Informatie over gegevensgroepenLearn all about data groups

Gegevensgroepen zijn een eenvoudige manier om services te categoriseren binnen een DLP-beleid. DLP staat voor Data Loss Prevention, ofwel preventie van gegevensverlies.Data groups are a simple way to categorize services within a data loss prevention (DLP) policy. Deze twee groepen zijn beschikbaar: Alleen zakelijke gegevens en Geen zakelijke gegevens toegestaan.The two data groups available are the Business data only group and the No business data allowed group. Organisaties kunnen zelf bepalen welke services ze in een van deze gegevensgroepen willen plaatsen.Organizations are free to determine which services are placed into a particular data group. Een goede manier om services te categoriseren is door ze in groepen te plaatsen op basis van de impact op de organisatie.A good way to categorize services is to place them in groups, based on the impact to the organization. Standaard worden alle services opgenomen in de groep Geen zakelijke gegevens toegestaan.By default, all services are placed into the No business data allowed data group. U beheert de services in een gegevensgroep wanneer u in het beheercentrum de eigenschappen van een DLP-beleid maakt of wijzigt.You manage the services in a data group when you create or modify the properties of a DLP policy from the admin center.

Hoe gegevens worden gedeeld tussen gegevensgroepenHow data is shared between data groups

Gegevens kunnen niet worden gedeeld tussen services die zich in verschillende groepen bevinden.Data cannot be shared among services located in different groups. Als u bijvoorbeeld SharePoint en Salesforce in de groep Alleen zakelijke gegevens plaatst en Facebook en Twitter in de groep Geen zakelijke gegevens toegestaan, kunt u niet een PowerApp maken die gegevens verplaatst tussen SharePoint en Facebook.For example, if you place SharePoint and Salesforce in the Business data only group and you place Facebook and Twitter in the No business data allowed group, you cannot create a PowerApp that moves data between SharePoint and Facebook. Hoewel gegevens niet kunnen worden gedeeld tussen services in verschillende groepen, kunt u gegevens wel delen tussen de services binnen een specifieke groep.While data cannot be shared among services in different groups, you can share data among the services within a specific group. Laten we even teruggaan naar het vorige voorbeeld. Aangezien SharePoint en Salesforce in dezelfde gegevensgroep zijn geplaatst, kunnen PowerApps die uw eindgebruikers maken gegevens uitwisselen tussen SharePoint en Salesforce.So, going back to the earlier example, since SharePoint and Salesforce were placed in the same data group, PowerApps that your end users create can share data between SharePoint and Salesforce. Samengevat komt het er dus op neer dat services in een specifieke groep gegevens kunnen delen, terwijl dit niet mogelijk is tussen services in verschillende groepen.The key point is that services in a specific group can share data, while services in different groups cannot share data.

Daarnaast moet één gegevensgroep worden aangemerkt als de standaard groep.Additionally, one data group must be designated as the default group. In eerste instantie is de groep Geen zakelijke gegevens toegestaan de standaard groep en bevinden alle services zich in deze gegevensgroep.Initially, the No business data allowed group is the default group and all services are in the data group. Een beheerder kan de gegevensgroep Alleen zakelijke gegevens instellen als de standaardgegevensgroep.An administrator can change the default data group to the business data only data group. > [!NOTE]

Nieuwe services die worden toegevoegd aan PowerApps, worden in de standaard groep geplaatst.any new services that are added to PowerApps will be placed in the designated default group. Om die reden is het raadzaam om de groep Geen zakelijke gegevens toegestaan de standaardgroep te laten en services handmatig toe te voegen aan de groep Alleen zakelijke gegevens nadat is geanalyseerd wat de gevolgen zijn voor de organisatie als zakelijke gegevens mogen worden gedeeld met de nieuwe service.For this reason, we recommend you keep the No business data allowed as the default group and manually add services into the Business data only group after your organization has evaluated the impact of allowing business data to be shared with the new service.

Services toevoegen aan een gegevensgroepAdd services to a data group

In dit voorbeeld worden SharePoint en Salesforce toegevoegd aan de gegevensgroep Alleen zakelijke gegevens van een DLP-beleid.In this walk-through, we'll add SharePoint and Salesforce to the business data only data group of a data loss prevention (DLP) policy.

 1. Selecteer de koppeling + Toevoegen in het groepsvak Alleen zakelijke gegevens van een DLP-beleid:Select the + Add link located inside the Business data only group box of a DLP policy:
  Afbeelding van koppeling ToevoegenAdd image
 2. Selecteer SharePoint en Salesforce en selecteer vervolgens Services toevoegen om beide services toe te voegen aan de groep Alleen zakelijke gegevens:Select SharePoint and Salesforce then select Add services to add both to the business data only group:
  Afbeelding van Services toevoegenAdd services image
 3. Selecteer Beleid opslaan in het menu bovenaan:Select Save Policy from the menu at the top:
  Beleid opslaanSave policy
 4. U ziet dat nu zowel SharePoint als Salesforce wordt weergegeven in de groep Alleen zakelijke gegevens:Notice that both SharePoint and Salesforce are now in the business data only group:
  Bijgewerkte groep Alleen zakelijke gegevens

In dit voorbeeld hebben we SharePoint en Salesforce toegevoegd aan de gegevensgroep Alleen zakelijke gegevens van een DLP-beleid.In this walk-through, you've added SharePoint and Salesforce to the business data only data group of a DLP policy. Als iemand die deel uitmaakt van de omgeving met dit DLP-beleid een app maakt die gegevens deelt tussen SharePoint of Salesforce en een service in de gegevensgroep Geen zakelijke gegevens toegestaan, wordt de app niet uitgevoerd.If one of the person who is part of the DLP policy's environment create an app shares data between SharePoint or Salesforce and any service in the No business data allowed data group, the app will not be allowed to run.

Services verwijderen uit een gegevensgroepRemove services from a data group

Aangezien alle services moeten worden ondergebracht in een van beide gegevensgroepen, kunt u een service alleen verwijderen uit een groep door de service over te brengen naar de andere groep en het beleid opnieuw op te slaan.Since all services must be in one of the available data groups, to remove a service from a specific group, simply add the service to another group then save the policy.

De standaardgegevensgroep wijzigenChange the default data group

In dit voorbeeld wijzigen we de standaardgegevensgroep van Geen zakelijke gegevens toegestaan in Alleen zakelijke gegevens.In this walk-through, we will change the default data group from the no business data allowed data group to the business data only data group.

Belangrijk

Nieuwe services die worden toegevoegd aan PowerApps, worden in de standaard groep geplaatst.any new services that are added to PowerApps will be placed in the designated default group. Om die reden is het raadzaam om de groep Geen zakelijke gegevens toegestaan de standaardgroep te laten en services handmatig toe te voegen aan de groep Alleen zakelijke gegevens.For this reason, we recommend you keep the No business data allowed as the default group and manually add services into the Business data only group.

 1. Selecteer de drie puntjes ... in de rechterbovenhoek van de gegevensgroep die u wilt instellen als de standaardgegevensgroep:Select the ... located at the top right corner of the data group you wish to designate as the default data group:
  Een andere standaardgegevensgroep instellenchange default group
 2. Selecteer Instellen als standaardgroep:Select Set as default group:
  Een andere standaardgegevensgroep instellenchange default group
 3. Selecteer Beleid opslaan in het menu bovenaan:Select Save Policy from the menu at the top:
  Een andere standaardgegevensgroep instellenchange default group
 4. U ziet dat de gegevensgroep nu is ingesteld als de standaardgegevensgroep:Notice the data group is now designated as the default data group:
  een andere standaardgegevensgroep instellen

Volgende stappenNext steps