy to automatically generate an app in PowerApps. U hoeft alleen op te geven waar uw gegevens afkomstig van zijn.All you need to do is specify where you want your data to come from. Gegevens worden opgeslagen in een gegevensbron en u kunt gegevens uit een groot aantal gegevensbronnen gebruiken.Data is stored in a data source, and you can use data from a variety of data sources. Hier volgen enkele algemene die gegevensbronnen:Here are some common ones:

  • Common Data Service (meegeleverd bij PowerApps): een krachtige manier voor het opslaan van uw zakelijke gegevensCommon Data Service (included with PowerApps) - a powerful way to store your business data
  • SharePointSharePoint
  • ExcelExcel

U kunt ook apps bovendien automatisch genereren via een sjabloon.You can also generate an app automatically from a template. Elke sjabloon is gebaseerd op fictieve gegevens in een cloudopslagaccount, zoals Dropbox.Each template is based on fictitious data in a cloud account, such as Dropbox. Verken de specifieke schermen en elementen van de gebruikersinterface (besturingselementen genoemd) om te begrijpen hoe die zijn geconfigureerd, en experimenteer met aanpassingen om te zien hoe u die kunt gebruiken voor uw eigen apps.Explore specific screens and UI elements (called controls) to understand how they're configured, and experiment with customization to discover techniques that you can apply to your own apps.

Lees de volgende onderwerpen voor meer informatie:For more information, check out the following topics:

Een app aanpassenCustomize an app

Als de gegenereerde standaardapp niet voldoet aan uw behoeften, kunt u de app aanpassen.If the default generated app doesn't meet your needs, you can customize it. U wilt bijvoorbeeld de weergave of het gedrag van bepaalde besturingselementen wijzigen, of misschien een afbeelding of video toevoegen.For example, you might want to change the appearance or behavior of certain controls, or perhaps add an image or video. Voor meer informatie over aanpassingen klikt of tikt u in het navigatievenster aan de linkerkant op Een app aanpassen.To learn more about customization, in the navigation pane on the left, click or tap Customize an app. Hier ziet u een lijst met onderwerpen die betrekking hebben op de verschillende dingen die u kunt aanpassen.You'll see a list of topics that pertain to the different things you can customize. Klik of tik op een van de onderwerpen voor stapsgewijze instructies.Click or tap any of the topics to get step-by-step instructions.

Om een idee te krijgen van de manieren waarop u uw app kunt aanpassen en wat u allemaal kunt doen met wat creativiteit en ervaring, kunt u een voorbeeldapp openen.For ideas on how to improve your app further, you can open a sample app to get a sense of what you can do with some creativity and a bit of experience. Zie Een voorbeeldapp gebruiken voor meer informatie.For more information, see Use a sample app.

Voorbeeldapps

Een volledig nieuwe app makenCreate an app from scratch

Nadat u een paar apps automatisch hebt gegenereerd en enige ervaring hebt opgedaan met het maken van aanpassingen, kunt u een volledig nieuwe app maken.After you've generated an app or two automatically and gained some experience with customization, you can create an app from scratch. Door bij het begin te beginnen, hebt u veel meer controle over het ontwerp en de besturingselementen van apps, en kunt u werken met meer verschillende gegevensbronnen.By working from the ground up, you gain flexibility in app design, flow, and controls, and you can incorporate a larger variety of data sources.

Zie Een volledig nieuwe app maken voor meer informatie.For more information, see Create an app from scratch.

Een app delen en uitvoerenShare and run an app

Wanneer u klaar bent met uw app en deze opslaat in de cloud, kunt u deze delen met anderen in uw organisatie.When you finish your app and save it to the cloud, you can then share it with others in your organization. U regelt het machtigingsniveau voor uw app: u bepaalt zelf welke gebruikers of groepen de app mogen uitvoeren en of zij deze ook mogen aanpassen of delen met andere mensen in de organisatie.You control the level of permissions on your app - you decide which users or groups can run the app, and whether they can also customize it or share it with additional people in the organization.

U kunt uw eigen apps uitvoeren (en alle andere apps die met u worden gedeeld) in Windows, iOS, Android of in een webbrowser.You can run your own apps - and any apps shared with you - on Windows, iOS, Android, or in a web browser.

Lees de volgende onderwerpen voor meer informatie:For more information, check out the following topics:

Hulp en ondersteuning krijgenGet help and support

Als u een vraag over PowerApps hebt, zijn er verschillende manieren om hulp te krijgen:If you have a question about PowerApps, there are several ways to get help:

  • Gebruik de stapsgewijze en verwijzende onderwerpen in het navigatievenster aan de linkerkant.Explore the step-by-step and reference topics in the navigation pane on the left.
  • Werk in eigen tempo aan de begeleide trainingen.Work through the self-paced Guided Learning courses.
  • Lees en plaats berichten in de PowerApps-community.Read and post in the PowerApps Community. Dit is een plek waar iedereen die PowerApps gebruikt vragen kan stellen en beantwoorden.This is a place where anyone who uses PowerApps can post a question and others can answer. Voordat u een vraag plaatst, zoekt u in de community om te zien of uw vraag al is gesteld en beantwoord.Before you post a question, search the community to see if your question has already been asked and answered.
  • Bekijk de aankomende webinars; deze zijn handig om de onderdelen en functies van PowerApps te leren kennen.Check out the upcoming webinars, which can help you leverage the features and functions of PowerApps. U kunt ook op elk gewenst afgelopen webinars terugkijken.You can also access past webinars on demand.
  • Maak een ondersteuningsticket aan om technische hulp te krijgen.Create a support ticket to get technical assistance. Als u een PowerApps-beheerder voor uw organisatie bent, kunt u ook een ondersteuningsticket in de beheerdersportal openen.If you're a PowerApps administrator for your organization, you can also open a support ticket in the admin portal.

Daarnaast hebben we uw hulp nodig om PowerApps geweldig te maken.In addition, we want your help to make PowerApps great!

  • Als u een idee wilt indienen om PowerApps nog beter te maken, gaat u naar PowerApps Ideas en vertelt u ons over uw idee.To submit an idea for how we can make PowerApps better, go to PowerApps Ideas and tell us about it.
  • Als u een probleem met PowerApps wilt melden, gaat u naar het PowerApps-forum. Hier kunt u details opgeven, zodat wij ernaar kunnen kijken.To report an issue that you're having with PowerApps, go to the PowerApps Forum and provide details so we can look into it.