Aanmelding voor PowerApps via selfserviceSelf-service signup for PowerApps

Uzelf aanmelden voor PowerApps als afzonderlijke gebruiker is heel eenvoudig.Signing up for PowerApps as an individual is easy! In dit artikel wordt u stapsgewijs door de stappen begeleid om te leren werken met een gratis proefaccount voor PowerApps.This article walks you through the steps to get up and running with a free trial account for PowerApps.

Zie voor beheerinformatie PowerApps aanschaffen voor uw organisatie of Veelgestelde vragen over PowerApps in uw organisatie.For administration information, see Purchase PowerApps for your organization or PowerApps in your organization Q&A.

Notitie

Als u deel uitmaakt van een organisatie, is de functie voor afzonderlijke aanmelding mogelijk uitgeschakeld.If you're in an organization, individual signup may be disabled. Zie Afzonderlijke aanmelding is uitgeschakeld (in dit onderwerp) voor meer informatie als u een foutmelding krijgt dat deze functie is uitgeschakeld.If you get an error indicating it's been turned off, see Individual signup has been turned off (in this topic) for more information.

Welke e-mailadressen kunt u gebruiken?What email addresses can you use?

Voer het e-mailadres van uw werk of school in om u aan te melden voor PowerApps.To sign up for PowerApps, enter your work or school email address.

Notitie

Momenteel worden adressen voor consumenten-e-mailservices, telecomproviders, overheid en leger niet ondersteund. Voorbeelden hiervan zijn:Currently, consumer email services, telecommunication providers, government, and military addresses are not supported, including:

 • outlook.com, hotmail.com, gmail.com, enzovoortoutlook.com, hotmail.com, gmail.com, and so on
 • .gov en .mil.gov and .mil

Als u zich probeert aan te melden met een persoonlijk e-mailadres, wordt in een bericht aangegeven dat u een e-mailadres van uw werk of school moet gebruiken.If you try to sign up with a personal email address, a message indicates that you must use a work or school email address.

Toegang via Office 365 of Dynamics 365Access through Office 365 or Dynamics 365

Bepaalde Office 365- en Dynamics 365-abonnementen omvatten PowerApps, dus als u al toegang hebt, kunt u zich aanmelden.Select Office 365 and Dynamics 365 plans include PowerApps, so if you already have access, you can just sign in. Zie Prijzen voor PowerApps om vast te stellen of PowerApps is inbegrepen bij uw licentie.See PowerApps pricing to determine whether your license includes PowerApps.

Als uw abonnement op Office 365 of Dynamics 365 PowerApps bevat:If your Office 365 or Dynamics 365 plan includes PowerApps:

PowerApps-abonnement 2 gratis proberenTry PowerApps Plan 2 for free

Er is geen gratis PowerApps-account beschikbaar, maar u kunt wel het PowerApps-abonnement 2 gratis 90 dagen uitproberen.PowerApps does not offer a free account, but you can try PowerApps Plan 2 for free for 90 days. U hebt dan toegang tot alle functies van het PowerApps-abonnement 2 voor de duur van het proefabonnement.You will have access to all of the PowerApps Plan 2 features for the duration of the trial. PowerApps-abonnement 2 omvat alle functies van abonnement 1, plus toegang tot Common Data Service en de beheerfuncties.PowerApps Plan 2 has all of the features of Plan 1, plus access to the Common Data Service and administrative features. Voordelen van abonnement 2 zijn ook een hogere stroomuitvoering- en gegevens- en bestandsopslagcapaciteit in Common Data Service.Plan 2 also provides higher flow-run capacity and data and file storage capacity in the Common Data Service.

Een gratis proefversie startenStart a free trial from scratch

Als u al toegang tot PowerApps hebt via Office 365, Dynamics 365 of PowerApps-abonnement 1, gaat u naar de volgende sectie.If you already have access to PowerApps through Office 365, Dynamics 365, or PowerApps Plan 1, go to the next section. Anders doet u het volgende:Otherwise, follow these steps:

 1. Blader naar powerapps.microsoft.com en voer een van de volgende stappen uit:Browse to powerapps.microsoft.com, and then do either of the following:

  • Klik of tik in de rechterbovenhoek op Gratis aanmelden.Near the upper-right corner, click or tap Sign up free.

   Als u deze inhoud op een telefoon bekijkt, klikt of tikt u op het menupictogram in de rechterbovenhoek en klikt of tikt u op Gratis aanmelden.If you're viewing this content on a phone, click or tap the menu icon in the upper-right corner, and then click or tap Sign up free.

   Gratis aanmelden

  • Selecteer Prijzen (ongeveer in het midden van het scherm) en selecteer vervolgens Gratis proefversie starten.Select Pricing (near the middle of the screen), and then select Start free trial.

   Gratis proefversie starten

 2. Typ onder Aan de slag het e-mailadres van uw werk of school en klik of tik op Verzenden.Under Let's get started, type your work or school email address, and then click or tap Submit.

  Typ e-mailadres

 3. Als uw account niet binnen een organisatie bestaat, krijgt u een bericht om uw e-mail te controleren:If your account doesn't exist within an organization, you get a message to check your email:

  Bericht over controleren van e-mail

  Als uw account deel uitmaakt van een bestaande organisatie, krijgt u een bericht waarin u wordt gevraagd om u met dat account aan te melden.If your account is part of an existing organization, you get a message asking you to sign in with that account. Selecteer Aanmelden en meld u aan met uw werkaccount:Select Sign in, and sign in with your work account:

  Aanmelden met werkaccount

 4. Als u een e-mailbericht hebt ontvangen, selecteert u de koppeling in het bericht om uw e-mailadres te bevestigen.If you received an email message, select the link within the message to verify your email address. Nadat u uw adres hebt bevestigd, moet u wellicht aanvullende informatie over uzelf opgeven.After you verify your address, you may need to enter some additional information about yourself.

 5. Als u een bestaand organisatie-account hebt, wordt u in een bericht gevraagd om op Start te klikken:If you have an existing organizational account, you see a message asking you to click Start:

  Klik op Start

 6. Powerapps.com wordt geopend en u kunt PowerApps gaan gebruiken.You're then taken to powerapps.com, and you can start to use PowerApps.

  PowerApps-startpagina

Een gratis proefversie starten vanuit PowerAppsStart a free trial from within PowerApps

Als u al toegang tot PowerApps hebt als gebruiker van Office 365, Dynamics 365 of PowerApps-abonnement 1, kunt u PowerApps-abonnement 2 gratis uitproberen.If you already have access to PowerApps as a user of Office 365, Dynamics 365, or PowerApps Plan 1, you can try PowerApps Plan 2 for free. Als u een gratis proefabonnement van 90 dagen op abonnement 2 wilt starten, meldt u zich aan bij PowerApps en kiest u een van deze functies van PowerApps-abonnement 2:To start a 90-day free trial of Plan 2, sign into PowerApps, and then try one of these PowerApps Plan 2 features:

Wanneer u een van deze functies probeert uit te voeren, wordt u gevraagd een gratis proefabonnement te starten.When you try any of these features, you will be prompted to start your free trial. Selecteer Mijn proefabonnement starten.Just select Start my trial.

Mijn proefabonnement starten

Om uw proefabonnement te starten, moet u akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden door Mijn proefabonnement starten te selecteren.To start your trial, you will need to consent to the terms of use by selecting Start my trial.

Akkoord met de gebruiksvoorwaarden

Notitie

Als u meer tijd nodig hebt om PowerApps te evalueren, kunt u een aanvraag indienen om de proefperiode met 90 dagen te verlengen.If you need more time to evaluate PowerApps, you can request to extend your trial period for 90 more days.

Notitie

Gebruikers van dit in-product PowerApps-proefabonnement worden niet weergegeven in de Office 365-beheerportal als PowerApps-abonnement 2-proefversiegebruikers (tenzij ze beschikken over een andere licentie voor Office 365, Dynamics 365 of PowerApps).Users who take advantage of this in-product PowerApps trial do not appear in the Office 365 admin portal as PowerApps Plan 2 trial users (unless they have another license to Office 365, Dynamics 365, or PowerApps).

Notitie

Als u IT-beheerder bent en u wilt PowerApps-proefabonnementlicenties voor meerdere gebruikers in uw organisatie verkrijgen en implementeren zonder dat afzonderlijke gebruikers gebruikersvoorwaarden hoeven te accepteren, kunt u zich registreren voor een proefabonnement voor PowerApps-abonnement 2.If you're an IT administrator who wants to acquire and deploy PowerApps trial licenses to multiple users in your organization without requiring individual users to accept terms, you can sign up for a PowerApps Plan 2 subscription trial. U moet globale beheerder of factureringsbeheerder van Office 365 zijn of een nieuwe tenant maken om uzelf te registreren voor een proefabonnement.You'll need to be an Office 365 Global or Billing Admin or create a new tenant to sign up for an admin trial. Meer informatieLearn more

Afzonderlijke aanmelding is uitgeschakeldIndividual signup has been turned off

Wanneer u zich probeert aan te melden voor PowerApps, kan het volgende bericht worden weergegeven.When trying to sign up for PowerApps, you may encounter the following message.

IT-afdeling heeft aanmelding uitgeschakeld

Dit kan komen doordat de mogelijkheid voor aanmelding als afzonderlijke gebruiker in uw organisatie is uitgeschakeld.This could be because your organization has disabled signups for individuals. Of doordat u Office 365 via een partner hebt aangeschaft.It could also be because you purchased Office 365 through a partner. Meer informatie.Learn more.

Als de mogelijkheid voor afzonderlijke aanmelding in uw organisatie is uitgeschakeld, kunt u contact opnemen met uw IT-groep om een PowerApps-licentie voor uw account aan te vragen.If your organization has disabled signups for individuals, work with your IT group to get a PowerApps license assigned to your account.

Problemen oplossenTroubleshoot

In veel gevallen kunt u zich voor PowerApps aanmelden aan de hand van de volgende stappen in dit onderwerp.In many cases, you can sign up for PowerApps by following the steps in this topic. Het aanmelden kan echter om verschillende redenen nog steeds mislukken.However, signup may fail because of any of several reasons. In de volgende tabel ziet u de meest voorkomende redenen daarvoor en manieren waarop u deze problemen kunt omzeilen.The following table summarizes some of the most common reasons and ways you can work around these issues.

Symptoom / FoutberichtSymptom / Error Message Oorzaak en tijdelijke oplossingCause and Workaround
Persoonlijke e-mailadressen (bijvoorbeeld nancy@gmail.com)Personal email addresses (e.g. nancy@gmail.com)

U krijgt bij het aanmelden een bericht als het volgende:You receive a message like the following during signup:

You entered a personal email address: Please enter your work email address so we can securely store your company's data.

ofor

That looks like a personal email address. Enter your work address so we can connect you with others in your company. And don’t worry. We won’t share your address with anyone.
PowerApps biedt geen ondersteuning voor e-mailadressen die worden geleverd door consumenten-e-mailservices of telecomproviders.PowerApps does not support email addresses provided by consumer email services or telecommunications providers.

U kunt de aanmelding alsnog proberen te voltooien door gebruik te maken van een e-mailadres dat is toegewezen door uw werk of school.To complete signup, try again using an email address assigned by your work or school.
.gov- of .mil-adressen.gov or .mil addresses

U krijgt bij het aanmelden een bericht als het volgende:You receive a message like the following during signup:

PowerApps unavailable: PowerApps is not available for users with .gov or .mil email addresses at this time. Use another work email address or check back later.

ofor

We can't finish signing you up. It looks like Microsoft PowerApps isn't currently available for your work or school.
PowerApps ondersteunt momenteel geen .gov- of .mil-adressen.PowerApps does not support .gov or .mil addresses at this time.
Aanmelding via selfservice uitgeschakeldSelf-service signup disabled

U krijgt bij het aanmelden een bericht als het volgende:You receive a message like the following during signup:

We can't finish signing you up. Your IT department has turned off signup for Microsoft PowerApps. Contact them to complete signup.

ofor

That looks like a personal email address. Enter your work address so we can connect you with others in your company. And don’t worry. We won’t share your address with anyone.
De IT-beheerder van uw organisatie heeft aanmelding via selfservice voor PowerApps uitgeschakeld.Your organization’s IT administrator has disabled self-service signup for PowerApps.

Om de aanmelding alsnog uit te voeren, neemt u contact op met uw IT-beheerder en vraagt u om gebruikers toestemming te geven zich aan te melden voor PowerApps en om nieuwe gebruikers toestemming te geven lid te worden van uw bestaande tenant.To complete signup, contact your IT administrator and ask them to allow users to sign up for PowerApps and to allow new users to join your existing tenant.
E-mailadres is geen Office 365-idEmail address is not an Office 365 ID

U krijgt bij het aanmelden een bericht als het volgende:You receive a message like the following during signup:

We can't find you at contoso.com. Do you use a different ID at work or school? Try signing in with that, and if it doesn't work, contact your IT department.
Uw organisatie meldt zich aan bij Office 365 en andere Microsoft-services met andere id's dan e-mailadressen.Your organization signs in to Office 365 and other Microsoft services with IDs other than email addresses. Bijvoorbeeld: uw e-mailadres is Nancy.Smith@contoso.com, maar uw id is nancys@contoso.com.For example, your email address might be Nancy.Smith@contoso.com, but your ID is nancys@contoso.com.

Om de aanmelding te voltooien, gebruikt u de id die uw organisatie u heeft toegewezen voor aanmelding bij Office 365 of andere Microsoft-services.To complete signup, use the ID that your organization has assigned to you for signing in to Office 365 or other Microsoft services. Als u die id niet weet, kunt u contact opnemen met uw IT-beheerder.If you don't know what this is, contact your IT administrator.

Zie ookSee also

Veelgestelde vragen over PowerApps in uw organisatiePowerApps in your organization Q&A
PowerApps aanschaffen voor uw organisatiePurchase PowerApps for your organization
Nog vragen?More questions? Probeer de PowerApps-communityTry the PowerApps Community