De functies Int, Round, RoundDown, RoundUp en Trunc in Power Apps

Met deze functies kunt u getallen afronden.

Round, RoundDown en RoundUp

De functies Round, RoundDown en RoundUp ronden een getal af op het opgegeven aantal decimalen:

  • Round rondt af naar boven als het volgende cijfer een 5 of hoger is. Anders rondt deze functie af naar beneden.
  • RoundDown rondt altijd af naar beneden op het vorige lagere getal, naar nul.
  • RoundUp rondt altijd af naar boven op het volgende hogere getal, van nul af.

Het aantal cijfers achter de komma dat kan worden gebruikt voor deze functies:

Aantal decimalen Beschrijving Voorbeeld
Groter dan 0 Het getal wordt naar rechts van het decimaalteken afgerond. Round( 12.37, 1 ) retourneert 12,4.
0 Het getal wordt afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal. Round( 12.37, 0 ) retourneert 12.
Kleiner dan 0 Het getal wordt naar links van het decimaalteken afgerond. Round( 12.37, -1 ) retourneert 10.

Int en Trunc

De functies Int en Trunc ronden een getal af op een geheel getal (geheel getal zonder decimaal):

  • Met Int wordt naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.
  • Trunc kapt het getal af tot het gehele getal door het decimaalgedeelte te verwijderen.

Het verschil tussen Int en Trunc is de afhandeling van negatieve getallen. Voor een argument van -4.3 retourneert Int bijvoorbeeld het gehele getal verder weg van nul, -5, terwijl Trunc het gehele getal dichter bij nul, -4, retourneert. Int retourneert waarden die uniek zijn onder de vijf afrondingsfuncties, terwijl Trunc dezelfde waarden retourneert als RoundDown.

Gebruik Trunc om het decimaalgedeelte van een getal te extraheren door het van het origineel af te trekken, bijvoorbeeld X - Trunc(X).

Het aantal decimalen kan met Trunc niet zo worden opgegeven als met Microsoft Excel. Gebruik in plaats daarvan RoundDown wanneer dit nodig is.

Tabellen met één kolom

Deze functies ondersteunen tabellen met één kolom. Als u één getal doorgeeft, is de resulterende waarde de afgeronde versie van dit getal. Als u een tabel met één kolom doorgeeft die getallen bevat, is de geretourneerde waarde een tabel met één kolom met afgeronde getallen. De parameter DecimalPlaces kan een enkele waarde of een tabel met één kolom zijn. Als de tabel met één kolom minder waarden bevat dan Number, wordt nul gebruikt voor de overige waarden. Gebruik ShowColumns en andere functies voor het vormen van tabellen om een tabel met één kolom uit een grotere tabel te extraheren.

Syntaxis

Round( Getal, AantalDecimalen )
RoundDown( Getal, AantalDecimalen )
RoundUp( Getal, AantalDecimalen )

  • Getal: vereist. Het getal dat moet worden afgrond.
  • AantalDecimalen - vereist. Aantal decimalen voor afronden. Gebruik een positieve waarde om de decimalen rechts van het decimaalteken aan te geven, een negatieve waarde voor de decimalen links en nul voor een geheel getal.

Int(Number)
Trunc(Number)

  • Getal: vereist. Het getal dat moet worden afgerond op een geheel getal.

Voorbeelden

Afronding op een geheel getal.

X Round( X, 0 ) RoundUp( X, 0 ) RoundDown( X, 0 ) Int( X ) Trunc( X )
7.9 8 8 7 7 7
-7,9 -8 -8 -7 -8 -7
7.5 8 8 7 7 7
-7,5 -8 -8 -7 -8 -7
7.1 7 8 7 7 7
-7,1 -7 -8 -7 -8 -7

Afronding op twee decimalen rechts van het decimaalteken (0,01).

X Round( X, 2 ) RoundUp( X, 2 ) RoundDown( X, 2 )
430.123 430.12 430.13 430.12
430.125 430.13 430.13 430.12
430.128 430.13 430.13 430.12

Afronding op twee decimalen links van het decimaalteken (100).

X Round( X, -2 ) RoundUp( X, -2 ) RoundDown( X, -2 )
430.123 400 500 400
449.942 400 500 400
450.000 500 500 400
450.124 500 500 400
479.128 500 500 400

Een tabel met één kolom met waarden afronden.

X Int( X ) Round( X, 2 ) RoundDown( X, [ 0, 1, 2 ] ) RoundUp( X, [ 2 ] )
[ 123.456,
987.593,
542.639 ]
[ 123,
987,
542 ]
[ 123,46,
987,59,
542,64 ]
[ 123,
987,5,
542,63 ]
[ 123,46,
988,
543 ]