Gegevenskaarten begrijpenUnderstand data cards

Besturingselementen van kaarten zijn de bouwstenen van de besturingselementen voor de formulieren Bewerken en Weergeven.Card controls are the building blocks of the Edit form and Display form controls. Het formulier vertegenwoordigt de volledige record en elke kaart één veld van dat record.The form represents the entire record, and each card represents a single field of that record.

U kunt het gemakkelijkst met kaarten werken in het rechterdeelvenster nadat u een formulierbesturingselement in de ontwerpwerkruimte hebt geselecteerd.You can interact with cards most easily in the right-hand pane after you select a form control in the design workspace. In dit deelvenster kunt u kiezen welke velden u wilt weergeven, de weergave van elk veld en in welke volgorde deze moeten worden weergegeven.In that pane, you can choose which fields to show, how to show each field, and in what order to show them. In dit voorbeeld ziet u een besturingselement Formulier bewerken in een app die is gebouwd op basis van een SharePoint-lijst met de naam Assets.This example shows an Edit form control in an app built from a SharePoint list that's named Assets.

Als u wilt beginnen met kaarten, leest u Een formulier toevoegen en Gegevensformulieren begrijpen.To get started with cards, see add a form and understand data forms. In de rest van dit onderwerp krijgt u meer informatie over hoe kaarten werken en hoe u deze kunt aanpassen of zelf maken.The remainder of this topic goes into more detail about how cards work and how you can customize or even create your own.

Vooraf gedefinieerde kaartenPredefined cards

PowerApps biedt een vooraf gedefinieerde set kaarten voor tekenreeksen, cijfers en andere gegevenstypen.PowerApps offers a predefined set of cards for strings, numbers, and other data types. U kunt in het rechterdeelvenster de beschikbare variaties zien en de kaart die wordt gebruikt voor een veld wijzigen:In the right-hand pane, you can see the variations available and change the card used for a field:

In dit voorbeeld wordt een kaart met één regel tekst geselecteerd, maar de tekst van de URL is langer dan op één regel kan worden weergegeven.In this example, a single-line text card is selected, but the URL's text is longer than can be shown on a single line. Laten we dit wijzigen in een kaart met meerdere regels tekst om onze gebruikers meer ruimte te geven om bewerkingen uit te voeren:Let's change this to a multi-line text card to give our users more room to edit:

Verschillende velden van deze gegevensbron worden niet weergegeven, maar u kunt een veld weergeven of verbergen door het bijbehorende selectievakje te selecteren.Several fields of this data source aren't being shown, but you can show or hide a field by selecting its checkbox. In dit voorbeeld ziet u hoe u het veld SecurityCode kunt weergeven.This example illustrates how to show the SecurityCode field.

Een kaart aanpassenCustomize a card

Kaarten bestaan uit nog meer besturingselementen.Cards comprise other controls. In een besturingselement Formulier bewerken voert de gebruiker gegevens in een standaardbesturingselement Tekstinvoer dat u kunt toevoegen vanuit het tabblad Invoegen.In an Edit form control, the user enters data in a standard Text input control that you add from the Insert tab.

We nemen een voorbeeld door van hoe het uiterlijk van de kaart kan worden gewijzigd door besturingselementen te manipuleren.Let's walk through an example of how to change a card's appearance by manipulating controls in it.

  1. Eerst gaan we terug naar de kaart die we het recentst hebben geplaatst, die voor het veld SecurityCode.First, let's return to the card that we inserted most recently, for the SecurityCode field. Selecteer deze kaart door er één keer op te klikken of te tikken:Select this card by clicking or tapping it once:

  2. Selecteer het besturingselement Tekstinvoer in de kaart door op het invoerbesturingselement zelf te klikken of te tikken.Select the Text input control inside the card by clicking or tapping the input control itself.

  3. U kunt dit besturingselement binnen de kaart verplaatsen door het selectievakje te slepen, en u kunt de grootte van het besturingselement wijzigen door de ingangen langs de rand van het selectievakje te slepen:Move this control within the card by dragging the selection box, and resize the control by dragging the handles along the edge of the selection box:

U kunt in een kaart het besturingselement vergroten, verkleinen, verplaatsen of andere wijzigingen aanbrengen, maar u kunt het niet verwijderen zonder het eerst te ontgrendelen.You can resize, move, and make other modifications to controls within a card, but you can't delete it without unlocking it first.

Een kaart ontgrendelenUnlock a card

Kaarten bevatten besturingselementen maar zijn zelf ook besturingselementen met eigenschappen en formules net als andere besturingselementen.In addition to containing controls, cards themselves are controls that have properties and formulas just like any other control. Wanneer u ervoor kiest om een veld in een formulier weer te geven, maakt het rechterdeelvenster automatisch de kaart voor u en genereert de benodigde formules.When you choose to display a field on a form, the right-hand pane automatically creates the card for you and generates the needed formulas. U ziet deze formules in het tabblad Geavanceerd van het rechterdeelvenster:We can see these formulas in the Advanced tab of the right-hand pane:

We zien hier meteen een van de belangrijkste eigenschappen van de kaart: de eigenschap DataField.We immediately see one of the most important properties of the card: the DataField property. Deze eigenschap geeft aan welk veld van de gegevensbron de gebruiker kan zien en bewerken in deze kaart.This property indicates which field of the data source the user sees and can edit in this card.

In het tabblad Geavanceerd geeft de grote banner bovenaan aan dat de eigenschappen van deze kaart zijn vergrendeld.On the Advanced tab, the banner at the top indicates that the properties of this card are locked. Er wordt ook een vergrendelingspictogram weergegeven naast de eigenschappen DataField, DisplayName en Required.A lock icon also appears next to the DataField, DisplayName, and Required properties. Het rechterdeelvenster creëert deze formules en de vergrendeling voorkomt onbedoelde wijzigingen aan deze eigenschappen.The right-hand pane created these formulas, and the lock prevents accidental changes to these properties.

Klik of tik op de banner bovenaan voor het ontgrendelen van de kaart zodat u deze eigenschappen kunt wijzigen:Click or tap the banner at the top to unlock the card so that you can modify these properties:

We wijzigen nu de DisplayName zodat er een spatie tussen Asset en ID komt te staan.Let's modify the DisplayName to put a space between Asset and ID. Door deze wijziging, wijzigen we wat er voor ons is gegenereerd.By making this change, we're altering what was generated for us. Deze kaart heeft in het rechterdeelvenster een andere label:In the right-hand pane, this card has a different label:

We hebben nu de controle over deze kaart en kunnen deze verder aanpassen aan wat we nodig hebben.We've now taken control over this card and can modify it further to fit our need. Maar we kunnen de kaart niet meer van de ene weergave in de andere veranderen (bijvoorbeeld tekst met één regel naar tekst met meerdere regels), zoals we eerder hebben gedaan.But we've lost the ability to change the card from one representation to another (for example, single-line text to multi-line text) as we did before. We hebben de vooraf gedefinieerde kaart omgezet in een 'aangepaste kaart' die we nu zelf bepalen.We've transformed the predefined card into a "custom card" that we now control.

Waarschuwing: u kunt een eenmaal ontgrendelde kaart niet meer vergrendelen.Important: You can't relock a card if you unlock it. U kunt de vergrendelde status herstellen door de kaart te verwijderen en opnieuw in het rechterdeelvenster te plaatsen.To get a card back to a locked state, remove it, and reinsert it in the right-hand pane.

U kunt het uiterlijk en gedrag van een niet-vergrendelde-kaart op verschillende manieren wijzigen, zoals het toevoegen en verwijderen van besturingselementen in de kaart.You can change the appearance and behavior of an unlocked card in a variety of ways, such as adding and deleting controls within it. U kunt bijvoorbeeld een stervorm uit het menu Pictogrammen in het tabblad Invoegen toevoegen.For example, you can add a star shape from the Icons menu on the Insert tab.

De ster maakt nu deel uit van de kaart en verhuist mee met de kaart als u bijvoorbeeld de volgorde van de kaarten in het formulier wijzigt.The star is now a part of the card and will travel with it if, for example, you reorder the cards within the form.

Ontgrendel als ander voorbeeld de kaart AfbeeldingsURL en voeg vervolgens een besturingselement Afbeelding toe uit het tabblad Invoegen:As another example, unlock the ImageURL card, and then add an Image control to it from the Insert tab:

Stel in de formulebalk de eigenschap Image van dit besturingselement in op Tekstvak.Tekst. Hierin is Tekstvak de naam van het besturingselement Tekstinvoer dat de URL bevat:In the formula bar, set the Image property of this control to TextBox.Text, where TextBox is the name of the Text input control that holds the URL:

Tip: druk op de Alt-toets om de naam van elk besturingselement weer te geven.Tip: Press the Alt key to show the name of each control.

En nu kunnen we de afbeeldingen zien en de URL's bewerken.And now we can see the images and edit their URLs. Let op: we hadden Parent.Default kunnen gebruiken als de Image-eigenschap, maar deze wordt niet bijgewerkt wanneer de gebruiker de URL wijzigt.Note that we could have used Parent.Default as the Image property, but it wouldn't have updated if the user changed the URL.

We kunnen in het tweede scherm van deze app hetzelfde doen. We gebruiken dan een besturingselement Formulier weergeven om de details van een record weer te geven.We can do the same thing on the second screen of this app, where we use a Display form control to display the details of a record. In dit geval wilt u mogelijk het label verbergen (stel de eigenschap Visible van het label, niet de kaart, in op false) omdat de gebruiker de URL op dat scherm niet bewerkt:In this case, we may want to hide the label (set the Visible property of the label, not the card, to false) because the user won't edit the URL on that screen:

Communiceren met een rapportInteract with a form

Nadat u een kaart hebt ontgrendeld, kunt u de interactie met het formulier wijzigen.After you unlock a card, you can change how it interacts with the form that contains it.

Hieronder vindt u enkele richtlijnen voor hoe besturingselementen moeten werken in combinatie met hun kaart en hoe de kaarten moeten werken in combinatie met het formulier.Below are some guidelines for how controls should work with their card and how the cards should work with the form. Dit zijn slechts richtlijnen.These are only guidelines. Net als bij elk besturingselement in PowerApps kunt u formules maken die verwijzen naar een ander besturingselement in PowerApps, en dat geldt ook voor kaarten en besturingselementen binnen kaarten.As with any control in PowerApps, you can create formulas that reference any other control in PowerApps, and that's no less true for cards and controls within cards. Wees creatief: er zijn veel manieren om een app te maken.Be creative: you can create an app in many ways.

De eigenschap DataFieldDataField property

De belangrijkste eigenschap op de kaart is de eigenschap DataField.The most important property on the card is the DataField property. Deze eigenschap bepaalt de validatie, welke veld wordt bijgewerkt, en andere aspecten van de kaart.This property drives validation, what field is updated, and other aspects of the card.

Binnenkomende gegevensInformation flowing in

Als container komt op het formulier ThisItem beschikbaar voor alle kaarten die het bevat.As a container, the form makes ThisItem available to all cards within it. Deze record bevat alle velden voor de huidige belangrijke record.This record contains all of the fields for the current record of interest.

De eigenschap Default van elke kaart moet worden ingesteld op ThisItem.FieldName.The Default property of every card should be set to ThisItem.FieldName. Onder bepaalde omstandigheden is het raadzaam deze waarde in het begin te veranderen.Under certain circumstances, you might want to transform this value on the way in. U wilt bijvoorbeeld een tekenreeks opmaken of de waarde naar een andere taal omzetten.For example, you might want to format a string or translate the value from one language to another.

Elk besturingselement in de kaart moet verwijzen naar Parent.Default om bij de waarde van het veld te komen.Each control within the card should reference Parent.Default to get at the field's value. Deze strategie biedt een niveau van inkapseling voor de kaart zodat de eigenschap Default van de kaart kan wijzigen zonder dat de interne formules van de kaart worden gewijzigd.This strategy provides a level of encapsulation for the card so that the card's Default property can change without changing the internal formulas of the card.

Standaard worden de eigenschappen DefaultValue en Required opgehaald uit de metagegevens van de gegevensbron op basis van de eigenschap DataField.By default, DefaultValue and Required properties are taken from the data source's metadata based on the DataField property. U kunt deze formules overschrijven met uw eigen logica, en de metagegevens van de gegevensbron integreren met behulp van de functie DataSourceInfo.You can override these formulas with your own logic, integrating the data source's metadata by using the DataSourceInfo function.

Uitgaande gegevensInformation flowing out

Nadat de gebruiker een record wijzigt met behulp van besturingselementen in de kaarten slaat de functie SubmitForm de wijzigingen op in de gegevensbron.After the user modifies a record by using controls in the cards, the SubmitForm function saves those changes to the data source. Wanneer deze functie wordt uitgevoerd, leest het besturingselement in het formulier de waarden van de eigenschap DataField van elke kaart om te weten welk veld moet worden gewijzigd.When that function runs, the form control reads the values of each card's DataField property to know what field to change.

Het besturingselement van het formulier leest ook de waarde van de eigenschap Update van elke kaart.The form control also reads the value of each card's Update property. Deze waarde wordt opgeslagen in de gegevensbron voor dit veld.This value will be stored in the data source for this field. Dit is de plek waar u een andere transformatie kunt toepassen, bijvoorbeeld als u de transformatie die is toegepast in de Standaard-formule van de kaart ongedaan wilt maken.This is the place to apply another transform, perhaps to reverse the transform that was applied in the card's Default formula.

De eigenschap Valid wordt aangestuurd vanuit de metagegevens van de gegevensbron op basis van de eigenschap DataField.The Valid property is driven from the metadata of the data source, based on the DataField property. Deze is ook gebaseerd op de eigenschap Required en is afhankelijk van of de eigenschap Update een waarde bevat.It's also based on the Required property and whether the Update property contains a value. Als de waarde in de eigenschap Update niet geldig is, biedt de eigenschap Error een beschrijvend foutbericht.If the value on the Update property isn't valid, the Error property provides a user-friendly error message.

Als de eigenschap DataField van een kaart Leeg is, is de kaart slechts een container van besturingselementen.If the DataField property of a card is blank, the card is just a container of controls. De eigenschappen Valid en Update zijn niet actief wanneer het formulier wordt verzonden.Its Valid and Update properties don't participate when the form is submitted.

Een voorbeeld ontledenDissecting an example

We bekijken de besturingselementen die samen een kaartinvoer van gegevens vormen.Let's look at the controls that make up a basic data-entry card. De afstand tussen de besturingselementen is vergroot zodat elk besturingselement beter zichtbaar is:The space between controls has been increased to show each more clearly:

Houd de Alt-toets ingedrukt om de namen van de besturingselementen weer te geven die samen deze kaart vormen:Hold down the Alt key to show the names of the controls that make up this card:

Vier besturingselementen zorgen ervoor dat deze kaart werkt:Four controls make this card work:

NaamName TypeType BeschrijvingDescription
TextRequiredStarTextRequiredStar Het besturingselement LabelLabel control Toont een ster, doorgaans gebruikt in formulieren voor gegevensinvoer om aan te geven dat een veld is vereist.Displays a star, which is commonly used on data-entry forms to indicate that a field is required.
TextFieldDisplayNameTextFieldDisplayName Het besturingselement LabelLabel control Toont de beschrijvende naam van dit veld.Displays the user-friendly name of this field. Deze naam kan afwijken van de naam in het schema van de gegevensbron.This name can differ from what is in the data source's schema.
InputTextInputText Het besturingselement InputTextInput text control Toont de beginwaarde van het veld en geeft de gebruiker de gelegenheid die waarde te wijzigen.Displays the initial value of the field and allows the user to change that value.
TextErrorMessageTextErrorMessage Het besturingselement LabelLabel control Toont een beschrijvend foutbericht aan de gebruiker als er een probleem optreedt bij validatie.Displays a user-friendly error message to the user if a problem occurs with validation. Zorgt er ook voor dat het veld een waarde bevat, indien dit is vereist.Also ensures that the field has a value if one is required.

Door deze besturingselementen te vullen met gegevens, kunnen de bijbehorende eigenschappen worden bepaald vanuit de eigenschappen van de kaart, via deze formules.To populate these controls with data, their properties can be driven from the properties of the card, through these key formulas. Houd er rekening mee dat geen van deze formules naar een bepaald veld verwijst.Note that none of these formulas refers to a specific field. Alle gegevens zijn afkomstig van de kaart.Instead, all information comes from the card.

Eigenschap van het besturingselementControl property FormuleFormula BeschrijvingDescription
TextRequiredStar.VisibleTextRequiredStar.Visible Parent.RequiredParent.Required De ster wordt alleen weergegeven als het veld is vereist.The star appears only if the field is required. 'Vereist' is een formule die wordt aangedreven door u of door de metagegevens van de gegevensbron.Required is a formula that's driven by you or the metadata of the data source.
TextFieldDisplayName.TextTextFieldDisplayName.Text Parent.DisplayNameParent.DisplayName Het tekstvakbesturingselement toont de beschrijvende naam die door u of door de metagegevens van de gegevensbron worden geboden en die is ingesteld op de eigenschap van de kaart DisplayName.The text-box control shows the user-friendly name, which you or the data source's metadata provides, and which is set on the card's DisplayName property.
InputText.DefaultInputText.Default Parent.DefaultParent.Default In het tekstinvoerbesturingselement vindt u in eerste instantie de waarde van het veld van de gegevensbron, zoals bepaald door de standaardwaarde van de kaart.The text-input control initially shows the value of the field from the data source, as provided by the card's default value.
TextErrorMessage.TextTextErrorMessage.Text Parent.ErrorParent.Error Als een validatieprobleem optreedt, biedt de eigenschap Error van de kaart een bijpassend foutbericht.If a validation problem occurs, the card's Error property provides an appropriate error message.

Als u gegevens wilt ophalen uit deze besturingselementen en terug in de gegevensbron wilt plaatsen, bieden we de volgende formules:To pull information out of these controls and push it back into the data source, we have the following key formulas:

De naam van het besturingselementControl name FormuleFormula BeschrijvingDescription
DataCard.DataFieldDataCard.DataField "ApproverEmail""ApproverEmail" De naam van het veld dat de gebruiker kan weergeven en bewerken in deze kaart.The name of the field that the user can display and edit in this card.
DataCard.UpdateDataCard.Update InputText.TextInputText.Text De waarde die moet worden gevalideerd en teruggeplaatst in de gegevensbron wanneer SubmitForm wordt uitgevoerd.The value to validate and push back into the data source when SubmitForm runs.