PowerApps gebruiken in een webbrowserUse PowerApps in a web browser

Als u een app maakt in PowerApps, kunt u die app in een browser uitvoeren door Dynamics 365 te openen en op de startpagina op de tegel voor de app te tikken of te klikken.If you create an app in PowerApps, you can run that app in a browser by opening Dynamics 365 and then clicking or tapping the tile for the app on the home page.

Note

U kunt de algemene informatie over Microsoft Dynamics 365 raadplegen of contact opnemen met ondersteuning als u een vraag hebt over een Dynamics 365-app, zoals Sales.You can find general information about Microsoft Dynamics 365 or contact support if you have a question about a Dynamics 365 app, such as Sales.

De volgende browsers en besturingssystemen worden ondersteund:The following browsers and operating systems are supported:

BrowserBrowser BesturingssysteemOperating system
Google Chrome (meest recente versie)Google Chrome (latest version)
(aanbevolen)(recommended)
Windows 7 SP1, 8.1 en 10Windows 7 SP1, 8.1, and 10
macOSmacOS
iOS 8 of hogeriOS 8 or later
AndroidAndroid
Microsoft Edge (meest recente versie)Microsoft Edge (latest version)
(aanbevolen)(recommended)
Windows 10Windows 10
Microsoft Internet Explorer 11 (Compatibiliteitsweergave moet uitgeschakeld zijn)Microsoft Internet Explorer 11 (with Compatibility View off) Windows 7 SP1, 8.1 en 10Windows 7 SP1, 8.1, and 10
Mozilla Firefox (meest recente versie)Mozilla Firefox (latest version) Windows 7 SP1, 8.1 en 10Windows 7 SP1, 8.1, and 10
AndroidAndroid
macOSmacOS
Apple Safari (meest recente versie)Apple Safari (latest version) macOSmacOS
iOS 8 of hogeriOS 8 or later

Als uw browser niet alle besturingselementen ondersteunt die in de app worden gebruikt, gebruik de app dan op een mobiel apparaat (zoals een telefoon) door PowerApps voor iOS of Android te downloaden.If your browser doesn't support all of the controls used in the app, use it on a mobile device (such as a phone) by downloading PowerApps for iOS or Android.

Een app op de startpagina zoekenFind an app on the home page

Op de startpagina worden vaak diverse typen zakelijke apps weergegeven, maar u kunt een specifieke app vinden door een gedeelte van de naam in het zoekvak in te voeren.The home page may show several types of business apps, but you can find a specific app by typing at least part of its name in the search box. U kunt de lijst ook filteren om alleen die apps weer te geven die in PowerApps zijn gemaakt.You can also filter the list to show only those apps that were created in PowerApps.

Als u een app onlangs hebt geïnstalleerd, wordt deze mogelijk niet direct in de lijst met apps weergegeven.If you've recently installed an app, it might not immediately appear in the list of apps. Klik of tik op Synchroniseren om al uw apps weer te geven, maar dit proces kan wel een minuut duren.Click or tap Sync to show all your apps, but this process may take up to a minute.

Een app openen vanuit het taakvensterOpen an app from the task pane

Wanneer u de app hebt gevonden, kunt u deze vastmaken aan het taakvenster om de toegang te vergemakkelijken.After you find the app, you can pin it to the task pane for easier access. U maakt een app vast door op het beletselteken (...) op de tegel van de app te klikken of te tikken en vervolgens op Deze app vastmaken te klikken of te tikken.To pin an app, click or tap the ellipsis (...) on the app tile, and then click or tap Pin this app.

De app wordt vervolgens onder Mijn apps weergegeven in het taakvenster. Dit kunt u openen door in de linkerbovenhoek op Dynamics 365 te klikken of te tikken.The app will then appear under My apps in the task pane, which you open by clicking or tapping Dynamics 365 in the upper-left corner.

Een app openen vanuit een URLOpen an app from a URL

U kunt de URL van de app ook opslaan als bladwijzer in uw browser of als koppeling verzenden via e-mail.You can also save the app's URL as a bookmark in your browser, or send the URL as a link over email. Als iemand anders een app in PowerApps heeft gemaakt en die app met u heeft gedeeld, kunt u deze app uitvoeren door op de koppeling te klikken of te tikken in de e-mail die u ontvangt.If someone else created an app in PowerApps and shared that app with you, you can run that app by clicking or tapping the link in the mail that you receive. In al deze gevallen is het mogelijk dat u zich moet aanmelden met uw Azure Active Directory-referenties.In any of these cases, you might be prompted to sign in using your Azure Active Directory credentials.

Verbinding maken met gegevensConnect to data

Als de app een verbinding met een gegevensbron nodig heeft of toestemming om gebruik te maken van apparaatmogelijkheden, wordt er een bericht weergegeven voordat u de app kunt gebruiken:If the app requires a connection to a data source or requires consent to use device capabilities, you will be prompted before you use the app:

Verbinding

Doorgaans wordt die vraag alleen de eerste keer gesteld.Typically, you are prompted only the first time.

Een app sluitenClose an app

Sluit de app, meld u af bij de startpagina van Dynamics 365 of open een andere app.To close the app, sign out of the Dynamics 365 home page, or open another app.