Inleiding tot powerapps.comIntroduction to powerapps.com

Het team van PowerApps introduceert powerapps.com opnieuw als het nieuwe platform voor app-ontwikkelaars.The PowerApps team is re-introducing powerapps.com as the new home for app creators. We hebben de pagina opnieuw ingericht als de primaire site waarop ontwikkelaars aan de slag kunnen met hun apps, toegang hebben tot Microsoft Common Data Service en hun apps op één plek kunnen beheren.We've re-designed the page as the primary site for creators to easily get started on creating apps, use the Microsoft Common Data Service, and manage their apps all in one location. In dit artikel bespreken we de volgende aspecten:In this article, I will walk you through the following:

 • De kopthe header
 • De startpaginathe homepage
 • De pagina Appsthe Apps page

Wanneer u zich aanmeldt voor PowerApps en u zich voor het eerst aanmeldt op powerapps.com, zal u de nieuwe kop opvallen.When you sign up and first sign in to powerapps.com, you will notice the site's new header. Aan de linkerkant van de kop vindt u de Office-wafel.Near the left edge of the header is the Office waffle. Via dit menu hebt u snel toegang tot alle andere Office-producten, zoals PowerPoint, OneNote, Word, Microsoft Flow en Dynamics 365.This is a quick place for you to access all other Office products such as PowerPoint, OneNote, and Word, as well as Microsoft Flow and Dynamics 365.

Kopwafel

Aan de rechterkant van de kop ziet u ten eerste een vervolgkeuzelijst. Hiermee kunt u snel schakelen tussen omgevingen.Near the right edge of the header, you'll first see an environment dropdown, where you can quickly switch between environments. Standaardomgeving is waarschijnlijk standaard geselecteerd.Default environment is likely selected by default. Meer informatie over omgevingen.Learn more about environments.

Omgevingslijst in kop

Naast de vervolgkeuzelijst voor omgeving ziet u een downloadpictogram.Next to the environment dropdown, you will see a download icon. Klik of tik op dit pictogram om een dialoogvenster te openen met koppelingen naar de downloadpagina van PowerApps Mobile (voor iOS of Android) of PowerApps Studio voor Windows.Click or tap this icon to display a dialog box with links to download PowerApps Mobile (for iOS or Android) or PowerApps Studio for Windows.

Downloadknop in kop

Naast het downloadpictogram ziet u een tandwielpictogram voor instellingen.Next to the download icon, you will see a gear icon for settings. Klik of tik op dit pictogram om koppelingen weer te geven naar verbindingen, gateways en het beheercentrum.Click or tap this icon to display links for connections, gateways, and the admin center.

Instellingen in kop

Naast de instellingen ziet u een vraagteken voor hulp.Next to settings, you will see a question-mark icon for help. Klik of tik op dit pictogram om koppelingen naar Gestuurd leren, Documentatie, Ondersteuning, Community, Blog, Legal en Privacy weer te geven.Click or tap this icon to display links to Guided learning, Documentation, Support, Community, Blogs, Legal and Privacy.

Help in kop

StartpaginaHomepage

Nadat u zich hebt aangemeld op powerapps.com, komt u standaard op de startpagina.After you sign in to powerapps.com, you'll land on the homepage by default. We hebben de indeling van deze startpagina gewijzigd, zodat u snel aan de slag kunt, of u nu apps wilt maken of meer informatie over Common Data Service zoekt.We have changed the layout of this homepage to help you get started quickly, whether you're creating apps or want to explore the Common Data Service.

Als u zich al eerder hebt aangemeld bij PowerApps en een aantal apps hebt uitgevoerd of gemaakt, ziet u in de eerste sectie van uw startpagina een lijst van recente apps.If you've signed in to PowerApps before and run or created some apps, the first section you will see on your homepage is a list of Recent apps. Ze worden gesorteerd op de datum waarop ze het laatst zijn geopend.They are sorted by the date on which they were most recently opened.

Recente apps

In de rechterbovenhoek ziet u een pijl genaamd Apps. Deze leidt u rechtstreeks naar de pagina Apps, waar u al uw apps terugvindt.Near the upper-right corner, an arrow is labeled Apps and links to the Apps page directly so you can see all of your apps.

Als u nog niet eerder zich hebt aangemeld of een app hebt gemaakt of uitgevoerd, ziet u de sectie Recente apps niet.If you've never signed in, created an app, or run an app before, you won't see the Recent apps section. In plaats daarvan ziet u de banner Een app maken.Instead you'll see the banner Create an app.

Een app maken

Klik of tik in de banner op Aan de slag om opties weer te geven voor het maken van een app met behulp van PowerApps Studio voor Windows of PowerApps Studio voor internet.Click or tap Get started on this banner to display options for creating an app using PowerApps Studio for Windows or PowerApps Studio for the web.

Modaal venster app maken

Naast Aan de slag staan koppelingen naar onze zelfstudievideo's. Hiermee leert u snel een app te maken met gegevens (in SharePoint of PowerApps) en vervolgens de app te delen.Next to Get started, you can find links to our tutorial videos on how to quickly create an app from data (in either SharePoint or PowerApps) and then share the app. De koppeling Meer informatie brengt u naar een onderwerp over het maken van een app op basis van bestaande gegevens.The Learn more arrow link will take you to a topic about how to create an app from existing data.

Onder de banner Een app maken staat de banner Microsoft Common Data Service gebruiken.Below the Create an app banner is the Use the Microsoft Common Data Service banner.

Microsoft Common Data Service

Onder Common Data Service wordt nog een knop weergegeven, afhankelijk van uw licentie of machtiging.Under Common Data Service, a different button will appear, depending on your license or permission.

 • Als de knop Proefversie starten wordt weergegeven, hebt u geen PowerApps P2-licentie, wat wel nodig is voor Common Data Service.If the Start trial button appears, you don't have a PowerApps P2 license, which the Common Data Service requires. Klik of tik op deze knop om de pagina te openen waar u zich kunt aanmelden voor een gratis proeflicentie van 90 dagen.Click or tap this button to open the page where you can sign up for a free, 90-day trial of this license. Meer informatie over PowerApps-licenties.Learn more about PowerApps licenses.
 • Als de knop Aan de slag wordt weergegeven, bevindt u zich in een omgeving die geen Common Data Service-database bevat of hebt u er geen toegang toe.If the Get started button appears, you're in an environment that doesn't have a Common Data Service database or you don't have access to it. Klik of tik op deze knop om tegelijkertijd een omgeving en database te maken, zodat u Common Data Services kunt gebruiken voor uw apps.Click or tap this button to create an environment and database at once, so you can start to use Common Data Services for your apps. Meer informatie over het maken van omgevingen.Learn more about creating environments.

  Een omgeving en database maken

  Als u geen omgeving wilt maken, kunt u altijd overschakelen naar een omgeving waar u wel toegang toe hebt.If you don't want to create an environment, you can always switch to an environment to which you have access.

 • Als de knop Database maken wordt weergegeven, bevindt u zich in een omgeving die geen Common Data Service-database bevat, maar hebt u wel de mogelijkheid om er een te maken.If the Create database button appears, you're in an environment that doesn't have a Common Data Service database but you have permission to create one.

  Een database maken

  Als u op deze knop klikt of tikt, wordt er een database voor deze omgeving ingericht.Clicking or tapping this button will provision a database for this environment.

  Een database maken

 • Als de knop Bladeren in entiteiten wordt weergegeven, bevindt u zich in een omgeving waarvoor al een Common Data Service-database is ingericht en hebt u er toegang toe.If the Browse entities button appears, you're in an environment that has a Common Data Service database provisioned already and you have access to it. Klik of tik op deze knop om de pagina entiteiten te openen.Click or tap that button to open the Entities page.

  Een database maken

Onder de banner Microsoft Common Data Service gebruiken ziet u een aantal voorbeeldapps en verbonden voorbeeldapps die u kunt gebruiken.Below the Use the Microsoft Common Data Service banner, you'll see a set of sample apps and connected sample apps that we created for you to use.

 • Voorbeeldapps: voorbeeldapps zijn gemaakt voor verschillende bedrijfsscenario's waarbij een telefoon- dan wel tabletindeling wordt gebruikt.Sample apps - Sample apps were built for different business scenarios in either phone or tablet layout. Klik op een app voor een korte beschrijving van wat de app doet, de indeling waarvoor de app is gemaakt en de mogelijkheden die de app biedt, zoals camera, GPS of keuzerondjes.You can click an app to quickly view a description of what the app does, what layout the app was built for, and what capabilities the app showcases such as camera, GPS, or radio buttons. Op deze manier leren nieuwe gebruikers de mogelijkheden van PowerApps snel kennen. Met een sjabloon kunt u bovendien een identieke app maken in PowerApps Studio voor Windows.It's a quick way for new users to learn capabilities of PowerApps, and you can use a template to create an identical app in PowerApps Studio for Windows.

  Voorbeeld-apps

 • Verbonden voorbeeldapps: deze apps maken verbinding met uw gegevens via een gegevensverbinding, zoals Office 365, Salesforce, Trello en Wunderlist.Connected sample apps - These apps connect to your data via a data connection such as Office 365, Salesforce, Trello, and Wunderlist. Deze reeks apps wijkt af van de bovenstaande voorbeeldapps.This set of apps is different from the sample apps above. Wanneer u op een verbonden voorbeeldapp klikt of tikt, richt u daadwerkelijk een nieuw exemplaar van de app in (als een soort sjabloon).When you click or tap a connected sample app, you actually provision a new instance of the app (think of it as a template). U wordt gevraagd uw referenties in te voeren om verbinding te maken met uw gegevens.It will prompt you to enter your credentials to connect to your data. Het mooie van een verbonden voorbeeldapp is dat in de huidige omgeving een exemplaar voor u wordt ingericht, dat u in PowerApps Studio kunt openen om te zien hoe de bijbehorende app is gemaakt.The beautiful thing about a connected sample app is that an instance is provisioned for you right here, and you can open it in PowerApps Studio to learn how the corresponding app was built. Het nadeel is dat het maken vrij lang kan duren (tot een minuut).The downside is that it can take pretty long (up to a minute) to create. Wacht dus rustig af en laat de browser laden wanneer u op een verbonden voorbeeldapp klikt of tikt.So please be patient and let the browser open when you click or tap a connected sample app.

  Verbonden voorbeeldapps

Pagina Nieuwe appsNew Apps page

U kunt de pagina Apps openen via de linkernavigatiebalk op powerapps.com.You can access the Apps page via the left navigation bar on powerapps.com.

Linkernavigatiebalk

Op de pagina Apps kon u voorheen schakelen tussen de tegel- en lijstweergave.The Apps page previously allowed you to switch between tile view and list view. Sinds 26 oktober 2016 wordt alleen de lijstweergave ondersteund.After October 26, 2016, it supports only list view.

Lijstweergave van apps

In de lijstweergave ziet u alleen de apps in de geselecteerde omgeving.Please note that the list view shows only apps in the selected environment. Als u apps in een andere omgeving wilt weergeven, schakelt u over naar de gewenste omgeving via de vervolgkeuzelijst in de kop.To view apps in a different environment, switch to it by using the environment switcher in the header. Meer informatie over schakelen tussen omgevingen.Learn more about switching environments.

Wat is er nieuw?What's new?

 • Als u op een app klikt of tikt, wordt deze nu in een nieuw tabblad geopend in PowerApps Studio voor internet.Clicking or tapping an app now opens it in PowerApps Studio for web in a new tab.
 • De pagina Apps geeft standaard alle apps weer waarvoor u een bewerkingsmachtiging hebt.By default, the Apps page shows all apps that you have permission to edit. Selecteer Alle apps in het filter om alle apps (inclusief apps die u alleen kunt gebruiken) weer te geven.To view All apps (including apps you can only use), select the All apps filter.

  Appfilter

De overige opties zijn:We also have:

 • Apps I can use: hiermee krijgt u een lijst van alle apps die met u zijn gedeeld met de machtiging Gebruiker (u kunt de app alleen uitvoeren).Apps I can use, which lists all apps that have been shared with you with User permission (can only run the app). Deze apps kunt u ook verkrijgen in Dynamics 365.Please note that you can also acquire these apps in Dynamics 365.
 • Apps in mijn bezit: hiermee krijgt u een lijst van alle apps die u hebt gemaakt.Apps I own, which lists all apps you have authored.
 • Apps waaraan ik een bijdrage lever: hiermee krijgt u een lijst van alle apps die met u zijn gedeeld met de machtiging Inzender.Apps I contribute to, which lists all apps that have been shared with you with Contributor permission.
 • Voorbeeldapps: hiermee krijgt u een lijst van alle voorbeeldapps (niet verbonden voorbeeldapps).Sample apps, which lists all sample apps (not connected sample apps).

Als u op het informatierondje klikt of tikt, wordt de app-detailpagina geopend.If you click or tap the information circle, the app details page opens.

App-details

Als u op de knop met weglatingstekens van een app klikt of tikt, worden opties als Afspelen, Bewerken, Delen en Details weergegeven.If you click the ellipsis for an app, options such as Play, Edit, Share, and Details appear.

App-opties

Dit is in grote lijnen wat er nieuw is op powerapps.com, die is afgestemd op app-ontwikkelaars.That is mainly what's new on powerapps.com, which is geared toward app makers. We hopen dat de informatie nuttig is.We hope this is helpful to you. Laat ons weten wat u tot nu toe aanspreekt en wat u verder zou willen zien.Please leave comments on what you like so far and would like to see. We horen graag uw feedback.We'd love to hear your feedback!