Een streepjescode scannen in Microsoft PowerAppsScan a barcode in Microsoft PowerApps

U kunt verschillende soorten streepjescodes scannen door een app te maken en deze uit te voeren op een apparaat dat is uitgerust met een camera, bijvoorbeeld een telefoon.Scan several types of barcodes by creating an app and running it on a device, such as a phone, that has a camera. Het numerieke equivalent van de streepjescode wordt weergegeven in een besturingselement Label en u kunt deze gegevens uploaden naar diverse gegevensbronnen.The numerical equivalent of the barcode appears in a Label control, and you can upload that data to a variety of data sources.

Zie Aan de slag als u onbekend bent met PowerApps.If you're unfamiliar with PowerApps, see Get started.

Bekende beperkingenKnown limitations

 • Streepjescodes moeten minimaal 2,5 cm hoog en 4 cm breed zijn.Barcodes should be at least 1" (2.5cm) high and 1.5" (4cm) wide.
 • Als u een streepjescode wilt scannen met een telefoon, houdt u de telefoon in verticale richting en beweegt u deze langzaam van een afstand van 18 cm tot 25 cm van de streepjescode af.To scan barcodes by using a phone, hold it in portrait orientation, and slowly move it from 7" (18cm) to 10" (25cm) away from the barcode.
 • Lange soorten streepjescodes (zoals I2of5, die uit 15 of meer tekens bestaan) leveren soms afgekapte of anderszins onjuiste resultaten op, met name als de streepjescode niet duidelijk is afgedrukt.Long barcode types (such as I2of5, which can have 15 or more characters) can give truncated or otherwise incorrect results, especially if the barcode isn't printed clearly.
 • Voor iPhones en Android-apparaten kunt u de eigenschap Height van het besturingselement Streepjescode opgeven, maar de breedte wordt bepaald door een vaste hoogte-breedteverhouding.For iPhones and Android devices, you can specify the Height property of the Barcode control, but a fixed aspect ratio determines its width.
 • Misschien moet u de eigenschap Scanrate van het besturingselement Streepjescode instellen op 35 of minder.You might need to set the Scanrate property of the Barcode control to 35 or less.
 • Als u geheugentekort op apparaten met iOS wilt uitstellen, stelt u de eigenschap Height van het besturingselement Streepjescode in op 700 (of lager) en de eigenschap Scanrate op 30.To delay running out of memory on devices that are running iOS, set the Height property of the Barcode control to 700 (or lower) and the Scanrate property to 30.
 • Start de app opnieuw op als het apparaat geheugen tekort heeft en de app vastloopt.If the device runs out of memory and the app freezes, restart the app.

Een lege app makenCreate a blank app

 1. Meld u aan voor PowerApps en voer dan een van de volgende handelingen uit:Sign up for PowerApps, and then do either of the following:

  • Open PowerApps in een browser op een apparaat dat een camera heeft.Open PowerApps in a browser on a device that has a camera.
  • Installeer PowerApps vanuit de Windows Store op een apparaat dat een camera heeft.Install PowerApps from the Windows Store on a device that has a camera. Open PowerApps, meld u aan en klik of tik op New in het menu File (aan de linkerkant).Open PowerApps, sign in, and then click or tap New on the File menu (along the left edge).
 2. Klik of tik onder Beginnen met een leeg canvas of een leeg sjabloon op Telefoonindeling in de tegel Lege app.Under Start with a blank canvas or template, click or tap Phone layout in the Blank app tile.

  Een volledig nieuwe app maken

 3. Als u PowerApps nooit eerder hebt gebruikt, kunt u belangrijke gebieden van de app bekijken door de inleidende rondleiding te volgen (of klik of tik op Skip).If you haven't used PowerApps before, get familiar with key areas of the app by taking the intro tour (or click or tap Skip).

  Openingsscherm van de rondleiding

  Opmerking: u kunt de rondleiding altijd later nog volgen door eerst op het vraagtekenpictogram in de rechterbovenhoek en vervolgens op Take the intro tour te klikken of tikken.Note: You can always take the tour later by clicking or tapping the question-mark icon near the upper-right corner and then clicking or tapping Take the intro tour.

Een streepjescode-besturingselement toevoegenAdd a Barcode control

 1. Klik of tik op het tabblad Invoegen op Media en klik of tik vervolgens op Streepjescode.On the Insert tab, click or tap Media, and then click or tap Barcode.

  Streepjescodescanner toevoegen

 2. Controleer of het streepjescode-besturingselement is geselecteerd door na te gaan of het in een selectievak staat (met grepen om de grootte van het besturingselement aan te passen).Ensure that the Barcode control is selected by confirming that a selection box (with handles to resize the control) surrounds it.

  Selectievak

 3. Klik of tik op het tabblad Start op Streepjescode1 en typ of plak MijnScanner onder Naam wijzigen.On the Home tab, click or tap Barcode1, and then type or paste MyScanner under Rename.

  Tip: het eerste streepjescode-besturingselement dat u toevoegt, heet standaard Streepjescode1.Tip: The first Barcode control that you add is named Barcode1 by default. Als u dat besturingselement verwijdert en nog een streepjescode-besturingselement toevoegt, krijgt dat standaard de naam Streepjescode2.If you delete that control and add another Barcode control, it will be named Barcode2 by default. Door de naam van een besturingselement handmatig te wijzigen, zorgt u ervoor dat in formules met de juiste naam naar het besturingselement wordt verwezen.By manually renaming a control, you ensure that formulas will refer to the control by its correct name.

  De naam van een streepjescode-besturingselement wijzigen

De besturingselement voor tekstinvoer toevoegenAdd a Text input control

 1. Klik of tik op het tabblad Invoegen op Tekst en klik of tik vervolgens op Tekstinvoer.On the Insert tab, click or tap Text, and then click or tap Text input.

  Maximaliseer het venster PowerApps als het tabblad Invoer niet wordt weergegeven.If the Insert tab doesn't appear, maximize your PowerApps window.

  Besturingselement voor tekstinvoer toevoegen

 2. Sleep het selectievak (niet de formaatgrepen) rondom het besturingselement voor tekstinvoer omlaag totdat het wordt weergegeven onder MyScanner.Drag the selection box (not the resize handles) around the Text input control down until it appears below MyScanner.

  Label met selectievak

 3. Terwijl het besturingselement voor tekstinvoer nog is geselecteerd, controleert u of Default in de lijst met eigenschappen wordt weergegeven en typt of plakt u MyScanner.Text in de formulebalk.With the Text input control still selected, ensure that Default appears in the properties list, and then type or paste MyScanner.Text in the formula bar.

  Eigenschap Text van het besturingselement Label

Het type streepjescode wijzigenChange the barcode type

 1. Klik of tik op het tabblad Invoegen op Besturingselementen en klik of tik vervolgens op Vervolgkeuzelijst.On the Insert tab, click or tap Controls, and then click or tap Drop down.

  Vervolgkeuzelijst toevoegen

 2. Verplaats het besturingselement Vervolgkeuzelijst zo dat het onder de andere besturingselementen in het scherm wordt weergegeven.Move the Drop down control so that it appears below the other controls on the screen.

  Vervolgkeuzelijst verplaatsen

 3. Terwijl het besturingselement Vervolgkeuzelijst nog is geselecteerd, controleert u of Items in de lijst met eigenschappen wordt weergegeven en typt of plakt u de volgende tekenreeks in de formulebalk:With the Drop down control still selected, ensure that the properties list shows Items, and then type or paste this string of text in the formula bar:
  [Codabar, Code128, Code39, Ean, I2of5, Upc][Codabar, Code128, Code39, Ean, I2of5, Upc]

  De eigenschap Items van de vervolgkeuzelijst instellen

 4. Op het tabblad Home verandert u de naam van het besturingselement Vervolgkeuzelijst in ChooseType.On the Home tab, rename the Drop down control to ChooseType.

  De naam van de vervolgkeuzelijst wijzigen

 5. Klik of tik op MyScanner om deze te selecteren, controleer of BarcodeType in de lijst met eigenschappen wordt weergegeven en typ of plak de volgende tekenreeks in de formulebalk:Click or tap MyScanner to select it, ensure that the properties list shows BarcodeType, and then type or paste this string of text in the formula bar:
  ChooseType.Selected.ValueChooseType.Selected.Value

De app testenTest the app

 1. Open de Preview-modus door op F5 te drukken (of klik of tik op het afspeelpictogram rechtsboven).Open Preview mode by pressing F5 (or by clicking or tapping the play button near the upper-right corner).

  Preview-modus openen

 2. Houd een streepjescode voor de camera op het apparaat totdat het numerieke onderdeel van de streepjescode in het besturingselement Label wordt weergegeven.Hold a barcode up to the camera on the device until the numerical component of the barcode appears in the Label control.

  Als het numerieke onderdeel niet wordt weergegeven, probeer dan een andere optie in de lijst BarcodeType.If the numerical component doesn't appear, try a different option in the BarcodeType list. Als de juiste gegevens nog steeds niet worden weergegeven, typt u het juiste nummer in het besturingselement Invoertekst.If the correct data still doesn't appear, type the correct number in the Input text control.

Volgende stappenNext steps

 • Verbind de app met een gegevensbron en configureer de functie Patch, zodat gebruikers resultaten kunnen opslaan.Connect the app to a data source and configure the Patch function so that users can save results.
 • Voeg een vervolgkeuzelijst toe en configureer deze, zodat gebruikers kunnen kiezen welk type streepjescode ze willen scannen.Add a Drop down control, and configure it so that users can choose which type of barcode they want to scan.
 • Voeg een schuifregelaar toe en configureer deze, zodat gebruikers de scanfrequentie of de hoogte van het streepjescode-besturingselement kunnen aanpassen.Add a Slider control, and configure it so that users can adjust the scan rate or the height of the Barcode control.