Excel-gegevens delen die worden gebruikt door uw appShare Excel data used by your app

U kunt Excel-gegevens delen met uw app-gebruikers via een cloud-account, zoals OneDrive.You can share Excel data with your app users in a cloud account, such as OneDrive.

U kunt bijvoorbeeld een app maken die de namen en telefoonnummers van de technische ondersteuning van uw bedrijf weergeeft.For example, you might create an app that shows the names and phone numbers of the technical-support group at your company. De informatie wordt opgeslagen in een Excel-werkblad, dat u opslaat in een map op Dropbox.The information is stored in an Excel spreadsheet, which you put in a folder in Dropbox. U kunt deze map vervolgens delen met uw app-gebruikers, zodat ze de namen en telefoonnummers kunnen zien.You then share the folder with your app users so that they can see the names and phone numbers.

U moet deze gegevens delen, zodat gebruikers uw app kunnen uitvoeren en zelfs wijzigen.You must share the data so that users can run and even modify your app. Gebruikers die geen machtigingen voor delen hebben, kunnen de gegevens in het Excel-bestand niet zien.Users who aren't given the sharing permissions won't see the data in the Excel file.

In dit onderwerp wordt beschreven hoe u gegevens in een Excel-werkblad kunt delen met behulp van Dropbox, OneDrive en Google Drive.This topic shows you how to share data in an Excel spreadsheet using Dropbox, OneDrive, and Google Drive. Zie voor het maken van een app die gegevens uit een Excel-bestand weergeeft Generate an app from Excel data (Een app maken op basis van Excel-gegevens).To create an app that displays data from an Excel file, see Create an app from a set of data.

Gegevens delen via DropboxShare data in Dropbox

 1. Meld u aan bij Dropbox met hetzelfde account dat u hebt gebruikt om een verbinding te maken van PowerApps naar Dropbox.Sign in to Dropbox using the same account that you used to create a connection from PowerApps to Dropbox.
 2. Selecteer de map waarin het Excel-bestand staat en selecteer vervolgens Delen:Select the folder that contains the Excel file, and then select Share:

  Opdracht Delen

 3. Voer in het dialoogvenster de e-mailadressen in waarmee uw app-gebruikers zich aanmelden bij Dropbox.In the dialog box, enter the email addresses with which your app users sign in to Dropbox.

  Delen via Dropbox

 4. Als uw app-gebruikers gegevens in uw app mogen toevoegen, wijzigen of verwijderen, selecteert u Can edit.If your app users will add, modify, or delete data in your app, select Can edit. Anders selecteert u Can view.Otherwise, select Can view.
 5. Selecteer Delen.Select Share.

Zie voor meer informatie Sharing folders on Dropbox (mappen delen op Dropbox).For more information, see Sharing folders on Dropbox.

Gegevens delen via OneDriveShare data in OneDrive

 1. Meld u aan bij OneDrive met hetzelfde account dat u hebt gebruikt om een verbinding te maken van PowerApps naar OneDrive.Sign in to OneDrive using the same account that you used when you created a connection from PowerApps to OneDrive.
 2. Selecteer de map waarin het bestand staat en selecteer vervolgens Delen:Select the folder that contains the file, and then select Share:

  Opdracht Delen

  Opmerking: in OneDrive voor Bedrijven deelt u het bestand zelf, niet de map met het bestand.Note: In OneDrive for Business, share the file itself, not the folder that contains the file.

 3. Selecteer in het dialoogvenster E-mail.In the dialog box, select Email.

  Delen via e-mail

 4. Geef de e-mailadressen op waarmee uw app-gebruikers zich aanmelden bij OneDrive en selecteer vervolgens Delen.Specify the email addresses with which your app users sign in to OneDrive, and then select Share.

  Een gebruiker opgeven

Zie voor meer informatie Bestanden en mappen in OneDrive delen.For more information, see Share OneDrive files and folders.

Gegevens delen via Google DriveShare data in Google Drive

 1. Meld u aan bij Google Drive met hetzelfde account dat u hebt gebruikt om een verbinding te maken van PowerApps naar Google Drive.Sign in to Google Drive using the same account with which you created a connection from PowerApps to Google Drive.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de map waarin het Excel-bestand staat en selecteer vervolgens Delen.Right-click the folder that stores your Excel file, and then select Share.

  Opdracht Delen

 3. Voer in het dialoogvenster de e-mailadressen in waarmee uw app-gebruikers zich aanmelden bij Google Drive:In the dialog box, enter the email addresses with which your app users sign in to Google Drive:

  Een gebruiker opgeven

 4. Als uw app-gebruikers gegevens in uw app mogen toevoegen, wijzigen of verwijderen, selecteert u Can edit in de lijst met machtigingen.If your app users will add, modify, or delete data in your app, then select Can edit in the list of permissions. Anders selecteert u Can view.Otherwise, select Can view.
 5. Selecteer Gereed.Select Done.

Zie voor meer informatie Bestanden uit Google Drive delen.For more information, see Share Google Drive files and folders.

Bekende beperkingenKnown limitations

Lees deze beperkingen door voor informatie over het delen van Excel-gegevens binnen uw organisatie.For information about how to share Excel data within your organization, review these limitations.