App-resources delenShare app resources

Voordat u een app deelt, moet u de typen resources in acht nemen waarvan de app gebruikmaakt, zoals:Before you share an app, consider the types of resources on which it relies, such as one or more of the following:

  • een verbinding met een gegevensbrona connection to a data source
  • een on-premises gegevensgatewayan on-premises data gateway
  • een aangepaste connectora custom connector
  • een Excel-werkmap of andere servicean Excel workbook or other service
  • een strooma flow

Sommige van deze resources worden automatisch gedeeld wanneer u de app deelt.Some of these resources are shared automatically when you share the app. Voor andere resources moet u of moeten de personen met wie u de app deelt, extra stappen uitvoeren zodat de app op de verwachte manier werkt.Other resources require you or the people with whom you share the app to take extra steps so that the app works as you expect.

U kunt ook uw verbindingen, aangepaste connectors en on-premises gegevensgateway met uw hele organisatie delen.You can also share your connections, custom connectors and on-premises data gateway with your entire organization.

VerbindingenConnections

Bepaalde typen verbindingen, zoals SQL Server, worden automatisch gedeeld, maar voor andere verbindingen moeten gebruikers hun eigen verbindingen met de gegevensbron of bronnen in de app maken.Some types of connections, such as SQL Server, are shared automatically, but others require users to create their own connections to the data source or sources in the app.

Op powerapps.com kunt u bepalen of een verbinding automatisch wordt gedeeld, en kunt u machtigingen voor delen bijwerken.On powerapps.com, you can determine whether a connection will be shared automatically, and you can update sharing permissions. Klik of tik in de linkernavigatiebalk op Manage, klik of tik op Connections en klik of tik op een verbinding.In the left navigation bar, click or tap Manage, click or tap Connections, and then click or tap a connection. Als het tabblad Share wordt weergegeven, wordt de verbinding automatisch gedeeld.If the Share tab appears, the connection will be shared automatically.

Tabblad Share op pagina met verbindingsdetails

On-premises gegevensgatewaysOn-premises data gateways

Als u een app met gegevens uit een on-premises bron maakt en deelt, worden de on-premises gegevensgateway zelf en bepaalde typen verbindingen met die gateway automatisch gedeeld.If you create and share an app that includes data from an on-premises source, the on-premises data gateway itself and certain types of connections to that gateway will be shared automatically. Verbindingen die niet automatisch worden gedeeld, kunt u handmatig (zoals u in de vorige sectie kunt zien) delen of u kunt gebruikers in de app vragen hun eigen verbindingen te maken.For any connection that isn’t shared automatically, you can share it manually (as the previous section shows) or let the app prompt users to create their own connections. Ga als volgt te werk om de verbindingen weer te geven waarmee een gateway is geconfigureerd:To show the connection or connections with which a gateway has been configured:

  1. Open powerapps.com, klik of tik in de linkernavigatiebalk op Manage en klik of tik op Gateways.Open powerapps.com, click or tap Manage in the left navigation bar, and then click or tap Gateways.
  2. Klik of tik op een gateway en klik of tik vervolgens op het tabblad Connections.Click or tap a gateway, and then click or tap the Connections tab.

Notitie

Als u een of meer verbindingen handmatig deelt, kan het zijn dat u ze in de volgende situaties opnieuw moet delen:If you share one or more connections manually, you might need to reshare them under these circumstances:

  • U voegt een on-premises gegevensgateway toe aan een app die u al hebt gedeeld.You add an on-premises data gateway to an app that you’ve already shared.
  • U wijzigt de set met personen of groepen met wie u een app hebt gedeeld die een on-premises gegevensgateway bevat.You change the set of people or groups with whom you’ve shared an app that has an on-premises data gateway.

Aangepaste connectorsCustom connectors

Wanneer u een app deelt waarin gebruik wordt gemaakt van een aangepaste connector, wordt deze automatisch gedeeld, maar moeten gebruikers hun eigen verbindingen met de connector maken.When you share an app that uses a custom connector, it is automatically shared, but users must create their own connections to it.

Op powerapps.com kunt u de machtigingen voor een aangepaste connector weergeven of bijwerken.On powerapps.com, you can view or update permissions for a custom connector. Klik of tik in de linkernavigatiebalk op Manage, klik of tik op Connections en klik of tik op New connection (in de rechterbovenhoek).In the left navigation bar, click or tap Manage, click or tap Connections, and then click or tap New connection (in the upper-right corner). Klik of tik op Custom en klik of tik op een aangepaste connector om de gegevens over de API weer te geven.Click or tap Custom, and then click or tap a custom connector to display details about it.

Excel-werkmappenExcel workbooks

Als een gedeelde app gebruikmaakt van gegevens waartoe niet alle gebruikers toegang hebben (zoals een Excel-werkmap in een cloudopslagaccount), kunt u de gegevens delen.If a shared app uses data to which not all users have access (such as an Excel workbook in a cloud-storage account), share the data.

StromenFlows

Als u een app deelt die een stroom bevat, wordt gebruikers die de app uitvoeren gevraagd de verbindingen te bevestigen of bij te werken die in de stroom worden gebruikt.If you share an app that includes a flow, users who run the app will be prompted to confirm or update any connections on which the flow relies. Alleen de maker van de stroom kan de bijbehorende parameters aanpassen.In addition, only the person who created the flow can customize its parameters. U kunt bijvoorbeeld een stroom maken waarmee e-mail wordt verzonden naar een adres dat u opgeeft, terwijl andere gebruikers dit adres niet kunnen wijzigen.For example, you can create a flow that sends mail to an address that you specify, but other users can’t change that address.