Een app delen in PowerAppsShare an app in PowerApps

Het is fantastisch om apps te ontwikkelen die voldoen aan uw eigen zakelijke behoeften, maar de werkelijke kracht van PowerApps schuilt in het delen van die apps met anderen.It’s great to build apps that address your own business needs, but the real magic of PowerApps comes from sharing those apps with others. In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u apps kunt delen met specifieke gebruikers of beveiligingsgroepen, of zelfs met uw hele organisatie.In this topic, you will learn how to share apps with specific users or security groups, or you can share it with your entire organization.

Open het venster App delenOpen the share app screen

Om een app te delen, moet u powerapps.com openen. We bieden geen ondersteuning meer voor het delen van apps via PowerApps Studio of PowerApps Mobile.To share an app, you must open powerapps.com. We no longer support sharing apps in PowerApps Studio or PowerApps Mobile.

Vanuit PowerApps StudioFrom PowerApps Studio

 • Optie 1: klik of tik in het menu Bestand op Delen.Option 1 - On the File menu, click or tap Share.

  Bestand en Delen

 • Optie 2: klik of tik in het menu Bestand op Openen en klik of tik vervolgens bij een app op het deelpictogram.Option 2 - On the File menu, click or tap Open, and then click or tap the share icon for an app.

  Beletselteken en Delen

Vanuit powerapps.comFrom powerapps.com

 • Klik of tik in de linkernavigatiebalk op Apps, klik of tik op het beletselteken (...) en klik of tik vervolgens op Delen.In the left navigation bar, click or tap Apps, click or tap the ellipsis (...), and then click or tap Share.

  Beletselteken op de portal

Een app delenShare an app

Hier kunt u een app delen aan de hand van de volgende stappen.From here, you can share an app by following these steps.

 1. Geef de naam op van een of meer gebruikers of beveiligingsgroepen in Azure Active Directory, of geef aan dat u de app wilt delen met uw hele organisatie.Specify the names of one or more users or security groups in Azure Active Directory, or specify that you want to share the app with your entire organization. Houd er rekening mee dat, indien u de app deelt met uw hele organisatie, u alleen met de machtiging Gebruiker kunt delen.Note you can only share with User permission when sharing to your entire organization.

  Gebruikers opgeven in powerapps.com

 2. Geef het machtigingsniveau op:Specify the level of permissions:

  • Gebruiker: gebruikers of groepen kunnen de app uitvoeren, maar niet delen.User: Users or groups can run the app but not share it.
  • Inzender: gebruikers of groepen kunnen de app uitvoeren, aanpassen en de aangepaste versie delen.Contributor: Users or groups can run the app, customize it, and share the customized version further to other users.

   App delen - portal

 3. Klik of tik op Opslaan.Click or tap Save.

Als u de machtigingen voor een gebruiker of groep wilt wijzigen, herhaalt u stap 1 van deze procedure en geeft u een andere optie op in de lijst met machtigingen voor die gebruiker of groep.To change permissions for a user or a group, repeat step 1 of this procedure, and then specify a different option in the list of permissions for that user or group. Als u alle machtigingen voor een gebruiker of groep wilt verwijderen, klikt of tikt u op het pictogram x voor de gebruiker of groep.To remove all permissions for a user or group, click or tap the x icon for that user or group.

E-mailmelding verzendenSend email notification

Wanneer u een app deelt, kunt u aangeven of u dit de gebruikers of een beveiligingsgroep via e-mail wilt melden.When you share an app, you can select whether or not to notify users or a security group via email. Als u deze optie kiest, wordt er een e-mailbericht verzonden om de gebruikers of beveiligingsgroepen op de hoogte te brengen.If you choose this option, an email will be sent to notify the user or users or security groups. Het e-mailbericht bevat een koppeling die toegang geeft tot de app.The email contains a link with which they can access the app. Indien van toepassing worden ze gevraagd om zich aan te melden voor PowerApps en dat te installeren.If appropriate, users are prompted to sign up for and install PowerApps.

Houd er rekening mee dat er verschillende e-mailsjablonen worden verzonden, afhankelijk van de machtiging waarmee u de app wilt delen.Please note that different email templates are sent depending on the permission you decide to share the app with. Wanneer u de app deelt met de machtiging Gebruiker, bevat het e-mailbericht een koppeling om de app uit te voeren.When you share the app with User permission, the email contains the link to run the app. Wanneer u de app deelt met de machtiging Inzender, bevat het e-mailbericht een koppeling om de app te bewerken in PowerApps Studio of de app uit te voeren.When you share the app with Contributor permission, the email contains the link to edit the app in PowerApps Studio or to run the app.

Hoe kunnen mijn gebruikers de gedeelde app zien?How do my users see the app I shared?

Nadat u een app deelt met een of meer gebruikers of beveiligingsgroepen, is hoe zij de app kunnen zien afhankelijk van de machtiging waarmee u de app hebt gedeeld.After you share an app with one or more users or security groups, how they can see the app depends on the permission you shared the app with.

Als u een app hebt gedeeld met de machtiging GebruikerIf you shared app with User permission

De mensen waarmee u de app hebt gedeeld ontvangen een e-mailmelding als u bij het delen van de app dit selectievakje hebt ingeschakeld.The people you shared the app with will receive an email notification if you selected that check box in the app sharing screen. Ze kunnen in deze e-mail klikken of tikken op een koppeling om de app uit te voeren via Dynamics 365.In the email, they can click or tap a link to run the app on Dynamics 365. Binnenkort wordt ook ondersteuning voor universele links geïmplementeerd, zodat de app in PowerApps Studio of PowerApps Mobile wordt geopend, indien PowerApps Studio of PowerApps Mobile is geïnstalleerd.Soon we will support universal links, which means if you have PowerApps Studio or PowerApps Mobile installed, the app will open in PowerApps Studio or PowerApps mobile.

Gebruikers kunnen de app ook vinden via Dynamics 365, in AppSource (als u bijvoorbeeld geen e-mail heeft verzonden).Users can also discover the app in AppSource on Dynamics 365 (for example, if you didn't send email). Meer informatie over hoe gebruikers apps kunnen verkrijgen via AppSource.Read more on how to users can get apps via AppSource.

Als u een app hebt gedeeld met de machtiging InzenderIf you shared an app with Contributor permission

De mensen waarmee u de app hebt gedeeld ontvangen een e-mailmelding als u bij het delen van de app dit selectievakje hebt ingeschakeld.The people you shared the app with will receive an email notification if you selected that check box in the app sharing screen. Ze kunnen in deze e-mail klikken of tikken op een koppeling om de app direct te openen in de webversie van PowerApps Studio, waar ze deze kunnen bewerken.In the email, they can click or tap a link that opens the app directly for editing using PowerApps Studio for the web. De e-mail bevat ook een koppeling om de app uit te voeren via Dynamics 365.There is also a link to run the app on Dynamics 365. Binnenkort wordt ook ondersteuning voor universele links geïmplementeerd, zodat de app in PowerApps Studio of PowerApps Mobile wordt geopend, indien PowerApps Studio of PowerApps Mobile is geïnstalleerd.Soon we will support universal links, which means if you have PowerApps Studio or PowerApps mobile installed, the app will open in PowerApps Studio or PowerApps Mobile.

Gebruikers kunnen de app ook vinden op powerapps.com (als u bijvoorbeeld geen e-mail heeft verzonden).Users can also discover the app in powerapps.com (for example, if you didn't send email). Dit is de thuisbasis waar app-makers kunnen bladeren door alle apps die ze hebben gemaakt of die anderen met hen hebben gedeeld met de machtiging Inzender.This is the home for app creators to browse through all the apps they created or that have been shared with them with Contributor permission. Dynamics 365 biedt gebruikers dan weer de mogelijkheid snel apps van PowerApps en andere zakelijke apps uit te voeren.In contrast, Dynamics 365 is where users can run apps from PowerApps and other business apps quickly.

Andere dingen die u moet wetenOther things to know

 • Als u een app wilt delen, moet u deze op de cloud opslaan, niet lokaal.To share an app, you must save it to the cloud, not locally.
 • Bedenk voordat u een app deelt met welke gebruikers en beveiligingsgroepen u deze wilt delen en welke rol u ze wilt toekennen: gebruiker of inzender.Before you share an app, consider which users and security groups you’re going to share it with and what role you want each to have—user or contributor. Wanneer u een app deelt met een groep, hebben alle leden van die groep en iedereen die eraan wordt toegevoegd de machtigingen die u opgeeft.If you share an app with a group, existing members of that group and anyone who joins it have the permissions that you specify. Personen die de groep verlaten verliezen deze machtigingen, tenzij ze lid zijn van een andere groep die toegang heeft, of u expliciete machtigingen voor hen opgeeft.Anyone who leaves the group loses those permissions unless they're members of a different group that has access or you specify permissions for them explicitly.
 • Ieder lid van een groep heeft dezelfde machtigingen voor een app als de hele groep.Every member of a group has the same permissions for an app as the overall group does. U kunt echter meer machtigingen opgeven voor een of meer leden van die groep om ze meer mogelijkheden te bieden.However, you can specify greater permissions for one or more members of that group to allow them greater access. U kunt bijvoorbeeld een app delen met beveiligingsgroep A met de machtiging Gebruiker.For example, you can share an app with security group A with User permission. Elk lid van beveiligingsgroep A kan de app nu uitvoeren.Every member of security group A can run the app. Vervolgens deelt u de app met gebruiker B, die lid is van beveiligingsgroep A, met de machtiging Inzender.Now you share the app with user B, who is part of security group A, with Contributor permission. Gebruiker B kan de app nu bewerken, terwijl alle andere leden van beveiligingsgroep A de app alleen kunnen gebruiken.User B now can edit the app while everyone else in security group A can only use the app. Als u minder machtigingen opgeeft voor een of meer leden van een groep, hebben zij nog steeds de machtigingen die u hebt opgegeven voor de groep als geheel.If you specify fewer permissions to one or more members of a group, they'll still have all the permissions that you've granted to the overall group.
 • U kunt een app delen met uw hele organisatie, maar overweeg zorgvuldig of het nodig is dat iedereen toegang heeft tot uw app.You can share an app with your entire organization, but think carefully about whether everyone needs access to your app.
 • Houd er rekening mee dat alle wijzigingen die u in een gedeelde app aanbrengt, ook worden doorgevoerd bij degenen met wie u de app hebt gedeeld zodra u de wijzigingen opslaat.Be aware that any changes you make to a shared app will flow through to the people you shared it with as soon as you save the changes. Dat kan prima zijn als u de app verbetert, maar kan ook van invloed zijn op anderen als u functies verwijdert of daar aanzienlijke wijzigingen in aanbrengt.This can be great if you improve the app, but can also impact others if you remove or significantly change features.
 • Geef de app voordat u deze deelt een duidelijke naam en beschrijving, zodat iedereen weet wat uw app doet en de app gemakkelijk uit een lijst is te kiezen.Before you share an app, give it a meaningful name and description, so people know what your app is about and can easily pick it out from a list. Open in PowerApps Studio het menu Bestand, tik of klik op App-instellingen en voer vervolgens een beschrijving in.On the File menu in PowerApps Studio, click or tap App settings, and then enter a description.

  App-beschrijving

Het delen van apps en de resources die apps gebruikenApp sharing and the resources the app uses

De meeste apps hebben ten minste een van de volgende typen resources nodig:Most apps rely on at least one of these types of resources:

 • een verbinding met een gegevensbrona connection to a data source
 • een on-premises gegevensgatewayan on-premises data gateway
 • een aangepaste connectora custom connector
 • een Excel-werkmap of andere servicean Excel workbook or other service
 • een strooma flow

Gebruikers en medewerkers hebben machtigingen nodig voor alle gegevensverbindingen en gateways die een app gebruikt.Users and contributors need permissions to any data connections and gateways that the app uses. Sommige machtigingen zijn impliciet aan de app gekoppeld, maar andere moeten expliciet worden verleend.Some permissions come along implicitly with the app, but others must be explicitly granted. Zie App-resources delen voor meer informatie.For more information, see Share app resources.

Wanneer u een app deelt die gebruikmaakt van de Common Data Service, wordt een melding getoond dat u een aparte runtime-machtiging moet verlenen voor de Common Data Service.When you share an app that uses the Common Data Service, notice the information bar indicating that you must share the runtime permission to the Common Data Service separately. Als u niet gemachtigd bent om dit te doen, neemt u contact op met de beheerder van uw omgeving. Meer informatie over de beveiliging van de Common Data Service.If you don’t have permission to do this, see your environment admin. Read more about security for the Common Data Service.

App-resources bij het delen

Wat wordt niet ondersteund?What isn't supported?

 • U kunt apps delen met een beveiligingsgroep, maar niet met een distributiegroep.You can share to a security group but not a distribution group.
 • U kunt apps delen met gebruikers in uw organisatie, maar niet met gebruikers in een andere tenant.You can share apps with users in your organization but not users in another tenant.
 • U kunt een app delen via powerapps.com, maar niet via PowerApps Studio.You can share an app from powerapps.com but not from PowerApps Studio. (Klik of tik in PowerApps Studio op het pictogram voor delen om powerapps.com te openen.)(Click or tap a share icon in PowerApps Studio to open powerapps.com).
 • U kunt een app opnieuw delen als u voor die app de machtiging Inzender hebt (niet als Gebruiker).You can re-share an app if you have Contributor (not User) permission to that app.