PowerApps, Microsoft Flow en Power BI integreren met SharePoint OnlineIntegrate PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online

Hebt u SharePoint Online en wilt u uw bedrijfsprocessen beter automatiseren en stroomlijnen?Do you have SharePoint Online and want to better automate and streamline your business processes? Hebt u gewerkt met PowerApps, Microsoft Flow of Power BI, maar u weet niet hoe u deze met SharePoint Online kunt gebruiken?Have you worked with PowerApps, Microsoft Flow, or Power BI, but you're not sure how to use them with SharePoint Online? Dan bent u hier op de juiste plaats.You've come to the right place! In deze reeks zelfstudies wordt uitgelegd hoe u een app voor eenvoudig projectbeheer ontwikkelt op basis van SharePoint-lijsten en drie primaire technologieën die integreren met SharePoint Online: PowerApps, Microsoft Flow en Power BI.This series of tutorials explores how to build out a basic project-management app based on SharePoint lists and three key technologies that integrate with SharePoint Online: PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI. Deze technologieën werken met elkaar samen, waardoor u uw bedrijfsresultaten eenvoudig kunt meten, op de resultaten reageren en uw werkstromen automatiseren.These technologies work together, making it easy to measure your business, act on the results, and automate your workflows. Als u deze reeks hebt voltooid, dan beschikt u over een prima scenario. Bijvoorbeeld het volgende:When you're done with this series, you will have a cool scenario like the following:

Diagram van voltooid scenario

BedrijfsscenarioBusiness scenario

In deze reeks zelfstudies heeft het bedrijf Contoso een SharePoint Online-site waar het de levenscyclus van de processen beheert, van aanvraag, via goedkeuring en ontwikkeling, naar de uiteindelijke beoordeling.In this series of tutorials, the company Contoso has a SharePoint Online site where they manage the lifecycle of projects, from request, to approval, to development, to final review. Een projectaanvrager, bijvoorbeeld een afdelingshoofd, vraagt een IT-project aan door een item toe te voegen aan een SharePoint-lijst.A project requestor, such as a department head, requests an IT project by adding an item to a SharePoint list. Een projectfiatteur, bijvoorbeeld een IT-beheerder, beoordeelt het project, waarna deze het goedkeurt of afkeurt.A project approver, such as an IT manager, reviews the project, and then approves it or rejects it. Indien goedgekeurd, wordt het project toegewezen aan een projectmanager en worden via dezelfde app aanvullende details aan een tweede lijst toegevoegd.If approved, the project is assigned to a project manager, and additional detail is added to a second list through the same app. Een bedrijfsanalist beoordeelt de huidige en voltooide projecten met behulp van een Power BI-rapport dat in SharePoint is ingesloten.A business analyst reviews current and completed projects using a Power BI report embedded in SharePoint. Microsoft Flow wordt gebruikt om een goedkeurings-e-mail te verzenden en op de Power BI-waarschuwingen te reageren.Microsoft Flow is used to send approval email and respond to Power BI alerts.

Snel aan de slagGetting started quickly

Het scenario dat in deze reeks zelfstudies wordt gepresenteerd, is eenvoudig in vergelijking met een app voor een volwaardig projectbeheer en bijbehorende analyse, maar het kost toch nog tijd om alle taken te voltooien.The scenario we present in this series of tutorials is simple compared to a full-blown project management and analysis app, but it still takes some time to complete all the tasks. Als u slechts een snelle inleiding zoekt voor het gebruik van PowerApps, Microsoft Flow en Power BI met SharePoint, lees dan de volgende artikelen:If you just want a quick introduction to using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint, check out the following articles:

Als u daarmee klaar bent, komt u hopelijk terug om het volledige scenario te bekijken.When you're done, we hope you'll be back to check out this full scenario.

Zelfs in dit scenario kunt u zich richten op de taken die voor u interessant zijn en ze voltooien als u tijd hebt.Even within the scenario, you can focus on the tasks that interest you, and complete the tasks as you have time. Als u SharePoint-lijsten in taak 1 hebt ingesteld, kunt u taak 2 t/m 5 in willekeurige volgorde doorlopen. Vervolgens voert u achtereenvolgens taak 6, 7 en 8 uit.After you set up SharePoint lists in task 1, you can work through tasks 2-5 in any order; then tasks 6-8 are sequential. Ten slotte hebben we voor dit scenario twee voltooide apps en een Power BI Desktop-rapport opgenomen als onderdeel van het downloadpakket.Lastly, we have included two finished apps and a Power BI Desktop report as part of the download package for this scenario. Bekijk deze en leer van de voorbeelden, ook al loopt u niet alle stappen van elke taak door.You can look at these and learn by example even if you don't go through all the steps in each task.

VereistenPrerequisites

Als u het scenario wilt voltooien, hebt u de volgende abonnementen en bureaubladprogramma's nodig.To complete the scenario, you need the following subscriptions and desktop tools. Het Office 365 Business Premium-abonnement omvat PowerApps en Microsoft Flow.The Office 365 Business Premium subscription includes PowerApps and Microsoft Flow.

Abonnement of programmaSubscription or tool KoppelingLink
Office 365 Business Premium-abonnementOffice 365 Business Premium subscription ProefabonnementTrial subscription
PowerApps StudioPowerApps Studio PowerApps Studio voor internet (downloaden niet nodig) of PowerApps Studio voor Windows gebruikenUse PowerApps Studio for web (no download required) or PowerApps Studio for Windows
Power BI Pro-abonnementPower BI Pro subscription Trial subscription (proefabonnement) (klik op TRY FREE)Trial subscription (click TRY FREE)
Power BI DesktopPower BI Desktop Free download (gratis download) (klik op DOWNLOAD FREE)Free download (click DOWNLOAD FREE)

Het zou mooi zijn als u bekend bent met elke technologie, maar u kunt het scenario ook voltooien als u sommige niet kent.Ideally, you have basic familiarity with each technology, but you can still complete the scenario if you're new to some of these technologies. Gebruik de volgende inhoud om u voor te bereiden:Use the following content to get up to speed:

Volgende stappenNext steps

De volgende stap in deze reeks zelfstudies bestaat uit het instellen van de SharePoint Online-lijsten die in de reeks worden gebruikt.The next step in this tutorial series is to set up the SharePoint Online lists that we use throughout the series.