Tekst weergeven en de datum- en tijdnotatie instellen in PowerAppsShow text and format dates and times in PowerApps

Voeg datums en tijden toe en pas de notatie aan aan het gewenste detailniveau of uw taalgebied.Add dates and times, and format them to show the right level of detail or to reflect your locale. Bereken de tijd tussen twee datums of geef een bepaalde datum op en bereken wat de datum een bepaalde periode voor of na die datum is.Calculate the amount of time between two dates, or calculate a date that's a certain amount of time before or after a date that you specify. Converteer datums van of naar afzonderlijke waarden voor dagen, maanden en jaren en converteer tijden van of naar afzonderlijke waarden voor uren, minuten en seconden.Convert dates to or from separate values for days, months, and years, and convert times to or from separate values for hours, minutes, and seconds.

Voeg bijvoorbeeld gebruikersgegevens toe over aandelentransacties of cliëntvergaderingen of gegevens uit een andere app die in PowerApps is gemaakt.For example, add data from users about stock trades or client meetings, data from an external source, or data from another app created in PowerApps. Als deze gegevens tijden bevatten die tot de milliseconde nauwkeurig zijn, kunt u deze voor het gemak afronden naar de dichtstbijzijnde minuut.If that data includes times down to the millisecond, round it to the nearest minute for simplicity. Bereken het aantal dagen tot een belangrijke mijlpaal.Calculate how many days remain before a major milestone. Als u plannen iedere vijf dagen vergaderingen met klanten wilt inplannen, kunnen deze datums automatisch worden berekend.If you want to schedule client meetings every five days, calculate those dates automatically. Als de datum 10 mei 1985 is opgeslagen in afzonderlijke velden voor dag, maand en jaar, kunt u deze samenbrengen tot één waarde.If May 10, 1985, is stored in separate fields for the day, the month, and the year, consolidate them into a single value. Of, als uw app deze waarden apart beheert, kunt u elke datum ook in aparte waarden opsplitsen.Conversely, break each date into separate values if your app manages them separately.

VereistenPrerequisites

 • Registreer u voor PowerApps, installeer het, open het en meld u aan met dezelfde referenties die u hebt gebruikt om u te registreren.Sign up for PowerApps, install it, open it, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.
 • Maak een app of open een bestaande app in PowerApps.Create an app or open an existing app in PowerApps.
 • Lees hoe u een besturingselement kunt configureren in PowerApps.Learn how to configure a control in PowerApps.

Tekst in een besturingselement Label weergevenShow text in a Label control

Geef tekst weer in een besturingselement Label door de waarde van de eigenschap Text van dit besturingselement in te stellen.Show text in a Label control by setting the value of its Text property. Stel deze eigenschap in door rechtstreeks in het besturingselement te typen of een expressie in de formulebalk te typen.Set this property by typing directly into the control or by typing an expression in the formula bar.

 • Als u rechtstreeks in het besturingselement typt, wordt exact weergegeven wat u typt.If you type directly into the control, it shows exactly what you type.
 • Als u een expressie in de formulebalk typt, toont het besturingselement het resultaat van de expressie.If you type an expression in the formula bar, the control shows the result of the expression.

Hieronder ziet u een aantal voorbeelden:Here are some examples.

 1. Voeg een besturingselement Label met de naam ShowText toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:Add a Label control named ShowText, and set its Text property to this formula:
  Now()Now()

  Als uw computer is ingesteld op de landinstelling "en-us", worden de huidige datum en tijd weergegeven volgens de volgende notatie: If your computer is set to the "en-us" locale, the current date and time appears in this format:
  mm/dd/jjjj uu:mm AM/PMmm/dd/yyyy hh:mm AM/PM

  Als uw computer is ingesteld op een landinstelling als "fr-fr", worden de huidige datum en tijd weergegeven volgens de volgende notatie: If your computer is set to a locale such as "fr-fr", the current date and time appears in this format:
  dd/mm/jjjj uu:mm AM/PMdd/mm/yyyy hh:mm AM/PM

 2. Stel de eigenschap Text van ShowText in op deze formule:Set the Text property of ShowText to this formula:
  DateDiff(Today(), DateValue("01/01/2020"))DateDiff(Today(), DateValue("01/01/2020"))

  Aantal dagen tussen vandaag en 1 jan. 2020

  Het besturingselement toont het aantal dagen tussen vandaag en 1 januari 2020, met behulp van deze functies:The control shows the number of days between today and January 1, 2020, by using these functions:

  • DateDiff, welke het aantal dagen, kwartalen of jaren tussen twee datums berekent.DateDiff, which calculates the number of days, quarters, or years between two dates.
  • Today, welke de huidige dag omzet naar een waarde.Today, which calculates the current day as a value.
  • DateValue, welke een letterlijke tekenreeks, zoals wordt weergegeven tussen dubbele aanhalingstekens, converteert naar een waarde waarmee berekeningen kunnen worden uitgevoerd.DateValue, which converts a literal string, as shown between double quotation marks, to a value on which calculations can be performed.
 3. Voeg een besturingselement voor Tekstinvoer toe met de naam BirthDate en plaats deze onder ShowText.Add a Text input control named BirthDate, and move it under ShowText.
 4. Voor BirthDate voert u de maand en dag van uw geboortedatum in (bijvoorbeeld 05/18).In BirthDate, type the month and the day of your birth (for example, 05/18).
 5. Stel de eigenschap Text van ShowText in op deze formule:Set the Text property of ShowText to this formula:
  DateDiff(Today(), DateValue(BirthDate.Text))DateDiff(Today(), DateValue(BirthDate.Text))

  Aantal dagen tussen vandaag en uw verjaardag

  ShowText geeft het aantal dagen weer tussen vandaag en de datum die u invoert als BirthDate.ShowText shows the number of days between today and whatever date you type into BirthDate. Als uw verjaardag dit jaar al geweest is, toont ShowText een negatieve waarde.If your birthday has already occurred this year, ShowText displays a negative value.

Indeling datums en tijden instellen via DateTimeValueFormat dates and times by using DateTimeValue

Converteer datums en tijden van tekenreeksen naar waarden, die u op verschillende manieren kunt indelen en in berekeningen kunt gebruiken.Convert dates and times from strings of text to values, which you can format in a variety of ways and use in calculations. Geef de indeling op met behulp van ingebouwde of aangepaste opties.Specify the format by using built-in and custom options.

Notitie

De functies DateTimeValue en DateValue kunnen datums in een van de volgende indelingen converteren naar waarden:The DateTimeValue and DateValue functions can convert dates in any of these formats into values:

 • MM/DD/JJJJMM/DD/YYYY
 • DD/MM/JJJJDD/MM/YYYY
 • DD mnd JJJJDD Mon YYYY
 • Maand DD, JJJJMonth DD, YYYY
 1. Voeg een besturingselement voor Tekstinvoer toe met de naam ArrivalDateTime en voer een datum en tijd in volgens de volgende notatie:Add a Text input control named ArrivalDateTime, and type a date and time in this format:
  5/10/85 6:15 AM5/10/85 6:15 AM
 2. Voeg een besturingselement Label met de naam ShowDate toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:Add a Label control named ShowDate, and set its Text property to this formula:
  DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text)DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text)

  Een datum/tijd converteren van tekst naar een waarde

  ShowDate bevat dezelfde informatie die u hebt getypt, maar de tekst is geconverteerd naar een waarde en de indeling is gewijzigd.ShowDate shows the same information that you typed, but it's been converted from text to a value and formatted differently. Nu wordt het jaartal bijvoorbeeld weergegeven met vier cijfers, in plaats van twee.For example, the year appears as four digits instead of just two.

 3. Stel de eigenschap Text van ShowDate in op deze formule:Change the Text property of ShowDate to this formula:
  DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text, "fr")DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text, "fr")

  Een datum/tijd-waarde weergeven in een Franse notatie

  Met ShowDate wordt de dag vóór de maand getoond, zoals een Franse gebruiker verwacht.ShowDate shows the day before the month, as a French user would expect.

  Tip

  Voor een lijst met andere landinstellingen in Intellisense verwijdert u het aanhalingsteken sluiten en de code fr uit de formule, maar laat u het aanhalingsteken openen staan:To display a list of other locales in Intellisense, remove the closing quotation mark and fr from the formula, but leave the open quotation mark:

  Een lijst met landinstellingen weergeven

 4. Stel de eigenschap Text van ShowDate in op deze formule, om een van de verschillende ingebouwde notaties te gebruiken:To use one of several built-in formats, change the Text property of ShowDate to this formula:
  Text(DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text), DateTimeFormat.LongDateTime)Text(DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text), DateTimeFormat.LongDateTime)

  Een datum/tijd-waarde weergeven in een Franse notatie

  ShowDate toont de dag van de week, de datum en de tijd.ShowDate shows the day of the week, the date, and the time.

  Tip

  De parameter DateTimeFormat biedt ondersteuning voor diverse ingebouwde notaties.The DateTimeFormat parameter supports several other built-in formats. Als u die lijst wilt weergeven, verwijdert u LongDateTime uit de formule.To display that list, remove LongDateTime from the formula.

 5. Om een aangepaste notatie te gebruiken, stelt u de eigenschap Text van ShowDate in op deze formule:To use a custom format, change the Text property of ShowDate to this formula:
  Text(DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")Text(DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")

  Een datum/tijd-waarde weergeven in een Franse notatie

  ShowDate toont nu de datum/tijd-waarde in de indeling die u hebt opgegeven, inclusief milliseconden.ShowDate shows the date/time value in the format that you specified, including milliseconds.

  Tip

  Als u de tijd wilt afronden naar de dichtstbijzijnde tiende of honderdste van een seconde, voert u in de formule hh:mm:ss.f of hh:mm:ss.ff in.To round the time to the nearest tenth or hundredth of a second, specify hh:mm:ss.f or hh:mm:ss.ff in the formula.

Een datum opmaken met behulp van DateValueFormat a date by using DateValue

 1. Voeg een besturingselement voor Tekstinvoer toe met de naam ArrivalDate en typ hier een datum in (bijvoorbeeld 5/10/85).Add a Text input control named ArrivalDate, and then type a date in it (for example, 5/10/85).
 2. Voeg een besturingselement Label met de naam FormatDate toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:Add a Label control named FormatDate, and set its Text property to this formula:
  DateValue(ArrivalDate.Text)DateValue(ArrivalDate.Text)

  FormatDate toont de datum die u hebt getypt, alleen wordt het jaartal met vier cijfers weergegeven.FormatDate shows the date that you typed, except the year appears as four digits.

 3. Stel de eigenschap Text van FormatDate in op deze formule:Set the Text property of FormatDate to this formula:
  DateValue(ArrivalDate.Text, "fr")DateValue(ArrivalDate.Text, "fr")

  Met FormatDate wordt de dag vóór de maand getoond, zoals een Franse gebruiker verwacht.FormatDate shows the day before the month, just as a French user would expect.

 4. Stel de eigenschap Text van FormatDate in op deze formule, om een van de verschillende ingebouwde notaties te gebruiken:To use one of several built-in formats, set the Text property of FormatDate to this formula:
  Text(DateValue(ArrivalDate.Text), DateTimeFormat.LongDate)Text(DateValue(ArrivalDate.Text), DateTimeFormat.LongDate)

  FormatDate toont de dag van de week, de maand, de dag en het jaar.FormatDate shows the day of the week, the month, the day, and the year.

 5. Om een aangepaste notatie te gebruiken, stelt u de eigenschap Text van FormatDate in op deze formule:To use a custom format, set the Text property of FormatDate to this formula:
  Text(DateValue(ArrivalDate.Text), "yy/mm/dd")Text(DateValue(ArrivalDate.Text), "yy/mm/dd")

  FormatDate toont de datum volgens de notatie die u hebt opgegeven.FormatDate shows the date in the format that you specified.

Een tijdsnotatie instellen met DateTimeValueFormat a time using DateTimeValue

 1. Voeg een besturingselement voor Tekstinvoer toe met de naam ArrivalTime en voer daar vervolgens 6:15 AM in.Add a Text input control named ArrivalTime, and then type 6:15 AM in it.
 2. Voeg een besturingselement Label toe met de naam ShowTime.Add a Label control named ShowTime.
 3. Stel de eigenschap Text van ShowTime in op deze formule, om een van de verschillende ingebouwde notaties te gebruiken:To use one of several built-in formats, set the Text property of ShowTime to this formula:
  Text(DateTimeValue(ArrivalTime.Text), DateTimeFormat.LongTime)Text(DateTimeValue(ArrivalTime.Text), DateTimeFormat.LongTime)

  ShowTime toont de tijd die u hebt opgegeven, inclusief seconden.ShowTime shows the time that you specified, including seconds.

 4. Om een aangepaste notatie te gebruiken, stelt u de eigenschap Text van ShowTime in op deze formule:To use a custom format, set the Text property of ShowTime to this formula:
  Text(DateTimeValue(ArrivalTime.Text), "hh:mm:ss.fff AM/PM")Text(DateTimeValue(ArrivalTime.Text), "hh:mm:ss.fff AM/PM")

  ShowTime toont de tijd die u hebt opgegeven, inclusief seconden en milliseconden.ShowTime shows the time that you specified, including seconds and milliseconds.

  Tip

  Als u de tijd wilt afronden naar de dichtstbijzijnde tiende of honderdste van een seconde, voert u in de formule hh:mm:ss.f of hh:mm:ss.ff in.To round the time to the nearest tenth or hundredth of a second, enter hh:mm:ss.f or hh:mm:ss.ff in the formula.

De tijd tussen datums weergevenShow the time between dates

 1. Voeg twee besturingselementen voor Tekstinvoer in met de namen Start en End.Add two Text input controls named Start and End.
 2. Voer 1/4/2015 in bij Start en 1/1/2016 bij End.Type 4/1/2015 in Start, and type 1/1/2016 in End.
 3. Voeg een besturingselement Label met de naam DateDiff toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:Add a Label control named DateDiff, and set its Text property to this formula:
  DateDiff(DateValue(Start.Text), DateValue(End.Text))DateDiff(DateValue(Start.Text), DateValue(End.Text))

  Vergelijk twee datums

  DateDiff geeft 275 weer, het aantal dagen tussen 1 april 2015 en 1 januari 2016.DateDiff shows 275, which is the number of days between April 1, 2015, and January 1, 2016.

 4. Stel de eigenschap Text van DateDiff in op deze formule:Set the Text property of DateDiff to this formula:
  DateDiff(DateValue(Start.Text), DateValue(End.Text), Months)DateDiff(DateValue(Start.Text), DateValue(End.Text), Months)

  DateDiff geeft 9 weer, het aantal maanden tussen 1 april 2015 en 1 januari 2016.DateDiff shows 9, which is the number of months between April 1, 2015, and January 1, 2016. Vervang Months door Quarters of Years om de tijd in die eenheden te tonen.Replace Months with Quarters or Years to show the time in those units.

Een datum vóór of na een andere datum bepalenIdentify a date before or after another date

 1. Voeg een besturingselement voor Tekstinvoer toe met de naam Start en voer daar 5/10/1985 in.Add a Text input control named Start, and type 5/10/1985 in it.
 2. Voeg een besturingselement Label met de naam DateAdd toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:Add a Label control named DateAdd, and set its Text property to this formula:
  DateAdd(DateValue(Start.Text), 3)DateAdd(DateValue(Start.Text), 3)

  Drie dagen toevoegen

  DateAdd geeft 5/13/1985 weer, dat is drie dagen na de datum die is ingevuld voor Start.DateAdd shows 5/13/1985, which is three days after the date in Start.

 3. Stel de eigenschap Text van DateAdd in op deze formule:Set the Text property of DateAdd to this formula:
  DateAdd(DateValue(Start.Text), -3)DateAdd(DateValue(Start.Text), -3)

  Drie dagen aftrekken

  DateAdd geeft 5/7/1985 weer, dat is drie dagen voor de datum die is ingevuld voor Start.DateAdd shows 5/7/1985, which is three days before the date in Start.

 4. Stel de eigenschap Text van DateAdd in op deze formule:Change the Text property of DateAdd to this formula:
  DateAdd(DateValue(Start.Text), 3, Months)DateAdd(DateValue(Start.Text), 3, Months)

  Drie maanden toevoegen

  Het label geeft 8/10/1985 weer, dat is drie maanden na de datum die is ingevuld voor Start.The label shows 8/10/1985, which is three months after the date in Start. Vervang Months door Quarters of Years om een datum te bepalen die het opgegeven aantal kwartalen of jaren vóór of na de datum ligt die is opgegeven voor Start.Replace Months with Quarters or Years to identify a date that's the specified number of quarters or years before or after the date in Start.

Datums berekenen op basis van jaren, maanden en dagenCalculate dates based on years, months, and days

 1. Voeg driemaal het besturingselement Vervolgkeuzelijst toe, met de namen Jaar, Maand en Dag.Add three Drop down controls named Year, Month, and Day.
 2. Stel de eigenschap Items van Jaar in op deze formule:Set the Items property of Year to this formula:
  Table({Year:"2014"}, {Year:"2015"}, {Year:"2016"})Table({Year:"2014"}, {Year:"2015"}, {Year:"2016"})
 3. Stel de eigenschap Items van Maand in op deze formule:Set the Items property of Month to this formula:
  Table({Month:"1"}, {Month:"2"}, {Month:"3"}, {Month:"4"}, {Month:"5"}, {Month:"6"}, {Month:"7"}, {Month:"8"}, {Month:"9"}, {Month:"10"}, {Month:"11"}, {Month:"12"})Table({Month:"1"}, {Month:"2"}, {Month:"3"}, {Month:"4"}, {Month:"5"}, {Month:"6"}, {Month:"7"}, {Month:"8"}, {Month:"9"}, {Month:"10"}, {Month:"11"}, {Month:"12"})
 4. Stel de eigenschap Items van Dag in op deze formule:Set the Items property of Day to this formula:
  Table({Day:"1"}, {Day:"2"}, {Day:"3"}, {Day:"4"}, {Day:"5"}, {Day:"6"}, {Day:"7"}, {Day:"8"}, {Day:"9"}, {Day:"10"}, {Day:"11"}, {Day:"12"}, {Day:"13"}, {Day:"14"}, {Day:"15"}, {Day:"16"}, {Day:"17"}, {Day:"18"}, {Day:"19"}, {Day:"20"}, {Day:"21"}, {Day:"22"}, {Day:"23"}, {Day:"24"}, {Day:"25"}, {Day:"26"}, {Day:"27"}, {Day:"28"}, {Day:"29"}, {Day:"30"}, {Day:"31"})Table({Day:"1"}, {Day:"2"}, {Day:"3"}, {Day:"4"}, {Day:"5"}, {Day:"6"}, {Day:"7"}, {Day:"8"}, {Day:"9"}, {Day:"10"}, {Day:"11"}, {Day:"12"}, {Day:"13"}, {Day:"14"}, {Day:"15"}, {Day:"16"}, {Day:"17"}, {Day:"18"}, {Day:"19"}, {Day:"20"}, {Day:"21"}, {Day:"22"}, {Day:"23"}, {Day:"24"}, {Day:"25"}, {Day:"26"}, {Day:"27"}, {Day:"28"}, {Day:"29"}, {Day:"30"}, {Day:"31"})
 5. Voeg een besturingselement van het type Label toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:Add a Label control, and set its Text property to this formula:
  Text(Date(Value(Year.Selected.Value), Value(Month.Selected.Value), Value(Day.Selected.Value)), DateTimeFormat.LongDate)Text(Date(Value(Year.Selected.Value), Value(Month.Selected.Value), Value(Day.Selected.Value)), DateTimeFormat.LongDate)

  Standaard wordt Woensdag 1 januari 2014 weergegeven.Wednesday, January 1, 2014 is listed by default. Selecteer verschillende waarden in de Vervolgkeuzelijst-besturingselementen om de datum in het besturingselement Label te wijzigen.Select different values in the Drop down controls to change the date in the Label control.

U dient wellicht gegevens die u niet verwachtte te converteren.You may need to convert data that you didn't expect. Als u het besturingselement Tekstinvoer gebruikt, in plaats van het besturingselement vervolgkeuzelijst kan een gebruiker een onjuiste datum invoeren, zoals 45 mei.If you add Text input controls instead of Drop down controls, a user may enter an incorrect date, such as May 45. De functie Date verwerkt afwijkende gegevens als volgt:The Date function handles atypical data in the following ways:

 • Als de waarde voor een jaar tussen de 0 t/m 1899 ligt, voegt de functie die waarde toe aan 1900 om het jaartal te berekenen.If a year value is between 0 and 1899 (inclusive), the function adds that value to 1900 to calculate the year.
 • Als de waarde voor een jaar tussen de 1900 t/m 9999 ligt, gebruikt de functie die waarde als het jaartal.If a year value is between 1900 and 9999 (inclusive), the function uses that value as the year.
 • Als de waarde voor een jaar kleiner is dan 0 of 10000 of groter is, geeft de functie een foutmelding.If a year value is less than 0 or is 10000 or greater, the function returns an error value.
 • Als de waarde voor een maand groter is dan 12, telt de functie dat aantal maanden op bij de eerste maand van het opgegeven jaar.If a month value is greater than 12, the function adds that number of months to the first month of the specified year.
 • Als de waarde voor maanden kleiner is dan 1, trekt de functie dat aantal maanden plus 1 af van de eerste maand van het opgegeven jaar.If a month value is less than 1, the function subtracts that many months, plus 1, from the first month of the specified year.
 • Als de waarde voor een dag groter is dan het aantal dagen in de opgegeven maand, voegt de functie de hoeveelheid dagen toe aan de eerste dag van de maand en retourneert deze de overeenkomstige datum van de volgende maand.If a day value is greater than the number of days in the specified month, the function adds that many days to the first day of the month and returns the corresponding date from a subsequent month.
 • Als de waarde voor dagen kleiner is dan 1, trekt de functie dat aantal dagen plus 1 af van de eerste dag van de opgegeven maand.If a day value is less than 1, the function subtracts that many days, plus 1, from the first day of the specified month.

Berekenen op basis van uren, minuten en secondenCalculate times based on hours, minutes, and seconds

 1. Voeg twee Vervolgkeuzelijsten toe met de namen Uur en Minuut.Add two Drop-down lists named Hour and Minute.
 2. Stel de eigenschap Items van Uur in op deze formule:Set the Items property of Hour to this formula:
  Table({Hour:"9"}, {Hour:"10"}, {Hour:"11"}, {Hour:"12"}, {Hour:"13"}, {Hour:"14"}, {Hour:"15"}, {Hour:"16"}, {Hour:"17"})Table({Hour:"9"}, {Hour:"10"}, {Hour:"11"}, {Hour:"12"}, {Hour:"13"}, {Hour:"14"}, {Hour:"15"}, {Hour:"16"}, {Hour:"17"})
 3. Stel de eigenschap Items van Minuut in op deze formule:Set the Items property of Minute to this formula:
  Table({Minute:"0"}, {Minute:"15"}, {Minute:"30"}, {Minute:"45"})Table({Minute:"0"}, {Minute:"15"}, {Minute:"30"}, {Minute:"45"})
 4. Voeg een besturingselement van het type Label toe en stel de eigenschap Text in op deze formule:Add a Label control, and set its Text property to this formula:

  Text(Time(Value(Hour.Selected.Value), Value(Minute.Selected.Value), 0), DateTimeFormat.ShortTime)Text(Time(Value(Hour.Selected.Value), Value(Minute.Selected.Value), 0), DateTimeFormat.ShortTime)
 5. Selecteer 15 voor Uur en 45 voor Minuut.Select 15 in Hour and 45 in Minute.

  In het besturingselement Label wordt 15:45 uur weergegeven.The Label control shows 3:45 PM.

  U kunt items toevoegen aan Uur en Minuut, zodat gebruikers uit een groter aantal uren en een nauwkeuriger aantal minuten kunnen kiezen.You can add entries to Hour and Minute so that users can select from a bigger range of hours and a more precise number of minutes. U kunt ook een derde Vervolgkeuzelijst toevoegen, zodat gebruikers seconden kunnen opgeven.You can also add a third Drop down control so that users can specify seconds. Als u een derde lijst wilt toevoegen, stelt u de eigenschap Text van het besturingselement Label in op de volgende expressie:If you add a third list, set the Text property of the Label control to the following expression:
  Text(Time(Value(Hour.Selected.Value), Value(Minute.Selected.Value), Value(Second.Selected.Value)), DateTimeFormat.LongTime)Text(Time(Value(Hour.Selected.Value), Value(Minute.Selected.Value), Value(Second.Selected.Value)), DateTimeFormat.LongTime)