Aan de slagGetting started

Begrijpen wat PowerApps is en wat de bijbehorende software-elementen en verwante technologieën zijn.Understand what PowerApps is - its software elements, and related technologies. De verschillende manieren bekijken waarop u apps kunt maken en een app genereren op basis van een SharePoint-lijst.Look at the different ways you can create apps, and generate an app from a SharePoint list.

You will learn how to...

Inleiding tot PowerAppsIntroducing PowerApps

Welkom bij Gestuurd leren voor Microsoft PowerApps.Welcome to Guided Learning for Microsoft PowerApps. In deze onlinecursus die u in uw eigen tempo kunt doornemen, wordt PowerApps stap voor stap uitgelegd zodat u uw kennis vanaf de basis kunt opbouwen.This self-paced online course explains PowerApps in a sequential way, so you can build your knowledge from the ground up.

Deze cursus voor Gestuurd leren bevat veel secties en elke sectie bevat veel onderwerpen.This Guided Learning course contains many sections, and each section has many topics. De cursus is opgebouwd uit overzichtelijke blokken, met een logische stroom om de concepten te leren, details te zien en voorbeelden te bekijken.The course is designed to provide guidance in understandable chunks, with a logical flow that helps you learn concepts, see details, and walk through examples. Bovendien bevat de cursus veel visuele elementen ter illustratie.It includes lots of visuals to help you learn, too.

Als PowerApps nieuw voor u is, helpt deze cursus u op weg en als u al vertrouwd bent met PowerApps, brengt deze cursus concepten met elkaar in verband en worden de hiaten in uw kennis gevuld.If you're a beginner with PowerApps this course gets you going, and if you're familiar with PowerApps this course ties concepts together, and fills in the gaps. We hopen dat de cursus biedt wat u verwacht en we blijven er voortdurend onderwerpen aan toevoegen.We hope you enjoy the course, and we look forward to including more content in the future.

Wat is PowerApps?What is PowerApps?

PowerApps is een verzameling softwareservices en apps die samenwerken om de manier waarop u aangepaste line-of-business-toepassingen bouwt en deelt fundamenteel te transformeren en te versnellen.PowerApps is a collection of software services and apps that work together to fundamentally transform and accelerate how you build and share custom line of business applications.

Inleiding met animatie van PowerApps

PowerApps maakt verbinding met de cloudservices en gegevensbronnen die u al gebruikt, zodat u snel apps kunt ontwikkelen die voor specifieke behoeften geschikt zijn, voortbouwend op de vaardigheden die u al bezit.PowerApps connects to the cloud services and data sources you're already using, giving you the ability to quickly build apps that suit specific needs - building on skills you already have. U kunt apps onmiddellijk delen met uw collega's via het web, tablets en mobiele apparaten.You can share apps instantly with your co-workers across the web, tablets, and mobile devices. PowerApps integreert ook met Microsoft Flow, zodat werkstromen vanuit apps kunnen worden geactiveerd.PowerApps also integrates with Microsoft Flow, making it possible to trigger workflows from within apps. PowerApps kan eenvoudig en snel zijn: u bouwt in enkele minuten tijd een app die gegevens ophaalt uit Excel of een cloudservice.PowerApps can be simple and fast - capable of producing an app in minutes that pulls in data from Excel or a cloud service. Maar PowerApps is ook robuust en geschikt voor toepassingen op bedrijfsniveau, voor complexe vereisten zoals het volgen van assets in een bedrijf en met een verbinding naar uw back-endsystemen.But PowerApps is also robust and enterprise-grade, ready for complex requirements like tracking assets across a corporation and tying into your backend systems.

De onderdelen van PowerAppsThe Parts of PowerApps

PowerApps bestaat uit onderdelen voor het maken, delen en beheren van apps, samen met onderdelen voor het uitvoeren van die apps.PowerApps consists of components to create, share, and administer apps; and components to run those apps. U maakt apps in PowerApps Studio voor internet of PowerApps Studio voor Windows met behulp van de gegevensverbindingen die uw app nodig heeft.You create apps in PowerApps Studio for web or PowerApps Studio for Windows, using the data connections that your app requires. U gebruikt web.powerapps.com om gegevensverbindingen en on-premises gateways te configureren en beheren en om te werken met de Common Data Service, die we in een volgende sectie gaan behandelen.You use web.powerapps.com to configure and manage data connections and on-premises gateways, and to work with the Common Data Service, which we will cover in a later section. Nadat u een app hebt gemaakt, deelt u die app vaak met Microsoft AppSource en beheert u deze in het beheercentrum.After you create an app, you often share it to Microsoft AppSource, and administer it in the admin center.

U voert apps uit in een browser van Microsoft Dynamics 365 of met behulp van PowerApps Mobile, dat beschikbaar is voor Windows-, iOS- en Android-apparaten.You run apps in a browser from Microsoft Dynamics 365 or by using PowerApps Mobile, which is available for Windows, iOS, and Android devices.

We volgen dit patroon van het maken, delen, beheren en uitvoeren van apps in de rest van de cursus PowerApps: Gestuurd leren.We will follow this flow of creating, sharing, administering, and running apps as we go through the rest of PowerApps Guided Learning.

Hoe PowerApps aansluit bij uw rolHow PowerApps matches your role

PowerApps maakt het bedrijfsanalisten en andere specialisten eenvoudig om apps te maken met behulp van de vaardigheden die u al bezit.PowerApps makes it easy for business analysts and other subject matter experts to create apps using the skills you already have. Maar dit is niet het enige type PowerApps-gebruiker.But this is not the only type of PowerApps user. Sommige gebruikers voeren alleen maar apps uit die anderen maken.Some people simply run apps that others create. Weer anderen, die beroepshalve code schrijven (professionele ontwikkelaars), benutten PowerApps om snel geavanceerde apps te bouwen.Other people, who write code for a living (professional developers), take advantage of PowerApps to rapidly build sophisticated apps.

Uw gebruik van PowerApps kan afhankelijk zijn van uw rol in een project of een team, en die rol kan veranderen.How you use PowerApps may depend on your role in a project or on a team, and your role can change. Een van uw collega's maakt bijvoorbeeld een app die gekoppeld is aan het CRM-systeem (Customer Relationship Management) van uw bedrijf en u gebruikt deze app regelmatig om veelbelovende verkoopleads bij te houden.For example, one of your coworkers creates an app that is tied into your company-wide customer relationship management (CRM) system, and you use this app regularly to track promising sales leads. Maar u kunt ook zelf apps schrijven en die met uw werkgroep delen omdat uw directe collega's die apps bijzonder handig vinden.But you might also write apps yourself and share them within your workgroup because your close colleagues find those apps very useful.

Volgende stappenNext Steps

Nu u een beeld hebt gekregen van deze cursus, van wat PowerApps is en van de belangrijkste elementen, gaan we in het volgende onderwerp elk onderdeel van PowerApps nader bestuderen.Now that you have an overview of this course, what PowerApps is, and its main elements, in the next topic we will look more closely at each PowerApps component.

De onderdelen van PowerAppsParts of PowerApps

In het eerste onderwerp van Gestuurd leren las u over de belangrijkste onderdelen van PowerApps.In the first Guided Learning topic you read about the main parts of PowerApps. We gaan nu wat dieper in op elk van die onderdelen.Now we're going to provide a little more detail on each of the parts. PowerApps is een set softwareservices en apps die samenwerken. Bovendien zijn er verwante technologieën om er een krachtig ecosysteem van te maken.PowerApps is a set of software services and apps that work together, and there are related technologies that help make this a powerful ecosystem. De PowerApps-onderdelen zijn:The PowerApps components are:

 • web.powerapps.com: de door u ontwikkelde apps beheren en delenweb.powerapps.com - manage and share the apps you build
 • PowerApps Studio: krachtige apps ontwikkelen met eenvoudig te gebruiken visuele hulpmiddelenPowerApps Studio - build powerful apps with easy to use visual tools
 • PowerApps Mobile: apps uitvoeren op Windows-, iOS- en Android-apparatenPowerApps Mobile - run apps on Windows, iOS, and Android devices
 • PowerApps-beheercentrum: PowerApps-omgevingen en andere onderdelen beherenPowerApps admin center - administer PowerApps environments and other components

We verwachten niet van u dat u veel tijd gaat besteden om te weten te komen wat PowerApps is, maar we denken wel dat het handig is om wat dieper op de diverse onderdelen in te gaan.We don't expect you to take a ton of time just to learn what PowerApps is, but we think it's helpful to flesh things out a bit more.

web.powerapps.comweb.powerapps.com

Als u apps ontwikkelt, is dit waar u de meeste tijd besteedt.If you build apps, this is where you spend most of your time. U leert aan de hand van de voorbeeld-apps en -sjablonen die hier beschikbaar zijn en u krijgt hier alle apps te zien die u hebt gemaakt.You learn from the sample apps and templates that are available here, and see all the apps you have created. U maakt apps in PowerApps Studio voor internet of PowerApps Studio voor Windows en deelt die apps met individuele gebruikers en organisaties.You create apps in PowerApps Studio for web or PowerApps Studio for Windows, and share those apps with individuals and organizations. U beheert gegevens: verbindingen, gateways en entiteiten (waarover meer verderop.) En ziet u alle stromen die zijn gemaakt in flows.microsoft.com, die u kunt integreren met uw apps.You manage data: connections, gateways, and entities (all of which we'll cover shortly.) And you see all the flows created in flows.microsoft.com, which you can integrate with your apps.

De site van web.powerapps.com

PowerApps StudioPowerApps Studio

PowerApps Studio is beschikbaar als webtoepassing die u in elke moderne browser kunt gebruiken, en als Windows-toepassing.PowerApps Studio is available as a web application that you can use in any modern browser, and as a Windows application. PowerApps Studio heeft drie deelvensters en een lint waardoor het maken van apps vergelijkbaar is met het maken van een PowerPoint-presentatie:PowerApps Studio has three panes and a ribbon that make app creation feel similar to building a slide deck in PowerPoint:

 1. Linkernavigatiebalk: hier kunt u een miniatuur weergeven voor elk scherm in uw app of een hiërarchische weergave van alle besturingselementen op elk schermLeft navigation bar, in which you can show a thumbnail for each screen in your app or a hierarchical view of all the controls on each screen
 2. Middelste deelvenster: hier ziet u het scherm waaraan u werktMiddle pane, which shows the screen that you're working on
 3. Rechterdeelvenster: hier stelt u opties in zoals indeling en gegevensbronnenRight-hand pane, where you set options such as layout and data sources
 4. Vervolgkeuzelijst voor eigenschappen: hier selecteert u de eigenschappen die betrekking hebben op formulesProperty drop-down list, where you select the properties that formulas apply to
 5. Formulebalk: hier voegt u formules toe (zoals in Excel) die het app-gedrag bepalenFormula bar, where you add formulas (as in Excel) that define app behavior
 6. Lint: hier voegt u besturingselementen toe en past u ontwerpelementen aanRibbon, where you add controls and customize design elements

PowerApps Studio

PowerApps MobilePowerApps Mobile

PowerApps Mobile voor Windows, iOS en Android biedt een omgeving waarin u apps kunt vinden en gebruiken.PowerApps Mobile for Windows, iOS, and Android provides an environment where you can find and use apps. U hoeft niet meer naar andere app-stores te gaan, maar blijft gewoon in PowerApps waar u toegang hebt tot alle apps die u hebt gemaakt en die anderen met u hebben gedeeld.Instead of going to separate app stores, you stay in PowerApps and have access to all the apps that you've created and that others have shared with you. Wanneer u apps in PowerApps Mobile gebruikt, haalt u het meeste uit de mogelijkheden van uw apparaat, zoals camerabesturingselementen, GPS-locatie, enzovoort.When you use apps in PowerApps Mobile, you get the most out of your device's capabilities like camera controls, GPS location, and more.

PowerApps Mobile

BeheercentrumAdmin center

Het PowerApps-beheercentrum is de centrale plaats om PowerApps voor een organisatie beheren.The PowerApps admin center is the centralized place to administer PowerApps for an organization. Hier definieert u verschillende omgevingen, die ruimte bieden aan apps, gegevensverbindingen en andere elementen.This is where you define different environments, which house apps, data connections, and other elements. In het beheercentrum maakt u ook Common Data Service-databases en beheert u machtigingen en gegevensbeleid.The admin center is also where you create Common Data Service databases, and manage permissions and data policies.

PowerApps-beheercentrum

In het volgende onderwerp hebben we het over de reeks verwante technologieën waarmee PowerApps werkt om een krachtig ecosysteem te maken voor het ontwikkelen van apps.In the next topic we'll learn about the set of related technologies that PowerApps works with to make a powerful ecosystem for app development.

Verwante technologieënRelated technologies

De volgende technologieën worden vaak gebruikt in combinatie met PowerApps om robuuste apps te bouwen en te delen in uw organisatie.The following technologies are often used with PowerApps to build and share robust apps across your organization. In uw apps kunnen gegevens uit meerdere bronnen worden geïntegreerd en ze kunnen werkstromen bevatten die taken automatiseren.Your apps can integrate data from multiple sources and include workflows that automate tasks.

 • Microsoft Flow: geautomatiseerde werkstromen tussen uw favoriete apps en services makenMicrosoft Flow - create automated workflows between your favorite apps and services
 • Gegevensbronnen, verbindingen, connectors en gateways: gegevens in de cloud en on-premises overbrengen naar uw appsData sources, connections and connectors, and gateways - bring cloud and on-premises data into your apps
 • Common Data Service: bedrijfsgegevens integreren met behulp van het algemene gegevensmodelCommon Data Services - integrate business data using the common data model
 • Microsoft Dynamics 365: al uw zakelijke apps op internet uitvoerenMicrosoft Dynamics 365 - run all your business apps in the web
 • Microsoft AppSource: uw apps delen en opnemen in deze centrale locatie voor Microsoft en onze vele partnersMicrosoft AppSource - share your apps into this centralized place for Microsoft and our many partners

Microsoft FlowMicrosoft Flow

Microsoft Flow is een service voor het automatiseren van de werkstroom voor het groeiende aantal apps en services waarvan zakelijke gebruikers afhankelijk zijn.Microsoft Flow is a service for automating workflow across the growing number of apps and services that business users rely on. Microsoft Flow kan uw werk versnellen, zodat u minder tijd kwijt bent aan routinematige, terugkerende taken en meer tijd kunt besteden aan wat u wilt doen.Microsoft Flow can accelerate your business so you spend less time on mundane, repetitive tasks, and more time on what you want to do. Gebruik Microsoft Flow in combinatie met PowerApps om apps te ontwikkelen die werkstromen activeren en daarop reageren.Use Microsoft Flow in conjunction with PowerApps to build apps that trigger and respond to workflows.

Microsoft Flow

Gegevensbronnen, verbindingen, connectors en gatewaysData sources, connections and connectors, and gateways

Er zijn veel gegevensbronnen die voor u van belang kunnen zijn en PowerApps maakt gebruik van connectors om verbindingen met deze gegevensbronnen te maken.There are many data sources that you might care about, and PowerApps uses connectors to make connections to these data sources. Sommige van de populairste gegevensbronnen worden hieronder weergegeven. Veel daarvan zijn cloudservices, zoals Salesforce.Some of the most popular data sources are shown below—many of them are cloud services, like Salesforce. Connectors zijn misschien niet het leukste deel bij het ontwikkelen van apps, maar ze zijn essentieel om te werken met de gegevens die u, uw collega's en uw klanten nodig hebben.Connectors might not feel like the coolest part of app development, but they are essential to working with data that you, your colleagues, and your customers care about. Voor gegevens die niet in de cloud maar on-premises zijn opgeslagen, gebruikt u een gateway voor een betrouwbare verbinding tussen PowerApps en uw gegevensbron.For data that is stored on-premises rather than in the cloud, you use a gateway to provide a reliable connection between PowerApps and your data source. De gateway bevindt zich op een on-premises computer en communiceert met PowerApps.The gateway sits on an on-premises computer and communicates with PowerApps.

Gegevensbronnen en connectors voor PowerApps

Microsoft Common Data ServiceMicrosoft Common Data Service

Met de Common Data Service kunt u gemakkelijk zakelijke gegevens uit meerdere bronnen integreren.The Common Data Service makes it easy to integrate business data from multiple sources. De service werkt met een algemeen gegevensmodel met veel entiteiten die worden gebruikt in apps en bedrijfsprocessen: entiteiten zoals Contact, Product en Sales Order.The service features a common data model that includes many entities common to apps and business processes: entities like Contact, Product, and Sales Order. De service slaat de gegevens op een schaalbare en betrouwbare manier op en stelt de gegevens beschikbaar zodat meerdere toepassingen er gebruik van kunnen maken.The service stores the data in a scalable and reliable way, and makes the data available so that multiple applications can use it. De toepassingen kunnen apps zijn die u in PowerApps ontwikkelt, andere Microsoft-toepassingen of toepassingen van derden.The applications can be apps that you build in PowerApps, other Microsoft applications, or third party applications. De onderstaande afbeelding geeft een deel van de entiteit Contact in web.powerapps.com weer.The image below shows a portion of the Contact entity in web.powerapps.com.

PowerApps - entiteit Contact

Microsoft Dynamics 365Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 is een cloudservice met speciaal gebouwde apps voor specifieke zakelijke behoeften zoals verkoopautomatisering, bedrijfsvoering of klantenservice.Dynamics 365 is a cloud service with purpose-built apps that enable you to address specific business needs like sales automation, operations, or customer service. In PowerApps neemt u apps op in AppSource en gebruikers met wie u deze apps deelt kunnen de apps weergeven en uitvoeren in Dynamics 365, maar ook op mobiele apparaten.In PowerApps, you share apps into AppSource, then users you share with view and run those apps in Dynamics 365, as well as on mobile devices. Het voordeel om de apps op te nemen in Dynamics 365 is dat u zo één locatie hebt om uw zakelijke apps uit te voeren. Dat kunnen apps van gebruikers in uw organisatie, van Microsoft en van derden zijn.The advantage of having the apps in Dynamics 365 is that you have one place to run all your business apps - from creators in your organization, from Microsoft, and from third parties.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft AppSourceMicrosoft AppSource

AppSource is de plek waar u gemakkelijk apps van uw collega's, van Microsoft en van onze partners kunt vinden en evalueren.AppSource is the place to easily find and evaluate apps from your colleagues, and from Microsoft and our partners. Wanneer u een app vanuit PowerApps deelt, stelt u deze beschikbaar in AppSource.When you share an app from PowerApps, you make it available in AppSource. U kunt ervoor kiezen om de app alleen beschikbaar te stellen voor mensen in uw organisatie of om de app openbaar beschikbaar te stellen.You can choose to make it available just for people in your organization, or you can make it available publicly.

Microsoft AppSource

U weet nu wat meer over alle onderdelen van PowerApps en verwante technologieën.Now you have a little more information about all the parts of PowerApps, and related technologies. U hoeft dat niet allemaal te onthouden, omdat we in de loop van deze cursus uw kennis blijven bijspijkeren voor elk van de behandelde onderdelen.Don't feel like you have to memorize the list, because we will continue to deepen your knowledge on each of the parts throughout this course. We gaan nu verder met een inleiding tot de opties die u kunt gebruiken voor het maken van apps.Next up is an introduction to the options you have for creating apps.

Apps maken: een beknopt overzichtA quick look at creating apps

Nu u de basisprincipes van PowerApps kent, geven we u een kort overzicht van hoe u aan de slag kunt met apps.Now that you know the basics of PowerApps, let's jump into a quick tour of how to get started with apps. We kijken naar voorbeeld-apps, maken apps op basis van een sjabloon, gebruiken gedeelde apps en maken apps op basis van een gegevensbron.We'll look at sample apps, creating apps from a template, using shared apps, and creating apps from a data source. In het volgende onderwerp ziet u hoe u een app kunt maken.In the next topic, we will get more hands-on with app creation.

Bekijk hier wat voorbeeld-appsCheck out some sample apps

In web.powerapps.com krijgt u meteen verschillende voorbeeld-apps te zien die u in uw webbrowser kunt gebruiken.In web.powerapps.com, you'll be greeted with several sample apps that you can use in your web browser. Verken deze apps om een idee te krijgen van wat er allemaal mogelijk is en hoe PowerApps in uw bedrijf van pas kan komen.Explore these apps to get a quick sense of what's possible and how PowerApps can help your business.

Voorbeeld-apps van PowerApps

Elke voorbeeld-app is bedoeld voor een specifiek doel, zoals een budget beheren, een site onderzoeken of servicetickets bijhouden.Each sample app is designed for a specific purpose, such as managing a budget, inspecting a site, or tracking service tickets. Deze apps bevatten voorbeeldgegevens om u te inspireren.These apps contain sample data to inspire your thinking. Deze app laat zien hoe een bedrijf in vloermaterialen servicemedewerkers kan helpen om ter plekke nauwkeurige kostenramingen op te stellen bij het bezoek aan een klant.This app illustrates how a flooring company could help service representatives deliver accurate and immediate cost estimates when visiting customer locations.

PowerApps-voorbeeld-app voor vloermaterialen

Een app maken op basis van een sjabloonCreate an app from a template

Een andere goede manier om te beginnen is het ontwikkelen van een app op basis van een sjabloon.Another good way to start is by building an app from a template. Sjablonen zijn in feite voorbeeld-apps die u kunt openen om te zien hoe ze zijn samengesteld.Templates are basically sample apps that you can open to understand how they are put together. Ze maken gebruik van voorbeeldgegevens om u een idee van de mogelijkheden te geven. Door ze te openen in PowerApps Studio ziet u stapsgewijs hoe een app is gebouwd.They use sample data to help you get a sense of what's possible, and opening them in PowerApps Studio will help you see hands-on how an app is built. Momenteel zijn sjablonen alleen beschikbaar in PowerApps Studio voor Windows, niet in PowerApps Studio voor webtoepassingen.Note that templates are available only in PowerApps Studio for Windows at this time, not PowerApps Studio for web.

App-sjabloon in PowerApps

Met de sjabloon Budget Tracker kunt u bijvoorbeeld een app maken om het budget voor projecten en evenementen bij te houden, met aangepaste categorieën, eenvoudige gegevensinvoer en visuele elementen die duidelijk de uitgaven laten zien.For example, with the Budget Tracker template, you can create an app that helps you track the budget for projects and events, with custom categories, easy data entry, and visuals that clearly show expenditures.

PowerApps-sjabloon voor bijhouden van een budget

Gedeelde apps gebruikenUse shared apps

Als uw team begonnen is met PowerApps te gebruiken, hebben mensen wellicht al apps met u gedeeld.If your team has started using PowerApps, people might have shared apps with you already. Wanneer mensen apps met u delen, worden die weergegeven in AppSource, maar ook in Dynamics 365 als u besluit ze daarin op te nemen.When people share apps with you, they show up in AppSource and also in Dynamics 365 if you choose to include them there. Als u een bijdrage levert aan die apps, worden ze ook weergegeven in web.powerapps.com.If you're a contributor to those apps, they also show up in web.powerapps.com.

PowerApps delen

Een app maken op basis van een gegevensbronCreate an app from a data source

Apps maken in PowerApps Studio voor internet of PowerApps Studio voor Windows.Create apps in PowerApps Studio for web or PowerApps Studio for Windows. U kunt verbinding maken met gegevensbronnen en apps gaan samenstellen in een visueel ontwerpprogramma.You'll be able to connect to data sources and start composing apps in a visual designer.

Een app in PowerApps maken op basis van gegevens

Een prima manier om te beginnen is een app op basis van uw eigen gegevens te genereren.A great way to get started is to generate an app from your own data. Stel PowerApps in op de gegevensbron van uw keuze (bijvoorbeeld een SharePoint-lijst) en zie hoe PowerApps automatisch een app met drie schermen samenstelt, bedoeld om de lijst te doorzoeken, gedetailleerde records te bekijken en gegevens te bewerken.Just point PowerApps at the data source of your choice (for example, a SharePoint list) and watch as PowerApps automatically builds a three-screen app for browsing the list, viewing detailed records, and editing data. Vervolgens kunt u deze app aanpassen zodat de app er precies zo uitziet en precies zo werkt als u wilt.You can then start customizing this app to look and behave exactly how you want. In het volgende onderwerp zien we hoe de volgende app wordt gemaakt.We will see how the following app is created in the next topic.

App met drie schermen in PowerApps

U kunt ook volledig nieuwe toepassingen maken en gaandeweg alle onderdelen toevoegen, maar de eenvoudigste manier om PowerApps onder de knie te krijgen is te beginnen met een voorbeeld of een sjabloon, of om verbinding te maken met uw gegevensbron en PowerApps de app voor u laten genereren.You can also build applications from scratch and add all the pieces as you go, but the easiest way to learn about PowerApps is to start with a sample or a template, or connect to your data source and have PowerApps generate the app for you. Vervolgens kunt u daarop voortborduren en uw fantasie uitleven: verderop in de cursus is daar alle ruimte voor!Then you can branch out and let your imagination run wild—there will be plenty of that later in the course! In het volgende onderwerp leert u hoe u een app genereert op basis van gegevens.In the next topic, you will learn how to generate an app from data.

Uw eerste app makenCreate your first app

U bent nu vertrouwd met alle onderdelen van PowerApps en de opties voor het maken van apps, dus is het tijd om daadwerkelijk een app te gaan bouwen.You're now familiar with all the parts of PowerApps and the options for creating apps, so it's time to actually build an app. Voor dit onderwerp genereren we een telefoon-app op basis van een SharePoint Online-lijst, maar u kunt ook gebruikmaken van gegevens uit tal van andere bronnen, zoals Excel, cloudservices zoals SalesForce en on-premises bronnen zoals SQL Server.For this topic, we'll generate a phone app from a SharePoint Online list, but you could use data from lots of other sources, including Excel, cloud services like Salesforce, and on-premises sources such as SQL Server.

Verbinding maken met een gegevensbronConnect to a data source

De eerste stap bij het genereren van een app op basis van gegevens is de keuze voor de juiste variant van PowerApps Studio om vervolgens verbinding te maken met de gegevensbron.The first step in generating an app from data is to choose which PowerApps Studio to use, then connect to your data source. Klik of tik in web.powerapps.com op Nieuwe app en geef aan of u PowerApps Studio voor Windows dan wel PowerApps Studio voor internet wilt gebruiken.In web.powerapps.com, click or tap New app, then choose whether to use PowerApps Studio for Windows or PowerApps Studio for web.

Aan de slag op web.powerapps.com

In PowerApps Studio hebt u de mogelijkheid om te beginnen op basis van gegevens, op basis van een sjabloon of om helemaal vanaf nul te beginnen.In PowerApps Studio you have the option of starting from data, from a template, or from scratch. Omdat we een telefoon-app voor een SharePoint-lijst maken, klikt of tikt u onder SharePoint op Telefoonindeling.We're building a phone app for a SharePoint list, so under SharePoint click or tap Phone layout.

Telefoon-app voor SharePoint-lijst

Gegenereerde apps zijn altijd gebaseerd op één lijst of tabel (u kunt later meer gegevens aan de app toevoegen).Generated apps are always based on a single list or table (you can add more data to the app later). De volgende drie schermen hebben betrekking op het proces voor verbinding maken met de lijst Flooring Estimates in SharePoint Online.The next three screens take you through the process of connecting to the Flooring Estimates list in SharePoint Online.

Verbinding maken met SharePoint Online-lijst

Nadat u Verbinden hebt gekozen, begint PowerApps met het genereren van de app.After you click Connect, PowerApps starts to generate the app. PowerApps trekt allerlei conclusies op basis van uw gegevens om een nuttige app als uitgangspunt te genereren.PowerApps makes all sorts of inferences about your data so that it generates a useful app as a starting point.

De gegenereerde app verkennenExplore the generated app

Succes!Success! Uw nieuwe app met drie schermen wordt geopend in PowerApps Studio.Your new three screen app opens in PowerApps Studio. Alle apps die worden gegenereerd op basis van gegevens hebben dezelfde reeks schermen:All apps generated from data have the same set of screens:

 • Het bladerscherm: voor het zoeken, sorteren, filteren en vernieuwen van de gegevens die zijn opgehaald uit de lijst en voor het toevoegen van items door op het pluspictogram (+) te klikken of te tikken.The browse screen: where you browse, sort, filter, and refresh the data pulled in from the list, as well as add items by clicking the (+) icon.
 • Het detailscherm: voor het weergeven van meer informatie over een item en waar u het item kunt verwijderen of bewerken.The details screen: where you view more detail about an item, and can choose to delete or edit the item.
 • Het scherm voor bewerken/maken: waar u een bestaand item bewerkt of een nieuw item maakt.The edit/create screen: where you edit an existing item or create a new one.

Klik of tik op een pictogram in de rechterbovenhoek van de linkernavigatiebalk om over te schakelen naar de miniatuurweergave.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

Schakelen tussen weergaven

Klik of tik op een miniatuur om de besturingselementen in het betreffende scherm weer te geven.Click or tap each thumbnail to view the controls on that screen.

De gegenereerde app

Klik of tik opClick or tap de pijl Voorbeeld van app starten rechtsboven om de app uit te voeren.in the top right to run the app. Als u door de app navigeert, ziet u dat deze alle gegevens uit de lijst bevat en een goed uitgangspunt biedt.If you navigate through the app, you see that it includes all the data from the list and provides a good default experience.

Zo, dat ging best gemakkelijk!Wow, that was pretty easy! In slechts enkele minuten tijd hebt u geleerd hoe u verbinding maakt met een gegevensbron, hoe u een app genereert en hebt u kennis gemaakt met PowerApps Studio en de drie app-schermen.In a few minutes you learned how to connect to a data source, generate an app, and get acquainted with PowerApps Studio and the three app screens. In latere secties gaan we gegenereerde apps aanpassen.In later sections, you'll see how to customize generated apps. In het volgende onderwerp vatten we deze sectie van de cursus nog eens samen en bereiden we u voor op toekomstige lessen.In the next topic we review this section of the course and get you ready for future lessons.

Terugblikken op deze sectieReview this section

Laten we in het kort terugblikken op wat u in de eerste sectie hebt geleerd.Let's do a quick review of what you learned in the first section.

PowerApps is een verzameling softwareservices en apps die samenwerken om de manier waarop u aangepaste line-of-business-toepassingen bouwt en deelt fundamenteel te transformeren en te versnellen.PowerApps is a collection of software services and apps that work together to fundamentally transform and accelerate how you build and share custom line of business applications.

PowerApps maakt verbinding met de cloudservices en gegevensbronnen die u al gebruikt, zodat u snel apps kunt ontwikkelen die voor specifieke behoeften geschikt zijn, voortbouwend op de vaardigheden die u al bezit.PowerApps connects to the cloud services and data sources you're already using, giving you the ability to quickly build apps that suit specific needs - building on skills you already have. U kunt apps onmiddellijk delen met uw collega's via het web, tablets en mobiele apparaten.You can share apps instantly with your co-workers across the web, tablets, and mobile devices. PowerApps integreert ook met Microsoft Flow, zodat werkstromen vanuit apps kunnen worden geactiveerd.PowerApps also integrates with Microsoft Flow, making it possible to trigger workflows from within apps. PowerApps bestaat uit verschillende onderdelen en een reeks verwante technologieën maken het nog krachtiger.There are several components that make up PowerApps and a set of related technologies that make it even more powerful.

De eenvoudigste manier om met PowerApps te beginnen is de voorbeelden uit te voeren, de sjablonen uit te proberen en apps op basis van uw eigen gegevens te genereren.The easiest way to get started with PowerApps is to run the samples, play around with the templates, and generate apps from your own data. U hebt gezien hoe een app op basis van een SharePoint-lijst wordt gegeneerd.You have seen how to generate an app based on a SharePoint list. U beschikt nu over een solide basis, zodat u apps in de kortst mogelijke tijd kunt ontwikkelen en delen.You now have a solid base, and you will be building and sharing out apps in no time.

Hoe nu verder?What's Next?

Gefeliciteerd!Congratulations! U hebt de eerste sectie van PowerApps: Gestuurd leren voltooid.You have finished the first section of PowerApps Guided Learning. Ongeacht met hoeveel ervaring u bent begonnen, we hopen dat u een helder beeld hebt gekregen van wat PowerApps is en hoe u apps kunt gaan maken.Regardless of how much experience you began with, we hope you now have a very clear picture of what PowerApps is and how you can start creating apps. We hebben hieronder enkele nuttige bronnen en downloads opgenomen, maar u moet zeker ook eens naar andere onderwerpen van Gestuurd leren kijken.We've included some useful resources and downloads below, but you should definitely take a look at more of Guided Learning. Op dit punt aangekomen kunt u kiezen wat u vervolgens wilt doen:At this point, you can choose where to go next:

Beide secties laten zien hoe een app wordt gegenereerd en aangepast.Both sections show how to generate and customize an app. De SharePoint-sectie biedt wat meer informatie over de gegenereerde app en in de sectie Common Data Service zijn complexere aanpassingen opgenomen.The SharePoint section has a bit more information on the generated app, and the Common Data Service section includes more complex customizations. Natuurlijk kunt u beide secties doornemen. Kies er gewoon een om te beginnen.Of course you can go through both sections, just pick a place to start.

PowerApps-resourcesPowerApps resources

Downloads voor PowerAppsPowerApps downloads

Congratulations!

U hebt de sectie Aan de slag van Microsoft PowerApps - begeleide training voltooid.You've completed the Getting started section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

You learned how to...

Next Tutorial

Een app maken vanuit SharePointCreating an app from SharePoint

Contributors

 • Michael Blythe
 • olprod
 • Alisha-Acharya