Gegevens beherenManaging data

Begrijpen hoe u gegevens kunt opslaan en modelleren in Common Data Service.Understand how to store and model data in the Common Data Service. Entiteiten definiëren en gebruiken die aan uw zakelijke gegevens en processen zijn toegewezen, en Common Data Model uitbreiden met aangepaste entiteiten.Define and use entities that map to your business data and processes, and extend the common data model with custom entities. Op rollen gebaseerde beveiliging gebruiken om toegang tot entiteiten te beheren.Use role-based security to control access to entities. Rechtstreeks in de service (en in Excel) met gegevens werken.Work with data directly in the service, and in Excel.

U gaat leren hoe u...

De Common Data ServiceThe Common Data Service

Gegevens vormen de kern van zakelijke toepassingen en processen: gegevens uit Excel, uit on-premises bronnen zoals SQL Server en uit cloudbronnen zoals Salesforce en SharePoint Online.Data is at the heart of business applications and processes - data from Excel, from on-premises sources like SQL Server, and cloud sources like Salesforce and SharePoint Online. Gegevens kunnen betrekking hebben op klanten, verkopen, werknemers en tal van andere zaken, maar het gemeenschappelijke thema is dat gegevens van cruciaal belang zijn voor uw bedrijf en een belangrijke rol spelen in de apps die u in PowerApps ontwikkelt.Data can be related to customers, sales, employees, and many other things, but the common theme is that data is crucial to your business, and it plays a key role in the apps you build in PowerApps. U hebt tot nu toe in de cursus met verschillende soorten gegevensbronnen gewerkt, en eerder hadden we de Microsoft Common Data Service geïntroduceerd.You have seen and worked with different types of data sources so far in the course, and we introduced the Microsoft Common Data Service earlier. In deze sectie besteden we enige tijd aan de details, met uitleg over de voordelen en laten we zien hoe u de service kunt gebruiken.In this section, we'll spend some time getting into the details, explaining the benefits, and showing you how to use the service.

Over de serviceUnderstanding the service

Laten we beginnen met enkele diagrammen.Let's get oriented with a couple of diagrams. U hebt het eerste diagram wellicht al eerder gezien. Het bevat de onderdelen van het Microsoft-platform voor zakelijke toepassingen.You might have seen the first diagram before - it shows the components of the Microsoft business application platform. U bent nu uiteraard bekend met PowerApps, maar wellicht hebt u ook al gewerkt met Microsoft Flow, Power BI of andere onderdelen.You're obviously acquainted with PowerApps by this point, but you might have also used Microsoft Flow, Power BI, or other components. Wat u ziet is dat de Common Data Service en connectors en gateways voor al deze onderdelen relevant zijn.What you see is that the Common Data Service and connectors and gateways are relevant for all of these components. Op dit moment wordt de Common Data Service voornamelijk gebruikt in combinatie met PowerApps en Microsoft Flow, maar na verloop van tijd komt deze oplossing ook beschikbaar voor andere onderdelen.Right now, the Common Data Service is used primarily with PowerApps and Microsoft Flow, but it will be available for other components in time.

Diagram van platform voor zakelijke toepassingen

Nu u weet waar de Common Data Service in het grotere plaatje past, gaan we de onderdelen ervan bekijken.Now that you understand where the Common Data Service fits in, let's look at its parts. U kunt de Common Data Service zien als een hiërarchie.Think of the Common Data Service as a hierarchy. Op het laagste niveau slaat de service gegevens op een schaalbare en betrouwbare manier op en stelt de gegevens beschikbaar zodat meerdere toepassingen er gebruik van kunnen maken.At the bottom level, the service stores data in a scalable and reliable way, and makes the data available so that multiple applications can use it. Het volgende niveau is het algemene gegevensmodel met veel entiteiten die worden gebruikt in toepassingen en bedrijfsprocessen: entiteiten zoals Account, Contact, Product en Sales Order.The next level is the common data model that includes many entities used in applications and business processes: entities like Account, Contact, Product, and Sales Order. U kunt de standaardentiteiten uitbreiden en uw eigen entiteiten maken op basis van de behoeften van uw bedrijf.You can extend the standard entities and create custom ones to meet your business needs.

Architectuurdiagram van Common Data Service

Een entiteit is gewoon een combinatie van de metagegevens die als beschrijving dienen (veldnamen, gegevenstypen, enzovoort) en de gegevens die u erin opslaat.An entity is just a combination of the metadata that describes it (field names, data types, and so on) and the data that you store in it. Als u bekend bent met Access of een andere database, lijkt een entiteit erg veel op een tabel.If you know Access or another database, an entity is very much like a table. In het volgende onderwerp gaan we dieper in op entiteiten, maar kijk voorlopig eens naar de voordelen van het werken met entiteitgegevens in de Common Data Service:We will get into entities more in the next topic, but for now consider the benefits of working with entity data in the Common Data Service:

 • Eenvoudig te beheren: zowel de metagegevens als de gegevens worden opgeslagen in de cloud.Easy to manage: Both the metadata and data are stored in the cloud. U hoeft u geen zorgen te maken over de details of hoe de gegevens worden opgeslagen.You don't need to worry about the details of how they're stored.
 • Eenvoudig te delen: de gegevens kunnen makkelijk met collega's worden gedeeld, omdat PowerApps de machtigingen beheert.Easy to share: You can easily share data with your colleagues because PowerApps manages the permissions.
 • Eenvoudig te beveiligen: gegevens worden veilig opgeslagen, zodat gebruikers ze alleen kunnen bekijken als hun toegang wordt verleend.Easy to secure: Data is securely stored so that users can see it only if you grant them access. Met op rollen gebaseerde beveiliging kunt u de toegang tot entiteiten voor verschillende gebruikers binnen uw organisatie beheren.Role-based security allows you to control access to entities for different users within your organization.
 • Rich metagegevens: gegevenstypen en relaties worden rechtstreeks in PowerApps gebruikt.Rich metadata: Data types and relationships are leveraged directly within PowerApps. Door bijvoorbeeld een veldtype-URL te definiëren worden uw gegevens als een hyperlink in uw app gepresenteerd.For example, defining a field type URL will present your data as a hyperlink within your app.
 • Hulpprogramma's voor productiviteit: entiteiten zijn beschikbaar binnen de invoegtoepassingen voor Microsoft Excel en Outlook om de productiviteit te vergroten en ervoor te zorgen dat uw gegevens toegankelijk zijn.Productivity tools: Entities are available within the add-ins for Microsoft Excel and Outlook to increase productivity, and ensure your data is accessible.
 • Selectielijsten: maak een selectie uit een groot aantal standaardselectielijsten om handige vervolgkeuzelijsten op te nemen in uw entiteiten en apps.Picklists: Include picklists from a rich set of standard picklists to provide quick drop downs within your entities and apps.

Een Common Data Service-database makenCreate a Common Data Service database

Een Common Data Service-database maakt u in een omgeving.You create a Common Data Service database in an environment. We hebben het eerder in de cursus over omgevingen gehad, dus laten we de informatie even samenvatten: een omgeving is een container voor apps en andere bronnen, zoals de Common Data Service.You learned about environments earlier in the course, so just a quick recap: an environment is a container for apps and other resources, like the Common Data Service. Aan elke omgeving kan één exemplaar van de service gekoppeld zijn.Each environment can have one instance of the service associated with it. Als u een omgevingsbeheerder bent en de service aan een omgeving wilt toevoegen, volg dan deze stappen.If you are an Environment Admin, and you want to add the service to an environment, follow these steps.

Klik of tik vanaf het tabblad Startpagina op Database maken.From the Home tab, click Create Database.

Common Data Service-database maken

Geef aan of u de toegang tot de database wilt beperken en klik of tik op Mijn database maken.Specify whether you want to restrict access to the database, then click Create my database.

Toegang tot Common Data Service opgeven

Nadat het proces is voltooid, ziet u alle standaardentiteiten die zijn opgenomen in het algemene gegevensmodel.When the process is complete, you see all the standard entities that are included in the common data model. Enkele daarvan worden hieronder weergegeven.Some of them are shown below.

Standaardentiteiten van Common Data Service

Sommige aspecten van dit onderwerp zijn wellicht onbekend gebied voor u als u nog niet eerder met databases hebt gewerkt.Some of this topic might have been unfamiliar territory if you haven't worked with databases before. Maar het algemene concept is tamelijk eenvoudig: de Common Data Service biedt een beveiligde en betrouwbare manier om gegevens op te slaan en om die gegevens te behandelen als algemene entiteiten zoals Account, Contact, Product en Sales Order.But the general concept is pretty straightforward: the Common Data Service provides a secure and reliable way to store data and to treat that data in terms of common entities like Account, Contact, Product, and Sales Order. In het volgende onderwerp gaan we dieper in op entiteiten.In the next topic, we'll dive a deeper into entities.

Common Data Service-entiteiten begrijpenUnderstand Common Data Service entities

In het eerste onderwerp van deze sectie hebben we u laten kennismaken met Common Data Service, die een gemeenschappelijk gegevensmodel bevat.In the first topic in this section, we introduced you to the Common Data Service, which includes a common data model. Het model bevat op zijn beurt entiteiten.The model in turn contains entities. Entiteiten zijn blokken gedeelde gegevens die kunnen worden gewijzigd, opgeslagen, opgehaald en waarmee kan worden gecommuniceerd.Entities are chunks of shared data that can be modified, stored, retrieved, and interacted with. In dit onderwerp leert u meer over entiteiten, velden en gegevenstypen.In this topic, you'll learn more about entities, fields, and data types.

StandaardentiteitenStandard entities

Het algemene gegevensmodel bevat een reeks standaardentiteiten die betrekking hebben op een scala van algemene bedrijfsbehoeften.The common data model comes with a set of standard entities that cover a range of common business needs. Sommige van deze standaardentiteiten worden hieronder weergegeven.Some of the standard entities are shown below.

Standaardentiteiten van Common Data Service

De entiteiten zijn ingedeeld in categorieën zodat u gemakkelijk kunt zien welke goed samenwerken in een oplossing.The entities are grouped into categories so it's easy to see which ones typically work together in a solution.

Functionele groepFunctional group BeschrijvingDescription
Customer ServiceCustomer Service De Customer Service-entiteiten beheren problemen afkomstig van uw klanten, waaronder volgen, escaleren en documenteren.The Customer Service entities manage issues from your customers, including tracking, escalation, and documentation.
FoundationFoundation De Foundation-entiteiten bevatten informatie die relevant is voor vrijwel elke andere entiteitsgroep.The Foundation entities contain information that is relevant to nearly every other entity group. Deze groep bevat entiteiten als Adres en Valuta.This group contains entities such as Address and Currency.
Personen, organisaties en groepenPeople, Organizations, and Groups Deze entiteiten omvatten een uitgebreide set personen en organisaties waarmee u interactie kunt aangaan, waaronder werknemers, aannemers, donoren, vrijwilligers, fans, alumni en families.These entities encompass a rich set of people and organizations that you might interact with, including employees, contractors, donors, volunteers, fans, alumni, and families.
AanschaffenPurchasing Met de aanschafentiteiten kunt u oplossingen voor aankopen maken.The Purchasing entities let you create purchasing solutions.
VerkoopSales Met de Sales-entiteiten kunt u end-to-endverkoopoplossingen maken, van het volgen van leads en verkoopkansen, het verder doorzetten met contactpersonen, het accepteren en afleveren van orders tot het verzenden van facturen.The Sales entities let you create end-to-end sales solutions, from tracking leads and opportunities, to following through with contacts, accepting and delivering orders, and sending invoices.

Velden en gegevenstypenFields and data types

Elke entiteit bevat een set standaardvelden die u niet kunt wijzigen of verwijderen.Each entity contains a set of default fields that you can't change or delete. Sommige van deze velden, zoals Contactpersoon-id, zijn specifiek voor een entiteit.Some of those fields, like Contact ID, are specific to an entity. Andere, zoals Created on date time, gelden voor alle entiteiten.Others, like Created on date time, are common to all entities. U kunt standaardentiteiten uitbreiden door velden toe te voegen.You can extend standard entities by adding fields. Klik of tik op Veld toevoegen en geef de eigenschappen van het nieuwe veld op.Just click or tap Add field and specify the new field's properties.

Velden en gegevenstypen voor entiteit Contact

Als u een entiteit nodig hebt die volledig anders is (en waar uitbreiding van een standaardentiteit niet voldoende is), maakt u een aangepaste entiteit.If you need an entity that is completely different (i.e. extending a standard entity isn't enough), you create a custom entity. Dat gaan we in het volgende onderwerp behandelen.We will cover that in the next topic.

De velden in een entiteit hebben elk een gegevenstype, zoals Nummer.The fields in an entity each have a data type, like Number. De aanwezigheid van verschillende gegevenstypen, in plaats van één algemeen gegevenstype, is nuttig omdat u hiermee allerlei dingen met uw apps kunt doen.Having different data types, rather than a single generic data type is helpful because it lets your apps to do all sorts of cool things. Wanneer u bijvoorbeeld een veld van het type Nummer hebt, kunnen uw apps een schuifregelaar gebruiken wanneer een gebruiker dat veld bewerkt.For example, when you have a field of type Number, your apps can use a slider control when a user edits that field. U kunt kiezen uit een ruim aanbod van gegevenstypen. De volgende lijst bevat enkele representatieve voorbeelden daarvan:You can choose from more than a dozen data types - the following list shows some representative types:

 • Basistypen, zoals Tekst en NummerBasic types, like Text and Number
 • Complexere typen, zoals E-mail en TelefoonMore complex types, like Email and Phone
 • Speciale typen, zoals Opzoeken (voor het maken van relaties) en Selectielijst (voor een vaste set waarden voor een veld)Special types, like Lookup (for creating relationships) and Picklist (to hold a fixed set of values for a field)

Werken met entiteitenWorking with entities

Wanneer u een entiteit opent, ziet u veel informatie en verschillende acties die u kunt uitvoeren.When you open an entity, you see a lot of information and several actions that you can take. We kijken kort naar de tabbladen die beschikbaar zijn en naar de acties die u kunt uitvoeren om entiteitgegevens te beheren.We'll briefly look at the tabs that are available, and the actions you can take to manage entity data.

Tabbladen voor entiteiten

 • Velden: velden en gegevenstypen bekijken, velden toevoegen – onderwerpen die we eerder hebben besproken.Fields: see fields and data types, and add fields, all of which we discussed above.
 • Sleutel: het veld dat elke rij in een entiteit identificeert, zoals Contactpersoon-id voor de entiteit Contact.Key: the field that identifies each row in an entity, like Contact ID for the Contact entity.
 • Relaties: verbindingen tussen gerelateerde entiteiten zoals Product en Productcategorie.Relationships: connections between related entities like Product and Product category. Daarvan geven we een voorbeeld in het volgende onderwerp.We'll see an example in the next topic.
 • Veldgroepen: gebruikt om verschillende bewerkingen te beheren, zoals aangeven welke velden automatisch worden weergegeven wanneer u een app-scherm maakt in PowerApps.Field groups: used to control various behaviors, like which fields to automatically show when you create an app screen in PowerApps.
 • Gegevens: door voorbeeldgegevens en uw eigen gegevens bladeren nadat deze zijn geïmporteerd.Data: browse sample data and your own data after it's imported.

Entiteitacties

 • Openen in Excel: als u de invoegtoepassing PowerApps hebt geïnstalleerd, kunt u deze optie gebruiken om uw gegevens te verkennen en bewerken in Excel.Open in Excel: if you have the PowerApps add-in installed, use this option to explore and edit your data in Excel.
 • Gegevens importeren: gegevens vanuit Excel en CSV-bestanden importeren.Import data: bring in data from Excel and CSV files.
 • Gegevens exporteren: gegevens exporteren naar een Excel-bestand.Export data: export data to an Excel file.
 • Sjabloon exporteren: de structuur van een entiteit exporteren naar een Excel-bestand zodat u het bestand kunt vullen met gegevens en het bestand weer terug in de entiteit kunt importeren.Export template: export the structure of an entity to an Excel file so you can populate the file and import it back into the entity.
 • Instellingen en Verwijderen: niet beschikbaar voor standaardentiteiten.Settings and Delete: not available for standard entities.

Verbinding maken met een standaardentiteit in PowerApps StudioConnecting to a standard entity in PowerApps Studio

Nu u weet wat entiteiten zijn, gaan we bekijken hoe we verbinding kunnen maken met de entiteit Contact in PowerApps Studio.Now that you understand what entities are, we'll look at how to connect to the Contact entity in PowerApps Studio. Klik of tik op Nieuw en klik of tik onder Common Data Service op Telefoonindeling.Click New, then under Common Data Service, click Phone layout. Links ziet u beschikbare gegevensverbindingen en rechts ziet u de lijst met entiteiten.You see available data connections on the left and the list of entities on the right. Probeer zelf verbinding te maken en genereer een app vanuit de entiteit.Try connecting on your own, and generate an app from the entity.

Verbinding maken met entiteit in PowerApps Studio

In het volgende onderwerp leert u aangepaste entiteiten te maken, evenals relaties tussen entiteiten.In the next topic, we'll show you how to create custom entities, as well as relationships between entities.

Aangepaste entiteiten makenCreate custom entities

De Common Data Service is bedoeld voor al onze zakelijke klanten, van de kleinste bedrijfjes tot de grootste internationale ondernemingen.The Common Data Service is designed for all our business customers, from the smallest shops to the largest enterprises. Het algemene gegevensmodel bevat een set standaardentiteiten die veel bedrijfsscenario’s ondersteunen. U hebt in het vorige onderwerp gezien dat u deze standaardentiteiten zo nodig kunt uitbreiden.The common data model includes a set of standard entities that address many common business scenarios, and you saw in the previous topic that you can extend those standard entities if necessary. Maar soms hebt u iets heel anders nodig voor het oplossen van problemen die specifiek zijn voor uw bedrijf.But sometimes you need something completely different to solve problems specific to your business. In dat geval hebt u een aangepaste entiteit nodig, en in dit onderwerp laten we zien hoe u er een kunt maken.In that case you need a custom entity, and we'll show you how to build one in this topic.

Er zijn twee manieren om een entiteit te maken:There are two ways to create an entity:

 • De entiteit helemaal vanaf nul maken.Create the entity from scratch. Dat gaan we in dit onderwerp doen.This is what we'll do in this topic.
 • Een entiteit maken die gebaseerd is op een andere entiteit door de velden en instellingen van die entiteit, maar niet de gegevens ervan, te kopiëren.Create an entity that is based on another entity, by copying the fields and settings of that entity, but not its data.

Een identiteit maken vanaf nulCreating an entity from scratch

In dit voorbeeld maken we een aangepaste entiteit met de naam Product review, en dat doen we helemaal vanaf nul.For this example, we'll create a custom entity called Product review, from scratch. Open om te beginnen het tabblad Entiteiten en klik of tik op Nieuwe entiteit.To start, on the Entities tab click New Entity. Voer een naam voor de entiteit in (geen spaties of speciale tekens), een gebruikersvriendelijke weergavenaam en een zinvolle beschrijving.Enter an Entity name (no spaces or special characters), a friendly Display name, and a meaningful Description. Klik of tik op Volgende.Then click Next.

Nieuwe entiteit

In het volgende scherm ziet u de vijf standaardvelden die allemaal standaard- en aangepaste entiteiten bevatten.On the next screen, you see the five default fields that all standard and custom entities contain. Klik of tik op Veld toevoegen om uw eigen velden toe te voegen.Click Add field to start adding your own.

Velden voor standaardentiteiten

In dit voorbeeld gaan we vier velden toevoegen:For this example, let's add four fields:

 • Beoordelingsdatum: een vereist datumveld.Review Date, which is a date field, and is required.
 • Productwaardering: een vereist veld voor gehele getallen.Product Rating, which is an integer field, and is required. We zouden hier een selectielijst kunnen gebruiken om alleen bepaalde waarden op te geven (zoals 1-5), maar we houden het voorlopig eenvoudig.We could use a picklist here that allows you to specify only certain values (like 1-5), but we'll keep it simple right now.
 • Naam van revisor: een niet-vereist tekstveld.Reviewer Name, which is a text field, and isn't required
 • Reviewer Comment: een eveneens niet-vereist tekstveld.Reviewer Comment, which is a text field, and also isn't required.

Wanneer u tevreden bent over de entiteit, klikt of tikt u op Maken.When you're happy with the entity, click Create. Wanneer de entiteit is gemaakt, bevat deze nog geen gegevens.When the entity is created, it doesn't have any data in it. We laten in het volgende onderwerp zien hoe gegevens worden geïmporteerd.We'll show how to import data in the next topic.

Aangepaste entiteitvelden

Een relatie tussen twee entiteiten makenCreating a relationship between two entities

Omdat we elke review willen koppelen aan een bepaald product, moeten we een relatie maken tussen de entiteit Product review en de entiteit Product.Because we want to associate each review with a particular product, we need to create a relationship between the Product review entity and the Product entity. Open in de entiteit Product review het tabblad Relaties en klik of tik op Nieuwe relatie.In the Product review entity, on the Relationships tab, click New relationship. Selecteer een gerelateerde entiteit en voer een naam, een weergavenaam en een beschrijving in.Then select a Related entity, and enter a Name, a Display name, and a Description. Klik of tik op Opslaan om de relatie te maken.Click Save to create the relationship.

Relaties tussen entiteiten maken

Verbinding maken met een aangepaste entiteit in PowerApps StudioConnecting to a custom entity in PowerApps Studio

Verbinding maken met een aangepaste entiteit in PowerApps Studio gaat hetzelfde als verbinding maken met een standaardentiteit.Connecting to a custom entity in PowerApps Studio is just like connecting to a standard entity. Klik of tik op Nieuw en klik of tik onder Common Data Service op Telefoonindeling.Click New, then under Common Data Service, click Phone layout. Links ziet u beschikbare gegevensverbindingen en rechts ziet u de lijst met entiteiten.You see available data connections on the left and the list of entities on the right.

Verbinding maken met entiteit in PowerApps Studio

In het volgende onderwerp leert u hoe u gegevens beheert in de Common Data Service.In the next topic, we'll show you how to manage data in the Common Data Service.

Entiteitgegevens beherenManage entity data

In dit onderwerp komt het gegevensbeheer in de Common Data Service aan de orde.In this topic, we'll cover data management in the Common Data Service. We hebben het in andere onderwerpen al even gehad over het importeren en exporteren van gegevens, maar we zullen nu dieper ingaan op het werken met gegevens in Excel.We have touched on importing and exporting data in other topics, but we'll spend more time now on working with data in Excel.

Gegevens importeren vanuit Excel of CSVImport data from Excel or CSV

In dit voorbeeld gaan we gegevens vanuit Excel importeren in de entiteit Product review die we in het laatste onderwerp hebben gemaakt.In this example, we'll import data from Excel into the Product review entity that we created in the last topic. U kunt ook gegevens importeren uit CSV-bestanden, een algemene indeling om gegevens door te sturen.You can also import data from CSV files, which is a common format to move data around. Kijk nog even hoe de entiteit eruitziet; in dit onderwerp gaan we het hebben over het gemarkeerde gebied.Here's a reminder of what the entity looks like; the highlighted area is what we'll focus on in this topic.

Entiteit Product review

Klik of tik in een entiteit op Gegevens importeren en ga naar het bestand vanwaaruit u wilt importeren.In an entity, click Import data, then navigate to the file you want to import from. Klik of tik op Toewijzing weergeven en zorg ervoor dat de kolommen in het Excel-bestand gekoppeld zijn aan de juiste velden in de entiteit.Click Show mapping and make sure the columns in the Excel file are associated with the right fields in the entity. Wanneer u tevreden bent met de toewijzingen, klikt of tikt u op Wijzigingen opslaan.When you're happy with the mappings, click Save changes. Klik of tik op Importeren in het hoofdscherm voor importeren.Back on the main import screen, click Import.

Gegevens importeren uit Excel

Gegevens exporteren naar ExcelExport data to Excel

Exporteer gegevens als u die wilt openen buiten de Common Data Service.Export data if you need access to it outside the Common Data Service. Klik of tik in een entiteit op Gegevens exporteren en wacht totdat het zip-bestand is gegenereerd.In an entity, click Export Data, and then wait for the zip file to be generated. Als u het zip-bestand opent, ziet u de geëxporteerde gegevens.Open the zip file and you see the exported data. Gegevens exporteren naar ExcelExport data to Excel

Een sjabloon exporteren naar ExcelExport a template to Excel

Naast het downloaden van gegevens kunt u een sjabloon downloaden.In addition to downloading data, you can download a template. Een sjabloon is een Excel-bestand met een structuur die overeenkomt met de velden van een entiteit, maar dan zonder de gegevens.A template is an Excel file with a structure that matches the fields of an entity, but without the data. Nadat u de sjabloon hebt gedownload, voert u er handmatig of via een programma gegevens in en importeert u de sjabloon weer naar de service.After you download the template, you populate it manually or programmatically, and import it back into the service. Klik of tik in een entiteit op Sjabloon exporteren en geef de gewenste velden op (in dit geval heb ik één veld geselecteerd).In an entity, click Export Template, then specify the fields you want (in this case I selected a single field). Klik of tik op Exporteren naar Excel en wacht totdat het Excel-bestand is gegenereerd.Click Export to Excel, and then wait for the Excel file to be generated. Als u het Excel-bestand opent, ziet u de geëxporteerde sjabloon met de velden die u hebt geselecteerd.Open the Excel file and you see the exported template with the fields you selected.

Een sjabloon exporteren naar Excel

Gegevens openen in Excel en ermee werkenOpen and work with data in Excel

Het laatste waarnaar we gaan kijken is de optie Openen in Excel.The last thing we'll look at is the Open in Excel option. Als u de invoegtoepassing PowerApps hebt geïnstalleerd, kunt u deze optie gebruiken om uw gegevens te verkennen en bewerken in Excel.If you have the PowerApps add-in installed, you can use this option to explore and edit your data in Excel. Klik in een entiteit op Openen in Excel en open het bestand.In an entity, click Open in Excel, then open the file. Nadat u bewerken hebt ingeschakeld, brengt de invoegtoepassing een verbinding tot stand met de entiteit in de service en wordt de werkmap ingevuld.Enable editing, then the add-in establishes a live connection to the entity in the service and populates the workbook. U maakt bewerkingen rechtstreeks in de werkmap en u kunt rijen toevoegen en verwijderen.You edit directly in the workbook, and can add and delete rows. Klik of tik op Publiceren om wijzigingen op te slaan.Click Publish to save changes. U kunt ook gegevens vernieuwen om ervoor te zorgen dat u een actuele kopie hebt. Bovendien kunt u gegevens filteren, wat met name handig is als een entiteit veel gegevens bevat.You can also refresh data to make sure you have an up-to-date copy; and filter data, which is especially handy if an entity has a lot of data in it.

Openen in Excel

Hiermee wordt het onderwerp afgerond over het beheren van gegevens in de Common Data Service: importeren van, exporteren van en werken met gegevens in Excel.That wraps up the topic on managing data in the Common Data Service—importing, exporting, and working with data in Excel. In het volgende onderwerp komt het beheren van gegevensbeveiliging aan de orde.In the next topic, we'll talk about managing data security.

Common Data Service-beveiligingCommon Data Service security

In dit onderwerp komt de beveiliging in de Common Data Service aan de orde.In this topic, we'll cover security in the Common Data Service. De service werkt met een systeem op basis van rollen om gebruikers toegang tot gegevens te verlenen.The service uses a role-based system to grant users permissions to data. Het beveiligingsmodel is hiërarchisch van opzet, waarbij elk niveau een ander toegangsniveau vertegenwoordigt.The security model is a hierarchy, with each level representing a different level of access. Het laagste niveau heeft betrekking op afzonderlijke machtigingen voor maken, lezen, bijwerken en verwijderen voor één entiteit.At the lowest level are individual create, read, update, and delete permissions on a single entity. Een verzameling van deze machtigingen op entiteitsniveau vormt een machtigingenset.A collection of these entity-level permissions forms a permission set. Een of meer machtigingensets kunnen vervolgens worden gebruikt door een rol.One or more permission sets can then be used by a role. Een rol bevindt zich op het hoogste niveau, en omvat alle machtigingen die een gebruiker of een groep gebruikers nodig heeft.A role is at the top level - encompassing all the permissions needed by a user or a group of users.

Uitleg over rollen en machtigingensetsUnderstanding roles and permission sets

In deze cursus hebben we het vooral gehad over powerapps.com en PowerApps Studio.In most of this course, we've focused on powerapps.com and the PowerApps Studio. In dit onderwerp gaan we naar het beheercentrum van PowerApps.In this topic, we will be in the PowerApps admin center. Als u klikt op een omgeving in het beheercenter, ziet u onder Beveiliging tabbladen voor omgevingsrollen (die we in een vorige onderwerp hebben bekeken), gebruikersrollen en machtigingensets.If you click on an environment in the admin center, under Security you see tabs for Environment roles (whch we looked at in a previous topic), User roles and Permission sets. Standaard zijn er twee gebruikersrollen:By default, there are two user roles:

 • Database-eigenaar is een beheerdersrol met volledige toegang tot alle entiteiten.Database Owner is an administrative role that gives full access to all entities.
 • Organisatiegebruiker is de standaardrol die wordt toegewezen aan alle gebruikers.Organization user is the default role assigned to all users. Deze rol biedt alle gebruikers toegang tot entiteiten die openbare gegevens bevatten.This role provides all users access to entities that contain public data.

Gebruikersrollen van het beheercentrum

Standaard zijn er zijn twee machtigingensets voor elke entiteitBy default there are two permission sets for each entity

 • Onderhouden biedt volledige controle: maken, lezen, bijwerken en verwijderen van machtigingen.Maintain gives full control: create, read, update, and delete permissions.
 • Weergeven biedt alleen-lezentoegang.View gives read-only access.

De volgende afbeelding laat de standaardmachtigingensets voor de entiteit Account zien.The following image shows the default permission sets for the Account entity.

Machtigingensets voor het beheercentrum

In de video kunt u zien hoe u extra rollen en machtigingensets maakt zodat u afzonderlijke toegang voor uw apps kunt inschakelen.In the video, we show you how to create additional roles and permission sets so you can enable fine-grained access for your applications. We maken een machtigingenset Productoverzicht bijhouden die volledige toegang biedt tot de aangepaste entiteit die we in een eerder onderwerp hebben gemaakt. We maken ook een ReviewApp-eigenaar-rol waaraan we de machtigingenset toewijzen.We create a Maintain product review permission set that gives full access to the custom entity we created in an earlier topic and a ReviewApp Owner role that we assign the permission set to.

Toegang tot een database beperkenRestrict access to a database

Toen we in een eerder onderwerp een database maakten, hielden we ons aan de standaardinstelling van open toegang tot de database.When we created a database in an earlier topic, we stayed with the default of open access to the database. Als u de toegang wilt wijzigen, opent u het tabblad Database, klikt u op Toegang beperken en bevestigt u dat u de wijziging wilt doorvoeren.To change the access, on the Database tab click Restrict access, and then confirm that you want to make the change.

Toegang tot de database beperken

In de beperkte modus moeten aan iedere gebruiker een of meer rollen zijn toegewezen.In restricted mode, every user must have one or more role assigned to them. Een rol kan worden ingesteld voor een bepaalde positie binnen uw bedrijf en worden toegewezen aan iedere persoon die deze positie bekleedt.A role can be set up for a given position within your company, and assigned to any person who is in that position. Gebruikers kunnen ook automatisch worden toegevoegd aan een rol die is gebaseerd op de Azure Active Directory-groepen waartoe ze behoren.Users can also be automatically added to a role based on the Azure Active Directory groups they belong to.

Ter afsluitingWrapping it up

Beveiliging kan een complex onderwerp zijn, maar houd gewoon de hiërarchie van machtigingen in gedachten.Security can be a complex topic, but just remember the hierarchy of permissions. Het begint allemaal met het maken, lezen, bijwerken en verwijderen van machtigingen voor een entiteit, die machtigingensets kunnen vormen, die vervolgens worden toegewezen aan rollen.It starts with create, read, update, and delete permissions on an entity, which can form permission sets, which are then assigned to roles. Het is een flexibel systeem waarmee u toegang tot gegevens vrij nauwkeurig kunt beheren.It's a flexible system that enables you to control data access in a fairly granular way.

Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de sectie over Common Data Service en tevens aan het eind van deze cursus voor Gestuurd leren.Well, this brings us to the end of our section on the Common Data Service and also the end of this Guided Learning course. We hopen dat u plezier hebt beleefd aan de cursus en dat u er veel van hebt opgestoken. Laat het ons weten als u bepaalde feedback hebt en kom gerust weer eens kijken omdat we materiaal blijven toevoegen.We hope you've enjoyed it and learned a lot - let us know if you have any feedback, and check back because we plan to add content over time. Raadpleeg de documentatie bij PowerApps als u nu meer gedetailleerde informatie wilt.For more in-depth content right now, check out the PowerApps documentation.

Gefeliciteerd

U hebt de sectie Gegevens beheren van Microsoft PowerApps - begeleide training voltooid.You've completed the Managing data section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

U hebt geleerd hoe u...

Medewerkers

 • Michael Blythe
 • olprod
 • Alisha-Acharya