Een app maken vanuit SharePointCreating an app from SharePoint

Een app met drie schermen maken vanuit een SharePoint-lijst en vervolgens de schermen en besturingselementen van de app verkennen.Generate a three screen app from a SharePoint list, then explore screens and controls from the app. Schermen, besturingselementen en velden van de app bijwerken en formules gebruiken om het app-gedrag verder aan te passen.Update app screens, controls, and fields; and use formulas to further customize app behavior.