Beleid ter preventie van gegevensverlies (DLP)Data loss prevention (DLP) policies

De gegevens van een organisatie zijn essentieel om succes te behalen.An organization's data is critical to its success. Gegevens moeten dus te allen tijde beschikbaar zijn om beslissingen te kunnen nemen, maar ze moeten ook worden beveiligd zodat ze niet worden gedeeld met doelgroepen die er geen toegang toe zouden mogen hebben.Its data needs to be readily available for decision-making but it needs to be protected so that it isn't shared with audiences that should not have access to it. Als u deze gegevens wilt beveiligen, biedt Microsoft PowerApps (PowerApps) de mogelijkheid om beleid te maken en af te dwingen waarmee wordt gedefinieerd met welke consumentenservices/connectors zakelijke gegevens mogen worden gedeeld.To protect this data, Microsoft PowerApps (PowerApps) provides you with the ability to create and enforce policies that define which consumer services/connectors specific business data can be shared with. Met dit beleid wordt gedefinieerd hoe gegevens mogen worden gedeeld. Het beleid wordt aangeduid als beleid ter preventie van gegevensverlies (DLP).These policies that define how data can be shared are referred to as data loss prevention (DLP) policies.

Waarom u DLP-beleid moet makenWhy create a DLP policy?

U maakt DLP-beleid om op te geven met welke consumentenservices zakelijke gegevens mogen worden gedeeld.You would create DLP policy to clearly define which consumer services business data may be shared with. Een organisatie die gebruikmaakt van PowerApps wil bijvoorbeeld niet dat de zakelijke gegevens uit SharePoint automatisch worden gepubliceerd op Twitter.For example, an organization that uses PowerApps may not want its business data that's stored in SharePoint to be automatically published to its Twitter feed. Om dit te voorkomen, kunt u een DLP-beleid maken waarmee wordt voorkomen dat SharePoint-gegevens worden gebruikt als bron voor tweets.To prevent this, you can create a DLP policy that blocks SharePoint data from being used as the source for tweets.

Voordelen van een DLP-beleid:Benefits of a DLP policy :

 • Zorgt ervoor dat gegevens op een uniforme manier worden beheerd in de gehele organisatieEnsures that data is managed in a uniform manner across the organization
 • Voorkomt dat belangrijke bedrijfsgegevens per ongeluk worden gepubliceerd via services zoals sociale-mediasites.Prevents important business data from being accidentally published to services such as social media sites.

DLP-beleid beherenManaging DLP policies

VereistenPrerequisites

Als u DLP-beleid wilt maken, bewerken of verwijderen, zijn de volgende zaken vereist:In order to create, edit, or delete DLP policies, the following items are required:

 • Machtigingen van een omgevingsbeheerder of tenantbeheerder.Either environment admin or tenant admin permissions. U vindt in het omgevingenonderwerp meer informatie over machtigingenYou can learn more about permissions in the environments topic

Een DLP-beleid makenCreate a DLP policy

Als u een DLP-beleid wilt maken, moet u machtigingen hebben voor ten minste één omgeving.In order to create a DLP policy, you must have permissions to at least one environment.

Volg deze stappen om een DLP-beleid te maken waarmee u voorkomt dat de gegevens die in uw SharePoint-database zijn opgeslagen worden gepubliceerd op Twitter:Follow these steps to create a DLP policy that prevents data that is stored in your SharePoint database from being published to Twitter:

 1. Selecteer op het tabblad Gegevensbeleid de koppeling Nieuw beleid:While on the Data Policies tab, select the New policy link:
  AanmeldenSign in
 2. Voer de naam van het DLP-beleid in als Secure Data Access for Contoso in het label Naam van het gegevensbeleid boven aan de pagina die wordt geopend:Enter the name of the DLP policy as Secure Data Access for Contoso in the Data Policy Name label at the top of the page that opens:
  AanmeldenSign in
 3. Selecteer de omgeving op het tabblad Van toepassing op.Select the environment on the Applies to tab.
  AanmeldenSign in
 4. Selecteer het tabblad Gegevensgroepen:Select the Data groups tab:
  AanmeldenSign in
 5. Selecteer de koppeling + Toevoegen in het groepsvak Alleen zakelijke gegevens:Select the + Add link located inside the Business data only group box:
  AanmeldenSign in
 6. Selecteer de services SharePoint en Salesforce op de pagina Services toevoegen:Select the SharePoint and Salesforce services from the Add services page:
  AanmeldenSign in
 7. Selecteer de knop Services toevoegen om de services die u hebt geselecteerd toe te voegen aan de lijst met services die mogen worden gebruikt voor het delen van zakelijke gegevens:Select the Add services button to add the services you selected to the list of services that are allowed to share business data:
  AanmeldenSign in
 8. Selecteer Beleid opslaan:Select Save Policy:
  AanmeldenSign in
 9. Na enkele ogenblikken wordt uw nieuwe DLP-beleid weergegeven in de lijst met beleidsregels voor preventie van gegevensverlies:After a few moments, your new DLP policy will be displayed in the data loss prevention policies list:
  Aanmelden
 10. Optioneel Stuur een e-mail of bericht naar uw team met de informatie dat er een nieuw DLP-beleid beschikbaar is.Optional Send an email or other communication to your team, alerting them that a new DLP policy is now available.

U hebt een DLP-beleid gemaakt waarmee apps gegevens kunnen delen tussen SharePoint en Salesforce en waarmee het delen van gegevens met andere services wordt geblokkeerd.Congratulations, you have now created a DLP policy that allows app to share data between SharePoint and Salesforce and blocks the sharing of data with any other services.

Een DLP-beleid zoekenFind a DLP policy

BeheerdersAdmins

Beheerders kunt de zoekfunctie uit het beheercentrum gebruiken om specifiek DLP-beleid te zoeken.Admins can use the search feature from the Admin center to find specific DLP policies.

Note

Beheerders moeten al het DLP-beleid publiceren zodat gebruikers in de organisatie zich vóór het maken van PowerApps bewust zijn van wat het beleid is.Admins should publish all DLP policies so that users in the organization are aware of the policies prior to creating PowerApps.

MakersMakers

Als u geen beheerdersmachtigingen hebt en u meer wilt weten over de DLP-beleidsregels in uw organisatie, neemt u contact op met de beheerder.If you don't have admin permissions and you wish to learn more about the DLP policies in your organization, contact your administrator. U vindt ook meer informatie in het onderwerp voor de makers van omgevingenYou can also learn more from the maker environments topic

Note

Alleen beheerders kunnen DLP-beleid bewerken of verwijderen.Only admins can edit or delete DLP policies.

Een DLP-beleid bewerkenEdit a DLP policy

 1. Open het beheercentrum door naar https://admin.powerapps.com te gaan.Launch the Admin center by browsing to https://admin.powerapps.com.
 2. In het beheercentrum dat wordt geopend, selecteert u de koppeling Gegevensbeleid aan de linkerkant.In the Admin center that launches, select the Data polices link on the left side.
  AanmeldenSign in
 3. Zoek in de lijst met bestaand DLP-beleid en selecteer de bewerkkoppeling naast het beleid dat u wilt bewerken:Search the list of existing DLP policies and select the edit link next to the policy you intend to edit:
  Aanmelden
 4. Breng de gewenste wijzigingen aan.Make the changes you wish to make. U kunt bijvoorbeeld de omgeving of de services in de gegevensgroepen wijzigen.You can modify the environment or the services in the data groups, for example.
 5. Selecteer Beleid opslaan om uw wijzigingen op te slaan:Select Save Policy to save your changes:
  AanmeldenSign in

Uw beleid is bijgewerkt.Your policy has now been updated. U kunt controleren of de wijzigingen aan het beleid zijn aangebracht. Ga daarvoor naar de lijst met beleidsregels voor de preventie van gegevensverlies en controleer de eigenschappen.You can confirm that the changes have been made to your policy by finding it in the data loss prevention policies list and reviewing its properties.

Een DLP-beleid verwijderenDelete a DLP policy

 1. Open het beheercentrum door naar https://admin.powerapps.com te gaanLaunch the Admin center by browsing to https://admin.powerapps.com
 2. In het beheercentrum dat wordt geopend, selecteert u de koppeling Gegevensbeleid aan de linkerkant.In the Admin center that launches, select the Data polices link on the left side.
  AanmeldenSign in
 3. Zoek in de lijst met bestaand DLP-beleid en selecteer de verwijderkoppeling naast het beleid dat u wilt verwijderen:Search the list of existing DLP policies and select the delete link next to the policy you intend to delete:
  Aanmelden
 4. Bevestig dat u het beleid echt wilt verwijderen door de knop Verwijderen te selecteren:Confirm that you really want to delete the policy by selecting the Delete button:
  AanmeldenSign in

Het beleid is nu verwijderd.Your policy has now been deleted. U kunt controleren of het beleid niet meer wordt vermeld in de lijst met beleidsregels voor de preventie van gegevensverlies. Selecteer daarvoor de koppeling Gegevensbeleid aan de linkerkant en controleer de lijst met beleidsregels.You can confirm that the policy is no longer listed in the data loss prevention policies list by selecting the Data Policies link on the left and reviewing the list of policies.

DLP-beleidsmachtigingenDLP policy permissions

Alleen tenant- en omgevingsbeheerders kunnen DLP-beleid maken en bewerken.Only tenant and environment admins can create and modify DLP policies. U vindt in het omgevingenonderwerp meer informatie over machtigingen.Learn more about permissions in the environments topic.

Volgende stappenNext steps