Start een stroom in een appStart a flow in an app

U kunt Microsoft Flow gebruiken om logica te maken die een of meer taken uitvoert wanneer er een gebeurtenis optreedt in een app.You can use Microsoft Flow to create logic that performs one or more tasks when an event occurs in an app. U kunt bijvoorbeeld een knop zo configureren dat, wanneer een gebruiker deze selecteert, er een item wordt gemaakt in een SharePoint-lijst, een e-mailbericht of vergaderverzoek wordt verzonden, een bestand wordt toegevoegd aan de cloud of zelfs al deze dingen.For example, configure a button so that, when a user selects it, an item is created in a SharePoint list, an email or meeting request is sent, a file is added to the cloud, or all of these. U kunt elk besturingselement in de app configureren om de stroom te starten, die zelfs blijft lopen als u PowerApps sluit.You can configure any control in the app to start the flow, which continues to run even if you close PowerApps.

VereistenPrerequisites

 • Meld u aan voor PowerApps en voer een van de volgende stappen uit:Sign up for PowerApps, and then follow either of these steps:

  • Installeer PowerApps Studio voor Windows vanuit de Windows Store, open het programma en meld u aan met de referenties die u ook hebt gebruikt om u te registreren.In the Windows Store, install PowerApps Studio for Windows, open it, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.
  • Open PowerApps Studio voor internet in powerapps.com door in de linkerbenedenhoek te klikken of tikken op Nieuwe app.In powerapps.com, open PowerApps Studio for web by clicking or tapping New app in the lower-left corner.
 • Lees hoe u een besturingselement kunt configureren.Learn how to configure a control.

Een stroom makenCreate a flow

 1. Meld u aan bij powerapps.com en selecteer vervolgens Flows op de linkernavigatiebalk.Sign in to powerapps.com, and then select Flows in the left navigation bar.

 2. Selecteer op de pagina Mijn stromen de optie Leeg item maken.On the My Flows page, select Create from blank.

  Optie om een stroom te maken zonder een sjabloon te gebruiken

  PowerApps wordt toegevoegd als de standaard-trigger.PowerApps is added as the default trigger.

  PowerApps als de trigger waarmee de stroom wordt gestart

 3. Selecteer Nieuwe stap en selecteer vervolgens Een actie toevoegen.Select New step, and then select Add an action.

  Optie voor het toevoegen van een actie

 4. Geef in het vak Alle services en acties doorzoeken een actie op voor uw stroom, zoals voor dit voorbeeld:In the box that says Search all services and actions, specify an action for your flow, as in this example:

  1. typ SharePoint in het vak en selecteer vervolgens SharePoint - Item maken in de lijst onder Acties.Type SharePoint in the box, and then select SharePoint - Create item in the list under Actions.

   Optie voor het maken van een SharePoint-item

  2. Voer uw referenties in om verbinding te maken met SharePoint, wanneer hierom wordt gevraagd.If prompted, provide credentials to connect to SharePoint.

  3. Typ of plak in het vak in het vak Siteadres de URL van een SharePoint Online-site die een lijst bevat.In the Site Address box, type or paste the URL of a SharePoint Online site that contains a list.

   Note

   Geef de URL voor de site zelf op, zonder de lijst.Specify the URL for the site not including the list.

  4. Selecteer in het vak Lijstnaam de lijst die u wilt gebruiken.In the List Name box, select the list that you want to use.

  5. Klik of tik op het vak Titel en selecteer vervolgens Dynamische inhoud toevoegen.Click or tap the Title box, and then select Add dynamic content.

   Voeg aan het titelveld de parameter Vraag in PowerApps toe

  6. Selecteer in de lijst met parameters Vraag in PowerApps.In the list of parameters, select Ask in PowerApps.

   Parameter toevoegen

 5. (Optioneel) Geef een of meer extra acties op, zoals het versturen van een e-mail met een verzoek om goedkeuring naar een adres dat u opgeeft of het toevoegen van een verwante vermelding in een andere gegevensbron.(optional) Specify one or more additional actions, such as sending approval mail to an address that you specify or creating a related entry in another data source.

 6. Typ of plak boven aan het scherm een naam voor uw stroom en selecteer vervolgens Stroom maken.Near the top of the screen, type or paste a name for your flow, and then select Create flow.

  Geef uw stroom een naam en sla deze op.

Een stroom toevoegen aan een appAdd a flow to an app

 1. Selecteer in PowerApps Nieuw in het menu Bestand.In PowerApps, select New in the File menu.

 2. Selecteer op de tegel Lege app de optie Telefoonindeling.On the Blank app tile, select Phone layout.

 3. Voeg een besturingselement Tekstinvoer toe en geef het de naam RecordTitle.Add a Text input control, and name it RecordTitle.

 4. Selecteer het besturingselement Knop en plaats deze onder RecordTitle.Add a Button control, and move it under RecordTitle.

 5. Selecteer het besturingselement Knop en selecteer op het tabblad Actie de optie Stromen.With the Button control selected, select Flows on the Action tab.

  De optie stromen op het tabblad actie

 6. Selecteer in het deelvenster de stroom die u in de vorige procedure hebt gemaakt.In the pane that appears, select the flow that you created in the previous procedure.

  Note

  Als de stroom die u hebt gemaakt niet beschikbaar is, controleert u of PowerApps is ingesteld op de omgeving waarin u de stroom hebt gemaakt.If the flow that you created isn't available, confirm whether PowerApps is set to the environment in which you created the flow.

  Een stroom toevoegen vanuit het deelvenster Aanpassen

 7. Typ of plak in de formulebalk RecordTitle.Text), aan het einde van de formule die automatisch wordt toegevoegd.In the formula bar, type or paste RecordTitle.Text) at the end of the formula that's been automatically added.

  De eigenschap OnSelect met daarin de stroom

De stroom testenTest the flow

 1. Open de previewmodus door op F5 te drukken (of door de pijl in de rechterbovenhoek te selecteren).Open Preview by pressing F5 (or by selecting the arrow near the upper-right corner).

  De eigenschap OnSelect met daarin de stroom

 2. Typ of plak tekst in RecordTitle en klik of tik vervolgens op het besturingselement Knop.Type or paste text in RecordTitle, and then click or tap the Button control.

  Er wordt een SharePoint-item gemaakt in de lijst die u hebt opgegeven, met de tekst die u hebt opgegeven als titel.A SharePoint item is created in the list you specified with the text you specified as the title. Als de lijst was geopend op het moment dat de stroom werd uitgevoerd, moet u mogelijk het browservenster vernieuwen om de wijzigingen te zien.If the list was open when the flow ran, you might need to refresh your browser window to show the changes.