Het voltooide SharePoint Online-integratiescenario van begin tot eind doorlopenWalk end-to-end through the completed SharePoint Online integration scenario

Opmerking: dit artikel maakt deel uit van een reeks zelfstudies over het gebruik van PowerApps, Microsoft Flow en Power BI met SharePoint Online.Note: This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Lees de inleiding tot de reeks zodat u een idee van het geheel krijgt en van de betreffende downloads.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

In deze reeks zelfstudies hebben we heel veel stof behandeld, van het bouwen van apps en stromen tot het maken van rapporten en het insluiten ervan in SharePoint.We have covered a huge amount of ground in this series of tutorials, from building apps and flows, to creating reports and embedding them in SharePoint. Hopelijk hebt u veel geleerd en genoeg ervaring opgedaan om deze technologieën te kunnen integreren, zodat u apps, stromen en rapporten in SharePoint kunt integreren op basis van uw eigen behoeften.We hope you've learned a lot and have enough exposure to how these technologies integrate, so that you can integrate apps, flows, and reports into SharePoint based on your own needs. Voordat we de reeks besluiten, willen we het scenario nog eens van begin tot eind doorlopen en zien hoe alle onderdelen met elkaar samenwerken.Before we finish, we want to walk through the scenario end-to-end and see how all the parts work together.

Stap 1: Een project toevoegen aan de lijst ProjectaanvragenStep 1: Add a project to the Project Requests list

 1. Klik of tik in de lijst Projectaanvragen op Alle items en vervolgens op App Projectaanvragen.In the Project Requests list, click or tap All Items, then Project Requests app.

  Weergave app Projectaanvragen

 2. Klik op Openen. Hiermee wordt de app in een nieuw browsertabblad geopend.Click Open, which opens the app in a new browser tab.

  App Projectaanvragen openen

 3. Klik of tik in de app opIn the app, click or tap Pictogram Item toevoegen om een nieuw item te maken.to create a new item.
 4. Vul het formulier in met de volgende waarden:Fill out the form with the following values:

  • Title = "Mobiele apparaten voor ontwerpteam"Title = "Mobile devices for design team"
  • Approved = "In wachtrij"Approved = "Pending"
  • Description = "Het ontwerpteam gebruikt nu apparaten die door Contoso worden geleverd"Description = "The design team will now use Contoso-supplied devices"
  • EstimatedDays = "30"EstimatedDays = "30"
  • ProjectType = "Nieuwe hardware"ProjectType = "New hardware"
  • RequestDate = "01-03-2017"RequestDate = "03/01/2017"
  • Requestor = "Elsje Quint"Requestor = "Emily Braun"

   Bewerkingsformulier Projectaanvragen

 5. Klik of tik opClick or tap Pictogram Vinkjeen sluit het browsertabblad., then close the browser tab.
 6. Ga terug naar de lijst Projectaanvragen, klik of tik op App Projectaanvragen en vervolgens op Alle items.Go back to the Project Requests list, click or tap Project Requests app, then All Items.

  Alle items bekijken

 7. Controleer de nieuwe vermelding in de lijst.Verify the new entry in the list.

  SharePoint-lijst met nieuwe vermelding

Stap 2: Het project goedkeurenStep 2: Approve the project

 1. Wanneer u het item in stap 1 toevoegt, moet de stroom worden uitgevoerd en moet deze een goedkeurings-e-mail verzenden.When you add the item in Step 1, the flow should run and send out an approval mail. Controleer het postvak van het e-mailaccount van de fiatteur.Check the inbox of the approver's email account.

  E-mail voor goedkeuring van aanvraag

 2. Klik op Goedkeuren.Click Approve. De stroom voert een ander proces uit en u krijgt feedback via e-mail, zoals hieronder weergegeven.The flow runs another process, and you get feedback like the following directly in the email.

  Actie voltooid

 3. Controleer het postvak van het e-mailaccount van de aanvrager. U zou een goedkeurings-e-mail moeten zien.Check the inbox of the requestor's email account, and you should see an approval email.

  Goedkeurings-e-mail aan aanvrager

 4. Controleer de bijgewerkte vermelding in de lijst.Verify the updated entry in the list.

  SharePoint-lijst met bijgewerkte vermelding

Stap 3: Een manager aan het project toewijzenStep 3: Assign a manager to the project

 1. Eerst kijken we naar de lijst Projectdetails in SharePoint.First, let's look at the Project Details list in SharePoint. Het nieuwe project heeft de waarde Unassigned in de kolom PMAssigned.The new project has a value of Unassigned in the PMAssigned column.

  Niet-toegewezen item in SharePoint-lijst

 2. Klik of tik in de SharePoint-site, in het linker navigatiedeelvenster, op App Projectbeheer.In the SharePoint site, in the left navigation, click or tap Project Management app.
 3. Klik of tik in het eerste scherm op Manager toewijzen.On the first screen, click or tap Assign Manager.

  Manager toewijzen aan project

 4. In het scherm Manager toewijzen ziet u de twee niet-toegewezen projecten uit de lijst.On the Assign Manager screen, you see the two unassigned projects from the list. Selecteer het project Mobiele apparaten voor ontwerpteam.Select the Mobile devices for design team project.

  Niet-toegewezen project in app geselecteerd

 5. Voer in de tekstinvoer naast Manager 'Femke van Nuil' in en klik op OK.In the Manager text input, enter "Joni Sherman", then click OK.

  De wijziging wordt in de lijst doorgevoerd en de galerie wordt vernieuwd, dus alleen het resterende niet-toegewezen project wordt nog weergegeven.The change is applied to the list, and the gallery refreshes so only the remaining unassigned project is displayed.

  Aan project toegewezen manager

 6. Sluit de app en ga terug naar de SharePoint-lijst.Close the app, and go back to the SharePoint list. U ziet dat de projectvermelding nu wordt bijgewerkt met de naam van de projectmanager.You'll see that the project entry is now updated with the project manager name.

  Toegewezen item in SharePoint-lijst

Stap 4: Geschatte tijden voor project toevoegenStep 4: Add time estimates for the project

 1. Klik of tik op Pictogram Terug om naar het eerste scherm terug te gaan en klik of tik vervolgens op Details bijwerken.Click or tap Back icon to go back to the first screen, then click or tap Update Details.

  Projectdetails bijwerken

 2. Voer in het scherm Projecten weergeven 'Mobiel' in het zoekvak in.On the View Projects screen, enter "Mobile" in the search box.

  Zoeken in app

 3. Klik op Pijlpictogram Details voor het item Mobiele apparaten voor ontwerpteam.Click Details arrow icon for the Mobile devices for design team item.

  Bij te werken project selecteren

 4. Stel in het scherm Details bijwerken de volgende waarden in:On the Update Details screen, set the following values:

  • Het veld Status = "Not started"The Status field = "Not started"
  • Het veld ProjectedStartDate = "3/6/2017"The ProjectedStartDate field = "3/6/2017"
  • Het veld ProjectedEndDate = "3/24/2017"The ProjectedEndDate field = "3/24/2017"
  • Het veld ProjectedDays = "15"The ProjectedDays field = "15"

   Projectdetails bijwerken

 5. Klik of tik opClick or tap Pictogram Vinkje om de wijziging op de SharePoint-lijst toe te passen.to apply the change to the SharePoint list.
 6. Sluit de app en ga terug naar de lijst.Close the app, and go back to the list. De projectvermelding wordt bijgewerkt met de wijzigingen voor de datum en de dag.You'll see that the project entry is now updated with the date and day changes.

  Bijgewerkte details in SharePoint-lijst

Stap 5: Rapportgegevens voor bestaande projecten controlerenStep 5: Review report data for existing projects

 1. Klik of tik in SharePoint Online op Site-inhoud en vervolgens op Sitepagina's.In SharePoint Online, click or tap Site contents, then Site Pages.
 2. Open de pagina Projectanalyse die we eerder hebben gemaakt.Open the Project Analysis page that we created earlier.

  Ingesloten rapport met projectanalyse

 3. Controleer de visualisatie met de afwijkingen.Review the variance visualization.

  Diagram met afwijkingen

  Zoals al opgemerkt bij het maken van deze visualisatie, komen er veel meer afwijkingen voor bij projecten die door Quentin van Groesen zijn uitgevoerd dan bij degene die door Femke van Nuil zijn uitgevoerd.As we noted when we created this visualization, there is a lot more variance for projects that were run by Irvin Sayers versus Joni Sherman.

 4. Zoom in op de visualisatie en u ziet dat veel afwijkingen afkomstig zijn van twee projecten die veel langer duurden dan beoogd.Drill into the visualization, and you see that much of the variance comes from two projects that took a lot longer than projected.

  Diagram met details van afwijkingen

 5. Bekijk de tabel waarin staat aangegeven hoe lang het duurt voor goedgekeurde projecten de status van beoogde begindatum hebben gekregen.Review the table that shows how long it takes for projects to go from approval to projected start date.

  Tabel met verschillen tussen begindatums

  Zoals opgemerkt bij het maken van de visualisatie, duurde het voor de projecten waaraan Quentin van Groesen is toegewezen langer voordat eraan werd begonnen, waarbij twee projecten eruit springen.As we noted when we created this visualization, the projects that Irvin Sayers is assigned to take longer to start, with two projects taking much longer than the rest.

Stap 6: Reageren op wachtende projectvertragingenStep 6: Respond to pending project delays

 1. Klik of tik in de Power BI-service op de gegevensset project-analysis en vervolgens op NU VERNIEUWEN.In the Power BI service, click or tap the project-analysis dataset, then click or tap REFRESH NOW. Door te vernieuwen wordt de waarschuwing geactiveerd die we hebben ingesteld voor wachtende projecten.The refresh triggers the alert we set up for pending projects.

  Gegevensset nu vernieuwen

 2. Na het vernieuwen wordt in het meldingencentrum rechtsboven een pictogram voor een nieuwe melding weergegeven.After the refresh is complete, the Notification Center at top right shows a new notification icon.

  Meldingencentrum van Power BI

  Dit kan enige tijd duren, dus kom hier later terug als u het niet meteen ziet.This can take some time, so check back if you don't see it right away.

 3. Open het meldingencentrum om de details van de waarschuwing te bekijken.Open the Notification Center to see the details of the alert that fired.

  Melding voor gegevenswaarschuwing

 4. Controleer het postvak van de persoon die de waarschuwing heeft gemaakt (in dit geval Ilene de Crom).Check the inbox for the person who created the alert (Megan Bowen in our case).

  E-mailwaarschuwing van Power BI

 5. Controleer het postvak van de persoon die u aan de stroom met gegevenswaarschuwingen hebt toegevoegd (in dit geval Arnaud Schoonen).Check the inbox for the person you added in the data alerts flow (Allan DeYoung in our case).

  E-mailwaarschuwing van Microsoft Flow

 6. U hebt nu de informatie over wachtende projecten en kunt dus teruggaan en de projecten goedkeuren die uw aandacht vroegen.Now that you have information on pending projects, you can go back and approve any that have been waiting for your attention.

Hiermee zijn we aan het eind gekomen van ons totaaloverzicht en deze reeks zelfstudies.That brings us to the conclusion of our end-to-end walkthrough and this series of tutorials. U wordt aangeraden de volgende sites te bestuderen:We encourage you to continue your journey at the following sites:

Laat ons via de opmerkingen weten of u feedback hebt over deze reeks, suggesties voor aanvullingen of ideeën over extra inhoud waardoor u met de hier behandelde technologieën kunt leren werken.Let us know in the comments if you have any feedback on this series, suggestions for additions, or ideas for additional content that will help you work with the technologies that we covered.