Apps beherenManaging apps

Apps delen met collega's en anderen, en bepalen welke versie van een app wordt gebruikt en gedeeld.Share apps with colleagues and others, and control which version of an app is used and shared. Werken met containers voor apps, verbindingen en andere resources.Work with containers for apps, connections, and other resources.

You will learn how to...

Uw apps delenShare your apps

Het is fantastisch om apps te ontwikkelen voor uw eigen zakelijke behoeften, maar de werkelijke kracht van PowerApps schuilt in het delen van die apps met anderen.It's great to build apps that address your own business needs, but the real magic of PowerApps comes from sharing those apps with others. Nu u weet hoe u een app moet ontwikkelen, leert u in dit onderwerp hoe u die app kunt delen.Now that you know how to build an app, in this topic you will learn how to share it. U kunt een app delen met specifieke gebruikers of groepen of u kunt de app delen met uw hele organisatie.You can share an app with specific users or groups, or you can share it with your entire organization. Wanneer u een app met andere personen deelt, kunnen zij de app uitvoeren vanuit Dynamics 365 in een browser of in PowerApps Mobile voor Windows, iOS of Android.When you share an app with someone, they can run it from Dynamics 365 in a browser or in PowerApps Mobile for Windows, iOS, or Android. Als u iemand bijdragerechten geeft, kan die persoon de app ook bijwerken.If you give someone contributor permissions, they can also update the app.

Het delen van een app voorbereidenPrepare to share an app

Voordat u een app met iemand kunt delen, moet u de app opslaan in de cloud.You must save an app to the cloud before you can share it with anyone. Geef de app een duidelijke naam en beschrijving, zodat iedereen weet wat uw app doet en de app gemakkelijk uit een lijst is te kiezen.Give the app a meaningful name and description, so people know what your app is about and can easily pick it out from a list. Klik of tik in PowerApps Studio op Bestand en voer een beschrijving in.In PowerApps Studio, click or tap File, then enter a description.

App-beschrijving

Houd er rekening mee dat alle wijzigingen die u in een gedeelde app aanbrengt, ook worden doorgevoerd bij degenen met wie u de app hebt gedeeld zodra u de wijzigingen opslaat.Be aware that any changes you make to a shared app will flow through to the people you shared it with as soon as you save the changes. Dat kan prima zijn als u de app verbetert, maar kan ook van invloed zijn op anderen als u functies verwijdert of daar aanzienlijke wijzigingen in aanbrengt.This can be great if you improve the app, but can also impact others if you remove or significantly change features.

Een app delenShare an app

Op een app-tegel in web.powerapps.com klikt u op de knop met het beletselteken (.In web.powerapps.com, on an app tile, click the ellipsis (. .. .) en klikt u vervolgens op Delen..), and then click Share.

Een app delen vanuit web.powerapps.com

Vanuit hier kunt u een app delen en tevens het versiebeheer voor apps bepalen, waarover meer in het volgende onderwerp.From here, you can share an app and also control app versioning, which we'll cover in the next topic. Geef aan met welke gebruikers en groepen u de app wilt delen en welke rol zij krijgen: gebruiker of medewerker.Specify the users and groups to share the app with and what role they should each have - User or Contributor. Klik of tik op Opslaan.Click or tap Save.

Gebruikers en groepen selecteren

Als u ervoor kiest om gebruikers via e-mail te informeren, ontvangt iedereen met wie u de app hebt gedeeld een e-mailbericht met een koppeling naar Dynamics 365.If you choose to notify users via email, everyone you shared the app with receives an email with a link to Dynamics 365. App-medewerkers ontvangen ook een koppeling naar web.powerapps.com. Als iemand niet de koppeling naar Dynamics 365 volgt, wordt de app daar niet voor die persoon weergegeven.App contributors also receive a link to web.powerapps.com. If someone doesn't follow the link to Dynamics 365, the app will not show up for them there. De app verschijnt in dat geval in AppSource, maar gebruikers moeten de app dan zelf aan Dynamics 365 toevoegen.It will be in AppSource, but they'll have to add it to Dynamics 365 themselves.

App in Dynamics 365

Machtigingen en licentiesPermissions and licensing

We gaan niet verder in op machtigingen en licenties, maar we willen het wel hebben over enkele basisbeginselen met betrekking tot delen:We're not going to get into detail about permissions and licensing, but we want to cover a couple of basics related to sharing:

  • Gebruikers en medewerkers hebben machtigingen nodig voor alle gegevensverbindingen en gateways waarvan een gedeelde app gebruikmaakt.Users and contributors need permissions to any data connections and gateways that a shared app uses. Sommige machtigingen zijn impliciet aan de app gekoppeld, maar andere moeten expliciet worden verleend.Some permissions come along implicitly with the app, but others must be explicitly granted.
  • Als de app gebruikmaakt van Common Data Service-entiteiten, moeten gebruikers en medewerkers toegang hebben tot de Common Data Service-database.If the app uses Common Data Service entities, users and contributors need access to the Common Data Service database. Medewerkers hebben ook een PowerApps P2-licentie nodig als ze rechtstreeks met entiteiten werken.Contributors also need a PowerApps "P2" license if they work directly with entities.

Apps delen is eenvoudig en het is een uitstekende manier om een app die u handig vindt beschikbaar te stellen aan mensen in uw organisatie.Sharing apps is easy, and it's a great way to take an app that you find useful and make it available to people across your organization. In het volgende onderwerp leggen we uit hoe u kunt bepalen welke versie van een app actief is wanneer u de app gebruikt en deelt.In the next topic we'll explain how to control which version of an app is active when you use and share the app.

Werken met de versies van uw appsVersion your apps

Als er iets misgaat of als u onbedoeld een wijziging in een app opslaat, is het goed om te weten dat PowerApps daarvoor uitkomst biedt. Voor apps die zijn opgeslagen in de cloud, houdt PowerApps een geschiedenis bij van de wijzigingen die u maakt.If something goes wrong or you save a change to an app you shouldn't have, it's good to know that PowerApps can help you out. For apps that are saved in the cloud, PowerApps keeps a history of the changes that you make. U kunt de versies bekijken die worden opgeslagen en u kunt uw app zo nodig herstellen naar een eerdere versie.You can view the versions that are saved and restore your app to a previous version if necessary. Denk eraan dat als de app wordt gedeeld, de personen met wie u de app deelt, ook de herstelde versie ontvangen.Be aware that if the app is shared, the people you shared with also receive the restored version.

Versiegebruik van een appHow to version an app

Op een app-tegel in web.powerapps.com klikt u op de knop met het beletselteken (.In web.powerapps.com, on an app tile, click the ellipsis (. .. .) en klikt u vervolgens op Details..), and then click Details.

Klik of tik op details voor toegang tot app-versie

Van hieruit kunt u het versiebeheer voor apps instellen en tevens een app delen, wat we in het vorige onderwerp hebben besproken.From here, you can control app versioning and also share an app, which we covered in the previous topic. Als u wilt terugkeren naar een eerdere versie van een app, klikt u op Herstellen voor de juiste versie (versie 3 in het voorbeeld) en nogmaals op Herstellen ter bevestiging.To move back to a previous version of an app, click Restore for the appropriate version (version 3 in the example), and click Restore again to confirm. Het voorbeeld laat zien dat na het herstellen naar versie 3, PowerApps deze versie als een nieuwe versie behandelt (versie 5 in het voorbeeld) in plaats van dat alleen maar versie 4 wordt overschreven.As you see in the example, after you restore to version 3, PowerApps treats this as a new version (version 5 in the example), rather than just overwriting version 4.

Terugkeren naar een eerdere app-versie

Versiebeheer kan zeer nuttig zijn als u een eerdere versie van een app wilt herstellen. Houd daar dus rekening mee als u problemen ondervindt met uw apps.Versioning can be very helpful if you need to restore a previous version of an app, so keep it in mind if you run into any issues with your apps. Nu u weet hoe u uw apps kunt delen en ze, indien nodig, kunt herstellen, gaan we verder naar het laatste aspect van app-beheer in deze cursus: het beheer van omgevingen.Now that know how to share your apps and restore them if necessary, we'll move on to the last aspect of app management in this course - managing environments.

OmgevingenEnvironments

Als u de cursus tot nu toe hebt gevolgd, hebt u enige tijd besteed aan het werken in web.powerapps.com. Of u dat nu wist of niet, u hebt al die tijd in een specifieke omgeving gewerkt.If you have followed along with the course so far, you've spent some time working in web.powerapps.com. Whether you knew it or not, you have been working in a specific environment the whole time. Een omgeving is gewoon een groepering van apps en andere resources (meer hierover vindt u wat verderop).An environment is simply a grouping of apps and other resources (more on this in a minute). In de rechterbovenhoek van het scherm in web.powerapps.com ziet u een vervolgkeuzelijst die uw huidige omgeving weergeeft.Look at the upper right of the screen in web.powerapps.com, and you see a drop-down menu that shows your current environment.

Omgeving kiezen

Als u nog niet eerder met PowerApps hebt gewerkt, ziet u momenteel wellicht alleen de standaardomgeving.If you are new to PowerApps, you might have only the default environment at this point. Klik of tik op het menu om te zien of er andere omgevingen beschikbaar zijn.Click or tap the menu to see if there are other environments available.

Waarom moeten omgevingen worden gebruikt?Why use environments?

Een omgeving is een container voor apps en andere resources, zoals gegevensverbindingen en stromen van Microsoft Flow.An environment is a container for apps and other resources, like data connections and flows from Microsoft Flow. Het is een manier om dingen te groeperen op basis van zakelijke vereisten.It's a way to group things based on business requirements. Er zijn diverse redenen om extra omgevingen naast de standaardomgeving te maken:There are several reasons to create additional environments beyond the default one:

  • Gescheiden app-ontwikkeling per afdeling: in een grote organisatie kan elke afdeling in een andere omgeving werken.Separate app development by department: in a large organization, each department could work in a different environment.
  • Ondersteuning voor Application Lifecycle Management (ALM): u kunt afzonderlijke omgevingen hebben voor apps in ontwikkeling en voor apps die al klaar zijn en die u hebt gedeeld.Support application lifecycle management (ALM): you could have separate environments for apps in development and apps that you have already finished and shared.
  • Gegevenstoegang beheren: elke omgeving kan een eigen Common Data Service-database hebben en andere gegevensverbindingen gelden specifiek voor een bepaalde omgeving (dat wil zeggen dat ze niet worden gedeeld tussen omgevingen).Manage data access: each environment can have its own Common Data Service database, and other data connections are specific to the environment (i.e. they're not shared across environments).

Houd er wel rekening mee dat omgevingen alleen relevant zijn voor app-ontwikkelaars en beheerders van PowerApps.One thing to keep in mind is that environments are relevant only to app creators and PowerApps admins. Wanneer u een app aan gebruikers beschikbaar stelt, kunnen die gebruikers de app uitvoeren zolang ze de juiste machtigingen hebben.When you share an app to a user, that user just runs the app as long as they have the right permissions. Ze hoeven zich niet druk te maken over uit welke omgeving de app afkomstig is.They don't have to worry about what environment it came from.

Een omgeving makenCreate an environment

We hebben ons in deze cursus tot nu toe gericht op app-ontwikkelaars, maar omgevingen worden gemaakt en onderhouden door beheerders.So far in this course, we have focused on app creators, but environments are created and maintained by admins. Ook als u geen beheerder bent, kan deze informatie nuttig zijn wanneer u het met uw beheerder hebt over het instellen van omgevingen.If you're not an admin, this information can still be helpful when you talk to your admin about setting up environments. Klik of tik in het beheercentrum van PowerApps op Omgevingen en vervolgens op Nieuwe omgeving.In the PowerApps admin center, click or tap Environments then New environment. Voer in het scherm Nieuwe omgeving een naam in voor de omgeving, selecteer een regio, geef aan of u een Common Data Services-database voor de omgeving wilt maken en klik of tik op Create an environment.On the New environment screen, enter a name for the environment, select a region, select whether to create a Common Data Services database for the environment, and click or tap Create an environment.

Een omgeving maken

Dat is het. U hebt nu een nieuwe omgeving om in te werken.That's it, you now have a new environment to work in. Als u teruggaat naar web.powerapps.com, wordt de omgeving weergegeven in de vervolgkeuzelijst met omgevingen.If you go back to web.powerapps.com, you will see it in the environments drop-down menu.

Toegang tot een omgeving beherenManage access to an environment

U hebt toegang tot een omgeving als u:You have access to an environment if you are:

  • een omgevingsbeheerder bent: u hebt volledige machtigingen in de omgeving.An Environment Admin: you have full permissions in the environment.
  • een omgevingsmaker bent: u kunt alle apps zien, apps maken en werken met de Common Data Service (er gelden dan andere machtigingen).An Environment Maker: you can see all apps, create apps, and work with the Common Data Service (other permissions apply).

Als beheerder verleent u toegang tot een omgeving vanaf het tabblad Omgevingen. Klik of tik op een omgeving om te beginnen.As an admin, you grant access to an environment from the Environments tab. First, click or tap an environment. Als u iemand wilt toevoegen (een omgevingsmaker in dit voorbeeld), klikt of tikt u op Rollen van de omgeving en vervolgens op Omgevingsmaker.To add someone (an Environment Maker in this example), click or tap Environment roles then Environment Maker. Voeg van daaruit gebruikers of groepen toe aan de rol en klik of tik op Opslaan.From there, add users or groups to the role and click Save.

Toegang tot de omgeving beheren

U kent nu de voordelen van omgevingen, hoe u omgevingen kunt maken en hoe u er toegang tot kunt verlenen.You now understand the benefits of environments, and how to create them and grant access to them. Zelfs als u niet de rol van beheerder hebt, is het handig om te weten hoe dit werkt.Even if you're not in an admin role, it's helpful to know how this works. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de sectie Apps beheren en bent u goed voorbereid om te beginnen aan de volgende sectie, Gegevens beheren, die is gewijd aan de Common Data Service.This brings us to the end of the Managing apps section, and you're well prepared to move on to the next section, "Managing data", which focuses on the Common Data Service.

Congratulations!

U hebt de sectie Apps beheren van Microsoft PowerApps - begeleide training voltooid.You've completed the Managing apps section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

You learned how to...

Next Tutorial

Gegevens beherenManaging data

Contributors

  • Michael Blythe
  • olprod
  • Alisha-Acharya