Een voorbeeld-app gebruikenUse a sample app

Gebruik in powerapps.com een voorbeeld-app om ontwerpmogelijkheden te verkennen en concepten te ontdekken die u kunt toepassen tijdens het ontwikkelen van uw eigen apps.In powerapps.com, use a sample app to explore design possibilities and discover concepts that you can apply as you develop your own apps. Elke voorbeeld-app werkt met fictieve gegevens om een praktijkscenario te laten zien.Each sample app uses fictitious data to showcase a real-world scenario.

In Cost Estimator kunt u bijvoorbeeld een afspraak maken voor de kostenschatting van het plaatsen van een vloer in een kamer van bepaalde afmetingen.In Cost Estimator, for example, you can create an appointment for estimating the cost of installing a flooring product in a room of a particular size. Leg details vast zoals adres en oppervlakte en bereken de prijs op basis van kortingen en btw-tarief.Capture details such as address and square footage, and calculate the price based on discounts and tax rates. Filter een lijst met afspraken om te laten zien voor welke afspraken schattingen zijn opgesteld, voor welke geen schattingen zijn opgesteld, of om alle afspraken te laten zien.Filter a list of appointments to show those for which estimates have been created, for which estimates haven't been created, or all appointments.

De app openenOpen the app

 1. Meld u aan bij powerapps.com en klik of tik op Cost Estimator in de lijst met voorbeeld-apps.Sign in to powerapps.com, and then click or tap Cost Estimator in the list of sample apps.

 2. Klik of tik op Openen voor telefoon om de app weer te geven zoals hij er op een telefoon uit zou zien. Klik of tik daarna op Toestaan om toestemming te geven voor het gebruik van de camera van uw apparaat.Click or tap Open for phone to show the app as it would look on a phone, and then click or tap Allow to give consent to use your device's camera.

  De app bevat voorbeeldgegevens voor het maken van afspraken en het schatten van de kosten voor het installeren van een bepaalde vloer in een kamer van bepaalde afmetingen.The app contains sample data for creating appointments and estimating the cost of installing a specific flooring product in a room of a particular size.

Een afspraak maken en weergevenMake and view an appointment

 1. Klik of tik op + om een afspraak voor een schatting te maken.Click or tap + to make an appointment for an estimate.

 2. Geef de details op en klik of tik op Save job.Provide details, and then click or tap Save job.

  De afspraak die u hebt gemaakt, wordt weergegeven in de lijst met afspraken.The appointment that you created appears in the list of appointments.

 3. Klik of tik op een afspraak, zoals de afspraak die u hebt gemaakt, om de details, inclusief een overzicht van de locatie, te bekijken.Click or tap an appointment, such as the one you created, to view its details, including a map of the location. U kunt een afspraak verwijderen door te klikken of te tikken op het prullenbakpictogram in de rechterbovenhoek.You can delete an appointment by clicking or tapping the trash-can icon in the upper-right corner.

Een schatting makenCreate an estimate

 1. Klik op de detailpagina van een afspraak en klik of tik op Begin Estimate.On the details page of an appointment, click or tap Begin Estimate.

 2. Geef de vereiste informatie over de ruimte op, zoals de naam, lengte en breedte en klik of tik op Select flooring style.Provide required information about the room, such as its Name, Length, and Width, and then click or tap Select flooring style.

  Een lijst met categorie├źn voor vloerproducten wordt weergegeven.A list of categories for flooring products appears.

 3. Klik of tik op Carpet en klik of tik op Caserta Sky Grey.Click or tap Carpet, and then click or tap Caserta Sky Grey.

 4. Als u de app gebruikt op een apparaat met een camera, klikt of tikt u op Add photos.If you're using the app on a device that has a camera, click or tap Add photos.

 5. Maak een of meer foto's en klik of tik op Done.Take one or more photos, and then click or tap Done.

Een schatting afronden en verzendenFinish and submit an estimate

 1. Klik of tik op Review Estimate.Click or tap Review Estimate.

 2. (optioneel) Geef een Price adjustment en een Tax-tarief op.(optional) Specify a Price adjustment and a Tax rate.
 3. Voeg een handtekening toe en klik of tik op Submit estimate.Add a signature, and then click or tap Submit estimate.

  Als uw browserinstellingen dat toelaten, wordt uw standaard-e-mailclient geopend met een bericht dat de schattinggegevens bevat.If your browser settings allow, your default mail client opens with a message that contains the estimate information.

  In PowerApps geeft het scherm aan dat er een schatting is verzonden.In PowerApps, the screen indicates that an estimate has been sent.

 4. Klik of tik op Done om terug te keren naar de lijst met afspraken.Click or tap Done to return to the list of appointments.

  De afspraak voor de schatting die u zojuist hebt voltooid, wordt groen weergegeven om aan te geven dat deze gesloten is.The appointment for the estimate that you just completed appears in green, which indicates that it's closed.

 5. (optioneel) Klik of tik op het filterpictogram in de linkerbovenhoek en filter vervolgens de lijst op status (open of gesloten) of geef alle afspraken weer.(optional) Click or tap the filter icon in the upper-left corner, and then filter the list by status (open or closed) or show all appointments.