Het Power BI-projectrapport insluiten in SharePoint OnlineEmbed the Power BI project report in SharePoint Online

Opmerking: dit artikel maakt deel uit van een reeks zelfstudies over het gebruik van PowerApps, Microsoft Flow en Power BI met SharePoint Online.Note: This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Lees de inleiding tot de reeks zodat u een idee van het geheel krijgt en van de betreffende downloads.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

In deze laatste taak in dit scenario wordt het Power BI-rapport ingesloten in dezelfde SharePoint Online-site waarin onze twee lijsten worden gehost.The last task in this scenario is to embed our Power BI report in the same SharePoint Online site that hosts our two lists. Power BI ondersteunt diverse benaderingen tot insluiten en sinds kort is rechtstreekse integratie mogelijk in SharePoint-pagina's voor web- en mobiele weergaven.Power BI supports a variety of approaches to embedding, and has recently added integration directly into SharePoint pages for web and mobile views.

Dankzij dit type insluiting sluit Power BI het rapport in als een webonderdeel, biedt het de juiste toegang voor gebruikers en kunt u van het ingesloten rapport naar het rapport op powerbi.com doorklikken. Eerst genereren we een insluitkoppeling in Power BI. Vervolgens gebruiken we die koppeling in een pagina die we maken.With this type of embedding, Power BI embeds the report as a web part, provides appropriate access for users, and lets you click through from the embedded report to the report at powerbi.com. First, we'll generate an embed link in Power BI, then use that link in a page that we create. Zie Embed with report web part in SharePoint Online (Insluiten met webonderdeel Rapport in SharePoint Online) (met name de sectie Vereisten) voor meer informatie over insluiten.For more information on embedding, see Embed with report web part in SharePoint Online (especially the Requirements section).

 1. Meld u aan bij Power BI en klik of tik vervolgens in het linker navigatiedeelvenster op de naam van het rapport.Sign in to Power BI, then in the left navigation pane, click or tap the report name.

  Naar het rapport navigeren

 2. Klik of tik op Insluiten in SharePoint Online.Click or tap Embed in SharePoint Online.

  Insluiten in SharePoint Online

 3. Kopieer de ingesloten koppeling vanuit het dialoogvenster naar een bestand en klik op Sluiten.Copy the embed link from the dialog box to a file, then click Close. We gebruiken de koppeling nadat we een SharePoint-pagina hebben gemaakt.We will use the link after we create a SharePoint page.

  Insluitkoppeling voor SharePoint

Stap 2: Het rapport insluitenStep 2: Embed the report

 1. Meld u aan bij SharePoint en klik of tik op Site-inhoud.Sign in to SharePoint, then click or tap Site contents.

  SharePoint-site-inhoud

 2. U kunt gewoon een rapport op de startpagina van het team insluiten, maar we laten u zien hoe u er ook een afzonderlijke pagina voor kunt maken.You could just include a report on the team home page, but we'll show you how to create a separate page for it also. Klik of tik op Nieuw en vervolgens op Pagina.Click or tap New, then Page.

  Nieuwe SharePoint-pagina

 3. Voer een naam in voor de pagina, bijvoorbeeld Projectanalyse.Enter a name for the page, like "Project Analysis".
 4. Klik of tik op Pluspictogram en vervolgens op Power BI.Click or tap Plus icon then Power BI.

  Pagina-onderdeel Power BI toevoegen

 5. Klik of tik op Rapport toevoegen.Click or tap Add report.

  Rapport toevoegen

 6. Kopieer vanaf het rechterdeelvenster de ingesloten URL in het vak Power BI-rapportkoppeling.In the right pane, copy the embed URL into the Power BI report link box. Stel zowel Filterdeelvenster tonen als Navigatiemenu weergeven in op Aan.Set both Show Filter Pane and Show Navigation Pane to On.

  Rapportinstellingen

 7. Het rapport is nu ingesloten in de pagina.The report is now embedded in the page. Klik op Publiceren om de pagina beschikbaar te maken voor iedereen met toegang tot het onderliggende rapport.Click Publish to make it available to anyone who can access the underlying report.

  Insluiten rapport voltooid

Stap 3: Toegang verlenen tot het rapport.Step 3: Grant access to the report.

Als u, zoals aangeraden, Office 365 Groepen gebruikt, controleert u of gebruikers die toegang nodig hebben, leden zijn van de groepswerkruimte in de Power BI-service.If you are using Office 365 Groups as we recommend, make sure users who need access are members of the group workspace within the Power BI service. Hiermee garandeert u dat gebruikers de inhoud van die groep kunnen bekijken.This ensures that users can view the contents of that group. Zie Creating groups in Power BI (Groepen maken in Power BI) voor meer informatie.For more information, see Creating groups in Power BI.

Hiermee hebben we een samenvatting gegeven van ons werk in Power BI voor dit scenario.That wraps up our work in Power BI for this scenario. U bent begonnen met het ophalen van gegevens uit de SharePoint-lijsten voor Power BI. U bent nu klaar om het Power BI-rapport weer in SharePoint in te sluiten.You started by pulling data from our SharePoint lists into Power BI, and have now come full circle to embedding your Power BI report back into SharePoint.

Volgende stappenNext steps

De volgende stap in deze reeks zelfstudies bestaat uit het doorlopen van de werkstroom die we van begin tot eind hebben gemaakt.The next step in this tutorial series is to run through the workflow we created end-to-end.