Een app maken vanuit SharePointCreating an app from SharePoint

Een app met drie schermen maken vanuit een SharePoint-lijst en vervolgens de schermen en besturingselementen van de app verkennen.Generate a three screen app from a SharePoint list, then explore screens and controls from the app. Schermen, besturingselementen en velden van de app bijwerken en formules gebruiken om het app-gedrag verder aan te passen.Update app screens, controls, and fields; and use formulas to further customize app behavior.

U gaat leren hoe u...

Een app genererenGenerate an app

In deze sectie van de cursus maken we een app op basis van de SharePoint-lijst 'Flooring Estimates'.In this section of the course, we'll create an app from a "Flooring Estimates" SharePoint list. De app kan bijvoorbeeld worden gebruikt door een taxateur die bij een klant op bezoek is, om te kunnen verwijzen naar de lijst en deze up-to-date te houden.The app could be used by someone, such as an estimator out at customer sites, to refer to the list and keep it up-to-date. In de sectie Aan de slag hebben we al laten zien hoe een app op basis van dezelfde lijst kan worden gegeneerd, dus waarom moet dat nu weer?In the Getting Started section, we showed you how to generate an app from the same list - so why look at it again? In de eerste plaats beginnen we niet in PowerApps Studio, maar laten we u nu zien hoe PowerApps is geïntegreerd in SharePoint Online.First, instead of starting in PowerApps Studio, we now show you how PowerApps is integrated into SharePoint Online. In de tweede plaats gaan we dieper in op het samenstellen van de app en laten we u zien hoe u de app kunt aanpassen.Second, we dig deeper into how the app is put together, and show you how to customize it. Dat zal zeker enkele nieuwe inzichten opleveren, dus laten we beginnen!You'll definitely get some new information going through this section, so let's jump in!

De app genererenGenerate the app

In de volgende afbeelding ziet u de SharePoint-lijst 'Flooring Estimates', met basisgegevens zoals naam en prijs, en een afbeelding voor elk type vloermateriaal.The following image shows the "Flooring Estimates" SharePoint list, which contains basic information like name and price, and an image for each flooring type. U kunt zien hoe PowerApps en Microsoft Flow nu zijn geïntegreerd in SharePoint Online, zodat u eenvoudig apps en stromen op basis van uw lijsten kunt ontwikkelen.You can see how PowerApps and Microsoft Flow are now integrated into SharePoint Online, so you can easily build apps and flows from your lists.

Lijst Flooring Estimates

U begint met het bouwen van een app door te klikken of tikken op PowerApps en vervolgens op Een app maken.To build an app, click PowerApps, then Create an app. Voer in het rechterdeelvenster een naam voor de app in en klik of tik op Maken.In the right hand pane, enter a name for the app, then click Create. Nadat u Maken hebt gekozen, begint PowerApps met het genereren van de app.After you click Create, PowerApps starts to generate the app. PowerApps trekt allerlei conclusies op basis van uw gegevens om een nuttige app als uitgangspunt te genereren.PowerApps makes all sorts of inferences about your data so that it generates a useful app as a starting point.

App genereren op basis van een lijst

De app in PowerApps Studio weergevenView the app in PowerApps Studio

Uw nieuwe app met drie schermen wordt geopend in PowerApps Studio.Your new three-screen app opens in PowerApps Studio. Alle apps die worden gegenereerd op basis van gegevens hebben dezelfde reeks schermen:All apps generated from data have the same set of screens:

 • Het bladerscherm: voor het zoeken, sorteren, filteren en vernieuwen van de gegevens die zijn opgehaald uit de lijst en voor het toevoegen van items door op het pluspictogram (+) te klikken of te tikken.The browse screen: where you browse, sort, filter, and refresh the data pulled in from the list, as well as add items by clicking the (+) icon.
 • Het detailscherm: voor het weergeven van meer informatie over een item en waar u het item kunt verwijderen of bewerken.The details screen: where you view more detail about an item, and can choose to delete or edit the item.
 • Het scherm voor bewerken/maken: waar u een bestaand item bewerkt of een nieuw item maakt.The edit/create screen: where you edit an existing item or create a new one.

Klik of tik op een pictogram in de rechterbovenhoek van de linkernavigatiebalk om over te schakelen naar de miniatuurweergave.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

Schakelen tussen weergaven

Klik of tik op een miniatuur om de besturingselementen in het betreffende scherm weer te geven.Click or tap each thumbnail to view the controls on that screen.

De gegenereerde app

De app in de voorbeeldmodus uitvoerenRun the app in preview mode

Klik of tik opClick or tap de pijl Voorbeeld van app starten rechtsboven om de app uit te voeren.in the top-right corner to run the app. Als u door de app navigeert, ziet u dat deze alle gegevens uit de lijst bevat en een goed uitgangspunt biedt.If you navigate through the app, you see that it includes all the data from the list and provides a good default experience.

De app in de voorbeeldmodus uitvoeren

Vervolgens gaan we de app nader verkennen en deze later aanpassen uitgaande van onze behoeften.Next we'll explore the app in more detail and later customize the app so it better suits our needs.

Een gegenereerde app verkennenExplore a generated app

In dit onderwerp gaan we dieper in op de gegenereerde app en bekijken we de schermen en besturingselementen die het gedrag van de app bepalen.In this topic, we look more closely at the generated app - reviewing the screens and controls that define the app's behavior. We behandelen niet alle details, maar als u meer weet over de werking van deze app, kan dat helpen bij het ontwikkelen van uw eigen apps.We won't go through all the details, but seeing more about how this app works will help you to build your own apps. In een later onderwerp kijken we naar de formules die zijn bedoeld voor schermen en besturingselementen.In a later topic, we'll look at the formulas that work with screens and controls.

Over besturingselementen in PowerAppsUnderstanding controls in PowerApps

Een besturingselement is simpelweg een UI-element waaraan gedrag is gekoppeld.A control is simply a UI element that has behaviors associated with it. Veel besturingselementen in PowerApps zijn gelijk aan de besturingselementen die u in andere apps hebt gebruikt: labels, tekstinvoervakken, vervolgkeuzelijsten, navigatie-elementen enzovoort.Many controls in PowerApps are the same as controls that you've used in other apps: labels, text-input boxes, drop-down lists, navigation elements, and so on. Maar PowerApps heeft besturingselementen die meer gespecialiseerd zijn, zoals galerieën (voor de weergave van samenvattingsgegevens) en formulieren (die gedetailleerde gegevens weergeven en waarin u items kunt maken en bewerken).But PowerApps has more specialized controls like Galleries (which display summary data) and Forms (which display detail data and enable you to create and edit items). Er zijn ook andere interessante besturingselementen, zoals voor afbeelding, camera en streepjescode.And also some other really cool controls like Image, Camera, and Barcode. Als u wilt nagaan welke besturingselementen er beschikbaar zijn, klikt of tikt u op Invoegen op het lint en klikt of tikt u vervolgens op elk van de opties, van Tekst tot en met Pictogrammen.To see what's available, click or tap Insert on the ribbon, and then click or tap each of the options in turn, Text through Icons.

Tabblad voor besturingselementen op het lint van PowerApps Studio

Het bladerscherm testenExplore the browse screen

Elk van de drie app-schermen heeft een hoofdbesturingselement en enkele extra besturingselementen.Each of the three app screens has a main control and some additional controls. Het eerste venster van de app is het bladerscherm, dat standaard de naam BrowseScreen1 heeft.The first screen in the app is the browse screen, named BrowseScreen1 by default. Het hoofdbesturingselement in dit scherm is een galerie met de naam BrowseGallery1.The main control on this screen is a gallery named BrowseGallery1. BrowseGallery1 bevat andere besturingselementen, zoals NextArrow1 (in de vorm van een pictogram: klik of tik erop om naar het detailscherm te gaan).BrowseGallery1 contains other controls, like NextArrow1 (an icon control - click or tap it to go to the details screen). Er zijn ook afzonderlijke besturingselementen in het scherm, zoals IconNewItem1 (in de vorm van een pictogram: klik of tik erop om een item te maken in het scherm voor bewerken/maken).There are also separate controls on the screen, like IconNewItem1 (an icon control - click or tap it to create an item in the edit/create screen).

Bladerscherm met besturingselementen

PowerApps heeft verschillende typen galerieën. Gebruik de galerie die het beste aansluit bij de indelingsvereisten voor uw app.PowerApps has a variety of gallery types so you can use the one that best suits your app's layout requirements. Verderop in deze sectie ziet u nog meer manieren om de indeling te bepalen.You will see more ways to control layout later in this section.

Opties voor PowerApps-galerie

Het detailscherm verkennenExplore the details screen

Vervolgens is het de beurt aan het detailscherm, dat standaard de naam DetailScreen1 heeft.Next is the details screen, named DetailScreen1 by default. Het hoofdbesturingselement in dit scherm is een weergaveformulier met de naam DetailForm1.The main control on this screen is a display form named DetailForm1. DetailForm1 bevat andere besturingselementen, zoals DataCard1 (in de vorm van een kaart, waarbij in dit geval als categorie vloermateriaal (Flooring Estimates) wordt weergegeven).DetailForm1 contains other controls, like DataCard1 (a card control, which displays the flooring category in this case). Het scherm bevat ook afzonderlijke besturingselementen, zoals IconEdit1 (in de vorm van een pictogram: klik of tik erop om het huidige item te bewerken in het scherm voor bewerken/maken).There are also separate controls on the screen like IconEdit1 (an icon control - click or tap it to edit the current item on the edit/create screen).

Detailscherm met besturingselementen

Er zijn tal van opties voor de galerie, maar voor formulieren zijn er slechts twee typen: een bewerkingsformulier of een weergaveformulier.There are lots of gallery options, but forms are more straightforward - it's either an edit form or a display form.

Opties voor PowerApps-formulieren

Het scherm voor bewerken/maken verkennenExplore the edit/create screen

Het derde scherm in de app is het scherm voor bewerken/maken, dat standaard de naam EditScreen1 heeft.The third screen in the app is the edit/create screen, named EditScreen1 by default. Het hoofdbesturingselement in dit scherm is een bewerkingsformulier met de naam EditForm1.The main control on this screen is an edit form named EditForm1. EditForm1 bevat andere besturingselementen, zoals DataCard8 (in de vorm van een kaart, waarmee u in dit geval de categorie vloermateriaal (Flooring Estimates) kunt bewerken).EditForm1 contains other controls, like DataCard8 (a card control, which allows you to edit the flooring category in this case). Het scherm bevat ook afzonderlijke besturingselementen, zoals IconAccept1 (in de vorm van een pictogram: klik of tik erop voor het opslaan van de wijzigingen die u hebt aangebracht in het scherm voor bewerken/maken).There are also separate controls on the screen like IconAccept1 (an icon control - click or tap it to save the changes you made on the edit/create screen).

Bewerkingsscherm met besturingselementen

Nu u een beeld hebt van de manier waarop de app is samengesteld uit schermen en besturingselementen, gaan we in het volgende onderwerp bekijken hoe u de app kunt aanpassen.Now that you have a sense of how the app is composed of screens and controls, we'll look at how you customize the app in the next topic.

De app aanpassenCustomize the app

In de eerste twee onderwerpen van deze sectie hebt u een app gegenereerd op basis van een SharePoint-lijst en hebben we de app nader verkend om een beter beeld te krijgen van de manier waarop apps met drie schermen zijn samengesteld.In the first two topics in this section, you generated an app from a SharePoint list and explored the app to get a better understanding of how three screen apps are composed. De app die PowerApps heeft gegenereerd is handig, maar u zult een app vaak willen aanpassen nadat deze is gegenereerd.The app that PowerApps generated is useful, but you will often customize an app after it's generated. In dit onderwerp behandelen we enkele elementaire wijzigingen voor elk scherm van de app.In this topic, we'll walk through some basic changes for each screen in the app. U kunt nog veel meer doen om een app aan te passen, maar dat komt in latere onderwerpen aan de orde.There is a lot more you can do to customize an app - we'll get to that in later topics. In de tussentijd kunt u voortbouwen op hetgeen u in dit onderwerp leert.In the meantime, you can take what you learn in this topic and build on it. Neem een app die u hebt gegeneerd – op basis van een lijst, een Excel-bestand of een andere bron – en zie hoe u deze kunt aanpassen.Take any app you generate-from a list, an Excel file, or another source-and see how you can customize it. Dit is zonder meer de beste manier om te leren hoe apps worden samengesteld.It really is the best way to learn how apps are put together.

BladerschermBrowse screen

We beginnen met het bladerscherm.We'll start with the browse screen. De SharePoint-lijst bevat een afbeelding voor elk product, maar die afbeelding wordt niet standaard weergegeven.The SharePoint list contains an image for each product but the image isn't displayed by default. Daar gaan we wat aan doen.Let's fix that. Selecteer op het tabblad Indeling in het rechterdeelvenster een andere indeling voor het bladerscherm.In the right-hand pane, on the Layout tab, select a different layout for the browse screen. U ziet onmiddellijk de resultaten, omdat PowerApps de app bijwerkt terwijl u de wijzigingen aanbrengt.You see the results right away because PowerApps updates the app as you make changes.

De indeling van het bladerscherm wijzigen

Vanuit de juiste basisindeling gaat u nu de weergegeven velden wijzigen.With the right basic layout, now change the fields that are displayed. Klik of tik op een veld in het eerste item en wijzig vervolgens in het rechterdeelvenster de gegevens die voor elk item worden weergegeven.Click or tap a field in the first item, then in the right-hand pane, change the data that is displayed for each item. Dat biedt een beter overzicht van elk item in de lijst.This provides a better summary of each item in the list.

De velden in het bladerscherm wijzigen

DetailschermDetails screen

In het detailscherm gaan we de volgorde van de velden wijzigen en tevens de afbeelding weergeven.On the details screen, we want to change the order of the fields and display the image also. Er zijn verschillende besturingselementen in dit scherm, daarom wijkt het proces enigszins af van het bladerscherm.There are different controls on this screen, so the process is a little different from the browse screen. Klik of tik op een veld en sleep in het rechterdeelvenster het veld Titel helemaal naar boven.Click or tap a field, then in the right-hand pane, drag the Title field to the top. Klik of tik vervolgens op het veld Afbeelding om dat weer te geven.Then click or tap the Image field to display it.

De velden in het detailscherm wijzigen

Scherm voor bewerken/makenEdit/create screen

Tot slot gaan we in het scherm waar u invoer maakt en bewerkt een veld wijzigen om de invoer van tekst gemakkelijker te maken.Finally, on the screen where you edit and create entries, we want to change a field so that it's easier to enter text. Klik of tik op de vervolgkeuzelijst voor het veld Overzicht en klik of tik vervolgens op het besturingselement Tekst van meerdere regels bewerken.Click or tap the drop-down list for the Overview field, and then click or tap the Edit Multi-line Text control.

De velden in het scherm voor bewerken wijzigen

U ziet hoe u met een paar eenvoudige stappen veel kunt doen om het uiterlijk en het gebruik van een gegenereerde app te verbeteren.You can see how a few basic steps can do a lot to improve the appearance and experience of using a generated app. In dit onderwerp richten we ons op de gebruikersinterface van PowerApps Studio, die veel opties voor het aanpassen van uw apps bevat.In this topic, we focused on the PowerApps Studio UI, which provides a lot of options for customizing your apps. In het volgende onderwerp hebben we het over formules, die een belangrijke rol spelen bij het sturen van de werking van een app.In the next topic, we'll get into formulas, which play an important role in driving app behavior.

App-formules verkennenExplore app formulas

Een van de grootste voordelen van PowerApps is dat u geen traditionele toepassingscode hoeft te schrijven: u hoeft dus geen ontwikkelaar te zijn om apps te maken!One of the major benefits of PowerApps is not having to write traditional application code - you don't have to be a developer to create apps! Maar u hebt wel een manier nodig om logica in een app op te nemen en om het navigeren, filteren, sorteren en andere functionaliteit van een app te regelen.But you still need a way to express logic in an app and to control an app's navigation, filtering, sorting, and other functionality. Hier komt het gebruik van formules van pas.This is where formulas come in. Als u Excel-formules hebt gebruikt, zal de manier waarop PowerApps werkt u bekend voorkomen.If you have used Excel formulas, the approach that PowerApps takes should feel familiar. In dit onderwerp laten we een aantal basisformules voor tekstopmaak zien en behandelen we drie van de formules die PowerApps opneemt in de gegenereerde app.In this topic, we'll show a couple of basic formulas for text formatting and then walk through three of the formulas that PowerApps includes in the generated app. U krijgt een voorproefje van wat formules zoal kunnen doen.You will get a taste of what formulas can do. Vervolgens kijken we naar andere formules in de gegenereerde app en laten we zien hoe u uw eigen formules kunt schrijven.Then you can spend some time looking at other formulas in the generated app and writing your own.

Over formules en eigenschappenUnderstanding formulas and properties

In het vorige onderwerp hebben we het veld Price opgenomen in de galerie van het bladerscherm, maar de prijs werd weergegeven als een gewoon getal zonder valutasymbool.In the previous topic, we included the Price field in the browse screen gallery, but it showed up as a plain number without a currency symbol. Stel dat we een dollarteken willen toevoegen en de tekstkleur willen wijzigen afhankelijk van de prijs van het item (bijvoorbeeld rood als de prijs hoger is dan $ 5 en groen als dat niet zo is).Suppose we want to add a dollar sign, and also change the text color depending on how much the item costs (for example red if it's more than $5, otherwise green). De volgende afbeelding geeft een indruk van hoe dat eruitziet.The following image shows the idea.

Tekstopmaak voor kleur en valuta

Laten we beginnen met de valuta-opmaak.Let's start with the currency formatting. Standaard haalt PowerApps voor elk item een waarde op voor de prijs, die is ingesteld als de Text-eigenschap van het label dat de prijs bevat.By default PowerApps just pulls in a Price value for each item, which is set as the Text property of the label that displays the price.

Standaardopmaak van prijs

Als u het dollarteken als valutasymbool wilt toevoegen, klikt of tikt u op het label-besturingselement en stelt u in de formulebalk de eigenschap Text in voor deze formule.To add the US currency symbol, click or tap the label control, and in the formula bar set the Text property to this formula.

Valutanotatie van prijs

De formule (Text(Price, "[$-en-US]$ ##.00") maakt gebruik van de Tekst-functie om aan te geven hoe het getal moet worden opgemaakt.The formula - Text(Price, "[$-en-US]$ ##.00" uses the Text function to specify how the number should be formatted. Dat lijkt veel op een Excel-formule, maar PowerApps-formules verwijzen naar besturingselementen en andere app-elementen in plaats van naar cellen in een werkblad.The formula is like an Excel formula, but PowerApps formulas refer to controls and other app elements rather than cells in a spreadsheet. Als u eerst op een besturingselement en vervolgens op de vervolgkeuzelijst met eigenschappen klikt of tikt, wordt een lijst met eigenschappen weergegeven die relevant zijn voor het besturingselement.If you click or tap a control and then click or tap the property drop down list, you see a list of properties that are relevant to the control. Hieronder ziet u bijvoorbeeld een gedeeltelijke lijst van de eigenschappen voor een label.For example, here is a partial list of the properties for a label. Sommige eigenschappen zijn relevant voor een scala van besturingselementen en andere alleen maar voor een specifiek besturingselement.Some properties are relevant across a broad range of controls and others only for a specific control.

Eigenschappen instellen

Als u de kleur voorwaardelijk wilt opmaken op basis van de prijs, gebruikt u een formule als de volgende voor de eigenschap Color van het label: If(Price > 5, Color.Red, Color.Green).To format the color conditionally based on the price, use a formula like the following for the Color property of the label: If(Price > 5, Color.Red, Color.Green).

Kleuropmaak van prijs

Formules die zijn opgenomen in de gegenereerde appFormulas included in the generated app

Nu u weet hoe formules worden gebruikt in combinatie met eigenschappen, gaan we drie voorbeelden bekijken van formules die PowerApps gebruikt in de gegenereerde app.Now that you understand how to use formulas in conjunction with properties, we'll look at three examples of formulas that PowerApps uses in the generated app. De voorbeelden hebben allemaal betrekking op het bladerscherm en werken met de eigenschap OnSelect, die bepaalt wat er gebeurt wanneer een gebruiker op een app-besturingselement klikt of tikt.The examples are all from the browse screen and work with the OnSelect property, which defines what happens when a user clicks or taps an app control.

 • De eerste formule is gekoppeld aan het besturingselement IconNewItem1: pictogram Nieuw item.The first formula is associated with the IconNewItem1 control: New item icon. U klikt of tikt op dit besturingselement om van het bladerscherm naar het scherm voor bewerken/maken te gaan en een item te maken.You click or tap this control to go from the browse screen to the edit/create screen and create an item.

  • De formule is NewForm(EditForm1);Navigate(EditScreen1, ScreenTransition.None)The formula is NewForm(EditForm1);Navigate(EditScreen1, ScreenTransition.None)
  • De formule opent eerst een nieuw bewerkingsformulier en vervolgens het scherm voor bewerken/maken zodat u een nieuw item kunt maken.The formula instantiates a new edit form and then navigates to the edit/create screen so that you can create a new item. Een waarde van ScreenTransition.None betekent dat er geen overgang tussen schermen is (zoals vervagen).A value of ScreenTransition.None means there is no transition between screens (such as a fade).
 • De tweede formule is gekoppeld aan het besturingselement IconSortUpDown1: pictogram Galerie sorteren.The second formula is associated with the IconSortUpDown1 control: Sort gallery icon. U klikt of tikt op dit besturingselement om de lijst met items in de galerie van het bladerscherm te sorteren.You click or tap this control to sort the list of items in the browse screen gallery.

  • De formule is UpdateContext({SortDescending1: !SortDescending1})The formula is UpdateContext({SortDescending1: !SortDescending1})
  • De formule gebruikt UpdateContext voor het bijwerken van een variabele met de naam SortDescending1.The formula uses UpdateContext to update a variable called SortDescending1. De waarde van de variabele gaat heen en weer door op het besturingselement te klikken of te tikken.The value of the variable switches back and forth as you click the control. Dat maakt de galerie in dit scherm duidelijk hoe de items moeten worden gesorteerd (zie de video voor meer informatie).This tells the gallery on this screen how to sort the items (watch the video for more details).
 • De derde formule is gekoppeld aan het besturingselement NextArrow1: pijl Ga naar details.The third formula is associated with the NextArrow1 control: Go to details arrow icon. U klikt of tikt op dit besturingselement om van het bladerscherm naar het detailscherm voor bewerken/maken te gaan.You click or tap this control to go from the browse screen to the details screen.

  • De formule is Navigate(DetailScreen1, ScreenTransition.None)The formula is Navigate(DetailScreen1, ScreenTransition.None)
  • De formule navigeert naar het detailscherm, ook deze keer zonder overgang.The formula navigates to the details screen, again with no transition.

Er zitten veel andere formules in de app, neem dus even de tijd om te klikken op besturingselementen en te zien welke formules voor diverse eigenschappen worden ingesteld.There are many other formulas in the app, so take some time to click on controls and see what formulas are set for various properties.

Ter afsluitingWrapping it all up

Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de verkenning van de gegenereerde app en van de schermen, besturingselementen, eigenschappen en formules die de werking en de mogelijkheden van de app bepalen.This brings us to the end of exploring the generated app, and taking a look behind the scenes at the screens, controls, properties, and formulas that give the app its capabilities. Als u alles gevolgd hebt, weet u nu beter hoe een gegenereerde app werkt.If you've followed along, you should have a better understanding of how a generated app works. En met die kennis kunt u nu uw eigen apps gaan maken.Now you can take this understanding into creating your own apps.

Voordat we verdergaan naar de volgende sectie, keren we even terug naar SharePoint om u te laten zien hoe de app nu is geïntegreerd met de lijst.Before moving on to the next section, we want to loop back to SharePoint and show you how the app is now integrated with the list experience. Zoals u ziet, functioneert FlooringApp nu als een weergave van de lijst en u start de app door op Openen te klikken.As you can see FlooringApp now functions as a view of the list, and you launch the app by clicking Open. Dat biedt een eenvoudige manier om uw lijsten te beheren met een prettige en gepersonaliseerde ervaring.This provides a simple way to manage your lists with a friendly customized experience.

App als weergave van Sharepoint-lijst

Nu u de app-sectie van SharePoint hebt doorlopen, kunt u voor het vervolg kiezen uit twee mogelijkheden:Now that you've gone through the SharePoint app section, you have a choice about where to go next:

In de sectie over beheren ziet u hoe u apps kunt delen en het versiebeleid kunt bepalen. Bovendien hebben we het over omgevingen, die kunnen worden gedefinieerd als containers voor apps, gegevens en andere bronnen.The management section shows you how to share and version apps, and introduces environments, which are containers for apps, data, and other resources. Het is voor iedereen raadzeem om de beheersectie op een bepaald moment door te nemen, maar ook de sectie over de Common Data Service bevat nuttige informatie, met meer app-aanpassingen.We recommend that everyone go through the management section at some point, but the Common Data Service section has some great information too, including more app customizations.

Gefeliciteerd

U hebt de sectie Een app maken vanuit SharePoint van Microsoft PowerApps: begeleide training voltooid.You've completed the Creating an app from SharePoint section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

U hebt geleerd hoe u...

Volgende zelfstudie

Een app maken vanuit de Common Data ServiceCreating an app from the Common Data Service

Medewerkers

 • Michael Blythe
 • olprod
 • Alisha-Acharya