Een app opslaan en publiceren in PowerAppsSave and publish an app in PowerApps

Wanneer u wijzigingen in een app opslaat, publiceert u deze automatisch alleen voor uzelf en voor anderen die bevoegd zijn om de app te bewerken.Whenever you save changes to an app, you automatically publish them only for yourself and anyone else who has permissions to edit the app. Als u klaar bent met het maken van wijzigingen, moet u de wijzigingen expliciet publiceren om deze beschikbaar te maken voor iedereen met wie de app wordt gedeeld.When you finish making changes, you must explicitly publish them to make them available to everyone with whom the app is shared.

Zie Een app delen voor informatie over het delen van een app.For information about how to share an app, see Share an app.

Wijzigingen opslaan in een appSave changes to an app

Klik of tik in PowerApps Studio op Opslaan in het menu Bestand (aan de linkerkant) en volg een van deze stappen:In PowerApps Studio, click or tap Save on the File menu (on the left edge), and then follow either of these steps:

 • Als u de app niet eerder hebt opgeslagen, geeft u een naam op voor de app en klikt of tikt u op Opslaan.If you've never saved the app before, provide a name for it, and then click or tap Save.

  Nieuwe app opslaan

 • Als de app eerder is opgeslagen, klikt of tikt u op Opslaan.If the app has ever been saved, click or tap Save.

  Bijgewerkte app opslaan

PowerApps kan de app ook met regelmatige intervallen van 2 minuten opslaan.PowerApps can also periodically save the app every 2 minutes. Als u de app één keer hebt opgeslagen, blijft PowerApps regelmatig een versie van de app opslaan zonder dat u op de knop Opslaan hoeft te klikken of tikken.If you have saved the app once, PowerApps will continue to save a version of the app periodically without requiring the user to press or tap the Save action. Auteurs kunnen de instelling Automatisch opslaan in- of uitschakelen in het menu Bestand op het tabblad Account.Authors can enable or disable the Auto save setting from the Account tab on the File menu.

Instelling Automatisch opslaan

Een app publicerenPublish an app

 1. Klik of tik in PowerApps Studio op Opslaan in het menu Bestand (aan de linkerkant) en klik of tik vervolgens op Deze versie publiceren.In PowerApps Studio, click or tap Save on the File menu (on the left edge), and then click or tap Publish this version.

  App publiceren

 2. Tik of klik in het dialoogvenster Publiceren op Deze versie gebruiker om de app te publiceren naar alle gebruikers met wie de app wordt gedeeld.In the Publish dialog box, tap or click Publish this version to publish the app to all users with whom the app is shared.

  Publicatie controleren

  Notitie

  We raden u aan uw app binnen zes maanden na de laatste publicatie bij te werken en/of opnieuw te publiceren, zodat deze synchroon blijft met de nieuwste versie van PowerApps.We recommend that you update and/or re-publish your app within six months of last publishing it to keep it in sync with the latest version of PowerApps. Als u de app niet binnen zes maanden bijwerkt en/of opnieuw publiceert, werkt de app mogelijk opeens niet meer zonder dat u daarvoor bent gewaarschuwd.If you don't update and/or re-publish within six months, the app may stop working without warning.

De live-versie identificerenIdentify the live version

Klik of tik op powerapps.com op Apps in het menu Bestand (aan de linkerkant), klik of tik op het detailpictogram voor een app en klik of tik vervolgens op het tabblad Versies.In powerapps.com, click or tap Apps on the File menu (on the left edge), click or tap the details icon for an app, and then click or tap the Versions tab.

De Live-versie wordt gepubliceerd voor iedereen met wie de app wordt gedeeld.The Live version is published for everyone with whom the app is shared. De meest recente versie van een app is alleen beschikbaar voor gebruikers die bevoegd zijn om de app te bewerken.The most recent version of any app is available only to those who have edit permissions for it.

Publiceren vanuit de portal

Als u de meest recente versie wilt publiceren, klikt of tikt u op Deze versie publiceren en klikt of tikt u vervolgens op Deze versie publiceren in het dialoogvenster Publiceren.To publish the most recent version, click or tap Publish this version, and then click or tap Publish this version in the Publish dialog box.

Volgende stappenNext steps