Wereldwijde ondersteuningGlobal support

PowerApps is een wereldwijd product.PowerApps is a global product. Hiermee kunt u apps in verschillende talen en voor verschillende regio's maken en gebruiken.You can build and use apps in many different languages and regions.

De tekst die u in PowerApps ziet tijdens de ontwikkeling en de uitvoering van apps, is vertaald in verschillende talen.Both while building and running apps, the text displayed by PowerApps has been translated into a variety of languages. Menu-items, dialoogvensters, linttabbladen en andere teksten worden in uw eigen taal weergegeven.You will see menu items, dialog boxes, ribbon tabs, and other text in your native language. De invoer en weergave van datums en getallen zijn ook aangepast aan uw taal en regio.Typing in and displaying dates and numbers is also adapted for your particular language and region. Zo gebruiken sommige delen van de wereld '.' als decimaalteken, terwijl in andere delen ',' wordt gebruikt.For example, some regions of the world use "." as a decimal separator while others use ",".

Ook de apps die u maakt, kunnen worden aangepast aan de taal en regio.The apps you create can be globally aware as well. Gebruik Language, Text, Value, DateValue en andere functies om te bepalen wat wordt weergegeven en gebruikt als invoer in verschillende talen.Use the Language, Text, Value, DateValue and other functions to adapt what is displayed and used as input in different languages.

TaalinstellingenLanguage settings

Wanneer u de systeemeigen studio of een systeemeigen speler gebruikt, wordt de gebruikte taal bepaald door het hostbesturingssysteem.When using the native studio or a native player, the language used is provided by the host operating system. In Windows gaat u naar Alle instellingen en vervolgens naar Tijd en taal.For Windows, this can be controlled under "All Settings" and then "Time & language" settings. U kunt in Windows ook een teken opgeven om te gebruiken als decimaalteken en hiermee de taalinstelling overschrijven.Windows also allows you to specify the characters to use for the decimal separator, overriding the language setting.

Wanneer u via het web werkt, wordt de gebruikte taal bepaald door de browser.When using the web experiences, the language used is provided by the browser. De meeste browsers gebruiken de standaardinstelling van het hostbesturingssysteem en in sommige browsers kan de taal ook handmatig worden ingesteld.Most browser default to the host operating system's setting with some also providing a way to set the language manually.

OntwerpomgevingAuthoring environment

De ontwerpomgeving wordt automatisch aangepast aan de taalinstelling van de auteur.The authoring environment adapts to the language setting of the author. De app zelf wordt 'taalneutraal' opgeslagen, zodat auteurs die een andere taal gebruiken toch dezelfde app kunnen bewerken.The app itself is stored in a language agnostic manner, so that authors using different languages can edit the same app.

Namen in formulesNames in formulas

De meeste elementen in formules zijn altijd in het Engels:Most elements in formula are always in English:

 • Functienamen: If, Navigate, Collect,...Function names: If, Navigate, Collect, ...
 • Eigenschapsnamen van besturingselementen: Screen.Fill, Button.OnSelect, Textbox.Font,...Control property names: Screen.Fill, Button.OnSelect, Textbox.Font, ...
 • Inventarisatienamen: Color.Aqua, DataSourceInfo.MaxValue, FontWeight.Bold,...Enumeration names: Color.Aqua, DataSourceInfo.MaxValue, FontWeight.Bold...
 • Signaalrecords: Compass.Heading, Location. Latitude, App.ActiveScreen,...Signal records: Compass.Heading, Location. Latitude, App.ActiveScreen, ...
 • Operators: Parent, in, exactIn,...Operators: Parent, in, exactIn, ...

Omdat de ontwerpomgeving is vertaald, worden namen van besturingselementen en andere objecten weergegeven in de eigen taal van de auteur.As the authoring experience is localized, control and other object names will appear in the native language of the author. In het Spaans zien de namen van besturingselementen er bijvoorbeeld als volgt uit:In Spanish, some of the control names appear as:

Wanneer u een van deze elementen in uw app invoegt, wordt de naam standaard in het Engels weergegeven.When you insert one of these into your app, their name will default to English. Dit zorgt voor consistentie met de eigenschapsnamen van besturingselementen en de rest van de formule.This is done for consistency with the control property names and the rest of the formula. Zo wordt Casilla hierboven ingevoegd als Checkbox1.For example, Casilla listed above is inserted as Checkbox1.

Nadat een besturingselement is ingevoegd, kunt u de naam wijzigen in wat u maar wilt.After a control is inserted, you can change the name to whatever you like. Wanneer het element is geselecteerd, wordt links in het lint Inhoud de naam van het besturingselement weergegeven.While selected, the far left hand side of the "Content" ribbon displays the name of the control. Als u deze naam selecteert, wordt een tekstvak geopend waarin u de naam kunt bewerken:Selecting this name drops down a text box where you can edit the name:

Hier kunt u de naam van het besturingselement desgewenst wijzigen in Casilla1.If you like, here you can rename the control to Casilla1. De rode kronkellijn, in dit geval door een browser weergegeven, geeft aan dat de naam geen Spaans woord is, maar is verder niet relevant.The red squiggly, in this case displayed by a browser, is because the name is not a Spanish word and is of no concern.

U kunt de namen van de volgende elementen aanpassen:You can use whatever names you like for:

 • Namen van besturingselementenControl names
 • Namen van verzamelingenCollection names
 • Namen van contextvariabelenContext variable names

Scheidingstekens voor formules en chainingoperatorsFormula separators and chaining operator

Sommige scheidingstekens en operators gebruiken het decimaalteken van de taal van de auteur:Some separators and operators will shift based on the decimal separator of the author's language:

Decimaalteken van taal van auteurAuthor's language decimal separator PowerApps-scheidingstekenPowerApps decimal separator PowerApps-lijstscheidingstekenPowerApps list separator PowerApps-chainingoperatorPowerApps chaining operator
,. (punt)(period) ,. (punt)(period) , (komma), (comma) ; (puntkomma); (semi-colon)
, (komma), (comma) , (komma), (comma) ; (puntkomma); (semi-colon) ;; (dubbele puntkomma);; (double semi-colon)

De wijziging van het PowerApps-lijstscheidingsteken komt overeen met de wijziging van het Excel-lijstscheidingsteken.The change in the PowerApps list separator is consistent with that happens to the Excel list separator. Dit heeft invloed op:It impacts:

Zie het volgende voorbeeld van een formule in 'en-US':For example, consider the following formula in "en-US":

 • If( Slider1.Value > 12.59, UpdateContext( { Validation: true, MovingOn: 1 } ); Navigate( "NextScreen", "" ), UpdateContext( { Validation: false } ) )If( Slider1.Value > 12.59, UpdateContext( { Validation: true, MovingOn: 1 } ); Navigate( "NextScreen", "" ), UpdateContext( { Validation: false } ) )

Als in een taal ',' wordt gebruikt als decimaalteken, ziet dit er in de ontwerpomgeving als volgt uit:In a language where "," is used for the decimal separator, this will appear in the authoring experience as:

 • If( Slider1.Value > 12,59; UpdateContext( { Validation: true; MovingOn: 1 } );; Navigate( "NextScreen", "" ); UpdateContext( { Validation: false } ) )If( Slider1.Value > 12,59; UpdateContext( { Validation: true; MovingOn: 1 } );; Navigate( "NextScreen", "" ); UpdateContext( { Validation: false } ) )

U ziet dat de eigenschapselectieoperator .Note that the property selection operator . in Slider1.Value altijd hetzelfde is, ongeacht het decimaalteken.in Slider1.Value is always the same, no matter what the decimal separator is.

Inhoudelijk verandert de formule niet. Het enige wat anders is, is hoe deze wordt weergegeven en bewerkt door de auteur.Internally the formula does not change, all that changes is how it is displayed and edited by the author. Twee verschillende auteurs die een andere taal gebruiken, kunnen dezelfde formule weergeven en bewerken, waarbij ze de juiste scheidingstekens en operators zien voor de gebruikte taal.Two different authors using two different languages can view and edit the same formula, with each seeing the appropriate separators and operators for their language.

Een wereldwijde app makenCreating a global app

De app die u maakt, kan worden aangepast aan verschillende talen, zodat gebruikers over de hele wereld een optimale ervaring hebben.The app you create can adapt to different languages, providing a great user experience for your users around the world.

Functie LanguageLanguage function

De functie Language retourneert de taalcode van de huidige gebruiker.The Language function returns the language tag of the current user. Zo retourneert deze functie en-GB voor gebruikers in Engeland en de-DE voor gebruikers in Duitsland.For example, this function returns "en-GB" for users in Great Britain and "de-DE" for users in Germany.

U kunt Language onder andere gebruiken om vertaalde tekst aan uw gebruikers weer te geven.Among other things, you can use Language to display translated text for your users. U kunt een tabel met vertaalde waarden in uw app opnemen:Your app can include a table of translated values in your app:

Vervolgens haalt u de vertaalde strings op uit de tabel met een formule, zoals die hieronder:And then use a formula such as the following to pull translated strings from the table:

 • LookUp( Table1, TextID = "Hello" && (LanguageTag = Left( Language(), 2 ) || IsBlank( LanguageTag ))).LocalizedTextLookUp( Table1, TextID = "Hello" && (LanguageTag = Left( Language(), 2 ) || IsBlank( LanguageTag ))).LocalizedText

Wees u ervan bewust dat vertaalde tekenreeksen in andere talen aanzienlijk langer kunnen zijn dan in uw eigen taal.Be aware that translated strings in other languages could be significantly longer than they are in your language. De labels en andere elementen waarin de tekenreeksen in uw gebruikersinterface worden weergegeven, moeten daarom in veel gevallen breder zijn, zodat er ruimte is voor langere teksten.In many cases, the labels and other elements that display the strings in your user interface will need to be wider to accommodate.

Zie voor meer informatie de documentatie voor de functie Language.For more information, see the documentation for the Language function.

Notatie van getallen, datums en tijdenFormatting numbers, dates, and times

Getallen, datums en tijden hebben een andere notatie in verschillende delen van de hele wereld.Numbers, dates, and times are written in different formats in different parts of the world. Het gebruik van puntkomma's en decimaaltekens en de volgorde van dag, maand en jaar variëren per locatie.The meaning of commas, decimals, and the order of month, date, and year vary from location to location.

De functie Text noteert getallen en datums volgens de taalinstelling van de gebruiker.The Text function formats numbers and dates using the language setting of the user.

Voor Text is een tekenreeks voor notatie vereist om de gewenste notatie van een getal of datum te gebruiken.Text requires a format string to know how you want to format the number or date. Deze tekenreeks voor notatie kan twee vormen aannemen:This format string can take one of two forms:

 • Een taalgevoelige inventarisatie.A global aware enumeration. Bijvoorbeeld Text( Now(), DateTimeFormat.LongDate ).For example, Text( Now(), DateTimeFormat.LongDate ). Met deze formule krijgt de huidige datum de juiste notatie voor de taal.This formula will format the current date in a language appropriate format. Dit is de beste manier om de tekenreeks voor notatie op te geven.This is the preferred way to specify the format string.
 • Een tekenreeks met aangepaste notatie.A custom format string. Text( Now(), "[$-en-US]dddd, mmmm dd, yyyy" ) geeft bijvoorbeeld dezelfde tekst weer als de inventarisatie bij gebruik in de taal 'en-US'.For example, Text( Now(), "[$-en-US]dddd, mmmm dd, yyyy" ) displays the same text as the enumeration when used in the language "en-US". Het voordeel van de tekenreeks met aangepaste notatie is dat u precies kunt opgeven wat u wilt.The advantage of the custom format string is that you can specify exactly what you want.

De '[$-en-US]' vooraan de tekenreeks met aangepaste notatie laat Tekst weten in welke taal de tekenreeks met aangepaste notatie moet worden geïnterpreteerd.The "[$-en-US]" on the front of the custom format string tells Text in which language to interpret the custom format string. Deze wordt voor u ingevoegd en verandert automatisch in uw ontwerptaal.This is inserted for you and defaults to your authoring language. U hoeft deze doorgaans niet te wijzigen.Normally you will not need to change this. Dit is handig wanneer auteurs in verschillende talen dezelfde app bewerken.It is useful when authors from different languages are editing the same app.

Het derde argument van Text geeft aan welke taal moet worden gebruikt voor het resultaat van de functie.The third argument to Text specifies which language to use for the result of the function. De standaardwaarde is de taalinstelling van de huidige gebruiker.The default is the language setting of the current user.

Zie voor meer informatie de documentatie voor de functie Text.For more information, see the documentation for the Text function.

Getallen, datums en tijden lezenReading numbers, dates, and times

Er zijn vier functies voor het lezen van getallen, datums en tijden die zijn opgegeven door de gebruiker:There are four functions for reading numbers, dates, and times provided by the user:

 • Value: converteert een getal in een teksttekenreeks naar een getalwaarde.Value: Converts a number in a text string to a number value.
 • DateValue: converteert een datumwaarde in een teksttekenreeks naar een datum/tijd-waarde.DateValue: Converts a date value in a text string to a date/time value. Tijden in de teksttekenreeks worden genegeerd.Any time specified in the text string is ignored.
 • TimeValue: converteert een tijdwaarde in een teksttekenreeks naar een datum/tijd-waarde.TimeValue: Converts a time value in a text string to a date/time value. Datums in de teksttekenreeks worden genegeerd.Any date specified in the text string is ignored.
 • DateTimeValue: converteert een datum- en tijdwaarde in een teksttekenreeks naar een datum/tijd-waarde.DateTimeValue: Converts a date and time value in a text string to a date/time value.

Als u Excel hebt gebruikt, worden al deze functies gecombineerd in de waarde Value.If you have used Excel, all of these functions are combined in the single Value function. Omdat PowerApps verschillende typen heeft voor datum/tijd-waarden en getallen, worden ze hier opgedeeld.They are broken out here since PowerApps has separate types for date/time values and numbers.

Al deze functies hebben dezelfde argumenten:All of these functions have the same arguments:

 • Tekenreeks, vereist: een tekenreeks van de gebruiker.String, required: A string from the user. Een tekenreeks wordt bijvoorbeeld in het besturingselement Tekstinvoer ingevoerd en uit het besturingselement gelezen met de eigenschap Text.For example a string types into a Text input control and read from the control with the Text property.
 • Language, optioneel: de taal waarin de tekenreeks moet worden geïnterpreteerd.Language, optional: The language in which to interpret the String. Standaard wordt de taalinstelling van de gebruiker gebruikt.By default, the language setting of the user.

Bijvoorbeeld:For example:

 • Value( "12,345.678", "en-US" ) of Value( "12,345.678" ) in regio's waar 'en-US' de taal van de gebruiker is, retourneert het getal 12345.678, dat direct kan worden gebruikt voor berekeningen.Value( "12,345.678", "en-US" ) or Value( "12,345.678" ) when located where "en-US" is the user's language returns the number 12345.678, ready for calculations.
 • DateValue( "1/2/01", "es-ES" ) of DateValue( "1/2/01" ) in regio's waar 'es-ES' de taal van de gebruiker is, retourneert de datum/tijd-waarde 1 februari 2001 om middernacht.DateValue( "1/2/01", "es-ES" ) or DateValue( "1/2/01" ) when located where "es-ES" is the user's language returns the date/time value February 1, 2001 at midnight.
 • TimeValue( "11:43:02", "fr-FR" ) of DateValue( "11:43:02" ) in regio's waar 'fr-FR' de taal van de gebruiker is, retourneert de datum/tijd-waarde 1 januari 1970 om 11:43:02.TimeValue( "11:43:02", "fr-FR" ) or DateValue( "11:43:02" ) when located where "fr-FR" is the user's language returns the date/time value January 1, 1970 at 11:43:02.
 • TimeDateValue( "11:43:02 1/2/01", "de-DE" ) of DateValue( "11:43:02" ) in regio's waar 'de-DE' de taal van de gebruiker is, retourneert de datum/tijd-waarde 1 februari 2001 om 11:43:02.TimeDateValue( "11:43:02 1/2/01", "de-DE" ) or DateValue( "11:43:02" ) when located where "de-DE" is the user's language returns the date/time value February 1, 2001 at 11:43:02.

Zie voor meer informatie de documentatie voor de functies Value en DateValue, TimeValue en DateTimeValue en over werken met datums en tijden.For more information, see the documentation for the Value and DateValue, TimeValue, and DateTimeValue functions and working with dates and times.

Agenda- en klokinformatieCalendar and Clock information

Met de functies Calendar en Clock haalt u agenda- en klokinformatie op voor de huidige taal van de gebruiker.The Calendar and Clock functions provide calendar and clock information for the user's current language.

Hiermee kunt u onder andere een besturingselement Vervolgkeuzelijst opgeven met een lijst van opties.Among other things, use these functions to provide a Dropdown control with a list of choices.

Zie voor meer informatie de documentatie voor de functies Calendar en Clock.For more information, see the documentation for the Calendar and Clock functions.